مقالات رشته معدن

اخرین مقالات رشته معدن

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از حریق در معادن

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
8900 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : علل بروز آتش سوزي در معادن زيرزميني  به طور كلي حريق هاي ايجاده شده در معادن زيرزميني بر حسب منشاء به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- آتش سوزي باز يا آتش سوزي با منابع خارجي 2- آتش سوزي داخلي يا خودسوزي اسلاید 2 : آتش سوزي باز عبارت است از سوختن اشياء و لوازم مختلف موجود در معدن، اين ...

اهمیت پیش بینی سرعت حفاری برای مهندسین

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
پيش بيني سرعت حفاري از آن جهت که موجب انتخـاب بهينـه پارامترها و کاهش هزينه هاي حفاري مي گردد، هميشه اهميـت قابل توجهي براي مهندسين حفاري داشته است . بدين منظور، تـا به حـال محققـين روابـط رياضـي متعـددي کـه ارتبـاط سـرعت حفاري و متغيرهاي قابل کنتـرل و غيـر قابـل کنتـرل حفـاري را بيان کند، ارائه کرده اند. با اين حال ...

دانلود مقاله مدلسازی استخراج فوق بحرانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
برخی از منابع: [1] Goodarznia, Iraj., Eikani, Mohammad H. , “ Supercritical carbon dioxide extraction of essential oils : Modeling and simulation" , Chemical Engineering Science , Vol.53 , No.7 , pp. 1387-1395 , 1998. [2] Berna, A. , Tarrega, A. , Blasco, M. , Subirats, S. , “Supercritical extraction of essential oil from orange peel ; effect of the height of ...

دانلود مقاله ارائه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمینشناسی، محیطزیست و اقتصادی برای بهکارگیری فناوری چاه نفتی هوشمند

word قابل ویرایش
18 صفحه
5700 تومان
مقدمه: چاه هوشمند چاهی است که به یک سری ابزار و ادوات سختافزاری و نرمافزاری تجهیز شده و از طریق یکپارچه کردن عملکرد تجهیزات، بهرهدهی از مخازن را به طور چشمگیری بهبود میبخشد. استفاده از این تکنولوژی سبب کاهش هزینههای سرمایهگذاری اولیه و عملیاتی شده و از طریق بهبود مدیریت مخازن سبب افزایش میزان هیدروکربور قابل استحصال میشود. برای تعیین میزان ارزش ...

دانلود مقاله هیدروژئوشیمی آبهای زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
مقدمه محدوده مورد مطالعه، پارک علمی - تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشـتی اسـت که در مجاورت شهر زیرآب در استان مازندران واقـع شـده اسـت. شـهر زیـرآب در شهرستان سوادکوه واقع شده است و معادن ذغال سنگ آن معروف می باشند. آب و هوای منطقه معتـدل و میزان بارش متوسط سالیانه حـدود 700 میلـی متـر بـا درجه حرارت متوسط +13 درجه سانتیگراد میباشد. ...

دانلود مقاله شناسایی درصد فراوانی مس موجود در خاک معدن سونگون اهر با استفاده از آنالیز فعالسازی نوترونی

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
مقدمهآنالیز فعالسازي نوترونی، یک روش تحلیلی با دقت و حساسیت بسیار بالا براي آنالیز کیفی و کمی نمونههاي مختلف به منظور شناسایی و تعیین عناصر موجود درنمونهها است. حساسیت و دقت این روش به عواملی از قبیل شدت باریکهي نوترونی، نیمهعمر محصول واکنش، زمان تابشدهی و شرایط اندازهگیري از قبیل زمان اندازهگیري، بازده آشکارساز و پارامترهاي هستهاي از قبیل فراوانی ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش استراتژیک و اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد)

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
چکیدهاین پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد به منظور بررسی رابطه هوش استراتژیک و اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهکلویه و بویر احمد می باشد که تعداد 187 ...

