مقالات رشته فلسفه

اخرین مقالات رشته فلسفه

دانلود مقاله درآمدی به طرح نظریه »اخلاق کمالی« علامه جعفری (ره)، به عنوان رهیافتی نوین در فلسفه اخلاق

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
مقدمهفلسفه اخلاق به دلیل آن که از دسته فلسفه ی مضاف می باشد، به طریق اولی، مشمول همان اهمال و اغفالی واقع شدهاست که همواره اندیشمندان خاوری در مورد فلسفه های مضاف روا داشته اند. نبود ساختار مناسب یک موضوع فلسفی،واکاوی و ریشه یابی و طرح یک نظر در حوزه فلسفه اخلاق، تفکیک و جدا سازی حوزه های مختلف فلسفی ...

دانلود مقاله رابطه فضیلت و تعلیم و تربیت در فلسفه اخلاق ارسطو

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
مقدمهرویکرد فضــیلت به تربیت اخلاقی نســبت به بســیاری از رویکردهای دیگر، تقدم تاریخی دارد. در یونان باســتان، اخلاق فضـــیلت، رویکرد اخلاقی غالب به شـــمار میرفت؛ از این رو ســـخن گفتن از فضـــایل مترادف با ســـخن گفتن از اخلاق بود. اندیشـههای سـقراط ، افلاطون و به ویژه ارسـطو در زمینه فضـایل، از سـرچشـمه های نخستین اخلاق فضیلت است. رویکرد فضـیلت میان ...

دانلود مقاله معرفت شناسی درفلسفه مشاء و دلالتهای تربیتی آن

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
مقدمهانسان به دلیل کنجکاوي خود، با سؤالهاي گوناگونی مواجه است و در همـه ایـن سـؤالهـا، بـه دنبـال واقعیت است، با این فرض که واقعیتی وجود دارد که میتوان در باب آن سـؤال کـرد و مـیتـوان بـدان دست یافت. انسان با این باور، در اندیشه »شناخت واقعیتها« و روابط بین آنها برمیآیـد و بـه تکـاپوي علمی و تجربی میپردازد. اما برخی ...

دانلود مقاله بررسی سیر تحول آرای مولوی و فخررازی در مسئله جبر و اختیار

word قابل ویرایش
40 صفحه
9700 تومان
١. طرح مسئلهجبر و اختیار قدمتی به اندازه آفرینش انسان دارد و همواره در طـول تـاریخ از بحـث برانگیزتـرین موضوعات کلامی به شمار رفته است. از اینرو موجب پدید آمدن مکتب ها و فرقه های مختلـف و گاه معارض فکری گردیده است. این مسئله که بدانیم انسان در افعالش مجبور است یا مختار و قضاﻭ قدر تا چه حد در ...

دانلود مقاله ابنسینا از دیدگاه فلاسفه اندلس

word قابل ویرایش
24 صفحه
9700 تومان
مقدمهاندلس در دوره رونق فلسفه چه برداشتی از ابن سینا داشت؟ هر چند طبق گفتـه صـاعد اندلسـی در کتاب التعریف بطبقات الامم که حدود سال٤٦٠ق نوشته شده است، »علاقـه بـه فلسـفه و علـم در قـرن سـوم ق/نهــم م. در زمـان حکومــت پنجمـین حــاکم امـوی اســپانیا محمـدبن عبــدالرحمن (٢٧٣ـ٢٣٨/٨٨٦-٨٥٢) آغاز شد«؛١ یعنی حدود صد سال پیش از تولد ابنسینا (٣٧٠ق)، اما ...

دانلود مقاله

word قابل ویرایش
16 صفحه
9700 تومان
مقدمهدر تاریخ فلسفه، دو نظریه معروف درباره نفس وجود داشته اسـت. افلاطـون و شـمار بسـیاری از فلاسفه باستان با اعتقاد به ثنویت، میگفتند نفس یا روح، جـوهری اسـت قـدیم کـه پـیش از بـدن موجود بوده و پس از آماده شدن بدن به آن میپیوندد و پس از ضعف و مرگ بـدن بـه جـای دیگـر برمیگردد. نظریه دوم که از آن ...

