مقاله اخلاق در حسابداری

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
چگونــه مــیتــوان بــه هــدف اصــلی حســابداری رســید؟ پاســخ واضــح و روشــن اســت در ســایه اخــلاق اســت . مــا بایــد در ابتــدا کســانی کــه وارد کســانی کــه وارد رشــته حســابداری مــیشــوند را بــا اخــلاق آشــنا کنــیم . حــال هرچــه مــیخــواهیم بهتــرین فرمــول هــای حســابداری، بهتــرین کتــاب هــای حســابدار را بــه او آمــوزش دهــیم اگــر دانشــگاه هــای مــا یــک فــرد بــا اخــلاق را تحویــل جامعــه ندهنــد هــیچ فایــده ای نــدارد اســاتید بایــد بــه دانشــجویان بفهماننــد کــه شخصــیت واقعــی هــر شــخض در گــرو اخــلاق اوســت بایــد بــه او بفهماننــد کــه یــک حســابدار برتــر در وهلــه ی اول شخصــی اســت کــه اخــلاق حرفــه ای داشــته باشد.
واژگــان کلیــدی : اخــلاق حســابداری – اهمیــت اخــلاق – آمــوزش اخــلاق – نیــاز بــه اخــلاق و آئــین رفتار حرفه ای- قواعد اخلاقی انجمن حسابداران مدیریت
مقدمه
تمـــامی حرفـــه هـــای شـــناخته شـــده ماننـــد پزشـــکی ، حقـــوق ، مهندســـی بـــرای خـــود یـــک آیـــین رفتـــار تهیـــه کــرده انــد هــدف اساســی نــو تهیــه چنــین آئــین هــای رفتــاری ارائــه رهنمودهــای عملــی بــه اعضــا بــرای داشــتن طــرز تفکــر حرفــه ای بــه گونــه ای اســت کــه کیفیــت ضــوابط حرفــه آن هــا را بهبــود بخشــد آئــین رفتــار حرفــه ای مهــم تــرین خــط مشــی هــای حرفــه را مشــخص نمــوده و ضــامن بقــای آن اســت و نبایــد شــامل ایــده هــای ذهنــی باشد بلکه باید دارای هدف های دست یافتنی و مقررات عملی و قابل اجرا برای کار باشد
طــی ســالهای اخیــر حرفــه حســابداری بــه ســمت وضــع مقــررات محــدود کننــده تــر ماننــد آیــین رفتــار حرفــه ای حســـابداران رســـمی و یـــا قـــانون ســـاربند اســـکلی پیشـــرفته اســـت و در کنـــار آن نیـــز بســـیاری از دانشـــگاه هـــا و مؤسســات آمــوزش حســابداری ، درس اخــلاق حرفــه ای را بــه مجموعــه عنــاوین درســی خــود افــزوده انــد. .
آیـــا مـــیتـــوان ارزشـــها و اصـــول اخـــلاق حرفـــه ای حســـابداری را در ســـطوح مختلـــف آموزشـــی بـــه دانشـــجویان آموخــت ؟ اگــر چنــین باشــد، بایــد ایــن کــار بــه وســیله اســتادان دانشــگاهی در دانشــگاه و یــا از طریــق آمــوزش اصـــول مـــذهبی و فلســـفی و یـــا ترکیبـــی از دو روش بـــه دانشـــجویان آمـــوزش داده شـــود. اینهـــا برخـــی از ســـوالهایی اســـت کـــه در ســـالهای اخیـــر مطـــرح و باعـــث شـــده اســـت بســـیاری از دانشـــگاهها کـــه بـــه آمـــوزش درســهای حســابداری مــیپردازنــد، مطــالبی را در ارتبــاط بــا ایــن ســوالها منتشــر کننــد نیــاز بــه آمــوزش اصــول اخلاقــی بــا توجــه بــه نمونــه هــای تقلــب صــورت گرفتــه در موسســه هــای مــالی، آشــکارا نمایــان اســت و نیــاز بــه بررسی بین المللی دارد
از آنجــا کــه ارزشــهای اخلاقــی در بــین کشــورهای مختلــف بــه دلیــل فرهنــگ آنهــا متفــاوت اســت ، هــیچ نــوع آیــین اخلاقــی پذیرفتــه شــده ای بــه صــورت جــامع وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال ، اصــول اخلاقــی اساســی کــه در حــد بین المللی باشد وجود دارد.
از ســـویی دیگـــر، پیچیـــده تـــر شـــدن روزافـــزون محـــیط کـــاری شـــاغلان در حرفـــه حســـابداری و افـــزایش میـــزان کارهـــای غیراخلاقـــی و غیرقـــانونی و رســـواییهای اخیـــر مـــالی شـــاید مویـــد ایـــن موضـــوع باشـــد کـــه آمـــوزش صـــحیح اصـــول اخلاقـــی حســـابداری بایـــد در دســـتور کـــار دانشـــگاهها و ســـایر مراجـــع و ســـازمانها قـــرار گیـــرد.
بـــه منظـــور جلـــب اعتمـــاد جامعـــه نســـبت بـــه حرفـــه حســـابداری و افـــزایش اعتبـــار و محبوبیـــت آن ، احســـاس مــیشــود کــه بایــد بــه اصــول اخلاقــی حســابداری در دانشــگاهها بــه عنــوان مکــانی کــه دانشــجویان در آن بــه پـــرورش اســـتعدادها و تواناییهـــای خـــود مـــیپردازنـــد، اهمیـــت ویـــژه ای داده شـــود. اهمیـــت آمـــوزش اصـــول اخلاقــی در طــی ســالیان متمــادی بــه وســیله شــاغلان در حرفــه و دانشــگاهیان مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و در بســیاری از مطالعــات بــر آن تاکیــد شــده اســت . امــا بــا وجــود اهمیــت زیــاد ایــن موضــوع ، احســاس مــیشــود کــه در دانشــگاهها بهــای کمتــری بــه آمــوزش ایــن اصــول داده مــیشــود؛ غافــل از اینکــه چشمپوشــی از آمــوزش اصول اخلاقی چه خسارتهای جبران ناپذیری به بار آورده است .
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن موضـــوع در ایـــن مقالـــه ابتـــدا اصـــول اخلاقـــی حســـابداری بـــا توجـــه بـــه مـــدل تصــمیم گیــری یکپارچــه تــورن )بررســی و در ادامــه بــه نگرشــهای نــوین در آمــوزش ارزشــها و اصــول اخــلاق حرفـــه ای از دیـــدگاه فدراســـیون بـــین المللـــی حســـابداران (IFAC) ، انجمـــن حســـابداران مـــدیریت (IMA)و انجمـــن حســـابداران رســـمی امریکـــا (AICPA) پرداختـــه و در نهایـــت بـــه روشـــها و رویکردهـــای مختلـــف ارائـــه مباحث اخلاقی در دوره های تحصیلی حسابداری و امکان پذیری آن اشاره میشود.
تاریخچه
لوکـــا پـــاچیولی، “پـــدر حســـابداری”،در اولـــین کتـــاب خـــود کـــه در ســـال ١۴٩۴ منتشـــر شـــد از اخـــلاق حســابداری نوشــته اســت . اســتانداردهای اخلاقــی از آن زمــان تــا کنــون از طریــق گــروه هــای دولتــی، ســازمان هــای حرفــه ای و شــرکت هــای مســتقل توســعه یافتــه اســت . نتیجــه کــار ایــن گــروه هــای مختلــف حســابداری منجــر بــه ایجــاد کــدهایی در زمینــه اخــلاق شــده اســت . حســابداران بایــد ایــن منشــور اخلاقــی کــه توســط تشکل حرفه ای که در آن عضو هستند رعایت کنند.
اخـــلاق حســـابداری یـــا اخـــلاق حرفـــه ای در حســـابداری در درجـــه اول یـــک زمینـــه ای از اخـــلاق کـــاربردی، مطالعـــه ارزش هـــای اخلاقـــی و قضـــاوت مـــی باشـــد کـــه در حســـابداری و حسابرســـی اعمـــال مـــی شـــود. ایـــن یـــک نمونـــه از اخـــلاق حرفـــه ای اســـت . اخـــلاق حســـابداری بـــرای اولـــین بـــار توســـط لوکـــا پــاچیولی ( Luca Pacioli)معرفــی شــد، و بعــد از آن توســط گــروه هــای دولتــی، ســازمان هــای حرفــه ای و شـــرکت هـــای مســـتقل گســـترش یافتـــه اســـت . اخـــلاق در دوره هـــای حســـابداری در موسســـات آمـــوزش عـــالی و همچنــین توســط شــرکت هــای حســابداری آمــوزش و حسابرســان تــدریس مــی شــود بــا توجــه بــه طیــف وســــیعی از خــــدمات حســــابداری و فروپاشــــی و ورشکســــتگی اخیــــر شــــرکت هــــای بــــزرگ ، توجــــه بــــه استانداردهای اخلاقی در حرفه حسابداری پذیرفته شده است ایــن فروپاشــی و ورشکســت گی در نتیجــه بــی تــوجهی گســترده بــه شــهرت حرفــه حســابداری بــوده اســت . بــرای مبـــارزه بـــا انتقـــاد و جلـــوگیری از کلاهبـــرداری در حسابرســـی هـــا، ســـازمان هـــای حســـابداری مختلـــف و دولـــت ها مقررات و راه حل هایی را برای بهبود اخلاق در حرفه حسابداری وضع کرده اند.
اهمیت اخلاق

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد