مقدمه:

ماهواره های که در ابتدا تنها کارکردی علمی و تحقیقاتی داشتند، در طی جنگ سرد و پس از آن بستری مناسب برای انتقال اطلاعات فراهم کردند؛ به ویژه برای امریکا که رفته رفته از این ابزار برای تسریع در روند جهانی شدن، ایجاد نظم به اصطلاح نوین جهانی و در واقع، امریکایی سازی جهان که مد نظر سیاستمداران این کشور بود، استفاده کرد، به گونه ای که در دهه هشتاد شاهد گسترش کارکرد ماهواره ها از گزارش های علمی نه تنها در کشور امریکا بلکه در کشورهای اروپایی بودیم. تحولات شبکه های ماهواره ای و ارسال و پخش آنها به اقصی نقاط جهان، همچنین تمهیدات لازم را برای راهاندازیِ آسا فارسی زبان با موضوعات متنوع و مختلفی هستیم که موجبات نگرانی برنامه ریزان و سیاستگذاران این عرصه را در داخل کشور ایران، فراهم کرده است(مهربانی فر و خلیل زاده، ۱۳۹۱ ، ص .(۲۲ در حال حاضر ماهواره برنده ترین اسلحه دشمن در جنگ نرم است.

تعریف فرهنگ:

صاحب نظران و دانشمندان ایرانی تعریف های گوناگونی از فرهنگ دارند »فرهنگ مجموعه وکلیت بهم تافته وپیچیده از ایده ها وباورها وآرمانها،ارزشها،هنجارها،نمادها،سمبلها وسایر آموخته های عادتی است که حاصل دستاورد نسلهای مردم جهان ومنطقه یک ملت (یا دولت یاکشور وسرزمین ) می باشد( احمدی،ص» (۴۷فرهنگ عبارت ازنظام جامع وهماهنگ،منسجم ویکپارچه مشتمل بر عناصری نظیر اندیشه ،بینش،باور،گفتارو…. که بیانگر شیوه زندگی یک جامعه یا یک گروه انسانها ست به عنوان میراث اجتماعی قابل انتقال تغییر،تحول ،رشد توسعه یاضعف،زوال وانحطاط است.)« مدیرت تحقیق وپژوهش، ۱۳۸۷، ص( ۲۶

تعریف تهاجم فرهنگی:

تهاجم فرهنگی جنگ نابرابرانه وغافلگیر فرهنگ غرب علیه ملت ها وارزشهای فرهنگی به خصوص ایدئولوژی اسلام و انقلاب اسلامی است. در تعریف پدیدهی تهاجم فرهنگی دیدگاه حضرت آیتاللّه خامنهای، رهبرمعظم انقلاب، قابل توجه است. از نظر ایشان تهاجم فرهنگی عبارت از: »تهاجم فرهنگی یک مجموعهی سیاسی یا اقتصادی، برای رسیدن به مقاصد خاص خود و اسارت یک ملت، به بنیانهای فرهنگی آن ملت هجوم میبرد. در این هجوم، باورهای تازهای را به زور و به قصد جایگزینی بر فرهنگ و باورهای ملی آن ملت وارد کشور میکنند )« .سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳، ص( . ۳

»تهاجم فرهنگی جریانی دقیق و پنهان از قبل برنامه ریزی شده که بابه کارگیری روشها وشیوه ها ی متعددوعناصرومظاهرجذاب،برای سست کردن اعتقادها وانحراف افکار،تقویت ارزشهای کاذب،ازبین بردن آداب وسنن ملی ودینی ونابودی هنجارها وسمبل های اخلاقی جامعه توسط استعمارگران جهانی طرح می شود. ) « شورای سیاست ائمه جمعه،شماره.( ۵۷:۱

تهاجم فرهنگی عبارت از پوچ وپوک وتهی کردن تفکر وذهنیت وفرهنگ وتمدن ملی واصیل یک جامعه وتضعیف شخصیت انسانی افراد با تحمیل ترس وهراس دائم والقای اصول فکری وتحمیل فرهنگ کشور مهاجم به جای آن این جز از دست دادن خویشتن و پایه های فکری واخلاقی اصیل وملی صورت نمی گیرد)« جمشیدی،۱۳۷۴،ص(۱۷

ویژگهای تهاجم فرهنگی:

اساسا “تهاجم فرهنگی” در مقایسه با تهاجم نظامی یا اقتصادی، دارای ویژگیهای منحصر به فردی است. تهاجم فرهنگیمعمولاً نامرئی و نامحسوس است؛ دراز مدت و دیرپاست؛ ریشهای و عمیق است؛ همهجانبه است؛ حساب شده و دارای برنامه و ابزارهای گسترده است؛ گسترده و فراگیر است؛ کارساز و خطرزاست. علاوه بر اینها، “تهاجم فرهنگی” همانند کار فرهنگی، یک کار آرام و بیسر و صداست و قربانیان آن بیشتر قشر جوان هستند.

در تهاجم نظامی، دشمن با تجهیزات و امکانات نظامی وارد معرکه میشود، اما در “تهاجم فرهنگی” نیازی به لشکرکشی و هزینههای هنگفت نظامی نیست؛ همچنین دشمن در این تهاجم برای تحمیل حاکمیت فرهنگ خود از همهی حربههای سیاسی ـ اقتصادی، نظامی، روانی و تبلیغاتی بهره میگیرد. در “تهاجم نظامی” تنها بخشی از مرزها و سرزمینهای مجاور در تیررس مستقیم دشمن قرار میگیرد، اما در “تهاجم فرهنگی” سلاح های مخرب دشمن تا عمق خانهها پیش میرود و ذهن و قلب انسان ها را نشانه میگیرد. به همین دلیل است که پس از جنگ جهانی دوم، آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرده بود که: بزرگترین جنگی که در پیش داریم جنگی است برای تسخیر اذهان انسانها( هدایت خواه،ص.(۵۴

شیوه ها وروش های تهاجم فرهنگی:

استعمارگران واستکبار جهانی برای تهاجم فرهنگی از شیوه های گوناگون استفاده میکنند این شیوه ها عبارتند از:ا.استضعاف انسانها .۲ ایجاد بد بینی به فرهنگ واداب ورسوم جوامع مورد هجوم.۳ ایجاد بدبینی بین مردم نسبت به علمای دین .۴تضعیف شخصیت رسول گرامی(ص) .۵ اشاعه سوء بر علیه جامعه مورد هجوم .۶ترویج وترغیب دنیا پرستی .۷ایجاد فاصله بین مردم ومسئولین .۸ بهره گیری از اختلاف طبقاتی .۹ دور نگه داشتن مسلمانان .۱۰برهم زدن نظام ارزشی اسلام.۱۱ تضعیف وزیر سوال بردن خط ولایت.۱۲زیبا جلوه دادن اعمال زشت .۱۳سست کردن باورها واعتقادات .۱۴تمسخر فرهنگ واعتقادات .۱۵خلق مسلک ها وعقاید پوچ وخرافی در بین مسلمانان .۱۶ تلاش در انحراف مسلمانان از انجام عبادات .۱۷ایجاد بی تفاوتی در بین مسلمانان به گناهان .۱۸ تلاش در جهت ترویج هواپرستی .۱۹ تجزیه فرهنگی وجغرافیای ملت ها .۲۰ ایجاد تفرفه بین مردم و مسئولین .۲۱ به انزوا کشیدن روحانیون