دانلود مقاله تبیین اخلاق فضیلت در فلسفه سیاسی کلاسیک

word قابل ویرایش
20 صفحه
9700 تومان
مقدمه»فلسفه اخلاق1 « کاوشی فلسفی و عقلانی در باب مسائل و احکام اخلاقی است که بهطـور سنتی، دو قسم اخلاق هنجاري2و »فرا اخلاق3« را در بر میگیـرد. اخـلاق هنجـاري، بـر دو دسته اخلاق »غایتگرا« و »وظیفهگرا« تقسیم میشود. نظریههاي غایتگرا، بـه نوبـه خـود، شامل دو نوع اخلاق »فضیلتمدار« و »سودگروي اخلاقی4« است. بر ایـن اسـاس، اخـلاق فضیلت، که نظریه اخلاقی ...

دانلود مقاله عرفان و راه برون رفت از بحران سیاسی در اندیشه سیاسی قطب الدین نیریزی

word قابل ویرایش
20 صفحه
9700 تومان
مقدمهاندیشه سیاسی نیریزي، یک اندیشه سیاسی ـ عرفانی است و داراي مختصات جامعه ایران در اواخر سلسله صفویه اسـت. مقایسـه ابتـدا و انتهـاي سلسـله صـفویه، روشـن میسازد که تصوف در دورة صفویان؛ اگرچه بسیاري از باورهـاي عوامانـه را در سـطح جامعه گسترش داد، اما در کارزار جنگ،صوفیانِ نخستین، بهتر از صوفیان اواخر دوران صفوي ازتمامیت ارضی ایران دفاع میکردنـد. هنگـامی ...

دانلود مقاله بررسی انتقادی نظریه »روزنتال« درباره فلسفه سیاسی اسلام

word قابل ویرایش
18 صفحه
9700 تومان
مقدمه«اروين ايزاک ياكوب روزننال190 -1991( »ه.(؛ مشهورترين شخصديت غربدي اسدت كه به صور خاص به مطالعه فلسفه سياسي اسدالمي پرداخنده اسدت. روزنندال؛ مسنشدرق آمريکايي بدا اصدالت آلمداني و يهدودي و پژويشدگر مطالعدا شدرق شناسدي در دانشدگاه «كمبريج» بود. در سال 1932ميالدي، دكنراي خود را با نگارش رسالهاي درباره «انديشهيداي ابن خلدون در باب دولت» به پايان رساند. در سال 1933 ...

دانلود مقاله درآمدی بر فلسفه علم کارل پوپر

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
مقدمهپس از علم ارسطویی، چهار موج عمده در تـاریخ علـم به وجود آمده است. علم ارسطویی به لحـاظ جـوهري علمی محافظه کار (بیابداع) غیر کمی؛ غیـر تئوریـک؛ غایتگرا، اثباتگرا و عاجز از پیشبینی بوده است. ایـن علم پیوسته میان دو منطقه ظواهر و طبـایع در حرکـت بـوده و منطقـه واسـطهاي نمـیشـناخته اسـت. امـواجچهارگانه تاریخ علم در قرن 20 عبارتاند از:1. ...

دانلود مقاله رودلف بولتمن، الهیات اگزیستانسیالیستی یا الهیات عهد جدید

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
مقدمهرودلف بولتمن (1884-1976) از چهرههاي برجسته در عرصه مطالعات الهیاتی و کلامی قرن بیستم است. او، همواره، درگیر ایـن مسـئله بـود کـه عهـد جدیـد را چگونه باید فهمیـد کـه بتـوان بهـرههـایی از زنـدگی مسیحی براي خود کسب کردد. آنچه نزد وي اهمیتی محوري دارد، ایمان فرد مؤمن است و تفکر فلسفی و کلامی او در خدمت این است که دستیابی ...

