دانلود مقاله آموزش یوِلید

word قابل ویرایش
2 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آموزش یوِلید

به نام خدا
یولید : برنامه ای برای درست کردن آلبوم عکس
ومیکس و ویرایش فیلم و تبدیل آن و…..

آموزش یوِلید۱۱:ابتدا برنامه ی یوئولیدرا نسب کرده وبعد آن را باز می کنیم وبعدازچند لحضه یک صفحه بالا می آید که درآن سه گزینه وجوددارد وما گزینه ی videostudioEditor }} را انتخاب میکنیم وبعدازچند

لحضه صفحه ی دیگری رابالا می آوردکه ما درآن صفحه می توانیم کارهای {که دربالا گفتیم}انجام دهیم
بعدازواردشدن می بینیم که یک کادر سیاه درسمت صفحه وجوددارد ودرزیرآن سه گزینه وجوددارد که یکی ازآنها شکل یک بلندگودارد وماگزینه ای وسطی می کنیم که درزیرآن سه گزینه یک جدولی تشکیل میشودو برای تبدیل عکس به آلبوم برروی بنداول کلیک راست کرده ودرپنجره ی بازشده گزینه ی {{InsertImage راانتخاب میکنیم ویک پنجره باز می شود که ازما می خواهدکه عکس های موردنظرخود راانتخاب کنید وعکسهای خودرادرهردرایو که هستند انتخاب میکنیم وبعدگزینه ی {open} راانتخاب میکنیم وبعدازاین کارعکس های که را

نتخاب کردیم درآن بند قرارمی گیرند وبرای افزودن زمان آنها که چند ثانیه برروی تصویربمانند برروی آنها کلیک کرده وازانتهای آنها آنهارامی کشیم تابه زمان دلخواه برسد ومیزان زمان درسمت راست کادرسیاه نوشته می شود وبرای حالت دادن به تصاویردربالای صفحه هفت گزینه وجود دارد وبرای حالت دادن گزینه ی {Effect}را انتخاب می کنیم وبعددرسمت راست صفحه ازبالا تعدادی حالت وجودداردکه حرکت می کنند ویک پنجره دربالای آنها وجود دارد که هرکدام از گزینه های داخل آن راانتخاب کنیم دارای حالت های جدید تری هستند وبرای

حالت دادن به عکس ها دوباربرروی حالت ها کلیک چپ کرده وحالت ها خود به خود درجفت عکسها می افتند وبرای انداختن آهنگ برروی عکسها درداخل بند آخرکه درابتدای آن شکل یک آهنگ وجوددارد کلیک راست کرده وگزینه ی InsertAudio}} را انتخاب می کنیم و درپنجره ی کوچک روبه رویش که خود به خود می آید گزینه ی پاینی راانتخاب می کنیم ودرپنجره ی بازشده آهنگ مورد نظر راانتخاب می کنیم.

وبعدازطی این مراحل به مرحله ی ذخیره می رسیم برای این کا ردرگزینه های بالای صفحه گزینه ی {share}راانتخاب می کنیم که درروی صفحه درجفت کادرازپاین سمت راست که تصاویر درآن هستند چندگزینه ظاهرمی شود وما می توانیم آن رابه هرنوع که بخواهیم ذخیره کنیم مثلا” به صورت {VCDوDVD و….} ذخیره{ تبدیل} کنیم مثلا” {VCD }برای این کاردرآن گزینه های جنب کادرروی گزینه ای {createvideoFile} چندلحضه منتظرمی شویم که یک پنجره بازمی شود وروی گزینه ی{DVD/VCD/SVCD/MPEG} چندلحضه صبر کرده ودرپنجره ی بازشده ی مقابل گزینه ی {VCD}راانتخاب می کنیم وبعد یک پنجره بازمی شود که ازما می خواهدمسیریا محل ذخیره ی آلبوم یافیلم رامشخص کنیم وبعد برای ذخیره کردن گزینه ی {save}راانتخاب می کنیم وبعد صبرمی کنیم تا عمل ذخیره انجام گیرد ومی توانیم درمحلی که تعیین کرده ایم آن را مشاهده کنیم.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 2 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد