مقالات رشته ریاضیات

اخرین مقالات رشته ریاضیات

دانلود فایل پاورپوینت تبدیلات در ۲ بعد

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مباحث ابتدایی ماتریس هر ماتریس از سطر ها وستونها تشکیل یافته است اسلاید 2 : اعمال مختلف روی ماتریس ها جمع تفریق ضرب اسلاید 3 : نمایش یک بردار به کمک ماتریس   اسلاید 4 : تبدیلات - انتقال جابجا کردن تصاویر بدون اینکه هیچ تغییری در اندازه شکل حاصل شود a  مقدار انتقال در جهت محور x و b مقدار انتقال در جهت محور y است  xمختصات نقطه مورد ...

دانلود فایل پاورپوینت مرتب سازی سریع Quicksort

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Quicksort Hoare   در سال 1962       پيشنهاد كرده است از روش تقسيم و حل (Divide & Conquer)  استفاده مي كند آرايه را به صورت “در جا” (In P ace)مرتب مي كند –شبيه مرتب سازي درجي(Insertion Sort) است. –برخلاف (Merge Sort ) به حافظه اضافي نياز ندارد. پياده سازي هاي سريعي كه براي آن ارائه شده، باعث بكارگيري وسيع آن در عمل ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جیب : نصف وتر یک قوس را جیب نصف آن قوس نامند.در شکل زیر AD جیب قوس AC است (C وسط قوس AB وD وسط پاره خط AB است). درمحاسبات اصطلاح جیب با آنچه امروزه si us مینامیم متفاوت است.در واقع جیب هرقوس شصت برابر سینوس آن قوس میباشدو به همین دلیل امروزه جیب قوس a ...

دانلود فایل پاورپوینت پیاده سازی مدل های مخفی مارکوف پیوسته همراه با قابلیت اعمال مدل زبانی، گرامر، روشهای جستجو و قابلیت تطبیق مدل ها

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدل مخفي مارکوف روشي براي مدل کردن پديده هاي تصادفي مسئله گلوله ها و ظرف ها           مدل هاي مخفي مارکوف گسسته و پيوسته   اسلاید 2 : مدل مخفي مارکوف (ادامه) پارامترهاي مدل احتمال شروع (بردار π) احتمال انتقال (ماتريس A) احتمال مشاهدات (ماتريس B در حالت گسسته) هر مدل بصورت λ=(π, A, B) سه مسئله اساسي در مورد مدل مخفي مارکوف .1محاسبه P(O|λ) .2پيدا کردن دنباله حالات ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات دوم راهنمایی(هندسه۲)

PowerPoint قابل ویرایش
11 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : چهار ضلعی ها هر چهار ضلعی دارای چهارضلع و چهار عرض می باشد.دو ضلع چهار ضلعی که در یک راس مشترک باشند اضلاع مجاور و اضلاعی که نقطه ی مجاور نداشته باشند اضلاع مقابل نامیده می شوند. دو زاویه که در یک ضلع مشترک باشند زوایای مجاور و دو زاویه که ضلع مجاور نداشته باشند زوایای ...

دانلود فایل پاورپوینت طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز Classifiers based on Bayes Decision Theory

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1- تئوری تصمیم بیز هدف طراحی طبقه‌بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل‌ترین کلاس فرض M کلاس از ω1، ω2، ...، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم. M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می‌دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می‌نامند هر احتمال‌پسین بیانگر میزان ...

دانلود فایل پاورپوینت اس‌کیـــوال

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساختارمند پرسش‌ها یا اس‌کیوال یا ‌سی‌کوال (Structured Query La guage - SQL) زبانی است بلندتراز مبتنی بر زبان كوتاه‌تراز و ریاضی جبر رابطه‌ای که برای ایجاد، تغییر، و بازیابی داده‌ها و نیز عملیات بر روی آنها به‌كار می‌رود.   زبان SQL به سمت مدل شی‌گرا - رابطه‌ای نیز پیشرفت ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انتگرال نامعین انتگرال گیری یکی از دو عامل اساسی در حسابان میباشد و از آنجائیکه برخلاف مشتق گیری، غیر-جزیی می باشد، جداول انتگرالهای شناخته شده اغلب مفید می باشند. این صفحه و صفحه بعد عمل معکوس مشتق گیری های معمول را فهرست نموده است؛ ما از C برای یک مقدار ثابت دلخواه در انتگرال گیری ...

