مقاله بررسی نقش گزینش و مصاحبه های استخدامی بر اثربخشی اعضای سازمان آموزشی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود..از مهم ترين وظايف مديريت منابع انساني جذب و بکار گيري افرادي است که بهترين بازدهي را در مجموعه کاري داشته باشند بنابراين شناخت نيازها، انگيزه ها، تمايلات و عوامل مؤثر بر اثربخشي اعضاي سازمان نه تنها لازم است بلکه جهت ...

مقاله نقش مدیریت ارزش در سازمان های آموزشی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش با هدف تعيين نقش مديريت ارزش در سازمان هاي آموزشي ميباشد. روش پژوهش ، اسنادي-تحليلي با استفاده از منابع چاپي و الکترونيکي ميباشد و يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است که مديريت ارزش فرايندي سامان يافته و نظام مند براي تصميم سازي است . اين فرايند با تعريف کارکردهاي مورد نياز براي دست يابي به ...

مقاله پارادایم های نوین در مدیریت تولید و عملیات برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : در دنیای رقابتی ، سازمان ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند . محیط پیرامون سازمان ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است . در دهه اخیر ، نحوه تامین مواد اولیه و انتخاب تامین کنندگ ...

مقاله جایگاه انگیزش در رفتار سازمانی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده در مديريت رفتار سازماني ،ايجاد انگيزه به دليل نقش بيبـديل خـود، در برابـر سـاير عوامـل ووظـايف ، جايگـاه ويـژه اي دارد. از ايـن رو، صاحب نظران از گذشته تاکنون با رويکردهاي متفاوت و در سيري تکاملي به شناسايي عوامل شکل دهنده رفتار، به ويژه انگيزه هاي دروني و نيز فرايند انگيزش افراد وچگونگي ايجاد انگيزه ...

مقاله بررسی نگاشت خود سازمانده ( SOM ) در بخشبندی بازار

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: هدف از این مقاله، ارزیابی کاربرد شبکه عصبی خود سازمانده1، برای بخش بندی بازار است. برنامه های کاربردی مبتنی بر نگاشت خود سازمانده، در کنار برنامه های کاربردی مبتنی بر شبکه های عصبی، در بخش بندی بازار بیشترین توجه تحقیقات را در این حوزه به خود اختصاص داده اند. مدل های متداول استفاده شده در بخش بندی باز ...

مقاله بررسی عددی اثر اعداد رینولدز و گراشف در انتقال حرارت جابجایی ترکیبینانوسیال با مدل مخلوط دو فازی در مبدل حرارتی دو لوله ای

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد چکیده انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال3 آب-کاربید سیلیسیوم با جریان آرام به صورت عددي مطالعه شده است. مدل مخلوط دوفازي براي بررسی تأثیر اعداد رینولدز و گراشف روي رفتار حرارتی نانوسیالهاي مذکور در مجراي بین دو لوله هممرکز استفاده شده است. معادلات به کار رفته در این ...

مقاله بررسی تغییر عناصر روکش الکترود ایی . ۶۰۱۳ بر بهبود خواص مکانیکی فلز جوش در جوشکاری قوس الکتریکی سی . کی . ۴۵

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امروزه تحقیقات وسیعی به منظور بررسی تأثیر الکترودها در جوشکاری فولادهای آلیاژی انجام شده است. در این میان، انتخاب روکش مناسب برای الكترود نقش بسزایی در خواص نهایی جوش، اکسیژن زدایی از آن و حفاظت از حوضچه مذاب در جوشکاری ایفا می کند. در این مقاله، آثار تغییر شاخص بازی در روکش الکترودهای ایی. ۱۶۰۱۳ بر ک ...

مقاله تاثیر انگیزش بر بهره وری سازمان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کلمات کليدي :انگيزش ، عملکرد، بهره وري چکيده : يکي از مهم ترين اهداف در هر سازماني ارتقاء بهره وري سازمان مي باشد و به منظور افزايش بهـره وري در هـر سـازمان مجموعـه اي از عوامـل موثـر مـي باشد که در اين ميان نيروي انساني نقش کليدي دارد. ايجاد انگيزش در نيروي انساني ، به عنوان با ارزشمندترين سرمايه هاي س ...

مقاله بررسی تحلیلی چالش های فراروی توسعه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام های آموزشی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده عرصههای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، با سرعت فزایندهای در حال گسترش است و همهی ابعاد زندگی را در شکلهای متفاوت آن دچار دگرگونی کرده است. با توجه به اینکه قرن حاضر عصر ارتباطات و اطلاعات در نظر گرفته شده، امکان استفاده از اطلاعات، نیازمند درک دقیقی از چگونگی دریافت، ارزیابی و کاربرد این اطلاعات به ...

مقاله استراتژی ورود به بازارهای بین المللی شرکت های تولیدی ایران با تلفیق EFQM و BSC و QFD

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : با رقابتی و پیچیده شدن تجارت در سطح بین الملل , لزوم توجه مدیران به استراتژي هاي ورود به بازار هاي جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برا شرکتها مطرح شده است ; ضمن آنکه اندازه گیري عملکرد , نقشی کلیدي در موفقیت سازمان ایفا میکند . جهانی سازي به عنوان یک پدیده غالب در اقتصاد جهانی سال هاي اخیر , تاثیر شگرف ...

مقاله بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی با وفاداری مشتریانبا استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در تحقیق حاضر، رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت با وفاداری مشتریان، به روش مدل یابی معادلات ساختاری، مورد تحلیل قرار گرفته است. نمونه آماری 415 نفر از مشتریان بانک در شهر تهران بوده و داده های تحقیق توسط ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت و ضریب پایایی 0,925 جمع آوری و سپس به آزمون فرضیات تحقی ...

مقاله چالش های پیش رو در مدیریت شبکه های نسل بعد با استفاده از پروتکل SNMP و ارائه یک راه حل بر اساس معماری CORBA

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اصليترين پروتکلي که در حال حاضر براي مديريت شبکه هاي کامپيوتري مورد استفاده قرار ميگيرد تحت عنوان SNMP شناخته ميشود. سادگي و گستردگي استفاده ، اصليترين مزاياي بکار گيري اين پروتکل در تجهيزات و شبکه هاي کامپيوتري ميباشند. اما عليرغم بهره مندي از اين مزايا، استفاده از اين پروتکل در شبکه هايي که طيف وسيع ...

مقاله درآمدی بر تولید محتوای الکترونیک با نگاهی به اهمیت آن در آموزش

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در طراحی محتوای الکترونیکی تنها به ارائهی متن اکتفا نمیشود. بلکه تلاش می شود تا با به کارگیری امکانات و ابزارهای پیشرفتهی چند رسانهای و تعاملی محیط کلاس بازسازی گردد و از فرایند یادگیری اطمینان حاصل شود. استفاده از صوت، تصویر و پویانمایی از ویژگیهای محتوای الکترونیکی است و عبارتاند از: امکان ارتباط سر ...

مقاله طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد پایداری اجتماعی

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امروزه مشکلات روانی و جسمانی به معضل بزرگی در بین تمام جوامع دنیا تبدیل شده است که تلاش سازمانها و بنیادهای تحقیقاتی خصوصی و دولتی شاهدی بر این ادعاست. بدونه شک تا به حال مقالات متعددی در زمینه طراحی فضاهای درمانی از جوانب گوناگون به رشته تحریر در آمده است . اما با توجه به این که در مقالات متعدد سعی بر ...

مقاله حذف مواد آلی آروماتیکی بوسیله واکنش فنتون با جایگزینی آب ژاول به جای آب اکسیژنه

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده با توجه به مسئله حفاظت زيست محيطي در اين مطالعه ، روش آزمايشگاهي حذف مواد آلي آروماتيکي نظير متاتولوئن دي آمين ، ارتوتولوئن دي آمين ، نيترو کروزل ، نيترو فنل با استفاده از واکنش فنتون با جايگزيني آب ژاول بجاي آب اکسيژنه مورد بررسي قرار گرفته است . اثر شرايط عملياتي مانند، نمک آهن ، آب ژاول (هيپوکلريد ...

مقاله مقایسۀ وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : مقدمه و هدف : رفتارهاي نامطلوب از قبيل خشونت ، پرخاشگري و آزارگري دانش آموزان واقعيتي از زندگي مدرسه امروز است . تأثير و اهميت تربيت بدني و ورزش در رشد و شکوفايي دانش آموزان ، سلامتي و شادابي، شکل گيري ابعاد فردي و اجتماعي و اخلاقي خصوصا در کودکان و نوجوانان ، بديهي و روشن است . امروزه در کشور ما بس ...

مقاله مفهوم استناد به مسئولیت بن یالمللی با تأکید بر طرح کمیسیون

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده دولت زيان ديده از عمل متخلفانۀ بن يالمللي ميتواند به مسئوليت بن يالمللي دولـت مرتکـب آن عمل استناد کند. حتي دولت غير از دولت زيان ديده نزي مي تواند در مواردي که تعهد نقض شده ماهيت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسـئوليت بـين المللـي دولـت نـاقض تعهـد استناد کند. براساس طرح مسئوليت بين المللي د ...

