مقدمه

نسبت یکنواختی دز بصورت نسبت ماکزیمم دز به می نیمم دز در یک کانتینر محصول تعریف می شود. هر محصولی دارای یک نسبت حد دز می باشد که بصورت نسبت حد دز بالا به حد دز پایین تعریف میشود. حد دز پایین به حداقل دزی گفته می شود که اثر مطلوب در محصول را ایجاد می کند و حد دز بالا به حداکثر دزی گفته می شود که به کیفیت محصول آسیب نمی رساند. برای کاربردهای گوناگون نسبت یکنواختی دز بایستی کوچکتر از نسبت حد دز باشد۲]،.[۱

سیستم پرتابل SVHI-Co-60-T برای پرتودهی پیاز در دزهای پایین جهت جلوگیری از جوانه زدن پیاز و افزایش زمان ذخیره سازی آن ساخته شده است. رک این سیستم (شکل (۱ دارای ۳۶ کانال چشمه (از جنس فولاد ضد

۸۲۷

زنگ) به قطر ۱۳ mm و ارتفاع ۶۲۸ mm میباشد. این کانالها در یک هندسه دایرهای شکل به شعاع۳۵۰ mm قرار گرفتهاند. سیستم پرتابل دارای ۱۹ میله چشمه با ابعاد ۱۱/۱mm × ۴۵۲mm میباشد که در این کانالها قرار میگیرند. هر میله به ۴ قسمت تقسیم شده که ۲ قسمت بالا و پایین Dummy بوده و ۲ قسمت میانی، چشمه میباشند. میلهها بطور یک در میان در کانالها قرار گرفتهاند و کانال ۳۶ام دارای میله چشمه با ۳ قسمت Dummy و یک قسمت چشمه میباشد. همه کانالها با میله های فولادی به ارتفاع۱۷ mm بسته شده اند. اکتیویته این سیستم در تاریخ ۲۰۱۲/۱۱/۸، ۳/۲۹ kCi می باشد و این سیستم نیاز به بارگذاری با میله های جدید دارد. میله های موجود در مرکز تابش گامای تهران دارای ابعادی مشابه با میله های این سیستم می باشند با این تفاوت که میله های جدید قسمت Dummy نداشته و کل میله بطور یکنواخت اکتیو می باشد.

×رک سیستم

شکل :۱ نمایی از سیستم پرتودهی پرتابل

۸۲۸

حفاظ این سیستم برای اکتیویته ۵۰ kCi طراحی و ساخته شده است و چون اکتیویته میله های جدید
۱۲ kCiمی باشد پس در آرایش جدید ۴ عدد از این میله ها در نظر گرفته می شود.