دانلود مقاله فلسفه اخلاق و اخلاق حاکمان از دیدگاه افلاطون

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
مقدمهآغاز کرد به مسائل و پدیدههاي جهان هستی با تأمل و تعمق نگریست. او درصدد فهم پدیدههاي جهان هستی بود؛ بدین منظور که با فهم و درك بهتر آنها به شناختی عمیقتر از پدیدههاي پیرامون خود دست یابد و همین امر به آشتی و هماهنگی بیشتر میان او و جهان بینجامد. همین انسان، به عنوان موجود برتر جهان هستی یا ...

دانلود مقاله مقایسه تطبیقی مفهوم ادراک و فرآیند آن در فلسفه و روانشناسی محیط و کاربرد آن در طراحی شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
مقدمــه:ادراک و شناخت انسان از شهر در پی برقراری رابطهی انسان با محیط پیرامون شــکل میگیرد و شــناخت عمیقتر به تحکیم پیوند ساختاری میان ســه رکن اساســی »انسان،شــهر و جهان«میانجامــد۱. تقویت رابطهی انســان با محیط شــهری، چندی اســت از دغدغههای اصلی دانش طراحی شــهری و علوم همپیوند با آن اســت. »طراحی شهری« بنا به رســالت خود در راه »آفرینش محیط ...

دانلود مقاله بررسی انسان شناختی نظام طبقاتی آریا ورنا و داسا ورنا در کتاب دینی ریگ ودا

word قابل ویرایش
23 صفحه
9700 تومان
مقدمهسیستم آریا ورنا و داسا ورنا به معناي نظام طبقاتی کاسـت در هنـد، یـک نهـادکـاملاً اجتماعی است که از مذهب هندوییزم مشتق شده و ساختار و رویکرد طبقاتی آن هنوز بر کل اجتماع و مذهب و فعالیت هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هنديهـا در روستاها و شهرهاي این کشور حاکم است. تقسـیم بنـدي اجتمـاعی یکـی از انـواعِ دسته بنديِ ...

دانلود مقاله جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در میانه نظر و عمل: تأمّلی بر واپسین چالش فلسفه های تحلیلی و قارّه ای

word قابل ویرایش
22 صفحه
9700 تومان
چکیدهواپسین چالش در خصوص جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت، مباحثه ای است که در سـال2005 میان ویلفرد کار (W. Carr)، در موضع مدافع فلسفه قارّه ای در تعلـیم و تربیـت، و پاول هرست (P. Hirst)، چون نماینده برجسته ای از فلسفه تحلیلی تعلیم و تربیت، صورت پذیرفته است. ویلفرد کار با تمهید زمینه در حمایت از فلسفه عملی در برابر ...

دانلود مقاله بررسی دیدگاههای فلسفی دربارۀ نسبت فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت۱

word قابل ویرایش
22 صفحه
9700 تومان
چکیدهفناوری اطلاعات همچون آخرین دستاورد فناورانه، با توجـه بـه حـضور گـسترده در تعلیم و تربیت همانند سایر جنبه ها و رویدادهای تعلیم و تربیت، نیازمند پرسش خردمندانه یا فلسفی است. در این پژوهش دیدگاههای گوناگون فلسفی دربارۀ فناوری اطلاعات در حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به شـباهتها و تفاوتهـایی کـه در مبانی ...

دانلود مقاله ابداع و خلاقیت در هنر از منظر فلسفی

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
چکیدهآفرینش هنري در هر زمان جز لاینفک تمدن بشري است که بیانگر رویکردهاي آن نیز مـیباشـد. ایـدئولوژي حـاکم کـه توسـط اندیشمندان یا فلاسفه براي هر تمدنی طرح میشود، وجوهی از زمینه و بستر ابداع و خلاقیـت در هنـر را فـراهم مـیآورد. بـر ایـن اساس به نظر میرسد در هر دوره تعریفی که از هنر مطرح میشود بر نحوه نگرش ابداع ...

دانلود مقاله علیت از دیدگاه شهید مطهری و ماکس پلانک

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
چکیدهعلیت نخستین اصل بدیهی حاکم بر اذهان بشری است که به مثابه پایه هر نوع معرفتی تلقی شده و بطلان ویا انکار آن -وحتی تفسیرهای متفاوتش- برآیندهای متعدد و موثری در معارف بشری به دنبال دارد.فلاسفه اسلامی معتقدند آدمی از بدو حیات وجود قانون علّی میان پدیدهها و ضرورت رابطه علی ومعلولی - به عنوان لازمه اصل علیت- را میپذیرد. ...

دانلودمقاله فلسفه پست مدرن

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
چکیدهپست مدرنیسم جنبشی است فلسفی، فرهنگی و هنری دوران معاصر در واکنش به فلسفه و هنر مدرن. مدرنیسم با تفکر خرد گرایی و عقل گرایی محض و ساختن یک فرهنگ جهانی بر علیه تنگ نظری های سنت گرایانه قرون وسطی سر برآورد. مادینگری و تک ساحتی بودن آن باعث بی توجهی به نیازهای عاطفی، روحی و معنوی انسان شد. مدرنیسم ...

دانلود مقاله فلسفۀ اخلاق (Ethics)

word قابل ویرایش
16 صفحه
9700 تومان
فلسفۀ اخلاق (Ethics) اخلاق، واژه‌اي عربي است كه از خُلق مشتق شده است و معناي آن را سرشت و سجيه دانسته‌اند، چه اين رفتار و سجيه، پسنديده و نكو باشد و چه ناپسند و رذيلانه. در زبان انگليسي هم از اخلاق، با دو واژه Ethics و Morality تعبير مي‌شود و گاه فرق‌هايي نيز بين اين دو واژه و كاربردهايي ...

دانلود مقاله اثبات وجود خدا در تأملات دکارت و نقد کانت بر آن

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
اثبات وجود خدا در تأملات دكارت و نقد كانت بر آنمقدمه‏ رنه دكارت ( René Descartes = Renatus Cartesius; 1596-1650 ) در كتاب معروف خود به نام «تأملات در فلسفه ي اولي» ، كه مشتمل بر شش تأمل ( Meditation ) است، مي كوشد تا با عقل نظري به اثبات وجود خدا بپردازد. وي نخست در تأمل اول به وجود ...

دانلود مقاله فسلفه پیشرفت گرایی

word قابل ویرایش
21 صفحه
9700 تومان
فسلفه پيشرفت گراييمقدمهانديشه پيشرفت و توسعه گرايي در قلمرو اقتصاد و اجتماع و سياسي ريشه در تغيير اجتماعي، به ويژه در دگرگوني هاي سده نوزدهم دارد. دگرگوني هاي گسترده ژرفي كه در زمينه علوم و فرهنگ، بويژه علوم اجتماعي، پيرايش و پرورش انديشه و انديشمندان اجتماعي و بنيانگذاري دانشي نو به نام جامعه شناسي را در باختر زمين شتاب بخشيدند ...

دانلود پاورپوینت اصول هفت گانه هرمس

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
11900 تومان
اسلاید 1 : اصل ذهن گراييجهان جلوه اي از وجود ذهني خـداوند است ودنياي هـر كس جلوه اي از وجـود ذهني خـود او. اسلاید 2 : اصل تطابقهر آنچه در عالم مادي وجود دارد ، پس در عالم ذهني هم وجود دارد، و هر آنچه در عالم ذهني وجود دارد پس در عالم روح هم وجود دارد. اسلاید 3 : اصل ارتعاشهمه چيز در ...

تحقیق در مورد مقاله ترجمه شده کمینه گرایی گرامر عمل

Word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
مقاله ترجمه شده کمینه گرایی گرامر عملکاترینا پاسترا، و ایانیس آلویمونوسچکیدهاثبات شده است که زبان و عمل دارای مبنای عصبی مشترک و خصوصاً دستور و نحو مشترکی هستند که بصورت یک سازمان مرتبه ای و ترکیبی است. با اینکه تحلیل ساختار زبان منجر به تشکیل صورت گرایی های گرامری مختلف و مدلهای محاسباتی تشخیصی یا زایشی گشته است، اما ساختار ...