مقاله اخلاق در حسابداری

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان

چکيده : چگونــه مــيتــوان بــه هــدف اصــلي حســابداري رســيد؟ پاســخ واضــح و روشــن اســت در ســايه اخــلاق اســت . مــا بايــد در ابتــدا کســاني کــه وارد کســاني کــه وارد رشــته حســابداري مــيشــوند را بــا اخــلاق آشــنا کنــيم . حــال هرچــه مــيخــواهيم بهتــرين فرمــول هــاي حســابداري، بهتــرين کتــاب هــاي حســابدار را بــه او آمــوزش دهــيم اگــر دانشــگاه هــاي مــا يــک فــرد بــا اخــلاق را تحويــل جامعــه ندهنــد هــيچ فايــده اي نــدارد اســاتيد بايــد بــه دانشــجويان بفهماننــد کــه شخصــيت واقعــي هــر شــخض در گــرو اخــلاق اوســت بايــد بــه او بفهماننــد کــه يــک حســابدار برتــر در وهلــه ي اول شخصــي اســت کــه اخــلاق حرفــه اي داشــته باشد. واژگــان کليــدي : اخــلاق حســابداري – اهميــت اخــلاق - آمــوزش اخــلاق - نيــاز بــه اخــلاق و آئــين رفتار حرفه اي- قواعد اخلاقي انجمن حسابداران مديريت مقدمه تمـــامي حرفـــه هـــاي شـــناخته شـــده ماننـــد پزشـــکي ، حقـــوق ، مهندســـي بـــراي خـــود يـــک آيـــين رفتـــار تهيـــه کــرده انــد هــدف اساســي نــو تهيــه چنــين آئــين هــاي رفتــاري ارائــه رهنمودهــاي عملــي بــه اعضــا بــراي داشــتن طــرز تفکــر حرفــه اي بــه گونــه اي اســت کــه کيفيــت ضــوابط حرفــه آن هــا را بهبــود بخشــد آئــين رفتــار حرفــه اي مهــم تــرين خــط مشــي هــاي حرفــه را مشــخص نمــوده و ضــامن بقــاي آن اســت و نبايــد شــامل ايــده هــاي ذهنــي باشد بلکه بايد داراي هدف هاي دست يافتني و مقررات عملي و قابل اجرا براي کار باشد طــي ســالهاي اخيــر حرفــه حســابداري بــه ســمت وضــع مقــررات محــدود کننــده تــر ماننــد آيــين رفتــار حرفــه اي حســـابداران رســـمي و يـــا قـــانون ســـاربند اســـکلي پيشـــرفته اســـت و در کنـــار آن نيـــز بســـياري از دانشـــگاه هـــا و مؤسســات آمــوزش حســابداري ، درس اخــلاق حرفــه اي را بــه مجموعــه عنــاوين درســي خــود افــزوده انــد. . آيـــا مـــيتـــوان ارزشـــها و اصـــول اخـــلاق حرفـــه اي حســـابداري را در ســـطوح مختلـــف آموزشـــي بـــه دانشـــجويان آموخــت ؟ اگــر چنــين باشــد، بايــد ايــن کــار بــه وســيله اســتادان دانشــگاهي در دانشــگاه و يــا از طريــق آمــوزش اصـــول مـــذهبي و فلســـفي و يـــا ترکيبـــي از دو روش بـــه دانشـــجويان آمـــوزش داده شـــود. اينهـــا برخـــي از ســـوالهايي اســـت کـــه در ســـالهاي اخيـــر مطـــرح و باعـــث شـــده اســـت بســـياري از دانشـــگاهها کـــه بـــه آمـــوزش درســهاي حســابداري مــيپردازنــد، مطــالبي را در ارتبــاط بــا ايــن ســوالها منتشــر کننــد نيــاز بــه آمــوزش اصــول اخلاقــي بــا توجــه بــه نمونــه هــاي تقلــب صــورت گرفتــه در موسســه هــاي مــالي، آشــکارا نمايــان اســت و نيــاز بــه بررسي بين المللي دارد از آنجــا کــه ارزشــهاي اخلاقــي در بــين کشــورهاي مختلــف بــه دليــل فرهنــگ آنهــا متفــاوت اســت ، هــيچ نــوع آيــين اخلاقــي پذيرفتــه شــده اي بــه صــورت جــامع وجــود نــدارد. بــا ايــن حــال ، اصــول اخلاقــي اساســي کــه در حــد بين المللي باشد وجود دارد. از ســـويي ديگـــر، پيچيـــده تـــر شـــدن روزافـــزون محـــيط کـــاري شـــاغلان در حرفـــه حســـابداري و افـــزايش ميـــزان کارهـــاي غيراخلاقـــي و غيرقـــانوني و رســـواييهاي اخيـــر مـــالي شـــايد مويـــد ايـــن موضـــوع باشـــد کـــه آمـــوزش صـــحيح اصـــول اخلاقـــي حســـابداري بايـــد