مقالات رشته حقوق

اخرین مقالات رشته حقوق

دانلود فایل پاورپوینت اجاره بلند مدت

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعریف:اجاره قراردادیست که به موجب آن اجاره دهنده(lessor) حق استفاده از دارایی را در یک دوره زمانی معین در مقابل مبلغی اجاره به شخص حقیقی یا حقوقی که اجاره کننده نامیده می شود، واگذار می نماید. اسلاید 2 : ◄مفاهیم و اصطلاحات  حق امتیاز خرید به قیمتی کمتر از ارزش متعارف  ارزش مازاد (باقیمانده) اموال تجاری  ...

آشنایی با قواعد و مقررات حقوق بشری

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
به عبارت دیگر تمام قواعد و مقررات حقوق بشری بهمانند زنجیرهای به هم پیوستهاند. لیکن از سوی دیگر در عمل، توجیهاتی در جهت لزوم حمایت ویژه از برخی حقهای بشری مطرحشده است. دلایلی که از سوی موافقان مطرحشده است عبارتاند از اینکهاولاً : حقوق بین الملل به بضاعت خود میتواند اقدام کند و باید اقرار کرد که علیرغم همه تحولات مثبت ...

مقایسه ی قاعده غرور و اتلاف

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
قاعده غرور این قاعده نیز به منظور جلوگیری از پدیدههای اجتماعی مثل دغلکاریها و نیرنگهایی که ممکن است از ناحیه شخصی بر فردی وارد شود و باعث ایجاد خسارت و ضرر و زیان مالی در او گردد وضع شده است و فرد غار یعنی کسی که باعث ضرر و زیان در مغرور (فریب خورده) شده را ملزم به جبران خسارت و ...

قواعد عمومی از چه قواعدی متاثرند…

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
نتيجه گيري قواعد انحلال قرارداد عدم رقابت ، اگرچه عمدتا متأثر از قواعد عمومي است ، اما در مواردي حسب طبيعت خاص اين قرارداد و مصالحي که بر آن سايه افکنده ، از موازين مزبور فاصله گرفته و مقتضي اتخاذ رهيافت هاي خاص و متناسب با غايت و کارکرد آن است : در مواردي که منافع و مصالحي خاص ايجاب مي ...

چگونگی قابلیت اعمال تعدیلات و  تحدیداتی در شرایط قرارداد

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
شايان ذکر است که در حقوق هلند اگر در اثر تغيير موقعيت و جايگاه مستخدم ، مفاد شرط عدم رقابت غيرمتعارف شود، مطابق رهيافت ديوان عالي ، متعهد مي تواند تعديل تحديدات يا حتي بطلان توافق را بخواهد. اما در حقوق فرانسه و ايتاليا، محاکم به تغيير مفاد توافق در چنين وضعيتي راغب نيستند [٢٣، ص ٢]. به نظر مي ...

 مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و سوئد

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
در حقوق ايرلند، اگر مفاد قرارداد عدم رقابت از حدود متعارف خارج شده باشد، توافق باطل انگاشته مي شود، مگر آن که در خود قرارداد بر امکان تعديل و قابليت تفکيک آن تصريح شده باشد که در اين صورت ، بخش غيرمتعارف از قرارداد تفکيک شده ، دادگاه مفاد معتدلي را به جاي آن اجرا خواهد کرد [٥٣، ص ٤].  مطالعه ...

بررسی شرایط عمومی اعتبارقرارداد

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
اما هنگامي که شخصي به طريقي قانوني به اسرار تجاري دست پيدا مي کند، حق دارد از آن ها استفاده کند و بر خلاف موارد پيشين ، تحديد حق رقابت در بازار، پيامدهاي مطلوبي در بر ندارد؛ زيرا دارنده اوليه اسرار و دانش فني ، تنها توليدکننده انحصاري باقي مي ماند که اين امر به سود مصالح رقابتي و مصرف ...

نتیجه ی علنی شدن اسرار تجاری موضوع توافق

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
يکي ديگر از موقعيت هايي که به انفساخ توافق عدم رقابت مي انجامد، علني شدن اسرار تجاري موضوع توافق است . وضعيت ديگر در شرايطي است که اشخاصي به طريق قانوني به اسرار تجاري دست پيدا مي کنند و آن ها را علني مي سازند. حقوق اسرار تجاري، نظامي است که حقوق انحصاري به دارنده اطلاعات محرمانه اعطا نمي کند، ...

بررسی راه های انفساخ قرارداد

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
انفساخ قرارداد انفساخ ، وضعيتي است که طي آن ، توافقي که سابقا به نحو معتبري تشکيل شده ، به صورت قهري و بدون آن که اراده طرفين در آن دخيل باشد، منحل مي گردد. در موقعيت هاي خاصي ، احتمال انفساخ و توقف اجراي آثار توافق عدم رقابت وجود دارد. توافق عدم رقابت اصولا در زمره تعهدات شخصي جاي دارد. بنابراين ...

آشنایی با چهارچوب داده کاوی جرم

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
چهارچوب داده کاوی جرم تلاش های زیادی برای استفاده از روش های خودکار در تحلیل انواع مختلفی از جرم صورت گرفته است، اما بدون یک چهارچوب واحد توصیفی نمی توان از آنها استفاده کرد. درک روابط بین توانایی تحلیل و ویژگ یهای انواع جرم می تواند به مأموران تحقیق کمک کند تا به شکل مؤثرتری از آن روش ها استفاده کنند ...

علل و اهمیت ساخت مدل و نتایج الگوریتم های داده کاوی جرم

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
   ارزیابی مدل بعد از ساخت یک مدل باید نتایج آن را ارزیابی کرد و همچنین اهمیت آن را توضیح داد . معمولاً در مسائل طبقه بندی ، یک ماتریس پیچیدگی ، ابزار مفیدی برای درک نتایج است. ساخت مدل و نتایج الگوریتم های داده کاوی جرم در حقیقت سازو کاری برای ایجاد مدل از درون بانک های اطلاعاتی مربوط به جرایم است. برای ...

اصول حاکم بر بیمه های انرژی نفت و گاز

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
در آلودگی های نفتی بیش از همه محیط زیست آسیب می بیند و با عنایت به اینکه اثبات ارکـان مسـئولیت مدنی بسیار دشوار است، در کنوانسیون ها و قوانین داخلی مسئولیت مطلق آلـوده کننـده جـایگزین مفهـوم سنتی مسئولیت گردید. این اصل باعث شد پیمانکاران پروژه های بالادستی و متصدیان و مالکان کشتی ها در حمل نفت و فرآورده های نفتی ...

بررسی نقش بیمه اتکایی در بازارهای بیمه

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
در حال حاضر بزرگ بودن حجم محمولات نفتی و پروژه های بالادستی از یک سو و محـدود بـودن ظرفیـت بازارهای بیمه برای پذیرش ریسک های جدید از سوی دیگر باعث شده است که بیمه های اتکایی به عنـوان ابزاری برای کاهش ریسک نقش مهمی در بازارهای بیمه ایفا کنند. یکی از مسایل چالش برانگیز این است که اگر بیمه گر اتکایی ...

ویژگی های بیمه ی آلودگی نفتی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
ویژگی های بیمه ی آلودگی نفتی بیمه ی مسئولیت با پوشش اتکائی (Reinsurance) پوشش های بیمه ای در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اشخاص و خسارات تقسیم می شوند . بیمه ی اشخاص نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود و مصداق بارز آن بیمه ی عمر است در حالی که بیمه خسارت که خود دارای دو بخش است، با هدف ...

ضمانت اجرای شرط بنایی در ازدواج

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
ضمانت اجرای شرط بنایی چنانچه زن حین ازدواج شاغل باشد و مرد بدون ایراد بر اشتغال وی، نکاح با او را بپذیرد، اشتغال زن را به طور ضمنی پذیرفته است. در این صورت برای حق مرد بر منع زوجه از اشتغال دو نظر حاکم است: نظر اول و اکثریت ، از ساقط نشدن حق مرد بر منع زوجه از اشتغال حکایت می ...

بررسی انواع ادلــه یسنتی و مدرن اثبــات جــرایم

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
  از مجموعــه مبــانی فقهــی و مصــادیق حقــوقی تحقیــق کــه در فصــول بهــم پیوســته و مــرتبط ذکــر شــد روشــن گردیــد کــه ادلــه ی اثبــات جــرایم منحصــر در ادلــه ی ســنتی نبــوده و قانونگــذار بــا ملاحظــه شــرایطی در بســیاری از مــوارد ادلــه ی نوظهور را نیز حجت دانسته است، گرچـه بـه دلیـل عـدم ابـتلا در عصـر قانونگـذاری نـامی از آنهـا بـرده نشـده ...

آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
مصادیق نوظهور اثبات جرم: در ایـن بخــش از تحقیــق تعــدادی از مصــادیق مــورد نظــر را ذکــر مــی نمایــد لازم بــه ذکــر اســت کــه تمــامی ایــن ابزارهــا زمانی برای محاکم معتبر است که مورد تایید کارشناسان رسمی باشند که بحث آن قبلا گذشت. پزشکی قانونی: مادهء 136ق.ا.د.ک مصوب 1392 ایران مقرر میدارد: »برای معاینـه اجسـاد و جراحـتهـا و آثـار و علایـم ضـرر و صـدمههـای جسـمی ...

شناخت اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی آخرین تقسیم بنـدی از دلیـل، تقسـیم دلیـل بـه اعتبـار نقـش آن در اثبـات دعـوا مـی باشـد. بـر ایـن اسـاس، ادلـه بـه سـه قسم تقسیم می شوند: قسم نخست ادلهای است کـه دلالـت آنهـا ذاتـی اسـت و بـر اسـاس قـانون، ادلـه اولـی محسـوب مـی شوند. این ادله تحت عنوان ادله اصلی مورد بحث قرار می ...

کاربرد دلیل احرازی و دلیل اخباری در ادلـه اثبـات دعـوا

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی:  از میان چند تقسیم بنـدی کـه از ادلـه اثبـات دعـوا بـه دسـت داده شـد. شـاید مهـم تـرین آنهـا تقسـیم ادلـه بـه احـرازی و اخبــاری باشــد. دلیــل احــرازی دلیلــی اســت کــه در عــالم خــارج، موجــود مــی باشــد و دادرس بــه احــراز آن بــه عنــوان امــر خارجی اقـدام مـی کنـد و دلیـل اخبـاری، دلیلـی اسـت کـه بـه ...

آشنایی با اقسام دلیل به اعتبـار منشـا آن

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
اقسام دلیل به اعتبـار منشـا آن: دلیـل شخصـی (داخلـی و خـارجی)، دلیـل قضـایی و دلیـل قانونی دلیل را با توجـه بـه منشـا آن مـی تـوان بـه چهـار دسـته تقسـیم نمـود: منشـا دلیـل، یـا اشـخاص مـی باشـند کـه در ایـن صورت می توانیم این راشخصی بنامیم یـا منشـا آن قـانون اسـت بـدین معنـا کـه قـانون بـدون دخالـت اشـخاص و یـا حتـی قضات رسیدگی ...

اهمیت قانون گذاری درحوزه های فناوری های اطلاعاتی وارتباطی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
حريم ارتباطات اشخاص ، به ويژه ارتباطات الکترونيک آنها، ازحساس ترين شاخه ها يا ارکان حريم خصوصي به شمار مي آيد؛زيرافرض براين است که اطلاعاتي درآنها جريان دارد که درصورت دستيابي غيرمجاز به آنها، مي تواند زيان بارترين آسيب هارابه دارنده يا موضوع اطلاعات وارد آورد.به همين منظور وبراي ايجاد بازدارندگي متناسب واثربخش در ميان بزهکاران بالقوه اي که سوداي ...

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم شنود

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
لذا باتوجه به شباهت موضوع وارکان ماده (٧٣٠)وبند «الف »ماده (٧٥٤)باماده(٥٨٢)درحوزه ارتباطات مخابراتي ،به ويژه برپايه مفهوم فراگيري که ازمخابرات به دست آمد، ماده (٥٨٢)دراين موارد نسخ ضمني شده وبايدبرپايه احکام جديدقانونگذار به موضوعات رسيدگي وحکم مقتضي راصادر کرد. براي احراز تعدد درشنود غيرمجاز،شاخص هاي گوناگوني رامي توان مورد توجه قرار داد:تفاوت خطوط ارتباطي ،تفاوت طرف هاي ارتباط وتعداد دفعات شنود، ...

بررسی همه جانبه اصل برائت

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
به طور کلي تحت نظر قرار دادن مظنونان و متهمان استثنايي است که به اصل لزوم تحصيل اجازه ازمقام قضايي وارد شده است . اما مهمترين اصلي که با سلب آزادي فرد پيش از اثبات تقصير در يک دادگاه صالح به مخاطره مي افتد، اصل برائت است . رعايت اين اصل که در تمام مراحل زندگي بايد نصب العين مقامات اجرايي ...

مهمترین مراحل تشکیل یک دادرسی منصفانه

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
الزامها و تعهدات تحميلي به شهروندان از ناحيه ضابطين دادگستري تحقيقات مقدماتي در دادرسي هاي کيفري از مهمترين مراحل تشکيل يک دادرسي منصفانه است ؛ چراکه اساس اتهام و ميزان دلايل مثبت آن يا دلايل رفع اتهام در اين مرحله شکل گرفته و بيشترين برخورد با حقوق دفاعي افراد در اين مرحله صورت مي گيرد. لکن گاهي جمع آوري برخي اطلاعات ...

بررسی مباحث حقوقی در پزشکی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
يافته هاي حاصل از مقالات مرتبط با مسائل قانوني و حقوقي گردشگري پزشکي در حيطه هاي دسترسي به خدمات ، خطاهاي پزشکي، بيمه هاي سلامت ، اعطاي مجوز و تائيديه هاي قانوني مراکز، عمليات پزشکي و تکنولوژيهاي پزشکي مورد تحليل قرار ميگيرد. دسترسي به خدمات با توجه به تفاوت در سيستم هاي قانوني و قضايي کشورهاي مختلف ، دسترسي به برخي ...