مقاله تأثیر تنش خشکی بر پارامتر های جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور بادرشبو تغذیه شده با کود های ارگانیک و غیر ارگانیک

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه شناسایی و کاشت گیاهان مقاوم به خشکی با پتانسیل عملکرد بالا از اهمیت زیادي برخوردار است. در این زمینه، تعیین گیاهان دارویی متحمل به خشکی به لحاظ ارزش دارویی و اقتصادي حائز اهمیت میباشد. خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشدگیاهان در سرتاسر جهان و شایعترین تنش محیطی است که تقریباً تولید 25 د ...

مقاله تأثیر تنوع ژنتیکی ارقام بر عملکرد و اجزاء عملکرد در سامانه زراعی جو ( Hordeum vulgare L . )

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر کشت مخلوط ارقام بر عملکرد و اجزاء عملکرد در سامانه زراعی جو میباشد. در این آزمایش تعداد پنج واریته جو با خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک متفاوت به صورت کشت مخلوط درهم مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهاي آزمایش شامل کشت مخلوط و خالص سه رقم جو شش ردیفه - خاتم، ...

مقاله تأثیر تیمارهای پیش کاشت و کود نیتروژن بر کیفیت بذر در زراعت ذرت دانه ای

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی تأثیر تیمارهاي پیش کاشت و نیتروژن بر کیفیت بذر در زراعت ذرت دانهاي، آزمایشی مزرعهاي بهصورت کرتهاي خردشده بر پایه طرح بلوكهاي کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1392-93 در کرج اجرا شد. فاکتور اصلی شامل تیمارهاي پیشکاشت در چهار سطح - آیش، کود دامی و کودهاي سبز پرکو و بوکو - و ف ...

مقاله تأثیر تیمارهای کودی و تراکم های علف شور روی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در شاهدانه

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور مطالعهي تأثیر تیمارهاي کودي و تراکمهاي مختلف علف شور روي برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در شاهدانه، آزمایشی به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعهي تحقیقاتی دانشکدهي کشاورزي دانشگاه شهید  مدنی آذربایجان در سال 95 انجام شد. فاکتورهاي آزمایش ...

مقاله تأثیر تغییرات دما و بارش بر عملکرد گندم ( Triticum aestivum L . ) و جو آبی و پاییزه ( Hordeum vulgare L . ) در شهرستان کرج

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده متغیرهاي اقلیمی مهمترین عوامل تأثیرگذار روي عملکرد محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمهخشک هستند که از بین این عوامل بارندگی و دما بیشتر از سایر عوامل تأثیرگذار هستند. بهمنظور بررسی تأثیر تغییرات دما و بارش بر عملکرد گندم و جو آبی، پژوهشی در شهرستان کرج انجام گرفت و در این راستا اطلاعات هواشناسی ...

مقاله تأثیر تنش گرمای آخرفصل بر برخی ویژگی های رشدی سه رقم گلرنگ زراعی

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی واکنش صفات رشدي دو رقم گلرنگ زراعی به تنش گرماي آخر فصل، پژوهشی در سال زراعی1396 -97 در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز، بهصورت کرت خردشده در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل دو سطح تنش گرما - شاهد و تنش گرما - ...

مقاله تأثیر زوال بر میزان هدایت الکتریکی و برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر لوبیا چشم‌بلبلی ( Vigna unguiculata )

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده زوال یک پدیده طبیعی است که در همه بذرها رخ میدهد و منجر به کاهش تدریجی توان زیستی بذر در طی انبارداري میگردد. به منظور بررسی اثر زوال بذر بر میزان هدایت الکتریکی و شاخصهاي جوانهزنی بذر لوبیا چشمبلبلی، آزمایشی در سال 1396 در آزمایشگاه فناوري بذر دانشگاه یاسوج انجام گرفت. تیمار آزمایش شامل زوال ...

مقاله تأثیر دیواره قارچ graminearum Fusarium بر خصوصیات بیوشیمیایی کشت سوسپانسیون سلولی . Melia azedarach L

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده زیتون تلخ - Melia azedarach - یکی از درختان دارویی مهم متعلق به خانواده Meliaceae و بومی شبه قاره هند است که داراي متابولیتهاي ثانویه با ارزشی میباشد. در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum بر رشد سلولی و خصوصیات بیوشیمیایی سلولهاي Melia azedarach L.، کشت سوسپانسیون ...

مقاله تأثیر زبان فارسی در اصطلاحات دیوانی عصر ممالیک ( بر اساس کتاب صبح الاعشی )

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده کتاب صبح الاعشی، نوشته قلقشندی، از مهم ترین کتابهای دائره المعارفگونه عصر ممالیک در ارتباط با فن دبیری و هر آن علوم و معارفی است که اطلاع از آنها برای هر دبیری لازم و ضروری بوده است. این کتاب که در قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری نوشته شده حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی در پیوند با زبان فارسی است. در جایج ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی بود. اینآزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و 15 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پریبیوتیک - یک گرم در کیلوگرم خوراک، کنترل مثبت - و سطوح مختلف جلبک اسپیرو ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی به لیمو ( Lippia Citriodora . L

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه شوری پتانسیل آبهای زیر زمینی را کاهش میدهد و از این طریق جذب آب و مواد مغذی توسط گیاهان را محدود میکند، همچنین شوری ممکن است منجر به عدم تعادل یونی و سمیت شود. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بهلیمو - Lippia Citriodora .L. - ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ت ...

مقاله تأثیر رطوبت اولیه دانه و دمای مرحله استراحت‌دهی بر میزان ترک در توده دانه برنج رقم هاشمی

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش اثر فرآیند خشککردن در آون آزمایشگاهی بر ترک خوردگی برنج رقم هاشمی بررسی شد. ترک خوردگی دانهها بر مبنای شاخص ترک تنشی ارزیابی شد. نمونه ها در دو سطح رطوبتی 12 و 16 درصد با دمای 60 درجه سانتی گراد و به مدت 15 ساعت در آون گذاشته شدند، همچنین نمونه ها بلافاصله پس از انجام مرحله خشککردن در دو ...

مقاله تأثیر تنش مکانیکی بر خصوصیات روزنه های هوایی گل حسن یوسف ( . Coleus blumei Bent )

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر تنش لرزشی بر ویژگیهای روزنهای حسنیوسف بهصورت گلدانی و بر اساس فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار، در سه زمان صفر - شاهد - ، پنج و ده دقیقه و فرکانس پنج، 10 و 12/5 مگاهرتز انجام گرفت. نتایج نشان داد که تنش مکانیکی تأثیر معنیداری بر روی اندازه سلولهای محافظ ر ...

مقاله تأثیر تنش مکانیکی بر رنگیزه های فتوسنتزی گل حسن یوسف ( . Coleus blumei Bent )

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر تنش لرزشی بر تغییرات میزان رنگیزههای فتوسنتزی حسنیوسف به-صورت گلدانی و بر اساس فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار، در سه زمان صفر - شاهد - ، پنج و ده دقیقه و فرکانس پنج، 10 و 12/5 مگاهرتز انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر مدت و شدت تنش مکانیکی بر رنگیزههای ...

مقاله تأثیر تلقیح بذر با ریزوبیوم و مصرف کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی گیاه لوبیا سبز

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این تحقیق با هدف ارزیابی سطوح مختلف کود نیتروژن و توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط باکتری ریزوبیوم و مقایسه ارقام لوبیا سبز طی آزمایشی بهصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در منطقه شهرستان ساری انجام شد. عامل اصلی سطوح مختلف نیتروژن در سه سطح - صفر ...

مقاله تأثیر تمرکز بر مشتریان عمده و کلیدی شرکت بر اجتناب و ریسک مالیاتی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

فرمت pdf
17 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر تمرکز بر مشتریان عمده و کلیدی بر اجتناب و ریسک مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه براساس دادههای تابلویی استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 شرکت انتخاب شده به روش غربالگری ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف زئولیت بر کارایی مصرف آب و برخی مؤلفه‌های رشد هویج در شرایط گلخانه‌ای

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بهمنظور بررسی اثر مقادیر مختلف زئولیت بر کارایی مصرف آب و برخی مؤلفههای رشد هویج، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار مصرف زئولیت z0 - ، z0/5، z1، z1/5، - z2 به ترتیب شامل صفر - شاهد - ، 0/5، 1، 1/5، 2 گرم زئولیت در کیلوگرم خاک و در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دا ...