مقاله توسعه آبزی پروری پایدار با استفاده از پروبیوتیک ها در ایران

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده توسعه پايدار آبزي پروري در بخش کشاورزي ، نيازمند به کارگيري تکنيک هاي نوين مي باشد. در بين تکنيک هاي معرفي شده، استفاده از باکتري هاي مفيد يا زيست يار با اهدافي نظير بهينه سازي فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب مورد استفاده در محيط پرورشي آبزيان، مصرف بهينه و افزايش کارآيي بهرهبرداري از آب و همچنين ارتقاء ...

مقاله احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده پژوهش حاضر به بررسي عوامل اجتماعي شناختي مرتبط با احساس تنهايي نوجوانان پرداخت . نمونه اي از ٦٢٩ (٣١٤ دختر و ٣١٥ پسر) دانش آموز دبيرستاني شهر تهران (با ميانگين سني ١٦ سال ) به طور تصادفي به تفکيک جنس ، پايه تحصيلي (يکم ، دوم و سوم به ترتيب ٢٠١، ٢٠٦ و ٢٢١ نفر) و رشته تحصيلي (رياضي، تجربي و انساني) انتخ ...

مقاله روش های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین

word قابل ویرایش
30 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد چکيده روش هاي گوناگوني جهت پايدار نمودن مسائل بدوضع تا کنون مطرح گرديده است . اين روشها را مي توان عمدتا تحت عنوان روش هاي مستقيم و تکراري تقسيم بندي نمود. تجربه نشان داده که عملکرد روش هاي پايدارسازي بر روي مسائل بدوضع يکسان نبوده و در مورد هر يک از مسائل بدوضع تکنيک ...

مقاله ارایه ی راهبردهایی برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهرستان سیرجان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش با توجه به نظريه ي شغلي – شخصيتي جان هالند و استفاده از پرسشنامه ي سياهه ي شغلي وي، در ميان ٨٥٠ نفر از دانش آموزان پايه ي اول مقطع متوسطه ي شهر سيرجان با هدف بررسي ويژگي هاي شخصيتي و شغلي و رابطه ي ميان شخصيت افراد با مشاغل موجود کشور، با در نظر گرفتن عامل هاي موثر در انتخاب رشته ي تحصيلي و ...

مقاله اثر آموزش هدفگذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هدفگذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت دانشجویان بود. روش: بهمنظور نیل به این هدف، از طرح شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد.تعداد 30 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه های شهر سمنان در سال تحصیلی 1394-95 با روش نمونهگیری تصادف ...

مقاله مدیریت و فرهنگ جهادی بستری برای انسجام و پویایی گروه در سازمان

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : با پيشرفت فن آوري و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني ، به جرات مي توان گفت که دوران کار فردي به سرآمده و مديريت و رهبري برافراد جاي خود را به مديريت بر گروهها داده است . در شرايط حاضر پرداختن به مسئله پويايي گروهها از ديد مديريت ، مستلزم آگاهي از توسعه و پيشرفت تاريخي تفکر مديريت بوده و براي همه مديرا ...

مقاله استخراج ضرایب مدل جانسون - کوک مس C١٠٢٠٠ با استفاده از آزمایش میله فشاری هاپکینسون

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده يکي از کاربردهاي اصلي آزمايش ميله فشاري هاپکينسون اسـتخراج ضرايب مدل هاي ديناميکي مواد ميباشد. در اين مقاله با اسـتفاده از نتايج آزمايش هاپکينسون در نرخ کرنش هاي مختلف ، ضرايب مـدل جانسون -کوک براي مس C10200 -که همان مس خالص موجود در بازار ايران است - بدسـت آمـده اسـت . بعـد از جداسـازي و پـردازش داده ...

مقاله تاثیر استفاده از مشعل اضافی در بویلر بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی نکاء با استفاده از آنالیز اگزرژی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه استفاده از نيروگاه هاي سيکل ترکيبي براي توليد انرژي الکتريکي بـه دليل بزرگ بـودن بـازده حرارتـي آن ، در مقايـسه بـا سـيکل هـاي گـازي و استفاده بهينه از سوخت و همچنـين زمـان راه انـدازي کوتـاه در مقايـسه بـا سيکل هاي بخار مورد توجه قرار گرفته است . بنابراين بيـشترين ارزيـابي هـا براي بهبود راندم ...