.۱مقدمه

امروزه توسعه ی فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر حوزه های مختلف کسب و کار و زندگی بشر امروزی اثر داشته است و باعث تحول سریع و تسهیل امور را با ایجادبستر های یکپارچه فراهم نموده است. فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین وپویا ترین فعالیت ها در جهان مطرح است)لطفی،)۰:۱۹۹۶به عبارتی توسعه ی فعالیت گردشگری به ویژه برای کشور های در حال توسعه که با معضلات همچون میزان بیکاری با لامحدودیت های منابع ارضی واقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوان برخوردار است )کرمانی و امیریان،)۱۱:۱۹۱۲امروزه در عرصه ی توریسم جهانی فضای مجازی و استفاده از شبکه های مختلف دیجیتالی به عنوان یکی از ارکان اساسی نقش تعیین کننده ای در امکان بهره گیری کشور ها از توان ظرفیتی خود را دارد. در این فعالیت محسوب میشود .فناوری با سرعت غیر قابل باوری در حال پیشرفت و گسترش است .به استدلال از آمار های منتشر شدهاز سازمان جهانی توریسم در اینده ی نه چندان دورکشورهای فاقد زیر ساخت های مناسب در زمینه ارتباطات و قضای مجازی عملا از چرخه ی رقابت های جهانی و منطقه ای گردشگری حذف خواهند شد )wTo,9559:15(با وجود آنکه پیش از چهل سال از راه اندازی شبکه ی جهانی اینترنت

میگذرد دنیا در عرصه ی مجازی تنها در دهه ی اخیر توانسته است بخش های مختلف زندگی مردم را تحت تاثیر واقعی قرار دهد.توسعه ی مداوم شبکه های مجازی ارتباطی در طول دهه ی گذشته تاثیر بسزایی بر کل فعالیت گردشگری بر جای گذاشته است. شبکه های ارتباط مجازی نه تنها سخت افزار وشبکه ی

اطلاعاتی را به هم مرتبط میکند بلکه سیستم های اطلاعاتی -مدیریتی و مخابراتی

را بکار گرفته و توزیع اطلاعات مربوط به توریسم را داخل وبین موسسات مربوط

به توریسم را امکان پذیر میکند وتمامی تجهیزات و کالا و امکانات را برای ارائه

خدمات بهتر برای تورسم به کار خواهد گرفت .فضای مجازی توانایی صنعت را در

امر توسعه-مدیریت و بازاریابی محصولات گردشگری مناسب به صورت جهانی

مشخص میکند.بنابراین استفاده بهینه از فضای مجازی برای رقابت و موفقیت

فعالیت گردشگری و زیر مجموعه آن ضروری می باشد.))Buhalis,1224:95وسئوال

اصلی که در رسیدن به این هدف میتوان مطرح نمود این است که فضای مجازی

چگونه میتواند باعث توسعه ی فعالیت گردشگری شود؟

.۲روش تحقیق

ایننن تحقیننق بننا توجننه بننه هنندف و ماهیننت موضننوو از روش تحلیلننی وکتابخانننه ای استفاده شده است . برای گردآوری اطلاعات مورد نیناز از مبنانی نظنری تحقینق از روش کتابخانه ای استفاده گردید از مقالات، سایت ها و مجموعه مجلات مربوط به موضوو، جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید.

.۳مبانی نظری

)هابسون و ویلیامز،)۱۹۶:۱۲۲۰۱فضای مجازی را به عنوان یکی از تکنولوژی های پیشرفته در نظر میگیرند که همه ی فعالیت های صنایع به ویژه فعالیت گردشگری را تحت شعاو خود قرار داده است و با استفاده ازتکنولوژی های مختلف در پی ایجاد محیطی است که مردم بتوانند راحت تر با محیط رابطه برقرار کنند یا تصویر از محیط جغرافیایی سفر برای خودشان ایجاد کنند و طبق گفته ی ونگ باعث شکل گیری اجتماو گردشگری مجازی شوند و در علایق اهداف مشترک فعالیت هاوخوتسته های خود سهیم شوند واز درک وبرطرف کردن نیاز های یکدیگر

خوشنود وراضی باشند)ونگ،)۶۱۱:۹۵۵۹۹ واقیت این است که در جامعه به جای کباب بوی آن به ما فروخته می شود پولی که میپردازیم برای تصویر است نه خود شئ چنین جامعه تماشاگری را میتوان در فضای مجازی مشاهده کرد)به نقل از

میزروئف،)۹۱:۹۵۵۵۹پیدا شدن فضای مجازی با داشتنسخت افزار تکنولوژی اطلاعاتی وارتباطی در کنار جهان واقعی فارق از امتیازات و تعصبات نژادی قدرت اقتصادی رابه وسیله ی درآمد گردشگری برای تمامی انسان ها فراهم میکند. ویلسون و پترسون فضای مجازی را به عنوان واقعیت مجازی پیوسته در نظر میگیرند که در آن انسان ها رها از محدودیت های فیزیکی قادر به تعامل هستند .

)ویلسون و پترسون۶،)۶۰۵:۹۵۵۹در دنیای مجازی اینترنت جایگزین رسانه های سنتی شده وتمامی آن ها را تحت الشعاو قرار داده چراکه با اینترنت دنیای تجربه های

Hobson a williams1995:124-1351
Wang2002:4112
Mirzoeff2000:273

Wilson a peterson2002:4504

آدمی متکثر و متنوو تر شده رویارویی آدم ها با تجربه و مکان های دوردست

ممکن میشود .)داتن)۱۹۹۶٫۰ گردشگری بر پایه الکترونیک و فضای مجازی در کنار وبلاک ها اطلاعات گسترده و در عین حال کاملی برای مشتری هدف فراهم میکند که مصرف کنندگان میتوانند برنامه ریزی کنند و نیاز های سفر خود را با تعاملی

غیر مستقیم تر بر بازیگران صنعت تعمین کنند.)بوهالیس)۹۵۵۹۴

یافته های تحقیق:

آمار بالای گرایش کاربران اینترنتی به سمت گردشگری الکترونیک و فضای مجازی دلیل مستندی است برای پرداختن به موضوعی که ضرورت انکار ناپذیر هزاره سوم بوده و برای پیشرفت و ارائه خدمات بهتر نیازمند تغییرات اساسی است. گردشگری مجازی طی چند سال اخیر پیشرفت های چشمگیری را داشته به طوری که در بازخورد های بین المللی توانسته علاوه بر رضایت مندی استفاده کنندگان ،سود آوری خوبی را نیز به دنبال داشته باشد . نفوذ وب سایت های گردشگری نشان میدهد این روز ها افراد بسیاری به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از خدمات فضای مجازی )وب( برای رزرو جا و خرید برخی از کالا های مرتبط امری کاملا طبیعی شده است.با نگاهی به تایید حضور ساخت های مناسب مجازی در تامین نیاز های اطلاعاتی کاربران در میابیم که نیمی از گردشگران از فناوری فضای

۵Daten2005

۶Buhalis2002

مجازی برای کسب اطلاعات مسافرتی و قیمت های منطقه مختلف استفاده می کنند.در این بین ۰۰درصد از گردشگران تجاری اینترنت را بهترین گزینه برای کسب اطلاعات کاری عنوان کرده اند.))hamshahrionline.ir در فرآیند مسافرت و ارائه

خدمات الکترونیکی از نقشو اهمیت فراوانی بر خوردار می باشد.به وجود آوردن یک زیر ساخت مناسب جهت استفاده سریع و آسان برای اتصال به اینترنت و شبکه های گسترده اطلاعات برای گردشگران از مزایایی است که به روند رشد موضوو گردشگری کمک بسزایی می کند.امروزه گردشگری الکترونیک به دلیل همگام کردن گردشگری با تکنولوزی اطلاعات ، یکی از مولفه های اساسی در توسعه ی این فعالیت به شمار می آید و مدت چندانی از ظهور آن نمیگذرد و حاصل ترکیب دو حوزه گردشگری و فناوری اطلاعات است. که هر دو حوزه از متداول ترین انواو کسب و کار در آمد زا و مولد فرصت های شغلی در جهان امروز به شمار می روند))Buhalis:9559مفهوم گردشگری مجازی و الکترونیکی به کلیه

اجزای تجارت در حوزه گردشگری اشاره کرده و به مواردی همچون کسب وکار الکترونیک ،تحقیق و توسعه ی الکترونیک و ارائه خدمات می پردازد ) salavati and

)hashim,9511و در عین حال به مجموعه ای از پایگاه های اینترنتی و استاندارد ها و

پروتکل های خاص می پردازد که با تولید و بازنشر اطلاعات در ساختار های مختلف از قبیل متن ،عکس و تصویر ، کاتالوگ و بروشور ، پیام های تبلیغاتی وحتی خدمات معنا می یابد))Li a buhalis ,9554