مقدمه

سازمانهای فعلی به منظور بقاء حتی برای یک دهه، باید پیوسته تغییر کنند، اما تغییر به تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر جمع آوری دادههای مناسبی از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آنها به دانش باشد. به اعتقاد لوپز(۲۰۰۵) ۱ دانش و قابلیتهای سازمانی اشکالی از داراییهای استراتژیک هستند که اهداف بلند سازمان را از حیث رقابتی و اقتضائات محیطی ارتقاء داده و در محیطهای پویا کاربرد استراتژیک دارند. امروزه هر سازمانی نیازمند کسب، خلق، ذخیره و کاربرد دانش به مثابه یکی از عوامل تعیین کنندهی رشد و بالندگی است. علاوه بر این، سازمانها به منظور تداوم حیات خود، نیازمند تغییر راهبردهای کسب و کار خود از رقابت مبتنی بر مقیاس به رقابت مبتنی بر سرعت، با استفاده از مزیت رقابتی کاربرد دانش، مهارت، تخصص و فناوری هستند. دانش عامل حیاتی کسب موفقیت در هر تلاشی است (آجیراپونگپان۲، .(۲۰۱۰ مدیریت دانش به تلاشهایی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن، سازماندهی، قابل دسترس نمودن سرمایههای نامشهود سازمان، تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت میگیرد. بسیاری از سازمانها بر تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری گسترده در زمینه فناوری اطلاعات به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند (شیه و همکاران۳،.(۲۰۰۵

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه جمع آوری دادهها تحقیقی توصیفی – پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۴ که ۱۰۰ نفر بودند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳) به ۲۴ گویه و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹) با ۱۶ گویه که برای جمع آوری دادهها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط تعدادی از متخصصان و کارشناسان مربوطه سنجیده شد و پایایی آنها بر حسب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۶ و ۰/۶۸ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها جهت نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و آزمونهای رگرسیون ساده در محیط نرم افزار spss با نسخه ۲۱ بهره گیری شد. برای بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از آزمونهای مربوط به رگرسیون خطی ساده استفاده می کنیم، یکی از فرضهای مهم در رگرسیون، نرمال بودن دادههاست. بدین منظور، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف را برای بررسی نرمال بودن دادهها به کار میبندیم.

یافتههای حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه ای را نشان میدهد، این آزمون نشان میدهد که آیا دادههای آماری از توزیع نرمال برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده میگردد در تمامی متغیرها، سطح معنی داری بیش از ۰/۰۵ است که فرض عدم نرمال بودن توزیع دادهها رد میشود. بنابراین دادهها از توزیع نرمال برخودار هستند.

۱٫Lopez
2.Agirapogpan

۳٫Shey et.al.

۲

جدول (۱) آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

متغیرها تعداد آماره کلموگروف – اسمیرنوف معیار تصمیم

دانش آفرینی ۱۰۰ ۰/۹۹۸ ۰/۲۱۴

جذب دانش ۱۰۰ ۱/۰۳۱ ۰/۲۳۵

سازماندهی دانش ۱۰۰ ۱/۰۰۱ ۰/۲۷۴

ذخیره دانش ۱۰۰ ۱/۲۸۰ ۰/۱۲۶

انتشار دانش ۱۰۰ ۱/۱۱۸ ۰/۲۰۹

کاربرد دانش ۱۰۰ ۱/۰۱۱ ۰/۲۵۸

چابکی سازمانی ۱۰۰ ۱/۳۲۰ ۰/۰۹۱

تجزیه و تحلیل دادهها سؤال اول:. آیا دانش آفرینی، بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر معنی داری دارد؟

با استفاده از رگرسیون ساده به بررسی میزان تأثیر دانش آفرینی بر چابکی سازمانی خواهیم پرداخت.

در این روش فرض ۰ را که همارز فرض ۰ است آزمون خواهیم کرد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 21

صورت زیر به دست آمد.

جدول (۲) آزمون معنی داری رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس

به

مدل مجموع مربعات df میانگین مربع F Sig

رگرسیون ۱۴۹۶/۶۰۱ ۱ ۱۴۹۶/۶۰۱ ۱۷/۹۴۳ ۰/۰۰۰۱
باقی مانده ۸۱۷۳/۹۰۹ ۹۸ ۸۳/۴۰۷
کل ۹۶۷۰/۵۱۰ ۹۹

جدول شماره (۲) جدول تحلیل واریانس را نشان میدهد. مقدار عدد به دست آمده برای F برابر ۱۷/۹۴۳ بدست آمده است و

سطح معنیداری ۰/۰۰۰۱ این بدان معنی است که فرض ۰ رد خواهد شد و نشان میدهد که تأثیر دانش آفرینی بر چابکی

سازمانی معنیدار است.

در زیر نمودار پراکنش رابطه بین دو متغیر نشان داده شده است:

نمودار (۱) پراکنش رابطه بین دانش آفرینی و چابکی سازمانی

سؤال دوم: آیا جذب دانش، بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر معنی داری دارد؟ با استفاده از رگرسیون ساده به بررسی میزان تأثیر جذب دانش بر چابکی سازمانی خواهیم پرداخت.

۳

در این روش فرض صورت زیر به دست

۰

آمد.

را که همارز فرض ۰ است آزمون خواهیم کرد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS21 به

جدول (۳) آزمون معنی داری رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس

مدل مجموع مربعات df میانگین مربع F Sig

رگرسیون ۳۰۳۹/۴۸۱ ۱ ۳۰۳۹/۴۸۱ ۴۴/۹۲۱ ۰/۰۰۰۱
باقی مانده ۶۶۳۱/۰۲۹ ۹۸ ۶۷/۶۶۴
کل ۹۶۷۰/۵۱۰ ۹۹

جدول (۳) تحلیل واریانس را نشان میدهد. مقدار عدد به دست آمده برای F برابر ۴۴/۹۲۱ بدست آمده است و سطح معنیداری

۰/۰۰۰۱ این بدان معنی است که فرض ۰ رد خواهد شد و نشان میدهد که تأثیر جذب دانش بر چابکی سازمانی معنیدار

است.

در زیر نمودار پراکنش رابطه بین دو متغیر نشان داده شده است:

نمودار (۲) پراکنش رابطه بین جذب دانش و چابکی سازمانی

سؤال سوم: آیا سازماندهی دانش، بر چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان اثر معنی داری دارد؟

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری ۰/۰۰۰۱ به دست آمده که کمتر از ۰/۰۵ است پس رابطه بین چابکی سازمانی و سازماندهی دانش معنی دار است.