با وجود اینکه اولین زن پلیس در کشور آمریکا در سال ۱۹۱۰ در اداره پلیس لسآنجلـس به استخدام درآمد، اما زنان در در آمریکا نیمه اول قـرن بیسـتم محـدودیتهـای بسـیاری را برای جذب در نیروی پلیس داشتند. در نتیجه، تحقیق و مطالعـه در مـورد افسـران پلـیس زن تقریباً تا قبل از دهه ۱۹۶۰ وجود نداشت. بر اساس قانونی که زنان مـی توانسـتند بـه عنـوان همکــار بســیار ارزشــمندی در کنــار مــردان قــرار بگیرنــد، یعنــی لایحــه کمیســیون ریاســت جمهوری ۱۹۶۷، ادارات پلیس در سراسر کشور آمریکا شروع به استخدام زنان بـه عنـوان افسر پلیس کردند. در سال ۱۹۷۲ این قانون با اصلاحیههایی در قانون حقوق مدنی مصوب سال ۱۹۶۴، که تبعیض استخدامی بر اساس جنسیت را منع میکـرد، کامـل شـد. در نتیجـه آن، سیاستهای لازم برای استخدام، تربیت، مأموریت دادن و تشویق زنـان در اداره پلـیس
را اتخاذ کردند.

افزایش مداوم افسران زن در نیروهـای پلـیس در دهـه ۱۹۷۰ آمریکـا، باعـث شـد کـه کارهای تحقیقاتی در مورد این گروه در سه حوزه افـزایش پیـدا کنـد. حـوزه اول، بررسـی توسعه تاریخی، وضعیت کنونی و آینده زنان در نیـروی پلـیس را مـورد بررسـی و ارزیـابی قرار میداد. دومین حوزه، به مسایلی مانند تبعیض، منزوی شدن و موانع موجود بر سر ورود زنان به نیروی پلیس تمرکـز مـیکـرد. سـومین حـوزه بـر روی ارزیـابی و تجزیـه و تحلیـل نگرشهـای شـغلی-حرفـه ای افسـران زن و عملکـرد اجرایـی آنهـا بـه ویـژه در مقایسـه بـا همکاران افسر مرد خود، تمرکز میکرد. این گونه مطالعات در قالب این سه حوزه، نه تنهـا اهمیت جنبههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در شکل گیری توسعه تاریخی حضـور زنـان در نیروی پلیس را نشان میدهد، بلکه باعث میشود تـا زنـان پلـیس پاسـخهـای آگاهانـه و ارزشمندی به محیطهای نامناسب کاری خود بدهند.

هدف اصلی این مقاله دستیابی به تفاوت دیدگاهها در بـین زنـان پلـیس دو کشـور تـایوان و آمریکا، است. از آنجا که مطالعات سه دهه گذشته در مورد پلیس بیشتر در مورد جنبـه بـین

/ ۱۴۴ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

المللی آن بود، مطالعات تجربی بسیار اندکی به تحلیل در مورد نگـرش هـای شـغلی افسـران زن در بین کشورها پرداختهانـد. آمـار اسـتفاده شـده، از ادارات پلـیس دو کشـور تـایوان و آمریکا گردآوری شده اند، این مقاله به طور تجربی نشان می دهـد کـه آیـا افسـران زن در کشورهای تایوان و آمریکا در نگرش های خود نسبت به کـار و نقـشهـای پلـیس تفـاوت دارند یا نه؟

این مقاله بحثی در مورد موفقیتهـای زنـان تـایوان در عملیـات پلیسـی، و تفـاوتهـای فرهنگی و سازمانی در نیروی پلیس بین کشورهای تایوان و آمریکا را نشان میدهـد. مقالـه چهار جنبه نگرشی و فرضیههایی که در تحلیلها به دست آمدهاند را مـرور مـیکنـد. روش شناسی و نتایج، مورد بحث قـرار مـیگیرنـد. در نهایـت مقالـه بـا خلاصـه ای از یافتـه هـا و دستورالعملهایی، نحوه سیاستسازی و آینده نگری در این زمینه پایان میگیرد.

زنان پلیس در کشور تایوان زنان چینی اولین بار در سال ۱۹۳۱ زمانی که یک گروه کوچک ۴ نفری زن در آکـادمی

پلیس استان چیه چیانگٌ در مرکز چین بـه اسـتخدام درآمـده و وارد نیـروی پلـیس شـدند. پیش از پایان جنگ دوم جهانی، حقوق اولیـه اولـین زنـان پلـیس ایـن بـود کـه آنهـا و بچـه هایشان را حمایت کنند و در مقابل شغلهای خطرناک پشـتیبانی کننـد، کـه ایـن امـر ماننـد تسهیلاتی بود که زنان پلیس در آمریکا در اوایل قرن بیستم از آنها بهرهمند شـده بودنـد. بـه علاوه، در همان زمان زنان پلیس چینی نقشهای اطلاعاتی را نیز ایفاء می کردنـد. در سـال ۱۹۴۹، حزب ناسیونالیست در مقابل حزب کمونیست شکست خـورد و بـه تـایوان عقـب-نشینی کرد. حـزب ناسیونالیسـت، حکومـت مرکـزی تـایوان را بازسـازی و اولـین گـروه از افسران پلیس زن را در سال ۱۹۴۹ استخدام کرد. اداره پلیس شهر تایپهٍ، اولین گروه پلیس زن را در سال ۱۹۵۲ پایهگذاری کرد. مسئولیتهای اصلی زنان پلیس در آن زمـان شـامل،

۱- Chieh Chiang × ۲ -Taipei City Police Department×

تجزیه تحلیل بین کشوری: دیدگاه های افسران پلیس زن در تایوان و امریکا ۱۴۵ /

کارهای ادرای سازمان پلیس، تحقیق و پرس وجو از مشاغل ویژه بود. به علت نیاز به گـذار اجتماعی سریع، ساختار سازمانی جوخه پلیس زن به تدریج گسترده شـد و بـه فراخـور آن، وظایف زنان پلیس نیز توسعه پیدا کـرد. امـروزه اولویـتهـای کـاری زنـان پلـیس تـایوان، حمایت از زنـان و کودکـان، مقابلـه بـا خشـونت داخلـی، وظـایف مربـوط بـه پرونـدههـای دادگاهی، مدیریت ترافیک، مقابله با متجاوزان به حقوق زنان است.

سازمان پلیس ملیٌ، که زیر نظر وزارت کشور است، اولین سازمان پلـیس بـرای اجـراء قانون در کشور تایوان محسوب میشود. این سازمان یک نیروی متمرکز است بـا ۸۰ هـزار افسر، پایگاههای متعدد در نقاط مختلف کشور تایوان دارد. ایـن سـازمان از داوطلبـان زن و مردی که واجد شرایط باشند، افسران خود را اسـتخدام مـیکنـد. دو واحـد آموزشـی مهـم برای پلیسهای استخدام شده وجود دارد: دانشکده پلیس تایوانٍ و دانشگاه مرکزی پلیسَ. دانشکده پلیس تایوان، فارغ التحصیلان دبیرستان را برای مدت ۲ سـال مـیپـذیرد. کسـانی که این دوره ۲ ساله را بگذراننـد، مـدرک پایـان دوره مـیگیرنـد و بـه عنـوان افسـر پلـیس استخدام میشوند. دانشگاه مرکزی پلیس، فارغ التحصیلان دبیرسـتان را بـرای یـک دوره ۴ ساله میپذیرد و کسانی که موفق به گذراندن این دوره شوند، مدرک لیسانس میگیرنـد و با درجه ستوانی ُ وارد نیروی پلیس میشوند. هر دو مؤسسـه تعـدادی هـم دانشـجوی دختـر میپذیرند. پس از تحصیل در مؤسسات آموزشی پلیس، زنان پلیس در پستهای مختلف به کار گرفته می شوند، مانند رسته پلیس زنان، رسته ترافیکیِ، پلـیس مرزبـانیّ، و فرمانـدهی کل پلیسْ.

۱- National Police Agency (NPA)× ۲- Taiwan Police College× ۳ -Central Police University× ۴- lieutenant× ۵ -traffic division× ۶- police precincts×

۷- police headquarters×

/ ۱۴۶ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

زنان پلیس تایوان از چند جنبـه بـا همکـاران زن خـود در ایـالات متحـده آمریکـا متفـاوت هستندول،.ا زنان پلیس تایوان وظایف خود را در یک جامعه کاملاً همگن انجام مـیدهنـد. فرهنگ چینی، اهمیت اخلاق و حاکمیت قومی و مسؤلیتپذیری دستهجمعی در جامعـه، را ترویج میکند. نوع رفتار پلیس انجمنـی-گروهـی اسـت. پلـیس تـایوان مـردم را تشـویق و کمک میکند که مشکلات خود را خارج از سیستم قضایی حـل و فصـل کننـد. بـرعکس، زنان پلیس در ایالات متحده، در یک جامعه چند فرهنگی، با پراکندگیهای قومی و نژادی بسیار بالا انجام وظیفه میکنند و بیشتر بر حقوق فردی افراد تأکید مـی کننـد تـا ارزشهـای جمعی. برای تضمین حمایت برابر برای تمامی شهروندان با پیشینههـای متفـاوت، حکومـت در یک چارچوب قانونی مبتنی بر اجرای قانون، عمل میکند. بنـابراین، سیسـتم قضـایی در ایالات متحده بیشتر بر حقوق فردی تمرکز دارد. شهروندان تشویق مـی شـوند تـا مسـایل و مشکلات خود را از طریق سیستم قضایی حل و فصل کنند.

دوم، زنان پلیس تایوان، در مقایسه با همکاران زن خود در ایالات متحده، بخش اندکی از کل نیروی پلیس تایوان را تشکیل میدهند. زنان در حـدود ۱۰ درصـد از افسـران پلـیس ایالات متحده را تشکیل میدهند در حالی که این امر در تـایوان کمتـر از ۷ درصـد اسـت. یک نکته مشترک بین دو کشور وجود دارد و آن این است که در هر دو کشور زنان پلیس در ادارات پلیس شهری بیشتر از ادارات روستایی حضور دارند.

سوم، زنان پلیس در ایالات متحده و تایوان، دارای مأموریتهای متفاوتی هسـتند. زنـان پلیس ایالات متحده از دهه ۱۹۶۰ به عنوان نیروهای گشتزنـی منصـوب شـدند، اکثریـت زنان آموزش دیده از دانشگاه های پلیس در وظـایف نگهبـانی بـه کـار گماشـته شـدند. در حالیکه، تعداد بسیار اندکی از زنان پلیس تایوان در وظایف گشت زنی بـه خـدمت گرفتـه می شوند. همانند عواملی که مانع همگرایـی زنـان در نیروهـای پلـیس ایـالات متحـده مـی شوند، زنان پلیس تایوان به صورت کامل به شغل گشت زنی منصوب نمی شوند زیرا هنـوز بیشتر مردم شغل پلیسی را به طور سنتی شغلی مردانـه مـیداننـد، همچنـین مقامـات بلندپایـه

تجزیه تحلیل بین کشوری: دیدگاه های افسران پلیس زن در تایوان و امریکا ۱۴۷ /

پلیسی معتقدند که زنان نسبت به مردان برای مقابله با خشـونت کـارایی کمتـری دارنـد و از لحاظ فیزیکی آسیب پذیرتر هسـتند. اگرچـه زنـان در شـهرهای عمـده بـه کارهـای گشـت موتوری منصوب می شوند، اما به هر حال زنان پلیس تایوان نقش کم اهمیت تری را نسبت به زنان پلیس ایالات متحده در رستههای حفاظتی بازی میکنند. به طور خلاصـه، بـه مـرور زمان، زنان پلیس در ایالات متحده برای افسران نگهبانی و گشت زنی به کار گرفتـه شـدند، در حالی که در تایوان، فرصتی برای کار به عنوان افسران گشت و حفاظتی بـه زنـان پلـیس داده نشده است.

علایق شغلی افسران زنٌ این مقاله به بررسی نگرشهای متفاوت زنان پلیس در تایوان و ایالات متحده از چهار جنبـه میپردازد:

.۱ تمایز نقشٍ،

.۲ گشتزنیَ،

.۳ محدودیتهای قانونیُ

.۴ دستورالعملهای گزینشیِ.

این ابعاد از آن جهت انتخاب شدند که میتوانند به طور مسـتدل بعضـی از عناصـر کلیـدی فرهنگ حرفهای پلیس را نشان دهند-این که افسران چه برداشـتی از پلـیس و شـغل پلیسـی دارند . در ادامه به طور مختصر به هر یک از این ابعـاد خـواهیم پرداخـت و فرضـیههـایی در مورد زنان پلیس کشورهای تایوان و آمریکا مطرح خواهیم کرد. بایـد ایـن نکتـه را متـذکر

۱- )HPDOH 2IILFHUVʼ -RE-Related Attitudes×

۲ -role orientation× ۳- patrol× ۴- legal restrictions×

۵- selective enforcement×

/ ۱۴۸ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

شد که این بررسی بر اساس آمار و اطلاعاتی است که به طور عمـده از افسـران پلـیس مـرد جمعآوری شدهاند.

.۱ تمایز نقش تمایز نقش به نگرش یک افسر پلیس در مورد تناسب، اعتبار و مشروعیت حوزه کار پلـیس

برمیگردد. مطالعه در مورد گونهشناسی افسران پلیس نشان میدهد که آنها در درک نقـش پلیس، به صورت یک گروه همگن و متجانس عمل نمیکنند. ایـن مطالعـه همچنـین نشـان میدهد که ادارات پلیس دارای فرهنگهای چندگانه با ارتباطات بسیار متفاوت بین افسران هستند. برخی از افسران نقش خود را به عنوان مقابله با جرم مشخص میکنند، در حالی کـه برخی دیگر شغل خود را به عنوان حلال مشکلات میشناسند. آنهایی که خود را بـه عنـوان مقابله کنندگان با جرایم معرفی میکنند، معتقدند که کنترل جرم در کار پلیسی، در اولویت است. از طرف دیگر، افسرانی که خود را به عنوان حلال مشکلات معرفی میکننـد، تمایـل دارند که شغل خود را به صورتی گستردهتر معرفی کنند و همواره نگران نظـم و یـا نقـش-های خدماتی به عنوان بخشی از وظایف پلیس هستند. افسرانی که تداوم نظم و ایفای نقـش خدمات اجتماعی را در بر اساس افکار خود بـه عنـوان وظیفـه خـود مـی شناسـند، بـر روی مسایل و مشکلات ناشی از بینظمی و هرج و مرج تمرکز میکنند و ممکـن اسـت ظرفیـت خود را برای بهبود وضعیت زندگی، کاهش ترس ناشـی از جـرم، کـه در نهایـت منجـر بـه کاهش میزان جرم می شود، افزایش دهند.

افسران پلیس زن تایوان، به دو دلیل در تمایز نقش خود با همکاران زن خود در ایـالات متحده تفاوت دارند. اول اینکه، از لحاظ تاریخی، پلیس تـایوان دارای وظـایف گسـتردهای در تمامی جنبههای اجتماعی بوده که ایـن امـر پلـیس را از وظـایف قـانونی خـود دور نگـه داشته است. آنها طوری آموزش دیدهاند که بـه راحتـی در فعالیـتهـای مخ تلـف در درون حوزه استحفاظی خود مشارکت می کننـد. دوم، زنـان پلـیس در تـایوان، در مرحلـه اول در وظایفی که بر اساس جنسیت مشخص شده است به کار گرفته میشوند، یعنی کارهایی کـه

تجزیه تحلیل بین کشوری: دیدگاه های افسران پلیس زن در تایوان و امریکا ۱۴۹ /

مربوط به مراقبت از زنان و کودکان یا حمایت از قربانیان تجاوز جنسی است، به ایفاء نقـش میپردازند. ماهیت شغلی آنها طوری است که بیشتر بـه خـدمات اجتمـاعی تمرکـز دارد تـا مقابله با جرایم. در نتیجه، زنان پلیس تایوان، به خدمات اجتماعی به عنـوان بخـش مهمـی از وظیفه خود نگاه میکنند. بنابراین فرض میشود که زنان پلیس تایوان بـیش از زنـان پلـیس آمریکایی تمایل دارند که حوزه نقشی خود را گسترش، دهند.

.۲ گشتزنی یکی از مهمترین نقشهای سنتی نیروهای پلیس، اجراء تصمیمات قانونی در رسـته گشـت-

زنی است که به طور معمول شـامل سـطح بـالایی از گشـت زنـی در نقـاط ترافیکـی، رسـته بازپرسی، احضار و دستگیری را در بر میگیرد. در این مرحله افسران پلیس تشـخیص مـی-دهند که باید تا کجا وارد یک موضوع شوند و کدام نوع مداخله مناسبترین است. تحقیق انجام گرفته در ایالات متحده حـاکی از آن اسـت کـه نیروهـای گشـتزنـی سـنتی و حتـی نیروهایی که در سطوح بالاتر گشت حفاظتی به کار گرفته می شوند، اثـرات محـدودی بـر میزان جرم دارند. بنابراین، نیروهای حفاظتی تمایل دارند که یـک چهـرهای از پلـیس را بـه نمایش بگذارند تا رضایت شهروندان را به دسـت بیاورنـد. تاکتیـکهـای حفـاظتی همیشـه مناسب و کارآمد نیستند، به ویژه در مقابل اقلیتهای تندرو، که ممکن است حرکـت هـای افراطی را از خود نشان دهند.

از آنجا که پلیس زن در تایوان در بیشتر موارد به عنوان نیروهای حفاظتی و گشـتزنـی استخدام نمیشوند، بنابراین انتظار میرود که به دو دلیل نگرشهـای متفـاوتی را نسـبت بـه گشتهای حفاظتی زنان پلیس آمریکایی داشـته باشـند. اول اینکـه، پلـیس تـایوان، هماننـد همکاران آمریکایی خود، بـه طـور مـداوم بـرای اجـرای دسـتورات قـانونی در رسـته هـای ترافیکی، رسته بازپرسی، حفاظتی و کشف جرایم به کار گرفته میشـوند. دوم، تـنش هـا و درگیریهای بین نیروی پلیس ایالات متحده و اقلیتهای تنـدرو کـه باعـث عملیـاتهـای

/ ۱۵۰ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

گشتزنی حفاظتی بسیاری میشوند، به عنوان یـک مشـکل در تـایوان مطـرح نیسـتند زیـرا تایوان یک جمعیت بسیار کوچکی دارد و انجام این اقدامات مشکلات کمـی بـرای پلـیس دارد. بنابراین انتظار میرود که زنان پلیس تـایوان بیشـتر از همکـاران آمریکـایی خـود کـه نسبت به محدودیتها و اثرات منفی بالقوه این استراتژی حساسند، به اجرای خشـونتآمیـز این قانون بپردازند.

.۳ محدودیتهای قانونی محدودیت قانونی، به نگرش افسران در مورد قوانین و مقرراتی ماننـد قـانون ممنوعیـت کـه

توسط دیوان عالی آمریکا در مورد صلاحیت پلیس برای به دست گرفتن پُستهای سیاسی به تصویب رسیده، میپردازد. تعهد مدنی نیز یکی دیگر از محدودیتهایی است کـه بـرای افسران پلیس در ایالات متحده وجود دارد. این تحقیـق معتقـد اسـت کـه تفـاوت هـایی در نگرش افسران پلیس در ایالات متحده نسبت بـه ایـن محـدودیتهـای قـانونی وجـود دارد. برخی از افسران پلیس نسبت به این محدودیتهای قانونی بـی میـل بودنـد و اسـتدلال مـی-کردند که این محدودیت ها توانایی آنها را در مقابله با جـرم بـه طـور جـدی آسـیب پـذیر کرده است. دیگر افسران معتقد بودند که محدودیت های قانونی ناشـی از قـوانین و آیـین-نامههای به کار رفته در نیروی پلیس، ضرورت عقلانی داشته و محدودیتهـایی کـه دیـوان عالی در نظر گرفته را قبول و تحت شرایط آن کار می کنند.
به طور سنتی پلیس تایوان مایل است که حوزههای فعالیت خـود را بـه جنبـههـایی مثـل بازجویی، بازداشت و دستگیری گسترش دهد. برای مثال، پیش از قانون نظامی که در سـال ۱۹۸۷ لغو شـد، پلـیس در بسـیاری مـوارد بـدون هیچگونـه مخـالفتی، و هیچگونـه تعقیـب قانونی، میتوانست مجوزهای تفتیش و دستگیری را درخواست و کسب کند. توقیـفهـا و بازداشتهای خودسرانه توسط پلیس شایع بود. محـدودیت هـای قـانونی پلـیس تـایوان در مورد توقیف، بازجویی، و تفتیش، آشکارا کمتر از محدودیتهای پلیس ایالات متحـده در این زمینهها بود. با این حال، در اوایـل دهـه ۱۹۹۰ تغییـرات مهمـی در مفهـوم حقـوق بشـر

تجزیه تحلیل بین کشوری: دیدگاه های افسران پلیس زن در تایوان و امریکا ۱۵۱ /

بوجود آمد که باعث محدودیتهایی در اختیارات و اقتدار پلیس ایجاد کرد. برای مثال، در سال ۲۰۰۱ شورای عالی قضاییٌ تایوان، قانونی را با عنوان قانون اداری پلیسٍ به تصـویب رساند که بر اساس آن پلیس حق بازرسی و تفتیش مـردم و خودروهـا در معـابر عمـومی را زمانی بدست می آورد که خطری واقعی سلامت و امنیت شـهروندان را تهدیـد کنـد. ایـن موضوع نشان میدهد که توجیهات قانونی برای بازداشت و یـا تفتـیش در دو نیـروی پلـیس تایوان و آمریکا، تا حدی با هم تفاوت دارند. تشخیص خطر واقعی برای امنیت عمـومی، از سؤظن نسبت به کسی، دشوار است. اگرچه آموزش قانونی برای افسران پلیس برای دهـههـا در دنیا جا افتاده است، اما پلیس تایوان تا این اواخر هیچ گونه تـوجهی بـه محـدودیتهـای قانونی نمیکرد. بعضی از کارآگاهان تایوان حتی اعتراض میکردنـد کـه ایـن محـدودیت های قانونی جلوی کار آنها برای کشف موارد جنایی را میگیرد. در مقابل، اگرچه تـلاش-های دیوان عالی ایالات متحده برای شناسایی اصـول اولیـه ایـن محـدودیتهـا بـا مقاومـت نیروی پلیس مواجه شد، اما آنها این محدودیتها را خیلی وقت پیشتر از پلـیس تـایوان بـه مرحله اجرا درآوردند. بنابراین انتظار میرود که زنان پلیس در ایالات متحده، بیش از زنـان پلیس تایوان نسبت به محدودیتهای قانونی دید مطلوبی داشته باشند.

.۴ دستورالعملهای گزینشی دستورالعمل گزینشی به درک یک افسـر از دسـتورالعملهـای گزینشـی برمـیگـردد. ایـن

دستورالعمل گزینشی تلاش میکند تا میزان تهاجمی بودن افسران را سنجیده و دسـتهبنـدی

۱ Council of Grand Justices× ۲ Police Administration Law (PAL)×

/ ۱۵۲ دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان۹۱

کند که کدام نیروی تهاجمی در اقلیت است تا آن را تقویت کند. براون ٌ پیشـنهاد مـیکنـد که افسران انتخابی بیشتر مایلند که اولویت را به حملههای خشونتآمیـز از جملـه تبهکـاری دهند، در حالیکه افسران غیرانتخابی بیشتر مایل به تقویت و اجراء قوانین بـه صـورت برابـر هستند . ادارات پلیسی که تأکید بسیاری را بـر ایجـاد روابـط خـوب بـین پلـیس و جامعـه را دارند، بیشتر از اداراتی که بر رهیافتهای با تسامح کمتر تمرکز میکنند، تلاش میکنند تـا قوانین گزینشی را تقویت کنند. ادارههای پلیسی که بر رهیافتهای با تسامح کمتری تأکیـد میکنند، بیشتر تمایل به تقویت تمام قوانین دارند، و معتقدند که با خاطیـان بایـد بـه شـدت برخورد کرد.

سیستم پلیس تایوان متمرکز است. ادارات پلیس شـهری، زیـر نظـر مسـتقیم اداره پلـیس ملی و حکومت محلی هستند. بیشتر مواقع افسران تایوانی مجبورند که از تصمیمات سیسـتم متمرکز پیروی کنند و کوشش خود را بر کارهای مشـخص شـده از سـوی مرکـز متمرکـز کنند. برای مثال، افسران حفاظتی مجبورند هر ماه تعداد معینی برگههای جریمه ترافیکـی را توزیع کنند. به علاوه، افسران انواع مختلفی از وظایف را انجام می دهند، از جملـه برخـورد با رانندگی به هنگام مستی. بنابراین، افسران تایوانی فضای محـدودی بـرای تشـخیص نحـوه اجراء قانون دارند. برای مقابله با متجاوزان به حریم مردم، افسران تـایوانی، بـدون توجـه بـه اینکه این جرم آنها خیلی جدی یا کم اهمیت باشد، سعی میکنند که هر کس که جرمی را مرتکب شده است دستگیر کنند. آنها موارد جنایی را به اداره پیگیری کننده میفرستند و به فرد پیگر اجازه میدهند که در مورد آنها تصمیم بگیرد. بنابراین انتظار می رود کـه افسـران پلیس زن در تایوان کمتر از همکاران زن خود در ایالات متحده علاقـه ای بـه دسـتورالعمل های گزینشی و الزام آور داشته باشند.

با این که زنان پلیس در تایوان در کارهای گشتزنی کمتر استفاده مـی شـوند، بررسـی اینکه آیا پراکندگی موجود در شغل گشت زنی، چه تأثیری را در دیدگاه های زنـان پلـیس

۱- M. Brown×

تجزیه تحلیل بین کشوری: دیدگاه های افسران پلیس زن در تایوان و امریکا ۱۵۳ /

نسبت به محدودیت های قانونی و دستورالعمل های گزینشی دارنـد، مفیـد خواهـد بـود. بـه طور ایدهال، محدودیتهای قانونی و اجرا قانون باید ریشه در ذهـنهـا داشـته باشـد و بایـد توسط افسران پلیس بدون در نظر گرفتن وظایف آنها، مورد توجـه قـرار گیـرد. بـه عبـارت دیگر، آنها باید دیدگاههای مشابهی را نسبت به محدودیتهای قانونی و دسـتورالعملهـای گزینشی داشته باشند. در واقع، در مقایسـه بـا افسـران پلـیس رسـته اداری، محـدودیتهـای قانونی و دستورالعملهای گزینشی تأثیر بیشتری بر افسـران گشـتهـای خیابـانی- حفـاظتی دارد. بنابراین آنها دیدگاهی منفی نسبت به محدودیت های قانونی و دیدگاهی مثبت نسبت به دستورالعمل های گزینشی دارند. به طور خلاصه، فرضیه کلی این است که افسران پلیس زن تایوان، در مقایسه با همکاران زن آمریکایی خود، تمایل بیشتری دارند کـه دامنـه نقـش حود را گسترش دهند، دیدی مطلوب نسبت به گشت زنی حفاظتی، و دیدی منفی نسبت به محدودیتهای قانونی و دستورالعمل های گزینشی دارند.