مقالات رشته آموزش ابتدایی

اخرین مقالات رشته آموزش ابتدایی

دانلود مقاله راههای پرورش تفکر انتقادی و خلاق در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
چکیده در این مقاله سعی بر این است که راههای ایجاد تفکرانتقادی در کلاس های درس بررسـی شـود و هـدف ایـن مقالـه ارائـهراههای پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان با توضیح راهکارهایی از نظر اندیشـمندان حـوزه تعلـیم وتربیـت ، در جهـت پروراندن افرادی با تفکر انتقادی و خلاق در کلاس های درس است.بر اساس یافته ها برای رسیدن به چنـین ...

دانلود مقاله بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خدابنده

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
چکیدههدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان آنها در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و استفاده از روش همبستگی است. جامعه مورد بررسی تعداد 500 نفر از دانشآموزان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی بودند. نمونه انتخاب شده شامل 246 نفر از دانش آموزان ...

دانلود مقاله بررسی راهکار های افزایش خلاقیت دانش آموزان دورهی ابتدایی

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
چکیدهخلاقیـــت یکـــی از نیروهـــای حرکـــت و پیشـــرفت جوامـــع هســـت و افـــراد خـــلاق گرانبهـــاترین ســـرمایه هــای جامعــهی بشــری هســتند.و جامعــهی مــا بــیش از هــر زمــان دیگــری بــه افــراد هوشــمند و خــلاق نیــاز دارد. یکـــی از زی بـــاترین وجـــوه تمـــایز انســـان بـــا ســـایر موجـــودات، قـــدرت تفکـــر وخلاقیـــت اوســـت. هــدف کلــی ایــن تحقیــق عبــارت اســت از:بررســی راهکارهــای افــزایش و تقویــت خلاقیــت در دانــش ...

دانلود مقاله تحلیل محتوای کتاب فارسی پایهی ششم ابتدایی بر اساس مولفههای تفکر انتقادی لیپمن

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
چکیدههدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای كتاب فارسی پايهی ششم ابتدايی بر اساس مولفه های تفکر انتقادی لیپمن است. روش تحقیق در اين پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا میباشد و جامعه آماری پژوهش شامل دو جلد كتاب فارسی خوانداری و نوشتاری پايهی ششم ابتدايی در سال تحصیلی 9393-94 است. در اين پژوهش حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گرديد ...

دانلود مقاله نقش معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
چکیدهاین تحقیق به بررسی نقش معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی پرداخته است . معمولاً در اغلب روش های تدریس از خلاقیت و نوآوری استفاده نمی شود . در صورتی که در دنیای امروزی بایستی به یادگیری خلاقیت توجه ویژه ای بشود . بنابراین در مدارس جایگاه ویژه ای برای این امر در نظر گرفته شده است تا بدینوسیله ...

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی رابطه بین کیفیت زندگی و خودباوری بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع ابتدایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی، خودباوری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستاندیّر پرداخته است. هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر کیفیت زندگی، خودباور بر پیشرفت تحصیلی جامعه آماری پژوهش تمام دانشآموزان مقطع ابتدایی به تعداد 600 نفر بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان 234 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...

دانلود مقاله آموزش از طریق بازی حلقه گمشده آموزش در دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان
چکیدهبا پیشرفت روز افزون علم و فن آوری، ضرورت توجه به روش های نوین تدریس بیش از پیش اجتناب ناپذیر گشته است. از جمله روش های یادگیری فعال، آموزش از طریق بازی است. بازی در عین این که وسیله ای برای سرگرمی است، جنبه یادگیری نیز دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش ...

دانلود مقاله تأثیر روش تدریس همیاری بر عزتنفس، نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی علوم تجربی پسر پایهی ششم ابتدایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
چکیدههدف پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر عزتنفس ،نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایهی ششم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر، شبه آزمایشی بود که تعداد 50 نفر دانشآموز پسر به شیوهی تصادفی انتخاب شدند و در دوگروه قرارگفتند.باگروه آزمایش روش تدریس همیاری کار شد. ابزار پژوهش مشتمل بود بر پرسشنامهی سنجش نگرش نسبت به ...