در دســـتور کـــار دانشـــگاهها و ســـاير مراجـــع و ســـازمانها قـــرار گيـــرد. بـــه منظـــور جلـــب اعتمـــاد جامعـــه نســـبت بـــه حرفـــه حســـابداري و افـــزايش اعتبـــار و محبوبيـــت آن ، احســـاس مــيشــود کــه بايــد بــه اصــول اخلاقــي حســابداري در دانشــگاهها بــه عنــوان مکــاني کــه دانشــجويان در آن بــه پـــرورش اســـتعدادها و تواناييهـــاي خـــود مـــيپردازنـــد، اهميـــت ويـــژه اي داده شـــود. اهميـــت آمـــوزش اصـــول اخلاقــي در طــي ســاليان متمــادي بــه وســيله شــاغلان در حرفــه و دانشــگاهيان مــورد شناســايي قــرار گرفتــه و در بســياري از مطالعــات بــر آن تاکيــد شــده اســت . امــا بــا وجــود اهميــت زيــاد ايــن موضــوع ، احســاس مــيشــود کــه در دانشــگاهها بهــاي کمتــري بــه آمــوزش ايــن اصــول داده مــيشــود؛ غافــل از اينکــه چشمپوشــي از آمــوزش اصول اخلاقي چه خسارتهاي جبران ناپذيري به بار آورده است . بـــا توجـــه بـــه اهميـــت ايـــن موضـــوع در ايـــن مقالـــه ابتـــدا اصـــول اخلاقـــي حســـابداري بـــا توجـــه بـــه مـــدل تصــميم گيــري يکپارچــه تــورن )بررســي و در ادامــه بــه نگرشــهاي نــوين در آمــوزش ارزشــها و اصــول اخــلاق حرفـــه اي از ديـــدگاه فدراســـيون بـــين المللـــي حســـابداران (IFAC) ، انجمـــن حســـابداران مـــديريت (IMA)و انجمـــن حســـابداران رســـمي امريکـــا (AICPA) پرداختـــه و در نهايـــت بـــه روشـــها و رويکردهـــاي مختلـــف ارائـــه مباحث اخلاقي در دوره هاي تحصيلي حسابداري و امکان پذيري آن اشاره ميشود. تاريخچه لوکـــا پـــاچيولي، "پـــدر حســـابداري"،در اولـــين کتـــاب خـــود کـــه در ســـال ١٤٩٤ منتشـــر شـــد از اخـــلاق حســابداري نوشــته اســت . اســتانداردهاي اخلاقــي از آن زمــان تــا کنــون از طريــق گــروه هــاي دولتــي، ســازمان هــاي حرفــه اي و شــرکت هــاي مســتقل توســعه يافتــه اســت . نتيجــه کــار ايــن گــروه هــاي مختلــف حســابداري منجــر بــه ايجــاد کــدهايي در زمينــه اخــلاق شــده اســت . حســابداران بايــد ايــن منشــور اخلاقــي کــه توســط تشکل حرفه اي که در آن عضو هستند رعايت کنند. اخـــلاق حســـابداري يـــا اخـــلاق حرفـــه اي در حســـابداري در درجـــه اول يـــک زمينـــه اي از اخـــلاق کـــاربردي، مطالعـــه ارزش هـــاي اخلاقـــي و قضـــاوت مـــي باشـــد کـــه در حســـابداري و حسابرســـي اعمـــال مـــي شـــود. ايـــن يـــک نمونـــه از اخـــلاق حرفـــه اي اســـت . اخـــلاق حســـابداري بـــراي اولـــين بـــار توســـط لوکـــا پــاچيولي ( Luca Pacioli)معرفــي شــد، و بعــد از آن توســط گــروه هــاي دولتــي، ســازمان هــاي حرفــه اي و شـــرکت هـــاي مســـتقل گســـترش يافتـــه اســـت . اخـــلاق در دوره هـــاي حســـابداري در موسســـات آمـــوزش عـــالي و همچنــين توســط شــرکت هــاي حســابداري آمــوزش و حسابرســان تــدريس مــي شــود بــا توجــه بــه طيــف وســــيعي از خــــدمات حســــابداري و فروپاشــــي و ورشکســــتگي اخيــــر شــــرکت هــــاي بــــزرگ ، توجــــه بــــه استانداردهاي اخلاقي در حرفه حسابداري پذيرفته شده است ايــن فروپاشــي و ورشکســت گي در نتيجــه بــي تــوجهي گســترده بــه شــهرت حرفــه حســابداري بــوده اســت . بــراي مبـــارزه بـــا انتقـــاد و جلـــوگيري از کلاهبـــرداري در حسابرســـي هـــا، ســـازمان هـــاي حســـابداري مختلـــف و دولـــت ها مقررات و راه حل هايي را براي بهبود اخلاق در حرفه حسابداري وضع کرده اند. اهميت اخلاق
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی به همراه متن انگلیسی

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی به همراه متن انگلیسیحسابداری هزینهحسابداری هزینه ، پروسه ردگیری ، ثبت و تجزیه و تحلیل هزینه های اخنصاص یافته به محصولات یا خدمات یک شرکت است.در حسابداری مدرن ،هزینه ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) اندازه گیری میشوند. (GAAP) رویدادهای تاریخی را ثبت میکند و یک ا ...

مقاله در مورد مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها : زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند. تجزیه و تحلیل مفهومی «درآمد اقتصادی»و «درآمد تحقق یافته » منتهی به ارتباط آخرین مفهوم درآماده کردن سرمایه گذاران با اطلاعات مناسب برای ارزیابی شان از شرکت می گردد. بناب ...

مقاله در مورد چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند .

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.مقدمه و چهار چوب:هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنن ...

مقاله در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
چکیدهاکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، ...

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مفاهيم حسابداري صنعتي مقدمه : حتماً تاكنون بارهاو بارها با اين واژه برخورد داشته ايد . به راستي حسابداري بهاي تمام شده چيست ؟ چرا مديران مالي سازمانها همواره سعي دارند تا خود را به مرحله اي برسانند كه بتوانند از اين شاخه از فن حسابداري استفاده نمايند ؟ آيا اين درست است كه بعضي ميگويند به واقع نميت ...

مقاله میزان اثربخشی اصول بنیادی اخلاق در حسابداری با توجه به آیات و روایات

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده بررسي رابطه بين اثربخشي اصول بنيادي در حرفه حسابداري با توجه به آيات و روايات، هميشه براي صاحبان شرکت ها و سهامداران ايجاد دغدغه نموده است . اين پژوهش با اهداف کمک به ايجاد امنيت رواني و به دنبال آن امنيت اقتصادي از طريق گسترش اخلاق در بين حسابداران و کمک به تبيين اصول اخلاق حرفه اي بر مبناي اصول اخلاق ...

مقاله اخلاق در حسابداری

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده چگونه ميتوان به هدف اصلي حسابداري رسيد؟ پاسخ واضح و روشن است در سايه اخلاق است . ما بايد در ابتدا کساني که وارد رشته حسابداري ميشوند را با اخلاق آشنا کنيم . حال هرچه مي خواهيم بهترين فرمول هاي حسابداري، بهترين کتاب هاي حسابدار را به او آموزش دهيم اگر دانشگاه هاي ما يک فرد با اخلاق را تحويل جامعه ندهند ...

مقاله حسابداری اخلاق مدار و نقش آن در حسابداری منابع انسانی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه آنچه که سازمان ها را از هم متمايز مي سازد، گذشته از سرمايه ، فناوري و مواد اوليه در اختيارآنها، نيروي انساني متخصص و کارآمد است که در واقع مي توان آن را مهم ترين عامل موثر در موفقيت يا شکست سازمان ها دانست . سيستم حسابداري منابع انساني به عنوان گامي نوين در حسابداري با گرايش ارزش گذاري و ثبت دا ...