مقاله نقش اکوهتل در پایداری محیط زیست

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان

چکيده :
هتلداري پايدار يا اکوهتل اصطلاحي است که براي توصف هتل يا مراکز اقامتي با سياست هاي زيست محيطي در جهت کاهش اثرات بر محيط طبيعي پيرامون ، به کار ميرود. در هتلداري پايدار مصرف انرژي، آب ، مواد اوليه و زمين به صورت کارآمد و موثرتر از ساير هتل ها انجام ميپذيرد. آگاهي زيست محيطي مشتريان هتل نيز در اين پايداري تأثير بسزايي دارد. روش تحقيق به کار رفته از نوع توصيفي و ماهيت تحقيق کاربردي است تا به اين سوال پاسخ دهد که نقش اکوهتل در پايداري محيط زيست و معيارهاي داشتن يک اکوهتل چيست و همچنين نقش آگاهي زيست محيطي مشتريان هتل در اين پايداري چيست ؟ روش تحقيق به صورت کتابخانه اي است و ضرورت تحقيق چيزي نيست جز ضرورت حفظ محيط زيست و رسيدن به توسعه پايدار. در اين تحقيق فرض بر اين بود که اکوهتل ميتواند سهم بسزايي در پايداري محيط زيست داشته باشد و آگاهي زيست محيطي مشتريان نيز محرک اصلي مصرف سبز آنهاست . و در انتها فرضيه ما درست بود و قبول شد. از انجا که صنعت هتلداري با محيط زيست در ارتباط است و بسياري از منابع و انرژي کره زمين در هتل ها صرف ميشود پس ميتوان به اين نتيجه رسيد که هتلداري و مديريت مناسب آن تا حد زيادي به پايداري محيط زيست کمک ميکند.
واژگان کليدي: اکوهتل ، محيط زيست ، پايداري، پايداري محيط زيست ، آگاهي محيط زيستي
مقدمه :
يکي از ضروريات در حال حاضر دنياي کنوني، حفظ محيط زيست است و در اين راستا، مديريت محيط زيست نيز يک سياست خطير براي صنعت هتلداري در جهت دستيابي به توسعه پايدار گردشگري محسوب ميشود. از طرفي، افزايش رشد آگاهيهاي زيست محيطي در بين گردشگران ، دولتها و انجمن ها، دستيابي به اين تخصص را بيش از گذشته لازم و ضروري کرد و در اين راستا جريان هتلداري سبز (green hotel) و اکوتوريسم شکل گرفت . امروزه مديريت محيط زيست و دستيابي به اهداف توسعه پايدار به عنوان يک روند نوين ، به طور جدي از طرف صنعت هتلداري مخصوصا هتل هاي چند مليتي مورد حمايت و تشويق قرار گرفته است . هتلداري پايدار، نقش مهمي در کاهش اثرات منفي بر محيط زيست ايفا ميکند چرا که صنعت هتلداري از انرژي، آب ، زمين و مواد اوليه استفاده ميکند و پسماند بر جاي ميگذارد. اکوهتل به خوبي به اين بخش از تطابق صنعت هتلداري با اهداف پايداري پاسخ داده اند. (نيکبين ،١٣٩٠)
پيامدهاي زيست محيطي هتل ها و ساير مراکز اقامتي جزو انکار ناپذير اين صنعت به شمار ميرود اما با گسترش روند توسعه پايدار و راهکارها اين رويه در جهت کاهش اثرات منفي در محيط هاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي ميتوان به هتلداري سبز و آينده اين صنعت اميدوار بود.
ضرورت اين تحقيق در واقع ضرورت حفظ محيط زيست است و اينکه اکوهتل ها ميتوانند به اين حفاظت کمک شاياني کنند. در همين جهت مقاله حاضر در پي رسيدن به سوالات و اهداف زير است :
سوالات
نقش اکوهتل در پايداري و حفاظت محيط زيست چيست ؟ معيارهاي داشتن يک اکوهتل چيست ؟
تأثير آگاهيهاي محيط زيستي مشتريان هتل ها در پايداري محيط زيست چيست ؟
اهداف
-بررسي نقش اکوهتل در پايداري محيط زيست
-بررسي تأثير آگاهيهاي زيست محيطي مشتريان هتل در پايداري محيط زيست
مباني و چارچوب نظري:
در مورد پيشينه تحقيق ، تحقيق داخلي در اين زمينه نوشته نشده ولي چند مقاله خارجي تقريبا ميتواند موضوع را پوشش دهد از جمله :
