بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعريف چهار نوع عفونت براساس تعاريف استاندارد NNIS :

1: عفونت ادراري

                  الف - عفونت ادراري علامت دار

كد :  UTI-SUTI

تعريف : عفونت ادراري علامت دار دست كم بايد يكي از ويژگيهاي زير را داشته باشد :

ويژگي 1 : بيمار دست كم يكي از علائم يا نــشانه هاي :

 دمــاي بالاي °c38 ، تكرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبيک  شديد با لمس موضعي ، فوريت ادراري را بدون وجود ساير علل داشته باشد .              و

         كشت مثبت با   10 ≥ ميكروارگانيسم در سانتي متر مكعب ادرار به شرط   

         آن كه بيشتر از دو نوع  ارگانيسم رشد نكند

اسلاید 2 :

ويژگي 2 : بيمار دست كم دو علامت يا نشانه از علائم و نشانه هاي زير را كه علت ديگري

براي آنها يافت  نشده است ، داشته باشد :

     تب بالاي °38 ، تكررادرار ، سوزش ادرار ، درد سوپرا پوبيک با لمس اين ناحيه ، فوريت ادراري

           و

    دست كم يكي از موارد زير :

   الف : تست نوار ادراري براي Leukocyte estrase و / يا نيتريت ، مثبت باشد .

    ب : پيوري ( نمونه ادراري با دست كم 10 گلبول سفيد در ميلي متر مكعب يا دست كم 3 گلبول

  سفيد در نمونه ادرار سانتريفوژ نشده زير ميكروسكوپي با درجه بزرگنمايي 100 ).

    پ : ارگانيسم در رنگ آميزي گرم ادرار سانتريفوژ نشده رويت گردد .

    ت : دست كم دو كشت مثبت از يك نوع ارگانيسم پاتوژن ادراري (باكتري هاي گرم منفي ياS.saprophyticus) با دست كم 102 كولوني در هر سي سي از نمونه هاي حاصل از روشي غير  از ادرار كردن  .

   ث : دست كم 105 كولوني در هر سي سي از يك نوع پاتوژن ادراري ( باكتري هاي گرم منفي ياS.saprophyticus ) در بيماري كه درمان آنتي بيوتيكي موثري براي عفونت اداري گرفته است .

   ج : تشخيص باليني پزشك

   چ : پزشك ، آنتي بيوتيك مناسبي را براي عفونت ادراري شروع كرده باشد .

اسلاید 3 :

ويژگي 3 :

    بيماري كه زير يكسال سن داشته و دست كم يكي از علائم و نشانه هاي زير را بدون دليل  ديگري داشته باشد :

    دماي بالاتر از°38،هيپوترمي (دماي كمتر از °37) ، آپنه، براديكاري ،ناآرامي در موقع ادرار كردن

    بي حالي ، استفراغ

و

يك كشت مثبت ادراري با دست كم  10 ميكروارگانيسم در سانتي متر مكعب

    ادرار با دو نوع ارگانيسم يا كمتر .

اسلاید 4 :

ويژگي 4 : بيماري كه زير يكسال سن داشته و دست كم يكي از علائم يا نشانه هاي زير را داشته باشد و  علت ديگري نيز براي اين علائم و نشانه ها يافت نشده باشد :

     دماي بالاي °38 ، هيپوترمي (دماي زير°37) ،آپنه ،براديكاري ، ناآرامي در موقع ادرار كردن ،  بي حالي ، استفراغ و دست كم يكي از موارد زير :

 

الف : تست نوار ادراري براي leukocyte estrase  و / يا نيترات ، مثبت باشد .

ب : پيوري ( نمونه ادراري با دست كم 10 گلبول سفيد در ميلي متر مكعب يا دست كم 3 گلبول سفيد در نمونه ادرار سانتريفوژ نشده زير ميكروسكوپ با درجه بزرگنمايي 100 )

پ : ارگانيسم در رنگ آميزي گرم ادرار سانتريفوژ نشده ، رويت گردد .

ت : دست كم دو كشت مثبت از يك نوع ارگانيسم پاتوژن ادراري ( باكتري هاي گرم منفي يا

     S.saprophyticus ) با دست كم 102 كــــولوني در هر سي سي از نمونه هاي حاصل از روشي غير از  ادرار كردن .

ث : دست كم    10 كولوني در هر سي سي از يك نوع پاتوژن ادراري ( باكتري هاي گرم منفي يا S.saprophyticus  ) در بيماري كه درمان آنتي بيوتيكي موثري براي عفونت ادراري گرفته است

ج : تشخيص باليني پزشك

چ : پزشك ، آنتي بيوتيك مناسبي را براي عفونت ادراي شروع كرده باشد .

اسلاید 5 :

تذكرات :

nكشت مثبت از نوك كاتتر ادراري ، تست آزمايشگاهي قابل قبولي براي تشخيص عفونت ادراري نيست .

nكشت ادراري را بايد با روش هاي مناسب انجام داد ( مانند كاتتريزاسيون يا جمع آوري به روش تميز) .

nدر نوزادان ، كشت ادراري را بايد از ادرار حاصل از كاتتراسيون يا آسپيراسيون سوپرا پوبيک انجام داد .

n كشـت مثبت ادراري از نمونه ادرار در كيسه ، غير قابل اعتماد بوده و بايد با نمونه اي كه به طور آسپتيك از طريق كاتتريزاسيون يا آسپيراسيون سوپرا پوبيک به دست آمده ، تاييد شود .

