دانلود فایل پاورپوینت استحاله فازی آستنیت به پرلیت

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

استحاله : 

به تحولی گفته می شود که اتم های مولکولها به طور قابل ملاحظه ای تغییر آرایش دهند که پس از تحول نظم شبکه کریستالی تغییر کند مانند دوقلویی.

استحاله فازی  :

به تحولی گفته می شود که علاوه بر تغییرات نظم ،تغییرات فازی و شیمیایی هم وجود دارد مانند پرلیت.

اسلاید ۲ :

به منظور تغییر فاز باید یکی از دو عامل زیر اتفاق بیافتد :

۱- تغییر شبکه بلوری

 
۲- تغییر ترکیب شیمیایی

اسلاید ۳ :

سینتیک انتقال اتمی:

حرکت تکی و انفرادی اتم ها:

حرکت تکی یا انفرادی اتم ها را نفوذ می نامند در این حرکت اتم ها به صورت منفرد و با پرش های اتفاقی از مرز عبور می کنند، استحاله های ناشی از این مکانیزم را Civilian یا انفرادی مینامند مانند پرلیت .   

حرکت دسته جمعی اتم ها :

در این حرکت اتم ها به صورت دسته جمعی حرکت می کنند ،استحاله های ناشی ازاین مکانیزم را Military  یا نظامی می نامندمانند مارتنزیت.

اسلاید ۴ :

 Fe-Cواکنش پرلیتی در آلیاژ 

 سرد شود،همزمان  A1به زیر خط     ۸/.%C هنگامی که استنیت، دارای نسبت به فریت و سمانتیت فرا اشباع شده و یک تغییر فاز اوتکتوییدی به وجود می آید مانند شکل زیر یعنی:

ساختار میکروسکوپی نهایی در بردارنده لایه ها و ورقه های سمانتیت فرو رفته در فریت است که به آن پرلیت می گویند و در شکل ۳ و۴نشان داده شده است .

اسلاید ۵ :

جوانه زنی و رشد لایه های پرلیت :

 تجزیه آستنیت برای تشکیل پرلیت از طریق جوانه زنی و رشد انجام می شود.

 اگر آستنیت همگن باشد ،جوانه زنی پرلیت ابتدا در مرز دانه ها رخ می دهد ،زیرا مرز دانه ها ازنظر انرژی مکان های مناسبی برای جوانه زنی می باشند و نسبت به مناطق داخل دارای مسیرهای کوتاهتری برای نفوذاند.       

 گر آستنیت همگن نباشد،بلکه شیب غلظتی داشته باشد و حاوی ذرات کاربید آهن باقیمانده باشد، جوانه زنی پرلیت هم در مرز دانه ها و هم در مرکز دانه آستنیت روی می دهد.

اسلاید ۶ :

فرض کنید که درجوانه زنی پرلیت ابتدا لایه سمنتیت تشکیل شود،  آستنیت مجاور به لایه سمنتیت از کربن فقیر می شود،ودر نتیجه وقتی که مقدار کربن آستنیت به حد معینی کاهش یابد لایه فریت تشکیل می شود.لایه فریت تا وقتی کربن کافی برای تشکیل لایه جدید سمنتیت وجود داشته باشد از نظر طولی و همچنین عرضی در داخل ساختار رشد می کند.بالاخره ،یک محل جوانه زنی جدید سمنتیت میتواند تشکیل شود و یک دانه پرلیت در جهتی دیگر به وجود آورد که موارد فوق در شکلهای ۵ ،۸،۷،۶ نشان داده شده است.

اسلاید ۷ :

رشد پرلیت :

رشد کلنی پرلیت به چندین طریق انجام می شود:

۱)با افزایش تعداد تیغه ها

۲)با ایجاد انشعاب در تیغه ها

۳)از طریق بلند تر شدن نوک تیغه ها

به دلیل آنکه آهنگ رشد کلنی پرلیت در جهت های موازی و عمود بر تیغه ها ،تقریبا برابر است شکل گرههای رشد یافته پرلیت معمولا کروی است مانند شکل۹٫کلنیهای پرلیت بدون هیچ مانعی رشد می کنند تا اینکه با کلنیهای مجاور برخورد کنند.

اسلاید ۸ :

با رسم کردن درصد پرلیت تشکیل شده نسبت به زمان،منحنی S ،شکل مطابق شکل ۱۰ بدست می آید. 

اسلاید ۹ :

۱)در مرحله اول ،آهنگ دگرگونی آستنیت به پرلیت کند است ،زیرا فقط مقدار کمی پرلیت کروی جوانه زده و رشد می کننند،که این مرحله .را مرحله نهفتگی می توان نامید

۲)در مرحله دوم ،آهنگ دگرگونی به مقدار زیادی سریع می شود زیرا در حالی که رشد جوانه های موجود ادامه دارد ،جوانه های جدید  .زیادی شکل می گیرند و رشد می کنند.

۳)بالاخره ،وقتی که آهنگ دگرگونی به علت کند شدن آهنگ جوانه زنی کند می شود مرحله سوم فرا می رسد،که در آن رشد مداوم دانه های پرلیت به علت تاثیر بر یکدیگر متوقف می شود.

اسلاید ۱۰ :

اثر دما بر استحاله پرلیت :

 تجزیه آستنیت به پرلیت شامل دو متغییر مهم است که هر دو به دما بستگی دارند. این دو متغییر آهنگ جوانه زنی و رشد پرلیت است.

 آهنگ جوانه زنی : تعداد جوانه های تشکیل شده در واحد حجم و در واحد زمان است،که با کاهش مای دگرگونی سریع می شود.

 بنابراین هر چه ?? زیاد باشد ،جوانه های بیشتری برای تشکیل پرلیت وجود دارد.

 آهنگ رشد به نفوذ بستگی دارد و از اینرو با کاهش دمای دگرگونی آهنگ رشد هم کم می شود.

 پس در نتیجه برای رسیدن به حداکثر سرعت تبدیل آستنیت به پرلیت یک دمای بحرانی وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد