whatsapp call admin

مقالات رشته دندانپزشکی

اخرین مقالات رشته دندانپزشکی

دانلود مقاله ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان ۶-۱۲ ساله: یک مرور نظاممند

word قابل ویرایش
19 صفحه
9700 تومان
مقدمه مقوله یکی از برنامه های سازمان جهانی بهداشت در حوزه پوسیدگی دندان و بیماریهـای پریودنتـال، از شـایع تـرین جلوگیری از بیماریهای مزمن و ارتقای سلامت بـه شـمار بیماریهای مزمن دهان و دندان هستند که بشر امروزی را میرود .(3-5) مبتلا ساخته است .(1-2) امروزه بهداشت دهـان و دنـدان گروه سنی 6-12 سال بـه علـت شـیوع بـالای ...

دانلود مقاله بررسی اثر بخشی ضد عفونی کننده های جدید سانوسیل، آلپروساید، بیب فورت و ژاول دوز در مقایسه با میکروتن و دکونکس بر روی ارگانیسم های جدا شده از یونیت های دندانپزشکی

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
مقدمهمــواد ضــد عفونــي كننــده يــا گندزداهــا همــه روزه بــراي اســتريل كــردن و يــا ضــد عفوني كردن دســتگاهها و وســایل پزشــكي مانند دســتگاه هــاي اندوســكوپي، برونكوســكوپي و لــوازم جراحــي و پانســمان و همچنيــن اتاقهــاي عمــل و زايمــان، بخشــهاي مختلــف ســوختگي، پانســمان و تزريقــاتو ICU و CCU و همچنيــن كــف راهروهــا و ســطوح* نویســنده مســئول: رســول اســماعیلی، دانشــجوی پزشــکی، دانشــکده پزشــکی، کمیتــه ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر پخت مکرر بر رنگ سرامیک های دندانی و رنگ پذیری آنها در مواجهه با محلولهای رنگ زا

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
مقدمه :رستوریشنهاي همرنـگ دنـدان بـه دلایـل زیبـایی از دیرباز مورد توجه بسیار بـوده انـد.سـرامیکهـاي دنـدانی موادي زیبا، از لحـاظ بیولـوژیکی قابـل قبـول و مـستحکم براي استفاده در رستوریـشنهـاي دنـدانی هـستند(.(1 درــــــــــــــــــــــــــــــــــمسیر پیشرفت سـرامیکهـا تـلاش بـر افـزایش اسـتحکام پرسلن بود. کاربرد زیرساخت فلزي یکی از راههایی بود که جهت افزایش استحکام آنها به کـار رفـت. فـریم فلـزي بـا اکسیدهاي باند شونده ...

دانلود مقاله تاثیر روشهای آمادهسازی سطحی مختلف در استحکام باند سه نوع پست پیش ساخته همرنگ دندان با سیمان رزینی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
مقدمهیکی از درمانهاي معمول در دندانهایی که تحت درمان ریشه قرار گرفتهاند و نیاز به روکش دارند، پست و کور است. هدف از قرار دادن پست، تامین گیر براي کور جهت حمایت ترمیم نهایی است. گیر پست متاثر از چند عامل است: عوامل مربوط به پست، عوامل مربوط به سیمان و حد فاصل سیمان – پست و عاج – سیمان. ...

دانلود مقاله تعیین سن و نرخ رشد شبه شوریده دهان سیاه (Atrobuca nibe) با استفاده از اتولیت در دریای عمان

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
چکیدهاولین مطالعه رشد و سن شبه شوریده دهان سیاه (Atrobuca nibe) در دریای عمان بر اساس خواندن برش اتولیت انجام شد. با توجه به آزمون کای مربع، نسبت جنسی ماده به نر 1:1/16 تفاوت معنی داری نشان نداد .(p>0/05) در مجموع ده گروه سنی تعیین شد. بیشترین فراوانی افراد مربوط به گروه سنی2+ و کمترین فراوانی افراد تعیین سن شده ...

دانلود مقاله ارزیابی ریزنشت اپیکالی کانالهای پرشده با گوتا پرکای ترموپلاستیک، کامپوزیت Luxa core وگلاس آینومر Chemfil درمدل های اپکسیفیکیشن دارای پلاگ MTA

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
چکیدهزمینـه و هـدف: درمــان کانــال ریــشه در دنــدانهاي نابــالغ بــدون پالــپ بــا مــشکلاتی همــراه اســت و رونــد اپکسیفیکیــشن بــا اســتفاده از(MTA)Mineral trioxide aggregate و متعاقب آن مسدود کردن فضاي کانال بوسیله رزین کامپوزیت باعث بهتر شدن پیش آگهـی می شود. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی قابلیت سیل کنندگی مواد تقویت کننده ریشه در مدلهاي اپکسیفیکشن طراحی و اجرا گردید.مواد ...

دانلود مقاله بررسی امکان توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس الگوی پنج بعد هسته ای وتن و کمرون

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر تحت عنوان " بررسی امکان توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس الگوی پنج بعد هسته ای توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون" انجام شده است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی می باشد، روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و ...

دانلود مقاله دندانپزشکی

word قابل ویرایش
55 صفحه
11700 تومان
دندانپزشکیمقدمههدف و وظایف:دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان می پردازد واز همین رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دهان پزشکی گذاشت. در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می دانستند. اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است». رشته دانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری های دهان ...

دانلود پاورپوینت سلامت دهان

PowerPoint قابل ویرایش
6 صفحه
11900 تومان
اسلاید 1 :دهان يكي از اعضا چند وظيفه اي شامل سخن گفتن، خوردن، تشخيص مزه، بوسيدن و لبخند زدن مي باشد. داشتن دندان و لثه سالم كليد حفظ سلامت دهان مي باشد.علاوه بر بزرگسالان، كودكان هم بايد توجه ويژه اي به بهداشت دهان داشته باشند. در اين اسلايد در مورد آنچه پشت لبخند شماست ،آشنا مي شويم.  دندان ها، لثه، زبان ...

دانلود پاورپوینت ملاحظات دندانپزشکی در بیماران سیستمیک

PowerPoint قابل ویرایش
66 صفحه
11900 تومان
اسلاید 1 : سردرد اکسیپیتال نقص بینایی زنگ زدن گوش سوزن سوزن شدن دست و پاها در موارد پیشرفته هموراژی-اگزودا  ته چشم   اسلاید 2 :   دیورتیکها(فوروزماید) بتا بلوکرها (پروپانولول-اتنولول) آلفا بلوکرها(پرازوسین) وازودیلاتورها(هیدرالازین-مینوکسیدیل) ACEI(کاپتوپریل-انالاپریل) SYMPATHOLYTICS(متیل دوپا-کلونیدین) کلسیم کانال بلوکرها(دیلیتیازم-وراپامیل-نیفی دیپین) اسلاید 3 : چرا باید فشار خون گرفته شود؟ اسکرین جلوگیری از ایجاد موقعیتهای اورژانس داشتن مستندات در برابر قانون انجام ملاحظات     اسلاید 4 : دربرخورد با بیماران فشارخونی چکار کنیم کاهش استرس و نگرانی تجویز دیازپام 2-5 میلی گرم شب قبل و 2-5 میلی گرم 1ساعت قبل SEDATIO ...

دانلود پاورپوینت چرخه عوامل موثر در ایجاد پوسیدگی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
اسلاید 1 : تعریف پوسیدگی پس از خوردن غذا چنانچه بهداشت دهان و دندان رعایت نشود لایه ای میکروبی بر روی سطوح دندانها تشکیل می شود که با گذشت زمان میکروبهای موجود در این لایه مواد قندی را به اسید تبدیل می کنند . این اسید مینای دندان را بمرور حل کرده و پوسیدگی ایجاد می شود .  اسلاید 2 :محلهای ...

مقاله ترجمه شده نمایش زیاد و نقش های تنظیمی انتخابی محور IL-23/IL-17 در آسیب های پلانوس لیکن دهانی(OLP)

Word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
مقاله ترجمه شده نمایش زیاد و نقش های تنظیمی انتخابی محور IL-23/IL-17 در آسیب های پلانوس لیکن دهانی(OLP)روئی لو، زین ژنگ، کی هان، مو لین، لانگ لانگ، هانگزیا دانمحور IL-23/IL-17 (اینترلوکین) یک مسیر سیگنال دهی التهابی کشف جدید است و در بیماری زایی بسیاری از اختلالات التهابی و ایمنی مزمن شامل می باشد. در اینجتا ما بررسی کرده ایم که ...

دانلود مقاله دندان پزشکی

word قابل ویرایش
78 صفحه
12700 تومان
دندان پزشکیچکیدهمقدمه:در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور – براکت استفاده می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایر به براکت را بازی می نماید. روشهای بستن آرچ وایر بر 3 دسته هستند. یکی از آنهااستفاده از لیگاچورهای الاستومریک است که خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و ...

مقاله در مورد مروری بر مراقبت از دهان و دندان

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
مروری بر مراقبت از دهان و دندانمقدمه: سلامت انسانها و در نتيجه سلامت جامعه نقش مؤثري در توسعه و توانمندي جامعه دارد ،سلامت محور توسعه است و سطح سلامتي جامعه نيز از توسعه يافتگي آن تا ثير مي پذيرد . مهمترين مساله در اين راستا آگاهي و شناخت كامل افراد مي باشد و اين امر ميسر نمي گردد مگر به ...

مقاله در مورد بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم

word قابل ویرایش
47 صفحه
9700 تومان
سابقه و هدف تحقيق: هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان شيوع آژنزيس دندان مولر سوم مي‌باشد و اين تحقيق در نقاط مختلف دنيا انجام گرفته است و نتيجه آن در مناطق مختلف جغرافيائي برحسب نژاد آن منطقه مختلف بوده است و بنابراين نياز به انجام آن در جمعيت ايراني ديده مي‌شد. اهداف ديگر اين تحقيق مانند ارتباط آژنزيس دندان مولر سوم ...

مقاله در مورد کرم خوردگی دندان

word قابل ویرایش
69 صفحه
12700 تومان
كرم خوردگي دندانيكي از عوارض و مشكلات بشر امروز كرم خوردگي دندان است كه روز به روز زيادتر شده دندان را فاسد و پوسيده نموده توليد درد شديد مي‌نمايد كه گاهي با ورم لثه و آبسة دردناك توأم است.دندان عضو حساسي است كه در اثر عدم توجه و مراعات نكردن اصول بهداشت ممكن است ايجاد ناراحتي و درد شديد كرده ...

دانلود مقاله کامپوزیت های دندانی

word قابل ویرایش
50 صفحه
11700 تومان
كامپوزيت هاي دندانيكامپوزيت هاي مورد استفاده در دندانپزشكي ترميمي (كاموزيت دنداني) در اوايل دهه 60 ميلادي بوسيلةBowen به صورت تجاري معرفي شدند ]1-3[. از آن زمان در كامپوزيت هاي دنداني تحولات زيادي صورت پذيرفته تا خواص فيزيكي و مكانيكي آنها بهبود يابد . براي رفع مشكلاتي چون سايش كامپوزيت ]4-7[، جمع شدگي پس از پخت ]8-9[، جذب آب ]10[ تلاشهاي ...

دانلود مقاله فلوریداسیون نمک

word قابل ویرایش
88 صفحه
8700 تومان
فلوریداسیون نمکتاریخچه فلوریداسیون نمک به بیشتر از نصف قرن برمی گردد، که شامل تلاشهای بسیاری در اروپا و امریکا می باشد.( جدول 1-1) ارزشمندبودن فلوریداسیون نمک در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی از حدود اواسط قرن بیستم مشخص شد. در دهة 1940 یک پزشک سوئیسی به نام H .J .Waspi نمک یددار، را برای بیماران باردار خود تجویز کرد و ...

دانلود مقاله کربو هیدارتها و پوسیدگی دندان

word قابل ویرایش
79 صفحه
12700 تومان
کربو هیدارتهاو پوسیدگی دنداندندانپزشکان معمولاً در مورد آثار مضر کربو هیداتها و به خصوص قندها ی ساده بر دندان به بیماران خود هشدار می دهند یکی از مشکلات اثبات شده که مستقیماً با دریافت کربو هیدارتها ارتباط دارد پوسیدگی دندان یا حفره های دندانی است .در زمان تشگیل دندان (دندان از طریق خون تغزیه می شود)مواد غذایی کربوهیداتی اثر کمی ...

دانلود مقاله کرم خوردگی دندان

word قابل ویرایش
68 صفحه
8700 تومان
كرم خوردگي دندانيكي از عوارض و مشكلات بشر امروز كرم خوردگي دندان است كه روز به روز زيادتر شده دندان را فاسد و پوسيده نموده توليد درد شديد مي‌نمايد كه گاهي با ورم لثه و آبسة دردناك توأم است.دندان عضو حساسي است كه در اثر عدم توجه و مراعات نكردن اصول بهداشت ممكن است ايجاد ناراحتي و درد شديد كرده ...

دانلود مقاله مشکلات رایج دهان ودندان

word قابل ویرایش
77 صفحه
12700 تومان
مشكلات رایج دهان ودندان1- پوسیدگی اگر هرگز غذا نمی خوردیم ودندانهایمان را روزی دو بار مسواك می زدیم، هرگز دندانهایمان فاسد نمی شد .پوسیدگی های دندانی به طورمستقیم با شیوه زندگی ، عادتهای غذایی ، میزان مراقبتهای بهداشتی از دهان ودندان ،وجود فلوراید در آب وخمیر دندان و..... بستگی دارد .توارث نیز نقش مهمی را در مستعد بودن دندان به ...

دانلود مقاله بهداشت دهان

word قابل ویرایش
41 صفحه
8700 تومان
بهداشت دهانپيش گفتار :يكي از بهترين نشانه هاي خدا در ساختمان بدن انسان دهان ، زبان و دندانهاي اوست . از آن جا كه بهداشت دهان و دندان ، يكي از مهمترين شاخه هاي بهداشت عمومي به شمار مي آيد ، رعايت كامل مسائل بهداشتي در اين زمينه براي حفظ سلامت دهان و دندان ها نيازمند آگاهي و توجه دقيق ...

دانلود مقاله دندانپزشک

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
دندانپزشكدندانپزشك به تشخيص و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان مي‌پردازد و از همين‌رو شايد بهتر باشد كه عنوان اين رشته را دهان‌پزشكي گذاشت.در گذشته دندانپزشكي را مساوي با دندانسازي مي‌دانستند. اما امروزه دندانسازي تنها بخشي از دندانپزشكي است. «رشته دندانپزشكي در مقطع دكتراي عمومي نحوه رعايت بهداشت، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان را آموزش مي‌دهد. دندان‌پزشكي يك علم ...

دانلود مقاله تغذیه و بهداشت دندان

word قابل ویرایش
67 صفحه
12700 تومان
«بسمه تعالي»«نقش تغذيه در سلامت دندانها»ريوا تاوگر- دكر (PhD , RD)رئوس مطالب فصل:• عوامل تغذيه اي در رشد دندان• پوسيدگي دندان• بيماري دور دنداني• پوسيدگي دندان كودك Baby Bottle tooth Decay (BBTD)• از دست دادن دندان و دندان مصنوعي• تظاهرات دهاني بيماري سيستميكاصطلاحات كليدي:پوسيدگي دندان در اثر شيشة شير كودك الگوي پوسيدگي در دندانهاي جلوي كودكان دو ساله به بعد ...

دانلود مقاله دندان پزشکی

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دارو هايى براى درد و اضطراب: دارو هاى بسيارى مى توانند درد و اضطراب ناشى از اعمال دندانپزشكى را تخفيف دهند. از اين دارو‌ها مى توان به تنهايى يا همراه با تكنيك هاى آرامش بخشى استفاده كرد.دارو هاى بى‌حسى موضعى: دندانپزشكان با سوزنى ظريف اين داروهاى مهار كننده درد را در محل عمل تزريق مى‌كنند. در اغلب موارد ...