paulina bohdanowicz در مقاله اي تحت عنوان "آگاهي از محيط زيست و طرح در صنايع هتل سوئدي و لهستاني و بررسي نتايج " به اين نتيجه ميرسد که اپراتورهاي هتل به طور کلي نسبت به حفاظت محيط زيست احساس نياز ميکنند و در بعضي فعاليت هاي حفاظت از محيط زيست درگيرند. همچنين وضعيت اقتصادي و تلاش هاي طرفدار محيط زيست توسط دولت براي تحت تأثير قرار دادن نگرش ها و اقدامات مديران هتل مشادهده شده است .
همچنين paulina bohdanowicz باز در مقاله اي ديگر تحت عنوان "نگرش زيست محيطي مديران هتل اروپا، کسب و کار سبز" به اين نتيجه ميرسد که اگر چه بسياري از هتل ها براي جذب مهمان بر محيط زيست طبيعي تکيه مي کنند، يک نظرسنجي از مديران هتل ها در اروپا نشان مي دهد که حفاظت از محيط زيست تا حد مرگ به يکي از نگراني هاي دولت تبديل شده و در اين زمينه تلاش هايي در حال انجام است .
Silvia ayuso نيز در مقاله " تصويب ابزار هاي زيست محيطي داوطلبانه براي گردشگري پايدار: تجزيه و تحليل تجربه هتل هاي اسپانيا" نشان داده است که مديران اين هتل ها براي اثبات تعهدشان نسبت به گردشگري پايدار، ابزارهاي زيست محيطي خاصي را براي هتل ها اتخاذ کرده اند.
انواع اقامتگاه هاي بوم گردي:
اقامتگاه هاي بوم گردي به سه دسته اکولاژ، اکوکمپ و اکوهتل تقسيم ميشوند.
اکوکمپ چيست ؟
اکوکمپ را ميتوان يک مقصد گردشگري دانست که در آن ، تمامي خدمات و زيرساخت ها، هماهنگ و مطابق بر زيست بوم و محيط زيست منطقه باشد.
به بيان ديگر، اکوکمپ ، يک مقصد گردشگري بهينه شده براساس معيارهاي استاندارد زيست محيطي و معيارهاي مديريتي استاندارد هماهنگ با مسائل و چالش هاي زيست محيطي است . از اين رو، مقاصدي که به عنوان اکوکمپ شناخته ميشوند، بايد داراي استانداردهاي زيست محيطي و مديريتي مورد نياز باشند. (سرفلاح ،١٣٩٣)
اکولاژ چيست ؟
يک مرکز اقامت توريستي طراحي شده که حداقل تاثير بر محيط زيست ، و اغلب به عنوان بخشي از يک پروژه زيست محيطي ساخته شده است .
به عبارت ديگر يک مرکز طراحي شده براي اکوتوريست هاي علاقه مند به رفت و آمد در محيط زيست دوستانه است . در اکوتوريسم به عنوان "گردشگري پايدار" و اشاره "گردشگري سبز" محل اقامت گردشگران مهم است ، اکولاژ با بهره گيري از محيط زيست و جامعه محلي است . امکانات در اکولاژ مي تواند بسيار متنوع باشد، از چادر ساده گرفته تا يک خلوت آبگرم لوکس .
اکولاژ با کمک نيروي کار محلي و با استفاده از مصالح محلي ساخته شده و ممکن است مصالح از مواد بازيافتي تشکيل شده باشد.
سود حاصل از اکولاژ به نفع محيط زيست و مردم محلي ميباشد. برخي از اين اکولاژها با پروژه هاي خدمات اجتماعي مرتبط هستند و مهمانان را تشويق به اين کار ميکنند. (گرگوري اي، اسلند و رابرت ماکوي،٢٠٠٤، ١٢٠)
اکوهتل چيست ؟
هتلداري پايدار يا اکوهتل اصطلاحي است براي توصف هتل يا مراکز اقامتي با سياست هاي زيست محيطي در جهت کاهش اثرات بر محيط طبيعي پيرامون ، به کار ميرود. به طور سنتي مراکز اقامتي اکو به مراکزي اطلاق ميشد که موقعيت و طراحي الهام گرفته از روش هاي ساختمان سازي سنتي را رعايت ميکردند. اما امروزه اين اصطلاح به هتل ها يا مراکز اقامتي با اثرات کمتر بر محيط زيست اطلاق ميشود. در هتلداري پايدار مصرف انرژي، آب ، مواد اوليه و زمين به صورت کارآمد و موثرتر از ساير هتل ها انجام مي - پذيرد. در حال حاضر رشد هوشياري و آگاهي زيست محيطي در اين صنعت بسيار زياد است . مطالعات انجام شده از طرف انجمن ابتکارات زيست محيطي هتل هاي بين المللي (IHEIA) و آکور(Accor &International Hotels Environment Initiative Associate ) مشخص ميکند که ٩٠ درصد از مهمانان هتلها ترجيح ميدهند در هتلي اقامت گزينند که نسبت به محيط زيست با احتياط بيشتري عمل ميکند. (نيکبين ، ١٣٩٠)
پايداري همراه با آگاهي زيست محيطي :
با افزايش آگاهي هاي زيست محيطي، مسائل زيست محيطي به جريان اصلي تبديل شده اند. (چن ، ٣٠٩:٢٠١٠) آگاهي محيط زيستي به بازتاب تمايل ذهني در مورد محيط زيست و به رفتار و حالات رواني برميگردد. که بازتاب تعهد محيط زيست است . آگاهي از محيط زيست يک نوع باور است ،که به ايده هاي توصيفي شخصي، در مورد چيزهاي خاص و نگرش هايي که ارزيابي هاي مداوم شخصي را انعکاس مي دهد،احساس و گرايش نسبت به آن شخص يا مفهوم ، برميگردد. (زيمر و همکاران ،٦٥:١٩٩٤)
در يک مطالعه در رفتار مصرف کننده ، وينسون و همکاران . (١٩٧٧) پيشنهاد ميکنند که ارزش هاي معيني مقادير بيشتر مصرف و اعتقادات در مورد ويژگي هاي محصول را تحت تاثير قرار ميدهند.که نگرششان را نسبت به اين توليدات تغيير مي دهد. ( هائو چن هونگا، تي زونگ هوئي لينب ، مئي چي لائيک ، تزو-لينگ ، ١٤٢:٢٠١٤)
با توجه به لاروش و همکاران . (٢٠٠١)، نگرش هاي زيست محيطي مصرف کنندگان به شدت نيت خود را براي خريد محصولات سبز تحت تاثير قرار ميدهد.در يک مطالعه از صنعت هتل ، آگاهي زيست محيطي به طور مثبتي براي تحت تاثير قرار دادن مصرف سبز، مشاهده شد. (هان و همکاران ، ٢٠١٠)
کانگ و همکاران .در سال (٢٠١٢) نشان مي دهند که انگيزه مشتريان با آگاهي زيست محيطي بالا براي باقي ماندن در هتل هاي سبز بيشتر است و پول بيشتري را براي انجام اينکار پرداخت خواهند کرد. اگرچه ، اين انگيزه در مشتريان ساکن در لوکس ترين هتل ها از کساني که در هتل هاي اقتصادي اقامت مي کنند، بيشتر است . ( هائو چن هونگا، تي زونگ هوئي لينب ، مئي چي لائيک ، تزو- لينگ ، ١٤٢:٢٠١٤)
در قالب شکل زير به يک چارچوب ميتوان رسيد و آن اينکه کلا اکوهتل و افزايش آن باعث پايداري محيط زيست ميشود و در شکل گيري اين پديده مواردي دخيل است که در واقع يک نوع محرک براي آن محسوب ميشود و آن چيزي نيست جز آگاهي - هاي زيست محيطي که خود محرک اصلي مصرف سبز مشتريان ميباشد.
شکل (١)
روش شناسي تحقيق :
هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير اکوهتل در پايداري محيط زيست و همچنين بررسي نقش و تأثير آگاهيهاي زيست محيطي مشتريان هتل در پايداري محيط زيست ميباشد. روش تحقيق به کار رفته از نوع توصيفي و ماهيت تحقيق کاربردي است تا به اين سوالات پاسخ دهد که چگونه اکوهتل در پايداري و حفاظت محيط زيست تأثير دارد؟ و سوال فرعي اين تحقيق اين است که نقش و تأثير آگاهيهاي محيط زيستي مشتريان هتل ها در پايداري محيط زيست چيست ؟ فرضيه تحقيق اين است که ايجاد اکوهتل ها ميتوانند گامي مثبت در جهت پايداري محيط زيست باشند و بدون شک افزايش آگاهي افراد و مشتريان هتل ها نيز ميتواند به
اين پايداري و در نتيجه افزايش اين اکوهتل ها کمک شاياني کند. روش جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه اي مي باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد نقش باز یافت در ماده و انرژی محیط زیست و هزیمه های اقتصادی

word قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
نقش باز یافت در ماده و انرژی محیط زیست و هزیمه های اقتصادیمقدمه :ما هر روز مواد زايد فراواني توليد مي كنيم مانند پس ماندة خوراكي ها و لباس كهنه ، پلاستيك وسايل به درد نخور خانه ، اسباب بازي شكسته پس ماندة ميوه و سبزي ها ، روزنامه ها ، دفتر ، كاغذ ، آدامس و مشكلات و ....به مواد ريختن زباله مي گويند ، انرژي و م ...

مقاله در مورد‌نقش و اهمیت سیستم اگزوز خودروها در کاهش آلودگی های زیست محیطی

word قابل ویرایش
51 صفحه
23700 تومان
نقش و اهميت سيستم اگزوز خودروها در كاهش آلودگي هاي زيست محيطياگزوز برترآلودگي كمتر – بهره وري بيشترآيا تاكنون به نقش و اهميت سيستم اگزوز خودروها در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي انديشيده ايد؟آيا به نقش آن دركاهش آلودگي هاي صوتي و تنفسي توجه كرده ايد؟ و يا به نقش و جايگاه آن در مصرف بهينه سوخت و صرفه جويي هاي اقت ...

دانلود مقاله ارائه راهکارهای طراحی رودخانه های شهری با رویکرد زیست محیطی به پایداری شهری

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
چکیدهگذران رودخانه در میان بستر شهر، یک موهبت طبیعی است که متاسفانه این موهبت در شهرهای ایران بیشـتر عـاملی مـزاحم و سرکش تلقی می شود و پشت دیوارهای صلب از نظر مخفی می گردد تاصرفاً خطرات ناشی از طغیان سیلاب رود کنترل گـردد و از اراضی حاشیه رودها حداکثر استفاده برای ساخت و ساز های شهری صورت گیرد. این رودخانه ه ...

دانلود مقاله عملیات مناسب کشاورزی ( GAP ) اهرم کلیدی در دستیابی به پایداری زیست محیطی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدهکاربردهای بی رویه از نهاده های شیمیایی، اخیراً نگرانـی هـای فزاینده ای را در بخش کشاورزی، محیط زیسـت و حفاظـت از منابع، صادرات محصولات کشاورزی بوجود آورده است. امـروزه بحث حفظ محیطزیست، یکی از چالشهای مهم بشر میباشـدæ تولید محصولات کشاورزی سالم همراه با رعایت استانداردهای جهانی همگام با حفظ محیط زیست درد ...

دانلود مقاله مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه : تحلیل مبتنی بر دادههای پانل

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
چکیده:در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادي در غالب فرضیه منحنی زیستمحیطـی کـوزنتس بـراي دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونهاي متشکل از 24 کشور در حال توسـعه و 26 کشور عضو OECD در طی یک دوره 26 ساله (1980-2005) انتخاب شده است و از روشهاي نـوین اقتصادسنجی از قبیل پانل همانباشته ...

دانلود مقاله واکاوی آثار و پیامدهای خشکسالی بر محیط زیست در راستای توسعه پایدار

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهیکی از راهکارهای کاهش خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی شناخت پدیده های اقلیمی می باشد و خشکسالی یکی از رویدادهای طبیعی و از بزرگترین مخاطرات طبیعی است که در همه شرایط آب و هوایی و در نقاط مختلف کره زمین به وقوع می پیوندد، و خسارات بسیاری با خود به همراه دارد. در واقع پدیده خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است و ...

دانلود مقاله زباله سوزهای بیمارستانی و اثرات آن بر سلامتی و محیط زیست

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیده:ســوزاندن زبالــه در دســتگاههاي زبالــه ســوز یکــی از روشــهاي بــی خطــر ســازي پســماندهاي بیمارستانی می باشـد. سـه نـوع فـن آوري زبالـه سـوزي کـه بـراي دفـع زبالـه هـاي بیمارسـتانی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد شـامل زبالـه سـوزهاي پیرولیتیـک دو محفظــه اي، کـوره هـاي تـک محفظــه اي بـا اجـاق ثابـ ...

دانلود مقاله پایداری معماری در ساختار شهری و ارتباط آن با محیط زیست

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیده :ساختن سرپناه برای انسان همواره درارتباط با محیط پیرامون و دخل و تصرف درآن صورت می گیرد ، اما با گذشت زمان این امر به تهدیدی برای محیط زیست و منابع طبیعی بدل شده است ، بنابراین دستیابی به آگاهی علمی درباره منابع طبیعی ، اصول اخلاقی و ارزشها سبب توجه به مساله پایداری در معماری گردیده است و باعث شده این ا ...