مقاله تأثیر شرایط واکنش همرسوبی بر ویژگی های مغناطیسی و ساختاری نانوذرات فریت شش گوش استرانسیوم جانشانی شده با La - Ni

فرمت pdf
550 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش، نانوذرات فریت استرانسیوم جانشانی شده با La و Ni با فرمول شیمیایی Sr0.8La0.2Ni0.2Fe11.8O19 به روش همرسوبی در دماهاي واکنش و کلسینه به ترتیب 80 oc و 1200 oc تهیه شده اند. نمودارهاي پراش پرتو ایکس - XRD - وجود ساختار شش گوشی تک فاز نوع M را تأیید می کند. میانگین اندازه بلورك هاي نانوذرات ...

مقاله تأثیر ضخامت و میزان ناخالصی لایه ی بازتاب دهنده الکترون بر بازده سلول خورشیدی کادمیم تلوراید

فرمت pdf
550 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از عوامل اصلی محدودیت عملکرد سلولهاي CdTe، اثر منفی بازترکیب حاملها در اتصال پشتی میباشد. در این مقاله براي کاهش این اثر، یک لایه بازتاب دهنده الکترون به اتصال پشتی سلول اضافه میشود و تأثیر این لایه بر عملکرد سلول به روش مدلسازي عددي بررسی میگردد. با در نظر گرفتن مقدار سد شاتکی نزدیک به مقدار واق ...

مقاله تأثیر زمان عمردهی سل بر روی ساختار سطحی لایه نازک مزومتخلخل اکسید روی

فرمت pdf
548 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این تجقیق، لایههای نازک مزومتخلخل اکسید روی به روش سل ژل و به کمک سورفکتانت F127 تهیه شدند. اثر زمان عمردهی سل بر مورفولوژی لایههای نازک مورد بررسی قرار گرفت. طیف عبوری مرئی-فرابنفش نشان داد که لایههای نازک بدست آمده گاف انرژی حدود 3/3 eV دارند. همچنین طیف رامان نمونهها حاکی از سنتز آنها در فاز وورت ...

مقاله تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات رویشی صنوبر دلتوئیدس

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تنش آب در کلیه خاکها حتی در مناطقی که بارندگی پراکنش مناسبی دارد، نیز روی میدهد. در حقیقت قابلیت دسترسی به آب میتواند بهصورت دورهای رشد گیاهان را در آبوهوای معتدله محدود کند. یکی از عوامل اصلی در تعیین بقای گیاه در شرایط تنش آبی این است که ریشه گیاه بتواند با توسعه سریع، تماس خود را با مناطقی از خاک ...

مقاله تأثیر تنش فشردگی خاک بر تعادل عملکردی و تخصیص زی‌توده نهال زربین

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثر تنش کوبیدگی خاک بر تعادل عملکردی و تخصیص زیتوده، رشد و ریشه-دوانی و ویژگیهای مورفولوژیک نهال زربین است. بدین منظور بذور با ویژگیهای ریختشناسی برتر تهیه و بذرهای زربین پس از کاشت در گلدانهای پلاستیکی در خاک لومی تا لومی رسی و رژیم رطوبتی ثابت و در شش سطح کوبیدگی خاک مورد برر ...

مقاله تأثیر جنگلکاریهای پهن برگ و سوزنی برگ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ( حوزه شفارود : پیلمبرا )

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این تحقیق به منظور بررسی تأثیر جنگلکاری های پهن برگ و سوزنی برگ - خالص صنوبر دلتوئیدس، خالص کاج تدا و آمیخته صنوبر- کاج - بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه پیلمبرای شفارود می پردازد. در این تحقیق با توجه به همگنی توده های مورد بررسی در قطعات 15، 16 و 17 سری 19 پیلمبرا، از روش منظم- تصادفی ...

مقاله تأثیر زمان رشد در پایداری نوری نقاط کوانتومی کادمیم سلناید

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده نقاط کوانتومی کادمیم سلناید پایدار شده با تیوگلیکولیک اسید در محلول آبی ساخته شد. اندازه نقاط کوانتومی با تغییر زمان حرارت دهی در محدوده 1 تا 4 ساعت کنترل شد. پایداری نوری نقاط کوانتومی کادمیم سلناید با زمانهای رشد متفاوت مطالعه شد و با نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید مقایسه شد. نتایج نشان میدهد نقاط کو ...

مقاله تأثیر ضخامت لایه های فلزی نقره بر آستانه تخریب ناشی از لیزر

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این تحقیق تأثیر ضخامت بر آستانه تخریب لیزری تک لایههای فلز نقره، با ضخامتهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. و میزان اثرگذاری تغییر ضخامت نمونهها در اندازه آستانه تخریب بررسی و مقایسه شد. زیرلایههای از جنس Glass برای این تحقیق استفاده شد و چهار لایه با ضخامتهای مختلف توسط دستگاه کندوپاش مگنترونی به ...

مقاله تأثیر روش ساخت بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوترکیب های BiFeO3 –ZnFe2O4

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مطالعه، نانوترکیبهای شامل BiFeO3 - BFO - و - ZnFe2O4 - ZFO به صورت ترکیب 1 - - 1-x - BiFeO3 -x ZnFe2O4 ، 0/5 ، - x=0 به دو روش سل-ژل و هیدروترمال ساخته شدند و اثرات روش ساخت بر روی ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی بررسی شدند. نمونههای ساخته شده توسط پراش پرتو - XRD - X ، اسکن میکروسکوپ الکت ...

مقاله تأثیر دمای سنتز و همچنین آلایش با مس روی خواص ساختاری فیلم نازک ZnS تهیه‌شده به روش اسپری پایرولیزیز

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش به سنتز و آنالیز ساختاری لایههای نازک سولفید روی و سولفید روی آلاییده با مس در سه دمای متفاوت زیر لایه در حین لایه نشانی پرداختیم. طیفهای پراش اشعه ایکس نشاندهنده بلوریتر شدن ساختار فیلم ها در دمای سنتز بالاتر است. در آنالیز EDS عدم حضور ناخالصی دیده میشود و تصویر SEM ساختار هموژن و کروی ...

مقاله تأثیر سرمایه فکری بر محافظه کاری غیرشرطی حسابداری شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت pdf
14 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری بر محافظه کاری غیرشرطی حسابداری شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش کاربردی و طرح آن شبه تجربی با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. برای انجام این پژوهش از داده های 20 شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در باز ...

مقاله تأثیر روابط بینامتنی در ترجمه روایت زبانی به روایت تصویری در کتاب های مصور کودکان

فرمت pdf
17 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در این مقاله، بر اساس مبانی نظری بینامتنیت و رویکرد “ ترجمه به مثابهی عملکرد بینامتنی “ در پژوهشی که فرحزاد - 2009 - ، انجام داده است، به بررسی عوامل موثر در ترجمه روایت زبانی به روایت تصویری در چهار کتاب نمادین مصورکودکان پرداخته شده است. بدین منظور با روششناسی تحلیلی و با داشتن نگاهی ...

مقاله تأثیر تیتانیوم دی اکسید و پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون برمورفولوژی و اندازه ذرات پلی‌آنیلین تهیه شده در محیط آبی

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه در این پژوهش نانوکامپوزیت های پلی آنیلین به روش شیمیایی با استفاده از آمونیوم پروکسی دی سولفات APS به عنوان اکسیدانت و پلی وینیل پیرولیدون PVP به عنوان پایدار کننده و تیتانیوم دی اکسید - TiO2 - به عنوان  افزودنی تهیه شدند. ریزنگارهای SEM نشان می دادند که حضور پایدار کننده و اکسید فلزی نقش مهمی ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف اینولین و کیتوزان بر زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در دوغ

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده استفاده از محصولات لبنی پروبیوتیک بویژه دوغ پروبیوتیک گسترش زیادی پیدا کرده است، بطوری که افزودن باکتریهای پروبیوتیک و زنده مانی آنها در آن می تواند منجر به ارتقای سلامتی مصرف کننده گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سطوح مختلف اینولین %1 - ، %2 و - %3 و کیتوزان %0/1 - ، %0/2 و - %0/3 بعنوان ترک ...

مقاله تأثیر دمای پرورش بر آنتوژنی اسکلت باله دمی در تیلاپیای نیل ( Oreochromis niloticus )

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مطالعه توسععه و نمو سعاختارهای اسعتخوانی در ماهیان در شعیالت، زیسعت شعناسی و آبزیپروری مهم است. این مطالعات میتوانند به عنوان شعععاخص زیسعععتی اولیه از شعععرایط پرورش غیر بهینه مورد اسعععتفاده قرار گیرند. بنابراین در این مطالعه، حسعاسیت آنتوژنی اسكلتی نسبت به دما 33 - ، 30 و 21 درجه سانتیگراد - در ت ...

مقاله تأثیر رنگ‌های نور سفید ، آبی و سبز بر عملکرد رشد و رنگ بدن ماهی زبرا ( Danio rerio )

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از شاخصهای مهم در زیستگاه های آبی، نور است که میتواند روی رشد، تحرک، سوختوساز و ویژگیهای ظاهری ماهیان تاثیرگذار باشد. ماهیان بدلیل وجود رنگهای مختلف در محیط خود سیستم بینایی متفاوتی برای تشخیص و واکنش به نور دارند. در این مطالعه تأثیر رنگ نورهای سفید، آبی و سبز بر رشد و رنگ بدن ماهی زبرا - Danio ...

مقاله تأثیر درخت کنار به‌عنوان یک انگاره‌ی بومی در طراحی منظر خیابان‌های شهری دزفول ( نمونه موردی : خیابان دکتر علی شریعتی ، دزفول )

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: کیفیت معابر و خیابانهای شهری بخشی تأثیرگذار در ساماندهی الگوهای هویتی، رفتاری و اجتماعی شهرها به شمار میآید بهنحویکه طراحان از دیرباز تاکنون به دنبال ارائه روشهایی در جهت طراحی متناسب با زمینههای هر بوم شهری بودهاند. ازاینرو هر عنصر از مصالح استفادهشده در جدارهها تا استفاده از گیاهان و جدارهای سبز ه ...

مقاله تأثیر سیستم مدیریت ساختمان ) BMS ) در ساختمان سازی های امروزی

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: خانه هوشمند مجموعه ای از تکنولوژیها در شبکهای خانگی برای بهبود کیفیت زندگی است، که در سالهای اخیر بسیار گسترش یافته و به جزء جدایی ناپذیر تمامی ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی تبدیل شده است. بیشتر ابزارهایی که در سیستم های کامپیوتری استفاده میشوند میتوانند در سیستم خانه هوشمند، مجتمع سازی شوند. جدیدت ...

مقاله تأثیر دوره های آموزشی بر توانمندسازی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر دوره های آموزشی بر توانمندسازی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری به تعداد 603 نفر که از این تعداد 234 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...

مقاله تأثیر خلاقیت ، سبک زندگی ، سلامت روان در انتخاب رشته و شغل آینده

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده احساس تعلق به محیط، برقراری روابط مطلوب با دیگران و ارزیابی مثبت افراد از کیفیت روابطشان با دیگران و شیوه ی زندگی فرد در جامعه از اساسی ترین عناصر تأثیر گذار بر انتخاب رشته و شغل مناسب است . لذا پژوهش حاضر قصد داشت تأثیر خلاقیت ، سبک زندگی ، سلامت روان در انتخاب رشته و شغل آینده را مورد بررسی قرار ده ...

مقاله تأثیر جداسازی دانش آموزان پسر و دختر بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در بین دانش آموزان پایه ششم

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چكيده موضوع تفکیک یا مختلط بودن جنسیت در مدارس ابتدایی، اهمیت زیادی دارد. بنابراین، در بین پژوهشگران سراسر دنیا، علاقه روزافزونی به تحقیق در زمینه این موضوع وجود دارد. با وجود این، مرور دقیق پیشینه پژوهشی در ایران نشان می دهد که، تاکنون در این رابطه پژوهشی صورت نگرفته است. پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی، ...

مقاله تأثیر شخصیت برند در ارزش ویژه ی برند : مشتریان فروشگاه های زنجیره ای جانبو در شهر اردبیل

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شخصیت برند در ارزشویژهی برند است. جامعهی آماری را مشتریان فروشگاههای زنجیرهای جانبو تشکیل میدهند که براساس شرایط جامعهی آماری نامحدود، حجم نمونه تعداد 208 نفر و مطابق با شیوهی نمونهگیری غیراحتمالی از نوع آسان یا در دسترس تعیین شدهاست. این تحقیق به روش توصیفی از نوع همبستگی ...

مقاله تأثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری های سلولولیتیک در شکمبه

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مطالعه اثر تغذیه پوسته پسته بهجای یونجه بر جمعیت باکتریهای تجزیه کننده سلولز در مایع شکمبه گوسفندان بلوچی بررسی شد. از 6 رأس گوسفند بلوچی دارای فیستولای شکمبهای با میانگین وزنی 40/1 1/8 - kg - در قالب طرح مربع لاتین چرخشی در 3 دوره 21 روزه استفاده شد. سه تیمار آزمایشی عبارت بودند از: ...

مقاله تأثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد میانه

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی و سرمایه روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد شهرستان میانه انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از بعد روش جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی - پیمایشی میباشد. کلیه کارکنان دانشگاه آزاد میانه جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند. به علت محدو ...

مقاله تأثیر جهت گیری محور اپتیکی بر روی پلاریتون‌های سطحی در بره‌ای از متامواد هایپربولیک گرافن - پایه

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده - در این مقاله به مطالعه پلاریتونهای سطحی در مرز بین یک بره پاشنده از جنس متامواد هایپربولیک گرافن-پایه با هوا پرداخته شده است. متامواد مورد بررسی، یک ساختار لایه ای یک بعدی متشکل از لایههای دی الکتریک-گرافن در نظر گرفته شده است که خواص پاشندگی آن در گستره خاصی از ناحیه فرکانسیTHz بصورت هایپربولیک میباش ...