اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله طراحی فضاها و مبلمان شهری درراستای پایداری شهری با تاکید بر سنگ فرش یاده ومطالعه موردی : محدوده ی چهارراه آبرسان – تقاطع شهید بهشتی(تبریز(

word قابل ویرایش
17 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:چشم انداز شهری یکی از مهم ترین فرم های بصری است که ویژگی های یک شهر را منعکس می کند یکی از مولفه های مهم در طراحی فضاها محوطه سازی و کف سازی آنهاست که تبیین کننده ی بستر فضای شهری و تمامی عناصر آن بوده و از این طریق از قدرت تاثیر گذاری عمده ای در درک رفتار فضایی ...

دانلود مقاله دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
میدان گازی مورد مطالعه که در این مقاله میدان X خوانده شده است در آبهای خلیج فارس و در جنوبشرقی بندر بوشهر واقع شده است. به منظور بررسی فرایندهای دیاژنزی، مطالعات پتروگرافی بر روی 1160 مقطع نازک حاصل از مغزه از سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در چاه A میدان X انجام گرفت. پدیدههای دیاژنزی مهمی که خصوصیات ...

دانلود مقاله نانو عایق VIPتحلیل و بررسی و مقایسه با عایق های معمولی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا توجه به مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 1391 با ارقام مشابه در سال 1384 نشان میدهد که مصرف نهایی انرژی پیوسته رو به افزایش بوده است و از طرفی تحقیقات نشان میدهد بیش از 40 درصد مصرف انرژی کشور و 50 درصد مصرف انرژی جهان در حوزه ساختمان به مصرف میرسد و یا تلف میشود.از این رو توجه ...

دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در مالزی

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:نور روز یکی از منابع طبیعی برای روشنایی فضای معماری است. استفاده از روشنایی روز مناسب در ساختمانها، نه فقط برای بهره وری انرژی، بلکه برای بهبود عملکرد ساکنان و سلامتی آنها بسیار مطلوب است. هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در کشور مالزی می باشد. به همین دلیل دو مدل ...

دانلود مقاله بررسی اصول توسعه حمل و نقل محور در محدوده اطراف ایستگاه شریعتی خط یک قطار شهری مشهد

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسـعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است .این×توسعه×برمبنای×حمل× ونقل×عمومی×برگسترش×خطوط×حمل ونقل×همگانی×وایجاد×مجتمع×های×ایستگاهی×با×هسته خدماتی،اداری،فرهنگی،تجاری × وبافتی×برای×پیاده×روی در×حوزه ×های× ایستگاه های×حمل×ونقل× عمومی× می× پردازد. می توان برمبنای چهار اصل مورد تأیید اکثر ...

دانلود مقاله بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی (مطالعه موردی، شهر چمستان)

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمساجد مهم ترین و غیر قابل رقابت ترین عنصر مذهبی شهر های اسلامی و کانون عبادی،اجتماعی و فرهنگی است.از قرون اولیه اسلامی بنای مسجد نقش ویژه ای در شکل گیری و توسعه شهرهای اسلامی در تمام قلمرو اسلام داشته است.به طوری که علاوه برجنبه کارکردی،در سازماندهی فضاهای شهر نیز این نقش بسیار برجسته بوده است.هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش ...

دانلود مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور (نمونه موردی: روستای اردوشاهی ارومیه

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهطرح هادی یکی از فراگیرترین و مؤثرترین طرح هـای توسـعه و عمـران در سـطح روسـتاها بـه شـمار مـی رود و مـی توانـد شتاب بخش توسعه پایدار روستایی باشد. این طرح عمدتا جنبه های کالبدی روستاها را مورد توجـه قـرار مـی دهـد و بخـش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرح های هادی روستایی کشور نیز جنبه ی کالبدی دارند.گرچه در ...

دانلود مقاله درآمدی بر شناخت مفاهیم منظر صوتی شهر از دیدگاه صاحبنظران

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا رشد روزافزون شهر ها و شلوغ تر شدن آنها و استفاده بیش از حد از تکنولوژی و وسایل موتوری ، آلودگی های محیط زیست شهری نیز افزایش می یابد. آلودگی صوتی نیز به یکی از بزرگترین مشکلات شهر های رو به رشد تبدیل شده است . منظر صوتی از جمله مواردی است که اگر در شهر ها به آن ...

دانلود مقاله برنامهریزی توسعه تولید از دیدگاه یک شرکت تولیدی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سالهای اخیر تجدید ساختار در بازارهای برق شرایط و مکانیزمهای معاملاتی جدیدی را در راستای افزایش رقابت در عرصههای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پیش روی شرکتکنندگان در این بازار قرار داده است. تحت شرایط جدید به وجود آمده در بازار برق و با رقابتی شدن بخش تولید، تعداد روزافزونی تولیدکنندهی مستقل وارد بازار تولید برق شده و ...

دانلود مقاله ستون های دایره ای تقویت شده با FRP

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتقویت اعضای بتن آرمه با استفاده از پوششهای کامپوزیتی FRP در سالهای اخیر بسیار متداول شده شرایط محصورشدگی دربتن، باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری ستون می شود.تنزل سطح عملکرد سازه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی (خوردگی، یخ بندان و ذوب و... ) و آسیبهای سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد ...

دانلودمقاله بررسی بیوسیستماتیک پامسواکی بزرگ Jaculus blanfordi(Mammalia:Dipodidae) در سیستان

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
جوندگان از مهمترین طبقاتی هستند که مطالعه آنها به لحاظ اهمیتی که در جنبههاي مختلف ازجمله کشاورزي و بهداشتی دارند لازم به نظر میرسد. مطالعه سیستماتیک تاکسونهاي جانوري ازجمله جوندگان زمینهاي براي انجام پژوهشهاي بنیادي و کاربردي است. در سیستان مطالعات کاملی بر روي فون جوندگان انجام نشده است. زابل در ناحیه غربی دشت سیستان و در 61 درجه و ...

دانلودمقاله ارزیابی طرح توجیهی توسعه نوغانداری شهرستان شفت

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتخصیص بهینه منابع یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد توجه در علم اقتصاد است. لذا موضوع ارزیابی اقتصادی طرح ها مورد بررسی قرار می گیرند می توان نقش بسیار همی در این زمینه خصوصاً در کشورهای در حال توسعه ایفا نماید . در بخش کشاورزی ایران عامل سرمایه یکی از محدودکننده ترین عوامل تولیدی بوده و استفاده صحیح و بهینه ...

دانلودمقاله بررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها، با شیوههای مختلف تثبیت

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهراههای کم ترافیک بخش عمدهای از شبکهی جادهای هر کشور را به خود اختصاص میدهنـد. راههای روستایی و راههای فرعی منتهی به راه اصلی راه کم ترافیک محسوب میشوند. با توجـه به اینکه معمولا در ساخت این قبیل از راهها از مصالح با کیفیـت پـایین اسـتفاده مـیشـود، در نتیجه زودتر از زمان پیش بینی شده دچار آسیب و حتی اضمحلال ...

دانلودمقاله ارائه الگوریتمی برای زمانبندی وظایف در رایانش ابری

word قابل ویرایش
3 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهرایانش ابری به عنوان یکی از انواع سیستم های توزیع شده که دسترسی به منابع گوناگون را از طریق سرویس ها بر روی بستر اینترنت فراهم می کند روز به روز در حال گسترش می باشد.از آنجایی که وظیفه ابر پاسخگویی به حجم بالای وظایف دریافتی است مساله زمانبندی وظایف در رایانش ابری، مساله بسیار مهم می باشد که سعی ...

دانلود مقاله مروری بر الگوریتم های رمزنگاری تصویر مبتنی بر تئوری آشوب

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهرمزنگاری تصویر هب دلیل برخی از ویژگیهای ذاتی تصاویر، همچون حجم بالای دادهها و همبستگی زیاد میان پیکسلها، متفاوت از رمزنگاری متن میباشد و به همین دلیل روشهای کلاسیکرمزنگاریِ متن برای این منظور چندان کارامد نیستند. از سوی دیگر مطالعه بر روی تئوری آشوب و سیستمهای آشوبگون نشان داده است که خصوصیات ویژه این سیستمها همچون حساسیت زیاد به شرایط ...

دانلود مقاله بهکارگیری مهاربندهای کمانش گریز در بهسازی قابهای خمشی فوﻻدی

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در کشور ما تعداد ساختمان هايي که براساس ضوابط ويرايش اول استاندارد ٢٨٠٠ طراحي شده اند، زياد است . اين سازه ها براساس ضوابط ويرايش سوم استاندارد ٢٨٠٠ و آيين نامه هاي معتبر بهسازي لرزه اي از شکل پذيري کافي برخوردار نيستند و ضعيف عمل ميکنند؛ بنابراين به کارگيري روش هاي مناسب براي بهسازي اين سازه ها و تأمين ...

دانلود مقاله بررسی بکارگیری دال مجوف بادکنکی و ارزیابی آن نسبت به دال توپر

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ریحانه بارانی1، رحیم امین زاده2-1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسﻻمی واحد علوم تحقیقات سیرجان -2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسﻻمی واحد علوم تحقیقات سیرجانbarani_reyhaneh@yahoo.comچکیدهبا توجه به گسترش روز افزون ساختمان های بلند، سبک سازی و صنعتی سازی ساختمان ها جزء اولویت های اصلی محسوب می شود. با عنایت به احداث سازه های با اشکال و ...

دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ در ﻋﺮﺷﺔ ﭘﻠﻬﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻪ ای ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ﭼﻜﻴﺪه:در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻨﺸﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻤﺸﻲ در ﻋﺮض داﻟﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ وﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ ﻋﺮﺷـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﺪوﻗﻪ اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺛﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار اﺟﺰا ﻣﺤﺪود Ansys 6.1 ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷـﻲ ﻋﺮﺷﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪل اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ﭘﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي ...

دانلود مقاله هوش نوآوری و تصمیم گیری کارآفرینانه در شرایط عدم قطعیت عمیق

word قابل ویرایش
25 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:عصر حاضر، عصر تغییر و تحول است. مجموعه تغییرات و تحوﻻت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فناورانه، از یک سو مسـایل پـیش رو و از سـوی دیگـر الزامات مواجهه با آنها را دگرگون ساخته و جوامع مدرن را با مسایل پیچیده تصمیم گیری مواجه نموده است. در چنین شرایط محیطی کـه نیروهـای متعدد و عدم قطعیتهای فراوانی دخیل هستند، تصمیمات ممکن ...

منابع پیشنهادی مطالعاتی

Word قابل ویرایش
38 صفحه
15000 تومان
دسته : اطلاعیه ها
منابع پیشنهادی مطالعاتی:آبخیزداری آبخیزداریوحفاظتخاک:جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر دستورانی ذانشگاه صنعتی اصفهان*-جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*-جزوه آبخیز داری دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان *هیدرولوژی:کتاب هیدرولوژی کاربردی دکتر مهدوی جلد ۱ و۲و کتاب هیدرولوژی امین علیزادهژئو مورفولوژیکتاب ژئو مورفولوژی حسن احمدی ...

دانلود پاورپوینت دیوار اتش -فـایروال

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 :مقدمه ای بر فایروالفـایروال وسیله ای اسـت کـه کنتـرل دسترسی به یک شبکه را بنابر سیاست امنیتی شبـکه تعریف می کند. علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند لذا برای ترجمه آدرس شبکه نیز بکار گرفته می شود.اسلاید 2 :مشخصه های مهم یک فایروال قوی و مناسب جهت ایجاد ...

دانلود پاورپوینت حساسیت زدایی منظم

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 :حساسيت زدايی منظم:روش حساسيت زدايی منظم(systematic desensitization) اولين بار توسط ژوزف ولپی(۱۹۵۸) برای درمان فوبی ها ابداع شد.در اين روش بنا به اصل شرطي سازي تقابلي ، ابتدا پاسخهايي كه با ترس مغاير هستند، شناسايي مي شوند و بعد از مراجع خواسته مي شود تا در موقعيتهايي كه ترس توليد مي كنند اين پاسخهاي مغاير با ترس را از خود بروز ...

دانلود پاورپوینت تشخیص عنبیه با استفاده از خصایص wavelet

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 : Biometric Features براي تشخيص هر فرد مي توان از روش هاي زير استفاده نمود.چهره اثر انگشت دست خط صدابرخي از اينها ممكن است در طول زندگي تغيير كنند. اسلاید 2 : عنبيه يك عضو داخلي كه از خارج قابل رويت است. داراي ويژگي هاي منحصر به فرد براي هر شخص است. اثر باقي مانده در طول حيات يك شخص است كه تغيير نمي‌كند برخلاف اثر انگشت، خصايص عنبيه بسيار ...

دانلود پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
8900 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اسلاید 1 :مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟►مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود . در زیر پنج بخش اصلی مدیریت زنجیره تامین می آید :►► 1 – برنامه ریزی – این بخش استراتژیک مدیریت زنجیره را تامین ...

دانلود مقاله تأملی کوتاه در رابطه فرهنگ و تکنولوژی تکنـوپـولـی

word قابل ویرایش
21 صفحه
4700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
منبع:- نيل پستمن، تكنوپولي (تسليم فرهنگ به تكنولوژي)، مترجم: دكتر صادق طباطبائي، سروش، تهران 1372مقدمهاغلب انسانها به «تكنولوژي» به عنوان يك رفيق قابل اعتماد مي نگرند؛ به دو دليل، نخست اينكه: تكنيك و صنعت زندگي را آسان تر، تميزتر و طولاني تر مي سازد. مگر از يك دوست و رفيق چه توقعي غير از اينها مي توان داشت؟ دوم اينكه: ...