اسلاید 6 :

 ب - عفونت ادراري بدون علامت
كد : UTI-ASB

تعريف : عفونت ادراري بدون علامت ، بايد دست كم يكي از ويژگيهاي زير را داشته باشد :

ويژگي 1 : بيمار دست كم مدت 7 روز قبل از انجام كشت ، ازکاتتر  فولي استفاده كرده باشد

            و

    داراي كشت مثبت ادراري با حداكثر دو نوع ارگانيسم با دست كم 10     

   ميكروارگانيسم در سانتي  متر مكعب ادرار باشد

            و

    داراي دماي بالاي °38 ، فوريت ادراري ، تكرر ادرار ، سوزش و تندرنس

    سوپرا پوبيک نباشد  

اسلاید 7 :

ويژگي 2 : بيمار طي هفت روز پيش از مثبت شدن كشت ادراري ، کاتتر فولي نداشته باشد

            و

    دســت كــم داراي دو كـــشت مثبت مشابه ( از نظــر نوع ميـكروارگانيزم ) با

    دست كم   10 ميكروارگانيسم در سانتي متر مكعب ادرار بوده كه بيشتر از دو

    گونه ميكروارگانيسم نيز رشد نكرده   باشد

       و

    دمــاي بالاي°38 نداشته باشد ،فــوريت ، تكرر ادراري ،سوزش ادرار و درد فوق عانه با لمس اين  ناحيه نداشته باشد .

تذكرات :

    كشت مثبت از نوك كاتتر ادراري ، تست آزمايشگاهي قابل قبولي براي تشخيص عفونت ادراري نيست

   كشتهاي ادراري را بايد با روش هاي مناسب ، انجام داد ( مانند كاتتريزاسيون يا جمع آوري ادرار به روش تميز )

ويژگي 2 : بيمار طي هفت روز پيش از مثبت شدن كشت ادراري ، کاتتر فولي نداشته باشد

            و

    دســت كــم داراي دو كـــشت مثبت مشابه ( از نظــر نوع ميـكروارگانيزم ) با

    دست كم   10 ميكروارگانيسم در سانتي متر مكعب ادرار بوده كه بيشتر از دو

    گونه ميكروارگانيسم نيز رشد نكرده   باشد

       و

    دمــاي بالاي°38 نداشته باشد ،فــوريت ، تكرر ادراري ،سوزش ادرار و درد فوق عانه با لمس اين  ناحيه نداشته باشد .

تذكرات :

    كشت مثبت از نوك كاتتر ادراري ، تست آزمايشگاهي قابل قبولي براي تشخيص عفونت ادراري نيست

   كشتهاي ادراري را بايد با روش هاي مناسب ، انجام داد ( مانند كاتتريزاسيون يا جمع آوري ادرار به روش تميز )

اسلاید 8 :

ج - ساير عفونتهاي سيستم ادراري ( كليه ، ميزناي ، مثانه ، پيشابراه و  بافتهاي احاطه كننده پشت صفاقي يا فضاهاي اطراف كليه )
كد : SUTI-OUT

تعريف : براي تشخيص ساير عفونت هاي سيستم ادراري دست كم بايد يكي از ويژگيهاي زير وجود داشته   باشد :

ويژگي 1 : ارگانيسم از كشت مايع ( بجز ادرار ) يا بافت ناحيه درگير جدا شده باشد .

اسلاید 9 :

ويژگي 2 : بيـــمار داراي آبسه بوده يا شواهد ديگـــري دال بر عفونت حين عمــل جراحي يا آزمايش هاي  هيستوپاتولوژيك باشد .

ويژگي 3 : بيمار داراي دست كم دو علامت و نشانه از علائم و نشانه هاي زير باشد بي آنكه علت ديگري در  ميان باشد .

      دماي بالاي °38 ، درد و درد موضعي با لمس ناحيه درگير

                                             و

     دست كم يكي از موارد زير :

          الف : ترشح چركي از ناحيه درگير

          ب : ارگانيسم هاي كشت داده شده از خون ، قابل مقايسه با عفونت در  موضع مشكوك

          پ : شواهد راديولوژيك حاكي از عفونت ( براي مثال سونوگرافي ، سي تي اسكن ، MRI ، اسكنهاي  گاليوم و تكنزيوم )

          ت : تشخيص پزشك مبني بر عفونت كليه ، ميزناي ، مثانه ، پيشابراه و ساير بافت هاي احاطه كننده   پشت صفاقي يا فضاهاي اطراف كليه

          ث : شروع مصرف آنتي بيوتيكي مناسب به تجويز پزشك با تصور عفونت در كليه ، ميزناي ، مثانه و  ساير بافت هاي احاطه كننده پشت صفاقي يا فضاهاي اطراف كليه

اسلاید 10 :

ويژگي 4 : بيماري كه زير يكسال سن داشته و داراي يكي از علائم و نشانه هاي زير بدون ساير علل توجيه

            كننده آن باشد :

       دماي بالاي°38  ،  هيپوترمي ( دماي زير °37 ) ، آپنه ، براديكاري ،

        بی حالي يا استفراغ

            و

 الف : ترشح چركي از ناحيه درگير

 ب : ارگانيسم هاي كشت داده شده از خون قابل مقايسه با عفونت در موضوع مشكوك

 پ : شواهد راديولوژيك حاكي از عفونت ( براي مثال سونوگرافي ،سي تي اسكن ، MRI ، اسكنهاي گاليوم و تكنزيوم )

 ت :تشخيص پزشكي مبني بر عفونت كليه ، ميزناي ، مثانه ، پيشابراه و ساير بافت هاي احاطه كننده  پشت صفاقي يا فضاهاي اطراف كليه

 ث : شروع مصرف آنتي بيوتيكي مناسب به تجويز پزشك با تصور عفونت در كليه ، ميزناي ، پيشابراه  و ساير بافت هاي احاطه كننده پشت صفاقي يا فضاهاي اطراف كليه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید