دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد IS :

۱: عفونت ادراری

                  الف – عفونت ادراری علامت دار

کد :  UTI-SUTI

تعریف : عفونت ادراری علامت دار دست کم باید یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد :

ویژگی ۱ : بیمار دست کم یکی از علائم یا نــشانه های :

 دمــای بالای °c38 ، تکرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبیک  شدید با لمس موضعی ، فوریت ادراری را بدون وجود سایر علل داشته باشد .              و

         کشت مثبت با   ۱۰ ≥ میکروارگانیسم در سانتی متر مکعب ادرار به شرط   

         آن که بیشتر از دو نوع  ارگانیسم رشد نکند

اسلاید ۲ :

ویژگی ۲ : بیمار دست کم دو علامت یا نشانه از علائم و نشانه های زیر را که علت دیگری

برای آنها یافت  نشده است ، داشته باشد :

     تب بالای °۳۸ ، تکررادرار ، سوزش ادرار ، درد سوپرا پوبیک با لمس این ناحیه ، فوریت ادراری

           و

    دست کم یکی از موارد زیر :

   الف : تست نوار ادراری برای Leukocyte estrase و / یا نیتریت ، مثبت باشد .

    ب : پیوری ( نمونه ادراری با دست کم ۱۰ گلبول سفید در میلی متر مکعب یا دست کم ۳ گلبول

  سفید در نمونه ادرار سانتریفوژ نشده زیر میکروسکوپی با درجه بزرگنمایی ۱۰۰ ).

    پ : ارگانیسم در رنگ آمیزی گرم ادرار سانتریفوژ نشده رویت گردد .

    ت : دست کم دو کشت مثبت از یک نوع ارگانیسم پاتوژن ادراری (باکتری های گرم منفی یاS.saprophyticus) با دست کم ۱۰۲ کولونی در هر سی سی از نمونه های حاصل از روشی غیر  از ادرار کردن  .

   ث : دست کم ۱۰۵ کولونی در هر سی سی از یک نوع پاتوژن ادراری ( باکتری های گرم منفی یاS.saprophyticus ) در بیماری که درمان آنتی بیوتیکی موثری برای عفونت اداری گرفته است .

   ج : تشخیص بالینی پزشک

   چ : پزشک ، آنتی بیوتیک مناسبی را برای عفونت ادراری شروع کرده باشد .

اسلاید ۳ :

ویژگی ۳ :

    بیماری که زیر یکسال سن داشته و دست کم یکی از علائم و نشانه های زیر را بدون دلیل  دیگری داشته باشد :

    دمای بالاتر از°۳۸،هیپوترمی (دمای کمتر از °۳۷) ، آپنه، برادیکاری ،ناآرامی در موقع ادرار کردن

    بی حالی ، استفراغ

و

یک کشت مثبت ادراری با دست کم  ۱۰ میکروارگانیسم در سانتی متر مکعب

    ادرار با دو نوع ارگانیسم یا کمتر .

اسلاید ۴ :

ویژگی ۴ : بیماری که زیر یکسال سن داشته و دست کم یکی از علائم یا نشانه های زیر را داشته باشد و  علت دیگری نیز برای این علائم و نشانه ها یافت نشده باشد :

     دمای بالای °۳۸ ، هیپوترمی (دمای زیر°۳۷) ،آپنه ،برادیکاری ، ناآرامی در موقع ادرار کردن ،  بی حالی ، استفراغ و دست کم یکی از موارد زیر :

 

الف : تست نوار ادراری برای leukocyte estrase  و / یا نیترات ، مثبت باشد .

ب : پیوری ( نمونه ادراری با دست کم ۱۰ گلبول سفید در میلی متر مکعب یا دست کم ۳ گلبول سفید در نمونه ادرار سانتریفوژ نشده زیر میکروسکوپ با درجه بزرگنمایی ۱۰۰ )

پ : ارگانیسم در رنگ آمیزی گرم ادرار سانتریفوژ نشده ، رویت گردد .

ت : دست کم دو کشت مثبت از یک نوع ارگانیسم پاتوژن ادراری ( باکتری های گرم منفی یا

     S.saprophyticus ) با دست کم ۱۰۲ کــــولونی در هر سی سی از نمونه های حاصل از روشی غیر از  ادرار کردن .

ث : دست کم    ۱۰ کولونی در هر سی سی از یک نوع پاتوژن ادراری ( باکتری های گرم منفی یا S.saprophyticus  ) در بیماری که درمان آنتی بیوتیکی موثری برای عفونت ادراری گرفته است

ج : تشخیص بالینی پزشک

چ : پزشک ، آنتی بیوتیک مناسبی را برای عفونت ادرای شروع کرده باشد .

اسلاید ۵ :

تذکرات :

کشت مثبت از نوک کاتتر ادراری ، تست آزمایشگاهی قابل قبولی برای تشخیص عفونت ادراری نیست .

کشت ادراری را باید با روش های مناسب انجام داد ( مانند کاتتریزاسیون یا جمع آوری به روش تمیز) .

در نوزادان ، کشت ادراری را باید از ادرار حاصل از کاتتراسیون یا آسپیراسیون سوپرا پوبیک انجام داد .

کشـت مثبت ادراری از نمونه ادرار در کیسه ، غیر قابل اعتماد بوده و باید با نمونه ای که به طور آسپتیک از طریق کاتتریزاسیون یا آسپیراسیون سوپرا پوبیک به دست آمده ، تایید شود .

اسلاید ۶ :

 ب – عفونت ادراری بدون علامت
کد : UTI-ASB

تعریف : عفونت ادراری بدون علامت ، باید دست کم یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد :

ویژگی ۱ : بیمار دست کم مدت ۷ روز قبل از انجام کشت ، ازکاتتر  فولی استفاده کرده باشد

            و

    دارای کشت مثبت ادراری با حداکثر دو نوع ارگانیسم با دست کم ۱۰     

   میکروارگانیسم در سانتی  متر مکعب ادرار باشد

            و

    دارای دمای بالای °۳۸ ، فوریت ادراری ، تکرر ادرار ، سوزش و تندرنس

    سوپرا پوبیک نباشد  

اسلاید ۷ :

ویژگی ۲ : بیمار طی هفت روز پیش از مثبت شدن کشت ادراری ، کاتتر فولی نداشته باشد

            و

    دســت کــم دارای دو کـــشت مثبت مشابه ( از نظــر نوع میـکروارگانیزم ) با

    دست کم   ۱۰ میکروارگانیسم در سانتی متر مکعب ادرار بوده که بیشتر از دو

    گونه میکروارگانیسم نیز رشد نکرده   باشد

       و

    دمــای بالای°۳۸ نداشته باشد ،فــوریت ، تکرر ادراری ،سوزش ادرار و درد فوق عانه با لمس این  ناحیه نداشته باشد .

تذکرات :

    کشت مثبت از نوک کاتتر ادراری ، تست آزمایشگاهی قابل قبولی برای تشخیص عفونت ادراری نیست

   کشتهای ادراری را باید با روش های مناسب ، انجام داد ( مانند کاتتریزاسیون یا جمع آوری ادرار به روش تمیز )

اسلاید ۸ :

ج سایر عفونتهای سیستم ادراری ( کلیه ، میزنای ، مثانه ، پیشابراه و  بافتهای احاطه کننده پشت صفاقی یا فضاهای اطراف کلیه )
کد : SUTI-OUT

تعریف : برای تشخیص سایر عفونت های سیستم ادراری دست کم باید یکی از ویژگیهای زیر وجود داشته   باشد :

ویژگی ۱ : ارگانیسم از کشت مایع ( بجز ادرار ) یا بافت ناحیه درگیر جدا شده باشد .

اسلاید ۹ :

ویژگی ۲ : بیـــمار دارای آبسه بوده یا شواهد دیگـــری دال بر عفونت حین عمــل جراحی یا آزمایش های  هیستوپاتولوژیک باشد .

ویژگی ۳ : بیمار دارای دست کم دو علامت و نشانه از علائم و نشانه های زیر باشد بی آنکه علت دیگری در  میان باشد .

      دمای بالای °۳۸ ، درد و درد موضعی با لمس ناحیه درگیر

                                             و

     دست کم یکی از موارد زیر :

          الف : ترشح چرکی از ناحیه درگیر

          ب : ارگانیسم های کشت داده شده از خون ، قابل مقایسه با عفونت در  موضع مشکوک

          پ : شواهد رادیولوژیک حاکی از عفونت ( برای مثال سونوگرافی ، سی تی اسکن ، MRI ، اسکنهای  گالیوم و تکنزیوم )

          ت : تشخیص پزشک مبنی بر عفونت کلیه ، میزنای ، مثانه ، پیشابراه و سایر بافت های احاطه کننده   پشت صفاقی یا فضاهای اطراف کلیه

          ث : شروع مصرف آنتی بیوتیکی مناسب به تجویز پزشک با تصور عفونت در کلیه ، میزنای ، مثانه و  سایر بافت های احاطه کننده پشت صفاقی یا فضاهای اطراف کلیه

اسلاید ۱۰ :

ویژگی ۴ : بیماری که زیر یکسال سن داشته و دارای یکی از علائم و نشانه های زیر بدون سایر علل توجیه

            کننده آن باشد :

       دمای بالای°۳۸  ،  هیپوترمی ( دمای زیر °۳۷ ) ، آپنه ، برادیکاری ،

        بی حالی یا استفراغ

            و

 الف : ترشح چرکی از ناحیه درگیر

 ب : ارگانیسم های کشت داده شده از خون قابل مقایسه با عفونت در موضوع مشکوک

 پ : شواهد رادیولوژیک حاکی از عفونت ( برای مثال سونوگرافی ،سی تی اسکن ، MRI ، اسکنهای گالیوم و تکنزیوم )

 ت :تشخیص پزشکی مبنی بر عفونت کلیه ، میزنای ، مثانه ، پیشابراه و سایر بافت های احاطه کننده  پشت صفاقی یا فضاهای اطراف کلیه

 ث : شروع مصرف آنتی بیوتیکی مناسب به تجویز پزشک با تصور عفونت در کلیه ، میزنای ، پیشابراه  و سایر بافت های احاطه کننده پشت صفاقی یا فضاهای اطراف کلیه

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد