مقدمه:

درمان مولکولی هدفمند یک استراتژی کاربردی با موفقیت کلینیکی را در درمان سرطان به وجود آورده است. درمان ایمونولوژیکی با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی یک روش درمانی هدفمند به سمت آنتی ژن توموری می باشد . ۱ مزیت اصلی رادیو ایمونو تراپی این است که آنتی بادی قادر به ایجاد اثرات سیتوتوکسیک بر روی سلولهای سرطانی از طریق مکانیسم های سیتوتوکسیسیته سلولی وابسته به آنتی بادی((ADCC، سیتوتوکسیسیته وابسته به کمپلمان (CDC) و القاء آپوپتوزیس به همراه اثرات تشعشعی می باشد . ۲ هدف اصلی دررادیوایمونوتراپی انتقال دوز تشعشعی کشنده به سلولهای توموری می باشد که این ناشی از خصوصیات ایمونولوژیکی و فارماکولوژیکی آنتی بادیها (کلیرانس خونی آنتی بادیها، نفوذ به تومور و افینیته آنتی بادی به سلولهای توموری) و خصوصیات تشعشعی رادیونوکلید (نیمه عمر ، نوع و میزان اشعه ساطع شده) می باشد.

۹۳۴

به طور کلی ،نیمه عمر یک رادیونوکلید باید با کینتیک in vivo آنتی بادی متناسب باشد Rituximab . 3 اولین منوکلونال آنتی بادی کایمریک IgG، بر علیه آنتی ژن CD20 لنفوسیت ها بود که در سال ۱۹۹۷ توسط FDA

تائید گردید . ۴

لوتشیم – (۱۷۷Lu)177 از بمباران ۱۷۶Lu بصورت اکسید لوتشیم((۱۷۶Lu2O3 در راکتور با شار نوترونیn/s/cm2

۱/۸×۱۰۱۳ به مدت یک هفته بدست میآید. لوتشیم انرژی بتای ۴۹۰ kev و دو اشعه گاما با انرژی های Kev

۲۰۸ و۱۱۳ Kev دارد. اشعه بتای با انرژی متوسط، لوتشیم را یک کاندیدای خوب برای درمان سلولهای سرطانی با حداقل آسیب به بافت سالم کرده است(قدرت نفوذ در بافت.( ۱/۳۵ mm از طرفی لوتشیم به علت فلز بودن یک اتصال بسیار محکم و پایدار با انواع شلاتورها برقرار میکند که میتوان از آن بخوبی در شرایط درون تنی استفاده کرد. نیمه عمر ۶/۷ روز لوتشیم با نیمه عمر آنتی بادی در بدن همخوانی دارد . ۵

۱۷۶Lu (n, ) ➔ ۱۷۷mLu ➔ ۱۷۷Lu

روش کار:

(Mabthera) Ritoximab یک آنتی بادی موشی- انسانی بر علیه CD20 است که با چلاتور مناسب و لوتشیم-۱۷۷ که محصول بمباران لوتشیم-۱۷۶ در راکتور است نشاندار می شود. DOTA-NHS با آنتی بادی حل شده در بافر بورات pH=8-8,5 به نسبت مولی ۱به ۵۰ به مدت یک شب در یخچال واکنش میدهد تا کمپلکس DOTA-Ab تشکیل شود. سپس با استفاده از بافر استات pH=8-8,5 خالص سازی می شود. برای تهیه منحنی استاندارد سنجش غلظت شلاتور DOTA از کمپلکس استاندارد مس استفاده شد. در این روش بافر Cu(II)-Arsenazo(III)یک ترکیب آبی رنگ تولید می کند که با اسپکتروفوتومتر در طول موج ۵۹۰ نانومتر قابل ردیابی است . ۶ کمپلکس ( pH=8-8,5)DOTA-Ab با محلول لوتشیم-۱۷۷ در اسید کلریدریک ./۱ نرمال به مدت ۳ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نشاندار می شود و به منظور خالص سازی از ستون سفادکس G-25 استفاده

۹۳۵

شد. آنتی بادی نشاندار شده به نرمال سالین اضافه و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه و در فواصل زمانی ۱و۴و ۸و۲۴و۴۸ ساعت از پایداری با روش کروماتوگرافی بر روی کاغذ واتمن بررسی شد. به منظور بررسی ایمونوری اکتیویتی آنتی بادی از سلولهای Raji استفاده شد. ۱۰۰ میکروکوری از آنتی

CD20 نشاندار شده با لوتشیم-۱۷۷ از طریق ورید به موش های نرمال با وزن تقریبی ۳۵-۲۵ گرم تزریق شد و موشها به ۳ گروه ۴ تایی تقسیم و در زمانهای ۱و ۴و ۲۴ ساعت بعد از تزریق کشته شدند و خون واندامهای حیوان جدا شده و میزان اکتیویته در آنها با شمارش در دستگاه شمارنده گاما بدست آمد. درصد دوز دریافت شده در واحد وزن بافت (%ID/g) محاسبه گردید ۶و۷و. ۸

نتایج:

بطور متوسط ۳/۵ مولکول DOTA به هر مولکول آنتی بادی متصل شد. نشاندارسازی با ۶ میلی کوری

۱۷۷LuCl3 به ازای ۳۰۰ میکرو گرم آنتی بادی انجام شد و راندمان نشاندارسازی %۹۲ بود.آزمایش پایداری

۱۷۷Lu-DOTA-Rituximab نشان می دهد پس از گذشت ۴۸ ساعت هنوز %۸۲ از رادیواکتیویته به آنتی بادی

متصل باقی مانده است.

نمودار (۱پایداری آنتی بادی نشاندار شده با لوتشیم-۱۷۷ در زمانهای ۱و۳و ۸ و۴۸ ۲۴ ساعت در ۴ درجه سانتیگراد

۹۳۶

درصد بالای آنتی بادی در جریان خون نسبت به سایر اندامها از ۴ ساعت تا ۴۸ ساعت ، نشانگر نسبت بالای

Target/Non target می باشد.