دانلود مقاله تبیین جایگاه هویت قومی در کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره های ابتدایی و راهنمایی

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
چکیدهامروزه هرچند جوامع بشری دارای نوعی وفاق اجتماعی و انسجام ملی هستند ولی افراد آن از نظر سنی، جنسی، شغلی، نژادی، قومی و مذهبی متفاوت از همدیگرند و این تفاوت ها باعث ایجاد گروه های اجتماعی متنوعی در جوامع می شود که پدیده یهوبت قومی یکی از مشخصه های جوامع متنوع فرهنگی امروز است . در چنین جوامعی خرده فرهنگ ...

دانلود مقاله آموزش پیش دبستانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
چکیدهکودکی اولین ومهمترین دوره ی زندگی آدمی است.دراین دوره کودک برای نخستین بار،باطبیعت رابطه برقرارمی کند،روابط اجتماعی خودرابنامی نهدوبه مفهومی از خوددست می یابد.برای این منظور آموزش و پرورش کودکستانی اولین مرحله ازآموزش رسمی است که هدفها،محتواوبرنامه های خاص راداردوپایه مهمی برای سایردوره های آموزش وپرورش عمومی است.این مسأله باعث گردیدکه به تعلیم وتربیت کودک درسنین پیش از دبستان بادیدی ...

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

word قابل ویرایش
46 صفحه
5700 تومان
علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتداییمقدمه :در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دورۀ ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی مؤثر بر دست خط آنان، باید عوامل مربوط به وضعیت جسمی و روانی کودکان نیز مورد توجه قرار گیرد. چه بسا بدخطی دانش آموزان به دلیل ضایعات استخوانی، عصبی یا حالات عاطفی و روانی نامطلوب باشد. در این صورت ...

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

word قابل ویرایش
46 صفحه
5700 تومان
علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتداییمقدمه :در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دورۀ ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی مؤثر بر دست خط آنان، باید عوامل مربوط به وضعیت جسمی و روانی کودکان نیز مورد توجه قرار گیرد. چه بسا بدخطی دانش آموزان به دلیل ضایعات استخوانی، عصبی یا حالات عاطفی و روانی نامطلوب باشد. در این صورت ...

دانلود مقاله تحلیل وضعیت آموزش درس علوم تجربی دوره ی ابتدایی

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
تحلیل وضعیت آموزش درس علوم تجربی دوره ی ابتداییمشکلات مربوط به درس علوم تجربیدرس علوم تجربی با توجه به گستره ی این درس که شامل درس های فیزیک،شیمی،زیست شناسی،زمین شناسی،روان شناسی وبهداشت می باشد و به لحاظ تجربی بودن آن مشکلات و مسائل خاص خود را دارد .که البته مسئولین و کارشناسان محترم نیز از آن غافل نبوده اند .با ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۲ شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۳ –۱۳۹۲

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
بررسي رابطه بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر تبریز در سال تحصیلی 93 –1392 • مقدمه:اضطراب به منزله بخشي از زندگي هر انسان، در همه جوامع، به عنوان يك پاسخ مناسب و سازگار تلقي مي گردد.فقدان اضطراب يا اضطراب بيمارگونه ممكن است ما را با مشكلات و خطرات زيادي مواجه سازد . اضطراب ...

دانلود مقاله آموزش ریاضی ابتدایی

word قابل ویرایش
70 صفحه
8700 تومان
آموزش ریاضی ابتداییمقدمهشايد بسياري از مردم و حتي آموزگاران فكر كنند كه رياضيات هنر محاسبه است و رياضي دانان بايد همه عمر خود را صرف ساختن محاسبات پيچيده رياضي كند . چنين عقيده اي به حقيقت نزديك نيست . كار رياضي دانان استدلال است نه محاسبه .در حقيقت ما در آموزش مفاهيم مربوط به رياضي در پي محاسبه كردن نيستيم ...

دانلود مقاله تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک

word قابل ویرایش
218 صفحه
20000 تومان
تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنکچکیـدهعنوان :آموزش وپرورش پیش ازدبستان دانشجو: وجیهه گلقندشتیهدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز :تعریف اهمیت ضرورت برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان بازیهای کودکان ودرمرحله آخر برآورد هزینه تأسیس یک مهد استانداردتقدیم به : به کودکان امروزکه بزرگان ...

دانلود پاورپوینت درس ریاضی – حجم

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
8900 تومان
اسلاید 1 :   ¨حجم:(Volume) ¨حجم در لغت به معنی برآمدگی و ستبری و جسامت چیزی می باشد و در اصطلاح هندسه گنجایش و ظرفیت جسم و آن مقداری از فضا که جسم آن را اشغال می کند, را نشان می دهد.  ¨منشور: (Prism) ¨منشور در لغت به معنی پراکنده, نشر شده, زنده شده و مبعوث است و در اصطلاح هندسه نام شکلی است که دو ...

دانلود پاورپوینت تحلیل محتوای کتب درسی دوره های ابتدایی و راهنمایی

PowerPoint قابل ویرایش
7 صفحه
8900 تومان
اسلاید 1 :بيان مساله :دانش آموزان در مدرسه نبايد فقط به نوشتن و حساب كردن بپردازند، بلكه آنها علاوه بر يادگيري مهارتهاي فوق بايد براي زندگي اجتماعي، قبول مسئوليت و اشتغال آماده شوند.اسلاید 2 :  سوال :دانش آموزان در مدرسه براي چه كاري آماده مي شوند ؟الف : حساب كردن و نوشتن ب   : مهارت هاي اجتماعيج   :اشتغال و قبول مسئوليت د    ...

دانلود مقاله بررسی تاثیردوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر دوره ابتدایی شهر تهران دردرس ریاضی ،فارسی ، املاء

word قابل ویرایش
92 صفحه
10700 تومان
این پژوهش تحت عنوان تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است.جامعه آماری شامل60 نفر ، که انتخاب آنها بصورت کاملاً تصادفی می باشد. با توجه به اینکه پژوهشهای متعدد در مورد پیشرفت تحصیلی صورت گرفته ، اما هنوز بسیاری از زوایای این امر مهم ناشناخته باقی مانده و کشور ما با وجود ...

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)

word قابل ویرایش
187 صفحه
1900 تومان
نقش فناوری اطلاعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (پایه ابتدایی)فصل اول کلیات 1-1- مقدمههمه چیز تغییر کرده است، جز آموزش و پرورش در جهان امروز، مهارت هایی که دانش و اطلاعات را با کارایی به خدمات و کالاهای نو و ابتکاری تبدیل می کنند، معرف اقتصادهای موفق مبتنی بر دانش به شمار می آیند. از آن جا که دانش و ...

دانلود مقاله در مورد تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی )

word قابل ویرایش
70 صفحه
8700 تومان
تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم¬توان ذهنی ) معنا و مفهوم عقب ماندگی ذهنی تاریخ تمدن ، سابقه تلاش انسان است در غلبه در تقاضای محیطی که در آن زندگی می¬کند. در فرهنگهای مختلف، افرادی که نمی¬توانند به نحویس مطلوب خود را با تقاضاهای محیطی_فرهنگی خود سازگار نمایند، از نظر دیگران با تعاریف و ویژگیهای خاصی به عنوان ...

دانلود مقاله بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنم

word قابل ویرایش
181 صفحه
19700 تومان
فصل اولكليات1-1- مقدمه : «آموزش و پرورش بحق از بزرگترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی محسوب می گردد. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروزه سنگ بنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. مطالعات عمیق در زمینه عوامل مؤثر در تغییر و تحول جامعه ...

مقاله در مورد بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی

word قابل ویرایش
66 صفحه
7700 تومان
چكيدههدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اوّل دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تأثير رنگها بر روي يادگيري در دختران وپسران داراي تفاوت است وهمين طور رنگ زمينه دريا دگيري تأثير دارد كه ما بعد آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است كه با آمار ...

مقاله در مورد بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

word قابل ویرایش
96 صفحه
10700 تومان
چكيده :هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از مقايسه سلامت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و فرضيه دوم عبارتند از بررسي افزايش زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش ...

دانلود مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی

word قابل ویرایش
45 صفحه
5700 تومان
مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتداییچکیده : درس املا مهم ترین و اساسی ترین ماده ی درسی است که در تمام مقاطع و پایه های تحصیلی ارائه می گردد بدون شک این تأکید بیانگر اهمیت املا و کسب مهارت نوشتن آن است. این ماده ی درسی با اهمیت، توأم با مشکلاتش در عملکرد دانش آموزان است. براساس آمارهای ...