دانلود فایل پاورپوینت تکانه زاویه ای

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1.7 ویژه مقادیروعناصر ماتریسی این سه عملگر خود الحاقی (هرمیتی) هستند. اسلاید 2 : این ها معادلات ویژه مقداری اند براي هر مقدار از j، تعداد تا m وجود دارد اسلاید 3 : میدانیم که: اسلاید 4 : 2.7  شکل صریح عملگر های تکانه زاویه ای عملگر یکانی دوران تابع حالت یک مولفه ای فقطمحدود به دوران حول محور به اندازه زاویه     باشد اسلاید 5 : تابع حالت چند مولفه ای که                  ماتریس ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : توزيع فوق هندسي برخي از آزمايشهاي آماري از تعدادي آزمايش غير مستقل تشكيل مي شود كه احتمال موفقيت در آنها دچار تغيير مي گردد در اين صورت با يك آزمايش فوق هندسي مواجهيم. تعريف: يك آزمايش فوق هندسي داراي ويژگي هاي زير است: يك نمونه تصادفي به اندازه n بدون جايگذاري از N شيء انتخاب مي شود. از ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات در شرق

PowerPoint قابل ویرایش
76 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : ریاضیات ملتهای هند اسلاید 2 : خصوصیت دستگاه شمار هندی 1. مبنا را عدد 10 می گرفتند. 2. تکامل اصطلاحات مربوط به نامگذاری توانهای 10 اسلاید 3 : دستگاه شمار 1.دستگاه شمار موضعی یا دهدهی 2.دستگاه شمار غیر موضعی اسلاید 4 : دستگاه شمار غیر موضعی 1. ارقام کهاروشتا 2. ارقام برهما 3. دستگاه لفظی 4. دستگاه الفبایی اسلاید 5 : ارقام کهاروشتا این ارقام در شرق افغانستان امروزی و شمال پنجاب  از سده چهارم پیش از میلاد ...

دانلود فایل پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : میانگین حسابی میانگین هندسی مجموع سطری مجموع ستونی اسلاید 2 : 1-  ماتریس مقایسه زوجی را نرمالایز کنید. (مجموع هر ستون را محاسبه کرده و مولفه های هر ستون را به مجموع تقسیم کنید.) اسلاید 3 : 2- میانگین حسابی هر سطررا بدست آورید . بردار ستونی حاصل بردار وزن است. اسلاید 4 : 1-  میانگین هندسی هر سطر را محاسبه کنید. 2- بردار ستونی حاصل ...

دانلود فایل پاورپوینت مسئله ی بهینه سازی با چند تابع هدف

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مسئله ی بهینه سازی با چند تابع هدف معرفی کلیات روش های تکاملی بررسي روش SPEA بررسی روش NSGA اسلاید 2 : معرفی بهینه سازی توابع مختلف و گاه متضاد به طور همزمان ترکیب مقادیر توابع هدف مختلف و به دست آوردن یک مقدار برازندگی (Fitness)مسئله به یک تابع تک هدفی تبدیل می شود.بدست آوردن جواب هایی که حداکثر تعداد توابع هدف را ...

دانلود فایل پاورپوینت روابط بازگشتی (Recurrence Relations)

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رابطه های بازگشتی یک رابطه بازگشتی برای دنباله {a } معادله ای است که a را بر پایه ی یک عبارت یا عبارات بیشتر قبلی دنباله  a0, a1,…, a -1 ، برای همه اعداد صحیح با شرط ≥ 0   که 0  عددی صحیح و نامنفی است ، بیان می کند. یک دنباله جواب یک رابطه ...

دانلود فایل پاورپوینت نسب اربع

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :مجموعه صدق: تعريف وجهي: مجموعه صدق گزاره p = مجموعه جهان‌هاي ممكني كه p در آن‌ها صادق است. تعريف ربطي: مجموعه صدق گزاره p = مجموعه حالت‌هايي كه p در آن‌ها صادق است. تناظر ميان نسب اربع مصداقي و صدقي نسبت صدقي ميان دو گزاره = نسبت مصداقي ميان مجموعه صدق‌هاي آن دو گزاره: دو گزاره مساوي‌اند ات‌ا مجموعه ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی

PowerPoint قابل ویرایش
192 صفحه
8900 تومان
  اسلاید 1 : اهداف آموزشی درس بررسی ماهیت فلسفه ارائه فلسفه های اصلی ریاضیات   نقد فلسفه های موجود تحلیل فلسفی فلسفه تاثیر شناخت فلسفی در آموزش ریاضی آشنایی با بحرانهای ریاضی اسلاید 2 :فصل یک ماهیت فلسفه اهداف فصل توضیح پیرامون ماهیت فلسفه نظریات ریاضیدانان مقایسه علم وفلسفه سوالات علم وفلسفه ومقایسه آنها اسلاید 3 : فصل یک ماهیت فلسفه تقسیم بندی  بر اساس سوالاتی از قبیل : ماهیت وجود ماهیت حقیقت ماهیت معرفت ماهیت زیبایی اسلاید 4 : فصل یک ...

دانلود فایل پاورپوینت سیگنال ها و سیستم ها

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر و جداول  میباشد که قابل نمایش در سایت نیست ---- اسلاید 1 : ´فاز خطی و غیرخطی ´فیلترهای گزینش فرکانس - ایده‌آل و غیر ایده‌آل ´پاسخ‌های فرکانسی گویا برای CT و DT ´سیستم‌های مرتبه یک و مرتبه دو DT ´ اسلاید 2 : ´برخی سیگنال‌های مهم ´سیگنال سینوسی

دانلود فایل پاورپوینت اندازه حرکت وکاربردهای آن

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :                                  نمايش تكانه شرايط راست هنجاري را براي مقادري كه به فرم پيوستارند به شكل زير مي پذيريم  كه يك ويژه  بردار با هنجار بينهايت است.  براي پيدا كردن ويژه بردارهاي تكانه ومكان به بررسي ضرب داخلي آنها مي پردازيم با به كار بردن رابطه هاي زير: اسلاید 2 : كه جواب آن به صورت زير است از شرط بهنجارش داريم ...

دانلود فایل پاورپوینت تئوری احتمال و کاربردآن

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : برخي از اميدهاي رياضي خاص توابع مولد گشتاور اميد رياضي تابع مقابل در حالت يك متغيره   اميد رياضي تابع مقابل در حالت دو متغيره   اميد رياضي تابع مقابل در حالت چند متغيره   اسلاید 2 : برخي از اميدهاي رياضي خاص توابع مولد گشتاور تابع مولد گشتاور يك متغير تصادفي –تعريف: تابع مولد گشتاور  متغير تصادفي X با نماد MX(t) نشان داده مي شود و ...

دانلود فایل پاورپوینت روش حریصانه Greedy

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :الگوریتم حریصانه ، به ترتیب عناصر را انتخاب کرده ، هر بار آن عنصری را که طبق ملاکی معین ”بهترین“ به نظر می رسد، بدون توجه به انتخاب هایی که قبلا انجام داده یا در آینده انجام خواهد داد، بر می دارد.اسلاید 2 :الگوریتم حریصانه ، غالبا برای حل مسائل بهینه سازی به کار ...

دانلود فایل پاورپوینت ریاضیات مالی پیشرفته

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :    جهت توسعه کمی و کیفی علوم مالی استفاده از روش های کمی ازجمله روش های آماری وریاضی الزامی است . زیرا نتایج بسیاری از تصمیمات مالی باگذشت زمان ودر آینده مشخص می گردد وارزش منابع آتی با ارزش حال آنها و ارزش سرمایه گذاریها درآینده متفاوت است بنابراین ارزش زمانی پول و عامل ...

دانلود فایل پاورپوینت معرفی سیستمهای رمز دنباله ای

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معرفی سیستمهای رمز دنباله ای {an} یک دنباله شبه تصادفی (توزیع احتمال یکنواخت) {bn} متن اصلی با توزیع احتمال غیر یکنواخت {cn} متن رمز شده با توزیع احتمال یکنواخت امنیت سیستم وابسته به خواص آماری دنباله {an} می باشد اسلاید 2 : انواع سیستمهای رمز دنباله ای 1- سيستم‌هاي رمز دنباله‌اي Synchronous        الف) همزماني        ب) عدم انتشار خطاي انتقال        ج) مقاومت ...

دانلود فایل پاورپوینت هندسه کاربردی

PowerPoint قابل ویرایش
100 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو بعدی. قدرت بخشيدن به تصور فضايي. آشنا نمودن ترسيم جسم سه بعدی به روی صفحات از طريق قوانين ...

دانلود فایل پاورپوینت هندسه و مکانیک سماوی

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هر شاخه از هندسه یا فرمالیسمی از یک مدل کیهان‌شناسی‌ تولید‌کرده‌است یا مسائل مهمی از یک مدل را پاسخ داده است اسلاید 2 :تطور تاریخی مفهوم هندسه ۱- هندسه ترکیبی ۲- هندسه دوایر هم‌پیرامون ۳- هندسه مقاطع مخروطی ۴- هندسه تحلیلی ۵- هندسه کروی و هذلولوی ۶- هندسه فضاهای با انحنای ثابت ۷- هندسه بینهایت کوچکها یا حساب دیفرانسیل و انتگرال ۸- هندسه در برنامه ...

دانلود فایل پاورپوینت توازی علائم و قراردادها

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : خطوط موازی و خطوط متقاطع دو خط زیر موازیند . می نویسیم   می خوانیم خط d با خط d’ موازی است اسلاید 2 : خطوط متقاطع lدو خط در صفحه اگر موازی نباشند متقاطع اند . اسلاید 3 : خط عمود lچگونه بر یک خط داده شده یک خط عمود رسم کنیم . اسلاید 4 : فاصله یک نقطه از یک خط lمنظور از فاصله یک نقطه ...