مقاله تأثیر متفابل حقوق و ادبیات فارسی

word قابل ویرایش
2 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

تأثیر متفابل حقوق و ادبیات فارسی

ﻧﮕﻮﯾﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آزار دوﺳﺖ دل ﺧﻮش ﮐـﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ز دوﺳﺖ ﻣﺼﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد آزار اﮔﺮ ﻣﮕﻮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮک ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﻗﺎﺿﯽ از ﭘﺲ اﻗــﺮار ﻧﺸﻨﻮد اﻧﮑــﺎر )ﺳﻌﺪی- ﻗﺼﺎﯾﺪ( ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﺟﺎودان دارﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾـﻦ دو ﺑـﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ. ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﻘﻮق دان و دا رای ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﭼـﻪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﻘﻪ و ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺪن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن داﻧـﺴﺘﻦ ﻋﻠـﻮم ﻗـﻀﺎﯾﯽ ﺳـﻨّﺘﯽ ﺟﺰﺋـﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ روزﮔﺎر ﺑﻮده و ﭼﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐـﻪ ﺣﻘـﻮق، رﺷـﺘﻪ ای ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺷـﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ و وﮐﯿﻞ، دﻓﺘﺮ و دﯾﻮاﻧﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺷـﻌﺮ ﻣـﯽ ﺳـﺮودﻧﺪ .اﯾـﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص از ادﺑﯿﺎت ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ادﺑﯿﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﺑﯿﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﺻﻄﻼح ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﺷـﺎﻣﻞ آن ﮔـﺮوه از ﺷﻌﺮﻫﺎ و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﺋﯽ و ﮐﯿﻔﺮ ی ﺳﺮوده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐـﻪ در ﻋﻠـﻮم ﺣﻘﻮق ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ، اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد .در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق، ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ادﺑـﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و واژه ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻃـﻼق ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ادﺑﯿـﺎت و ﺣﻘﻮق از ﻫﻤﯿﻦ اﺷﺘﺮاک ﻟﻔﻆ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ آﺷﮑﺎر ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .از

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 2 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد