مراجع
۱ – Danish Technological Institute, Clans Pade, Lars Nyholm Thrane, Claus V. Nielsen, “Guidelines for Execution of SCC”, May 2008

۲) Danish Technological Institute, Clans Pade, Lars Nyholm Thrane, Claus V. Nielsen, “Guidelines for mix design of SCC”, May 2008

۳) Baton Ronge River Center, “Lousiana Transportation Engineering Conference”, Feb 12, 2007

۴) محمد رضما نصیری، ” مطالعه تاثیر جمع شدگی ناشی از خشک شدن و سولفات منیزیم برهقاومت بتن خود متراکم، یدمات آمده از روش پیچشی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،

۱- مقدمه
انتظار میرود که بتن خود متراکم آسیب های سازه ای از قبیل حفره ها و پر شدن ناقص قالب و همچنین آسیب های درون ساختاری بتن را کاهش دهد. با این حال بتن خود تراکم نیز می تواند دارای مشکلات و خطراتی باشد که کاربر باید به آنها توجه داشته باشد. ویژگیهای جریانی SCC این امگان را میدهد که به ران از SCC با وجود آرماتورهای سنگین و پیچیده بدون نیاز به ویبره استفاده کرد. SCC می تواند قالب های با شکل هندسی پیچیده (با برجستگی ها و تو رفتگیها و باز شوها و …) را به طور کامل پر کند در حالی که با بتن معمولی و استفاده از ویبراتور قدمی این کار غیر ممکن است. به علاوه این خطر نیز وجود ندارد که به خاطر ویبره، ساختار داخلی بتن آسیب ببیند. این نوع بتن در ژاپن معرانی شد و در اوایل دهه ۹۰ میلادی اولین کاربردهای مهم آن انجام شد. از آن به بعد کاربرد بتن خود متراکم به سرعت در تمام دنیا گسترش یافت | ۱ و ۲ . این بتن به علت اینکه می تواند سطحی صاف و بدون حفره ایجاد نماید و نیازی به ویبره ندارد در کار های تعمیراتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به پل MTO Madawaska River و پل Rainbow اشاره نمود .

در این مطالعه سه طرح اختلاط بتن خود متراکم و سه طرح اختلاط ملات خود متراکم به عنوان لایه ترمیمی به کار گرفته شده است. از بتن های معمولی با ابعاد ۵*۱۵*۱۵ سانتی متر و با سطحی صافی به عنوان بتن پایه برای لایه های ترمیمی استفاده شده است. این بتن های پایه در ۵ حالت خشک با سطح خشک، خشک با سطح دوغابی، اشباع با سطح خشک، اشباع با سطح خیسی و اشباع با سطح دوغابی آماده شده اند. پس از ریختن لایه ترمیمی بر روی این بتن ها و عمل آوری آنها در حالت عمل آوری در گونی و پلاستیک، با استفاده از روش پیچش به بررسی مقاومت در جای این لایه ها به بستر بتنی خود در مسن ۲۸ روزه پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از تحلیل آماری (رگرسیون خطی) به کمک نرم افزار SPSS درجه اهمیت هر پارامتر تعیین و فرمولی برای تعیین لنگر پیچشی به دست آمده از روش پیچش برای تعیین مقاومت در جای لایه تعمیری با توجه به پارامترهای تاثیر گذار ارائه شده است.

۲ نتایج آزمایش های بتن و ملات خود متراکم تعمیری
در جدول (۱) طرح اختلاط بتن و ملات های خود متراکم استفاده شده ه دو این مطالعه نشان داده شده است.

در جدول (۲) نسبت های مهم در طرح اختلاط ها ذکر شده است. در جدول (۳) نیز نتایج آزمایش های انجام شده رژی بتن و ملات تازه آورده شده است.

۴- روشی پیچش
این روشی که در زمره آزمونهای نیمه مخرب با خرابی جزئی قرار دارد، دارای مزایای زیادی ست؛ از قبیل سرعت، دقت، هزینه کم، سادگی و کاربرد وسیع هم در آزمایشگاه و هم در محلی، در مورد سادگی کار همین بس که برای انواع سطوح افقی ه عمودی و همه اجرا شده بتن ه به سادگی و بدون نیاز به آموزش های قبلی برای پرسنل می توان این آزمایش را انجام داد
۳ – ۱ مواد و تجهیزات لازم
۳ – ۱ – ۱ تر کمتر: جهت اندازه گیری لنگر پیچشی اعمال شده به نمونه از این وسیله استفاده می شود.
۳ – ۱ – ۲ استوانه فلزی: جهت انتقال لنگر پیچشی از ترکمتر به بتن از یک استوانه فلزی به قطر ۵ سانتیمتر و ارتفاع ۲/۵ سانتیمتر استفاده می شود. در مرکز یک قاعده این استوانه یک سوراخ چهار گوش جهت قرارگیری ترکمتر وجود دارد. برای انجام آزمایش بایستی طرف صاف استوانه به وسیله چسب به سطح نمونه چسبانده شود. پس از انجام تست باید سطح استوانه را به وسیله چکش و سوهان تمیز نمود تا برای انجام تست بعدی آماده گردد .
۳ – ۱ – ۳ چسب: چمب سوود استفاده از نوع وزینهای اپوکسی دو جزئی با نسبت ترکیب ۱۳ بوده و با نام تجاری ۳۰ Sikadur از شرکت نامیکاران تهیه شد.
مشخصات فنی این چسب در جدول (۴) نوشته شده است:

۳ – ۲ نحوه انجام آزمایشی پیچش
محل انجام تست باید صاف و مسطح باشند. ناصافی و آلودگی سطح بتن باعث جلوگیری از عملگرد مطلوب چسب می شود. ابتدا باید دو جزء چسب را به طور دقیق به نسبت ۱ به ۳ کاملاً مخلوط کرد تا ترکیب همگن و یک رنگی تشکیل شرد. سپس استوانه ها توسط این مخلوط به سطح نمونه چسبانده می شوند. پس از چند دقیقه بایستی اضافات چسب را که از اطراف استوانه بیرون زده، تمیز نمود تا انتقال تنش به بتن در سطحی به اندازه قاعده استوانه صورت گیرد. سپس نمونه ها به مدت یک روز در هوای آزاد رها میشوند تا گیرش کامل چسب انجام شود. بعد از گیرش چسب، به این سیستم، توسط تر کمتر به طور پیوسته و تدریجی، گشتاور پیچشی وارد میشود تا بتن زیر استوانه گسیخته شود. لنگر قرائت شده به عنوان لنگر گسیختگی ثبت می شود. لازم به تذکر است چنانچه شکست از ناحیه چسب صورت بگیرد، تست مردود است. البته اگر چسب به طور مناسب مخلوط شده باشد و پس از چسباندن کاملاً خشک شود، این اتفاق کمتر رخ می دهده