مقاله تأثیر تنش شوری بر پراکسیداسیون لیپید ، نشت یونی و پرولین در گیاه دارویی به لیمو Lippia citriodora . L تحت تیمار 42 - اپی براسینولید

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چكيده با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و كمبود اراضی زراعی مطلوب براي كشاورزي، شناسایی گياهان مقاوم به شوري ازجمله بهليمو، كه یکی از گياهان مهم دارویی محسوب میشود، از اهميت زیادي برخوردار است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرحی كامال تصادفی با سه تکرار انجام شد . نتایج حاصل نشان داد اف ...

مقاله تأثیر سیلیکون بر محتوای آب و رنگیزه های فتوسنتزی و پراکسیدا سیون لیپیدی ریحان ( . Ocimum basilicum L . ) تحت تنش شوری

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چكیده در پژوهش حاضر تاثیر سیلیکون 3 - میلی موالر - بر گیاهچههای 05 روزه ريحان تحت تنش شوری 5 - ، 05، 155، 105، 255 میلی موالر كلريد سديم - مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال" تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتايج نشان داد كه استرس شوری باعث كاهش معنی داری در میزان رنگیزهه ...

مقاله تأثیر تیمارهای روی و پتاسیمی و حالت مطلوب عناصر غذایی بر شاخص کلروفیل ، سطح برگ و نسبت پتاسیم به سدیم در شرایط تنش شوری در دو رقم کلزا

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تنش شوری یکی از تنشهای محیطی تأثیر گذار بر رشد گیاهان است که تعدیل اثر این تنش بر رشد گیاه با رعایت اصول بهینه مصرف عناصر غذایی، میتواند عملکرد گیاه را افزایش دهد. تشخیص تأثیر کودها در شرایط محیطی تنشزا با به کار بردن روش های ساده و کم هزینه گامی موثر در این راستا میباشد. دستگاه کلروفیل متر و سطح برگ ...

مقاله تأثیر تنش شوری بر برخی شاخص های رشدی ارقام مختلف کلزا تلقیح شده با باکتری Pseudomonas flourescens FY32

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده کاهش دادن صدمات ناشی از تنش شوریدرگیاهبااستفادهازکودهای بیولوژیکی مانند باکتریهای محرک رشد جهت باالبردن میزان عملکرد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک ا زمدیریتهای ضروری درکاهش اثر تنش شوری در تولید دانه-های روغنی از جمله گیاه کلزا میباشد. از این رو تحقیقی به منظور ارزیابی تأثیر تنش شوری بر برخی شاخصهای ر ...

مقاله تأثیر حافظه فعال بر درک مطلب دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مهارت در خواندن و درک مطلب، از مهم ترین نیازهای یادگیری دانش آموزان است .درک مطلب و حل مسئله، اعم ازفهم متن، تفسیر و استنتاج متون درسی و غیر درسی، دانش آموزان را با افکار و اطلاعات جدید آشنا میکند .شیوه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را به آنها می آموزد .با توجه به وجود مشکل درک مطلب و حل مسئله در بین اک ...

مقاله تأثیر سامانه های سطوح آبگیر باران در افزایش رطوبت خاک و رشد نهال سنجد

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر آب باران جمعآوری شده توسط سامانههای سطوح آبگیر بر میزان رطوبت خاک و رشد نهال سنجد، آزمایشی در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار در سه تکرار در طی سالهای 1390 تا 1392 طراحی و اجرا گردید. در این تحقیق هر کرت آزمایشی به عنوان یک سامانه سطح آبگیر عمل نموده و اعمال تیما ...

مقاله تأثیر دورکاری بر عوامل عملکردی کارکنان بر اساس مدل ACHIEVE مورد مطالعه : مرکز آمارایران

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: امروزه دورکاری یکی از روشهای مدرن کارکردن در دنیا است. افزایش حجم ترافیک شهرهای بزرگ و توجه به استفادهی بهینه منابع ضرورت توسعه و گسترش این شیوهی کاری را در کشور ما تأیید میکند. اما دغدغه اصلی مدیران این است که آیا دورکاری باعث ضعف عملکرد کارکنان میشود؟ در این تحقیق تأثیر دورکاری بر عوامل عملکرد کارکنا ...

مقاله تأثیر ساختار سازمانی بر نوآوری کارکنان سازمان

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در این پژوهش تأثیر ساختار سازمانی بر نوآوری کارکنان سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه انجام پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کتابخانه های عمومی شهر یزد می باشد. تعداد 95 نفر از کارکنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار س ...

مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهْ هدف این تحقیق سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش میباشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانکهای غرب استان گیلان میباشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامع ...

مقاله تأثیر توانمندی کارکنان بر مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه شرکت تولید محور خودرو ایران

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین توانمندی کارکنان و مزیت رقابتی در تنوع محصولات، در شرکت تولید محور خودرو - - VAMCO انجام شده است. مفهوم توانمندی کارکنان شامل پنج بعد احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معنیدار بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران و ارتباط آنها با مزیت رقا ...

مقاله تأثیر رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: رسانههای اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که بااینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانستهاند بهخوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، در رسانه های اجتماعی کنار هم آمده اند. همچنین مدارس، انجمن های خیریه، شرک ...

مقاله تأثیر سیاست بهره برداری منتخب و حدود اعتمادپذیری تأمین نیازهای کشاورزی در ظرفیت بهینه مخزن سد

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در طراحی ظرفیت مخزن بهینه شده در مطالعات سدها دو موضوع مهم باید در نظر گرفته شود. اولین موضوع، سیاست بهرهبرداري منتخب است که به معنی نحوه رهاسازي جریان در زمان بهرهبرداري می باشد. عمده این سیاستها شامل، سیاست بهرهبرداري استاندارد - SOP - ، S-Type ، SQ-Type و روشهاي برگرفته از این روشها مانند GSQ-Ty ...

مقاله تأثیر دمای سنتز و آلایش منگنز بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی فریت MnxFe3 - xO4

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش اثر دمای تهیه و میزان آلایش منگنز بر ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی فریت MnxFe3-xO4 بررسی شده است. تحلیل ریتولد نشان داد که نمونههای Fe3O4 ساختار اسپینلی معکوس و نمونههای آلایش یافته ساختار اسپینلی آمیخته دارند و نیز با افزایش میزان آلایش، پارامتر شبکه نمونهها افزایش مییابد. منحنیهای پسماند ...

مقاله تأثیر دمای بازپخت و پهنای نوار بر امپدانس مغناطیسی در آلیاژ آمورف Co68 . 15Fe4 . 35Si12 . 5B15

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اثر امپدانس مغناطیسی - MI - در نوارهای آلیاژ آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 که به روش انجماد سریع تهیه میشود، مشاهده شده است. در این مقاله، اثر بازپخت کورهای در هوا، بر امپدانس مغناطیسی نوارهای آمورف با دو پهنای متفاوت در دماهای مختلف بررسی شد. بیشترین درصد MI برای نوار آمورف با پهنای 0/81 mm، 120% د ...

مقاله تأثیر جداشدگی راشبا بر برهمکنش تبادلی غیرمستقیم در لایه ی نازک عایق توپولوژیک

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده با توجه به وجود برهمکنش راشبا در لایهي نازك عایق توپولوژیک، این برهمکنش منجر به سه نوع برهمکنش متفاوت با نامهاي برهمکنش هایزنبرگگونه، آیزینگ-گونه و ژیالوشینسکی-موریاگونه میشود. هر سه جمله به فاصلهي بین دو ناخالصی، انرژي فرمی و پتانسیل اعمالی بستگی دارد. بعلاوه، این برهمکنشها میتوانند موجب نظم ناخالصی ...

مقاله تأثیر شیوه حل مسئله بر پرورش خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اراک در درس ریاضی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امروزه در کشورهای توسعه یافته، شکوفایی و پرورش خلاقیت دانشآموزان از مهمترین هدفهای آموزش و    پرورش به شمار میرود. آموزش به شیوه حل مسأله یکی از روشهایی است که در پرورش خلاقیت دانشآموزان نقش کلیدی و مهمی ایفا مینماید. این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی طرح پیش آزمون و   & ...

مقاله تأثیر سطوح اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر مورفولوژی پرزهای روده جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی به روش سرما

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این آزمایش به منظور بررسی اثر تغذیه مکمل گلوتامین - Gln - و آرژنین - Arg - بر مورفولوژی روده جوجههای گوشتی تحت تنش سرمایی صورت گرفت. در مجموع 675 جوجه یک روزه ماده بهطور تصادفی در 9 تیمار، 5 تکرار و 15 جوجه در هر تکرار در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 و بر اساس طرحکاملاً تصادفی تقسیم شدند. سه سطح ...

مقاله تأثیر سطوح اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر هورمون‌های تیروئیدی جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی به روش سرما

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمل گلوتامین - Gln - و آرژنین - Arg - بر هورمونهای تیروئید جوجههای گوشتی در تحت شرایط محیطی سرد 15 - درجه سانتیگراد - انجام شد. در این تحقیق از 675 جوجه گوشتی یکروزه ماده که به 9 تیمار در قالب طرح فاکتوریل 3×3و بر اساس طرح کاملاً تصادفی تقسیمبندی شده بودند، ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف ترئونین بر عملکرد ، فراسنجه‌های خونی و اثر آن بر سندرم آسیت از سن 22 - 42 روزگی جوجه‌های گوشتی

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسیدآمینه ترئونین بر عملکرد، سیستم ایمنی و سندرم آسیت، جوجههای گوشتی انجام گرفت. 272 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه راس 308 انتخاب و در یک طرح کاملاً تصادفی در قالب 4 تیمار و 4 تکرار و 17 قطعه جوجه در هر تکرار به صورت تصادفی تقسیمبندی شدند. تیمارهای آزمایشی ش ...

مقاله تأثیر جایگاه نگهداری بر بروز لنگش و آسایش گاو

فرمت pdf
13 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در جایگاه فری استال قرار گرفتن سم گاوهای شیری در معرض بتن افزایش مییابد و بیشترین میزان بروز لنگش در مقایسه با سایر سیستمهای جایگاه را نشان میدهد. کاهش رفاه دام در بلند مدت با افزایش میزان بروز لنگش در گاوهای شیری مرتبط است. بهطور تقریبی20 درصد گاوهایی که در سرتاسر جهان پرورش مییابند یکبار در طول عمر ...

مقاله تأثیر سویه‌های مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی روده در بلدرچین‌های گوشتی

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سویههای مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی ژئوژنوم روده در بلدرچینهای گوشتی انجام شد. آزمایش با استفاده از 540قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 6 تکرار انجام شد که به هر واحد آزمایشی 18 قطعه بلدرچین اختصاص یافت. جیرههای آزمایشی شامل: - 1 جیره پایه - ذرت-ک ...

مقاله تأثیر زیبایی شناسی محیط بر هویت شهری ( نمونه موردی : خیابان عبید زاکانی قزوین )

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده زیبایی شناسی و هویت از جمله مسائل مهم و کاربردی در طراحی شهری محسوب می شوند که در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر زیباشناسی محیط بر هویت شهری پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی معیارهای زیبایی شناسی و تأثیر آن ها بر افزایش میزان هویت و افزایش حس تعلق مکانی می باشد. روش پژوهش از نوع نظری کاربردی ...

مقاله تأثیر سه وجهی پوشش بر سلامت اخلاقی ـ معنوی بانوان و نقش آن در بهره‌وری حرفه

فرمت pdf
15 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پوشش بانوان مسلمان در حرفه از مسائل مهم اخلاق کاربردي و یکی از دغدغههاي اخلاق حرفهاي است. اینکه آیا محدودیتانگاري پوشش مانع پیشبرد اهداف حرفه خواهد شد، از دغدغههاي مهم این پژوهش است. ابعاد مختلف فردي، خانوادگی و اجتماعی میتواند به دریافت پاسخ مناسب به این مسئله بینجامد. باري این نگاره با تمرکز بر کار ...

مقاله تأثیر حجاب بر بهبود وضعیت جامعه

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اگرچه مسأله حجاب یکی از واجبات دینی و علاوه بر آن از مسائل بسیار مهم و تأثیرگذار بر جامعه است، اما متأسفانه با وجود بحثها و مطالعات گسترده در این رابطه هر روز بیش از قبل از الگوي حجاب اسلامی دور میشویم. از جمله دلایل غفلت از توجه به مسأله حجاب، عدم آگاهی افراد از تأثیرات مثبت حجاب و عواقب مشکلساز بیح ...

مقاله تأثیر دانه بندی ذرات شن بر روی پارامترهای مقاومتی بتن پیش آکنده و مقایسه آن با بتن معمولی

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بتن پیش آکنده3 نوع خاصی از بتن می باشد که روش ساخت و اجرای آن با بتن معمولی متفاوت می باشد. در بتن پیش آکنده ابتدا دانه های شن درون قالب قرار می گیرند و سپس فضاهای خالی بین سنگدانه های شن توسط ملات مخصوص ماسه و سیمان پر می شوند . این نوع بتن در پروژه های فراوانی از جمله سازه های بتنی زیر آب، سدهای بت ...