مواد و روش کار

در این مطالعه ۰۲ سر خرگوش سفید نیوزلندی نر بالغ و سالم با محدوده وزنی ۳-۳/۵ کیلوگرم و سن ۰۴-۰۶ هفتگی

انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه ۵ تایی تقسیم شده

و در شرایط یکسان از لحاظ نگهداری و تغذیه قرار گرفتند.

انجام جراحی و مراقبتهای بعد از عمل

ابتدا با تزریـق عضـلانی تـوام کتـامین (۳۵mg/kg) و زایلازیـن

(۵mg/kg) خرگوشها بیهوش شده و بعد از حالت گماری، پـای

چپ حیوانات به طور معمول جهت انجام جراحی آماده گردیـد.

در طول عمل نرمال سالین %۲/۹ به صورت وریدی تزریق شـد. در ادامه تمام حیوانات هـر چهـار گـروه تحـت عمـل جراحـی

بصورت زیر قـرار گرفتنـد؛ گـروه:۱ در ایـن گـروه طـی عمـل جراحی روی پای چـپ حیـوان، عصـب سـیاتیک قطـع و رهـا گردید. گروه:۰ در این گروه طی عمل جراحی روی پـای چـپ حیوان، عصب سیاتیک قطع و پس از گذشت ۱۵دقیقه دو سـر عصب با نخ ۸٫۲ آناستوموز داده شد. گروه:۳ در این گروه طـی عمل جراحی روی پای چپ حیوان، عصب سیاتیک قطع و رهـا گردید. در این گروه عمل انتقال تاندون صورت پذیرفت. (محل

فرود عضله Vastus lateralis بـه Long digital extensor بخیـه

شد). گروه:۴ در این گروه طی عمـل جراحـی روی پـای چـپ حیوان، عصب سیاتیک قطع و پس از گذشت ۱۵دقیقه دو سـر

عصب با نخ ۸٫۲ آناستوموز داده شد. در این گروه عمـل انتقـال

تاندون صورت پذیرفت (محل فـرود عضـله Vastus lateralis

به Long digital extensor بخیه شد).(نگاره های ۱ تا (۳

در تمام حیوانات مورد آزمایش جهت جلوگیری از عفونتهای

احتمالی روزانه پنی سیلین جی پروکائین IU/kg IM, bid)

(۰۲۲۲۲ و دگزامتازون ( (۲/۶ mg/kg و تراوادول (۵ mg/kg,

نگاره ۱ـ پوست و عضلات کنار زده شده و عصب سیاتیک در معرض دید قرار گرفته است

نگاره .۰ قطع و آناستوموز عصب

۶۱۰

×ارزیابی بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی دو روش انتقال تاندون و آناستوموز عصبی در کارایی اندام حرکتی خرگوش

نگاره .۳ مراحل انتقال تاندون

ارزیابی بیومکانیک نقطهای مورد مقایسه و ارزیابی قرار داده شدند (تصاویر ۴ و
در روز ۴۵ حیوانات هر چهار گروه آسانکشی شده و .(۵ دادههای خام بدست آمده در فرمولهای مشخصی قرار
استخوانهای Femur و Tibia هرکدام از نمونهها جهت داده شد تا تفاوت ابعاد استخوانها خللی در نتایج بدست
بررسی بیومکانیک به آزمایشگاه بیومتریال دانشکده مهندسی آمده نداشته باشد و صرفاً کیفیت استخوان مورد بررسی قرار
پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیرارسال گردید. در آزمایشگاه گیرد.
بیومتریال هر دو سر استخوانها با دستگاه فرز بریده شده و بوسیله کولیس اندازه دو قطر تشکیل دهنده مقطع بیضی
پس از اندازهگیری ابعاد آن توسط دستگاه آزمون فشار و شکل استخوان اندازهگیری و حروف a (قطر کوچک) و b
کشش ساخت شرکت Zwick/Roell آلمان تحت فشار سه (قطر بزرگ) بر حسب میلی متر بدست آمد. نصف فاصله
۶۱۱

×غلامرضا عابدی، احمد اصغری، رحیم علیزاده، سعید حصارکی، سپهر خاشعی

بین دو نقطه فشار λ نامگذاری شد. از پردازنده دستگاه دو فرمولهای اصلی قرار داده شد و دادههای بیومکانیک مورد

داده K برحسب (N/mm) و Fmax بر حسب (N) بدست آمد. ازیابی قرار گرفت.

دو فاکتور A و I از داده ها بدست آمده و در پایان در

I= A=

× λ Stiffness = =

آزمایشگاه پاتولوژی ارسال گردید. بدین منظور پس از تهیه

نمونههای پاتولوژی، این نمونهها به محلول فرمالین %۱۲ انتقال

داده شدند. این نمونه ها از حمام الکل و گزیلول عبور داده شده

و در پارافین قالبگیری شدند. سپس بلوکهای پارافینی

کوچک تهیه و توسط میکروتوم مقاطع طولی و عرضی به ضخامت ۵ میکرون از آنها تهیه شد. این مقاطع بوسیله رنگ هماتوکسین و ائوزین (H&E) رنگآمیزی شدند.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

نگاره Dynamic testing machine .4

نگاره .۵ نمونه ای از استخوان شکسته شده توسط دستگاه

ارزیابی هیستوپاتولوژیکی

در روز ۴۵ حیوانات هر چهار گروه پس از آسانکشی،

قسمتی از عصب سیاتیک آنها برای بررسیهای پاتولوژیک نمونهبرداری گردید (در مواردیکه آناستوموز عصبی داده

شده بود از قسمت آناستوموز داده شده نمونه گیری انجام

گردید). همچنین به منظور ارزیابی میزان آتروفی ایجاد شده در عضلات، از عضله گروهها به منظور بررسیهای پاتولوژیک نمونهبرداری صورت گرفت و نمونههای عصب و عضله به

بررسی یافتههای آماری این مطالعه با استفاده از نرمافزار آماری SPSS انجام پذیرفت. برای تعیین وجود اختلاف معنیدار بین شیب خطوط از آزمون آماری ANOVA استفاده گردید.

نتایج

نتایج بیومکانیک

نتایج حاصل از ارزیابی مکانیکی در جداول ۱ تا ۴ آورده شده است:

جدول .۱ آزمایش بیومکانیک استخوان ران در روز ۴۵ برای گشتاور شکست
پای چپ (عمل شده) پای راست (عمل نشده)
گروه یک ۵۷۵±۰۹۵۵ ۱۴۷۱±۵۰۷۷ NS
گروه دو ۶۸۱±۰۸۲۳ ۱۹۱۱±۵۵۱۴ NS
گروه سه ۷۴۰±۳۹۱۹ ۱۱۰۳±۴۹۶۹ NS
گروه چهار ۳۶۱±۷۱۴۹ ۳۵۱±۰۰۹۷ NS
*** **

**اختلاف معنی دار وجود دارد. P>2/21

***اختلاف معنی دار وجود دارد. P>2/221

۶۱۲

×ارزیابی بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی دو روش انتقال تاندون و آناستوموز عصبی در کارایی اندام حرکتی خرگوش

NS اختلاف معنی دار وجود ندارد. NS P<2/25 اختلاف معنی دار وجود ندارد. P<2/25

به منظور پیدا کردن اختلاف معنیدار در مقایسه گروهها، از آزمون ANOVA استفاده شد. در استخوان ران اختلاف معنیداری بین گروه چهار و سایر گروه ها در پای چپ به سطح معنی داری ۲/۲۲۲ و پای راست به سطح معنی داری

۲/۲۱۴، ۲/۲۲۸ و ۲/۲۰۹ مشاهده گردید. همچنین مقایسه

دیگری بین پای چپ و راست در هر گروه انجام شد که اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.

جدول .۰ آزمایش بیومکانیک استخوان ران در روز ۴۵ برای خمش

پای چپ (عمل پای راست (عمل
شده) نشده)
گروه یک ۵۰۱۵±۱۷۷۱۶ ۱۴۷۱±۵۰۷۷ NS
گروه دو ۶۲۴۵±۱۸۹۴۴ ۱۹۱۱±۵۵۱۴ NS
گروه سه ۴۰۷۱±۱۷۸۱۳ ۱۱۰۳±۴۹۶۹ NS
گروه چهار ۵۶۵±۱۵۰۱۷ ۳۵۱±۰۰۹۷ NS
SN *

* اختلاف معنی دار وجود دارد. P>2/25 NS اختلاف معنی دار وجود ندارد. P<2/25
به منظور پیدا کردن اختلاف معنیدار در مقایسه گروهها، از آزمون ANOVA استفاده شد. در استخوان ران اختلاف معنیداری بین گروه چهار و سایر گروهها به اختلاف معنیداری

۲/۲۲۱، ۲/۲۲۱ و ۲/۲۲۸ در پای راست مشاهده گردید.

همچنین مقایسه دیگری بین پای چپ و راست در هر گروه انجام شد که اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.

جدول.۳ آزمایش بیومکانیک استخوان درشت نی در روز ۴۵ برای گشتاور شکست

پای چپ (عمل شده) پای راست (عمل نشده)

گروه یک ۷۷۱±۵۲۳۵ ۱۶۳۰±۶۴۸۲ *
گروه دو ۹۲۰±۵۲۸۵ ۱۶۷۰±۶۸۵۴ NS
گروه سه ۷۹۹±۵۰۶۰ ۱۳۹۰±۶۷۲۹ NS
گروه چهار ۳۸۸±۶۳۴۲ ۴۶۳±۸۱۷۵ *
* NS
*اختلاف معنی دار وجود دارد. P>2/25

در آزمون گشتاور شکست در استخوان tibia، برخلاف پای

راست، بین پای چپ گروهها اختلاف معنیدار مشاهده گردید.

همچنین مقایسه دیگری بین پای چپ و راست در هر گروه

انجام شد که اختلاف معنیداری بین گروه یک و چهار به سطح معنیداری ۲/۲۳۸ مشاهده گردید.

جدول .۴ آزمایش بیومکانیک استخوان درشت نی در روز ۴۵ برای خمش

پای چپ (عمل شده) پای راست (عمل نشده)

گروه یک ۱۰۵۶±۱۲۱۰۷ ۸۶۵±۹۹۴۱ NS

گروه دو ۱۳۱۹±۱۲۰۶۹ ۱۰۱۸±۹۸۸۵ NS
گروه سه
۴۲۴۶±۷۴۳۵ ۰۲۸۶±۱۳۷۳۷ NS

گروه چهار ۴۰۷±۶۹۰۰ ۹۶۵۸±۸۹۵۲ NS
NS NS

NS اختلاف معنی دار وجود ندارد. P<2/25

در آزمون خمش استخوان tibia، اختلاف معنی دار مشاهده نگردید. همچنین مقایسه دیگری بین پای چپ و راست در هر گروه انجام شد که اختلاف معنیداری بین گروهها

مشاهده نشد.

در گروههای یک و دو زخمهای عفونی شدیدی در ناحیه

استخوان درشت نی مشاهده گردید. این زخمها با حدت کمتر در گروه سه نیز مشاهده شد(نگاره .(۶ ولی در گروه چهار هیچ گونه عارضه مشابهی مشاهده نگردید(نگاره .(۷