مقاله تأثیر تنش خشکی بر واکنش جوانه¬زنی گیاه دارویی کاسنی ( Cichorium intybus L . )

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده کاسنی - Cichorium intybus L. - در دنیا بهعنوان یک گیاه دارویی با ارزش شناخته میشود. تنش خشکی از جمله مهمترین عامل محدودکننده رشد و تولید گیاهان بهویژه در مرحله جوانهزنی میباشد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثرسطوح مختلف خشکی حاصل از پلیاتیلنگلیکول8000 - صفر، -0/2، -0/4 و -0/6 مگاپاسکال - بر ...

مقاله تأثیر روش های مختلف آبیاری و ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژیکی برنج در کشت بهاره

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور ارزیابی تأثیر روشهای آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی برنج، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در سه تکرار در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل پلات اصلی سه روش آبیاری - غرقابی، زیرسطحی و قطره ای - و پلات فرعی ورمی کمپوست در سه سطح - صفر، 15 و 30 تن - ب ...

مقاله تأثیر روش¬های مختلف آبیاری و پلیمر بر صفات مورفولوژیکی برنج در کشت بهاره

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور مطالعه تأثیر روشهای مختلف آبیاری و مقادیر مختلف پلیمر بر برخی از صفات مورفولوژیکی برنج، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در سه تکرار در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل پلات اصلی سه روش آبیاری - غرقابی، زیرسطحی و قطرهای - و پلات فرعی پلیمر در دو سطح 0 - ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف سوپر جاذب بلور آب A بر جذب برخی عناصر غذایی گیاه هویج

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سوپر جاذب بر جذب برخی عناصر غذایی در گیاه هویج آزمایشی در قالب بلوک کامل تصادفی با پنج سطح سوپر جاذب 0 - ، 0/5، 1، 1/5، 2 گرم در کیلوگرم خاک - در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد سوپر جاذب بر روی برخی عناصر غذایی غده هویج در سطح یک درصد تأثیر معنیداری دارد. کا ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف زئولیت بر جذب و غلظت برخی عناصر غذایی در هویج

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف زئولیت بر جذب برخی عناصر غذایی در غده هویج، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار مصرف زئولیت Z0 - ، Z0/5، Z1، Z1/5، - Z2 به ترتیب شامل صفر - شاهد - ، 0/5، 1، 1/5، 2 گرم زئولیت در کیلوگرم خاک و در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ل ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف پرلیت بر برخی ویژگیهای فیزیکی خاک با بافت لوم شنی

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری در مناطق خشک و نیمهخشک استفاده از اصلاحکننده پرلیت است. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پرلیت بر برخی ویژگیهای فیزیکی خاک نظیر ظرفیت نگهداری آب، جرم مخصوص ظاهری، میانگین وزنی قطر خاکدانهها و تخلخل کل خاک آزمایشی در قالب بلوککاملاً تصادفی با پنج سطح پرلیت 0 - ، 0/5، ...

مقاله تأثیر زمان و مکان بر تغذیه از دیدگاه طب اسلامی و سنتی

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بیان مسأله و هدف پژوهش: دین مبین اسلام همواره تأکید فراوانی بر بهداشت جسم داشته است، زیرا این جسم همچون مرکبی برای روح انسان می باشد و در صورتی که جسم سالم باشد، میتواند روح را به سوی مراحل تقرب الهی بالا برده و رشد دهد. از جمله مواردی که انسان برای حفظ سلامتی خود موظف به رعایت آن است، ایجاد سازگاری میان مصرف ...

مقاله تأثیر تغذیه بر مبنای تعالیم قرآنی و احادیث در ارتقاء سلامت معنوی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بیان مسأله و هدف پژوهش: نیاز آدمی به غذا، از حیاتیترین نیازهای روزمره او بوده که از بدو تولد تا مرگ همراه جدا ناپذیر او خواهد بود تا جایی که انبیاء و اولیاء الهی نیز مستثنی از این قاعده نبوده اند. بدون شک تغذیه سالم مطابق با آموزههای دینی نقش تأثیر گذاری در سلامت جسم و روح فرد بهعلت اثر متقابل میان این دو بعد ...