دانلود مقاله انتخاب روش مناسب بازسازی معادن روباز با رویکرد بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر (مطالعه موردی معدن سنگان)

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
چکیدهفعالیتهای معدنی و به ویژه روشهای استخراج معادن سطحی چنانچه بدون برنامهریزی و مدیریت صحیح زیست محیطی انجام گیرد، میتواند آسیبهای شدیدی برای محیطزیست منطقه پدید آورد. روشهای متنوعی برای بازسازی معادن وجود دارند که در این میان تعیین مناسبترین روش بازسازی زمینهای استخراج شده در معادن سطحی با لحاظ شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی از مهمترین مسائلی است که ...

دانلود مقاله فناوری نانو در معدن و صنایع معدنی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
چکیدهفنآوری نانو عبارتست از فناوری تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید در اندازه های مولکولی و اتمی، در دست گرفتن کنترل این ساختهها و استفاده از ویژگیهایی که در این ابعاد ظاهر میشوند. این تحقیق با هدف شناسایی کاربردهای فناوری نانو در معدن و صنایع معدنی و نیز بررسی فرایندهای تولید مواد معدنی در مقیاس نانو و معرفی برخی از ...

دانلود مقاله طراحی بهینه پایه در روش استخراج اتاق و پایه برای لایه C1 معدن زغالسنگ پروده طبس

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
چکیدهیکی از پارامترهاي اصلی در طراحی معادن به روش اتاق و پایه، طراحی صحیح ابعاد پایه می باشد به گونه اي که اهمیت طراحی صحیح و بهینه ابعاد پایه تا آنجاست که تقریبا اقتصادي بودن طرح، حفظ ایمنی کارگاهها و عملیات معدنکاري و بازیابی لنگه ها به این فاکتور بستگی دارد. از آنجا که در روش اتاق و پایه بخشی ...

دانلود مقاله تعیین محدوده نهایی پیت و برنامه ریزی تولید بلند مدت در معدن مس میدوک

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
چکیدهاندازه و شکل محدوده نهایی در معادن روباز برای تعیین محلهای دپوی باطله، کانسنگ و کارخانه فرآوری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین برنامهریزی تولید بلند مدت از مسائل مهم طراحی در معادن است. هدف از این مقاله تعیین محدوده پیت بهینه استخراج به همراه برنامه ریزی تولید بلند مدت در معدن مس میدوک می باشد. پس از آمادهسازی مدل ...

دانلود مقاله بررسی آثار کمی و کیفی برونسپاری خدمات مالی در کارگاه های سنگبری ومعادن سنگ و خاک نسوز شهرستان آباده

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
چکیدههزینههای خدمات مالی و حسابداری بهعنوان بخش مهمی از هزینهها در ترازنامه سازمان ها و شرکتهـا بـه حسـاب مـیآیـد لـذا امـروزه مـدیران سـعی میکنند تا فاکتور های همچون هزینه و کیفیت اینگونه خدمات را تجزیه وتحلیل کنند. دراین مقاله خدمات مالی کارگاه های سنگبری و معادن سـنگ و خاک نسوز و سپس برونسپاری این خدمات به پیمانکار مورد بررسی قرار ...

دانلود مقاله بررسی نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود مدلهای بلوغ مدیریت پروژه و انتخاب مدل بهینه برای شرکتهای پیمانکاری EPC (مورد مطالعاتی شرکت نصبنیرو مپنا)

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
چکیدهسازمانها به منظور شناسایی و ارزیابی و سنجش میزان بلوغ خود از مدلهایی نظیر EFQM (برای سنجش بلوغ سازمان)، KMMM (برای سنجش بلوغ مدیریت دانش) و ... استفاده میکنند. نتیجه و خروجی ارزیابی سازمانها، از طریق سنجش سطح بلوغشان توسط این مدلها، منجر به شناسایی نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود سازمان خواهد شد. در سازمانهای پروژه محور در حوزه ...

دانلود مقاله مقایسه تطبیقی ساختار سازمانی شرکت نفت اهواز با شرکت نفت امارات متحده عربی

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
چیکدهدر دنیای رقابتی امروز دستیابی به مقاصد راهبردی بدون داشتن ساختار سازمانی مناسب امکانپذیر نیست سازمانها باید ساختارهایی را طراحی کنند که در رقابت روزافزون امروزه انعطاف پذیر و جوابگوی نیازهای سازمان باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه تطبیقی ساختار سازمانی شرکت نفت اهواز با شرکت نفت امارات متحده عربی میباشد، روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی ...

دانلود مقاله عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری درمیدان نفتی قلعه نار

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفتی مخازن زاگرس، بویژه در فرو افتادگی دزفول می باشد. این سازند در میدان قلعه نار عمدتاً از رخساره های سنگ آهکی دانه غالب بیوکلستی-پلوئیدی (فرامینیفری- جلبکی) تشکیل شده است. تحلیل های رخساره ای نشان می دهد که پلتفرم آسماری در این میدان از 13 میکروفاسیس رسوبی تشکیل شده است. این رخساره ها مربوط به ...

دانلود مقاله بررسی میزان دستیابی به شاخص های صنعت سبز در شرکت ملی حفاری ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
چکیدهکشورهای در حال توسعه به سمت صنعتی شدن پیش میروند و این بدین معنی است که پیامدهای زیست محیطی نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین باید راهحلی برای کنترل رشدآلودگی پیدا نمود به طوریکه توسعه صنعتی محقق شده و محیط زیست نیز حفظ گردد. یکی از این روشها در این زمینه، توسعه صنعتی مطلوب و منطبق با محیط زیست است. هدف ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز کشور

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
خلاصهتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهیت، یک تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی میباشد و بـه بررسـی رابطـه میـان ساختار سازمانی و یادگیري سازمانی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز پرداخته شده است. نتایج نشان مـی دهـد کـه اولا در ایـن منطقـه میـان یـادگیري سازمانی و ساختار سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد و ثانیا ارتباط ...

دانلود مقاله طراحی موزه نفت اهواز بر مبنای مفاهیم نظری و عملکردی

word قابل ویرایش
17 صفحه
5700 تومان
چکیدههدف از انجام این پایان نامه معرفی تاریخچه صنعت نفت در ایران و فراز و فرودهای تاریخی و اجتماعی آن می باشـد. از آنجـا کـه موزه ها همواره درنگی خاص برای باز خوانی گذشته به حساب آمده است. این لرزه می تواند نقش این عنصر حیاتی را از تحـولات مختلف کشورما بازنمایی کند. جایگاه خاص نفت ایران در جهان طبعاً ...

دانلود مقاله بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با تعهد سازمانی درشرکت بهرهبرداری نفت و گاز

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
خلاصهآموزش همواره نقش مهمی را در رشد سرمایههاي انسانی ایفا میکند و اساسیترین روش گسترش دانش میباشد. آموزش کارکنان باید مسیر و اهداف مشخصی داشته باشد تا مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله درصدد بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با تعهد سازمانی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماري شامل، کلیه کارکنان شرکت بهرهبرداري نفت ...

دانلودمقاله ارائه مدل نوین برنامه ریزی تولید (کوتاه مدت روزانه) درمعادن روباز با رویکرد بیشینه شدن سودتوسط برنامه ریزی آرمانی (GOAL PROGRAMMING)

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
چکیدهامروزه بخش معدن،نقش اساسی درتامین مواداولیه صنایع مختلف دارد.لذاتامین واستخراج به موقع مواد معدنی از معادن امری ضروری وانکارناپذیراست. در این مقاله سعی شده است، با جمع آوری اطلاعات در زمینه تولید ازمجتمع معدنی و صنعتی سنگ آهن خضرآباد یزد وبادرنظرگرفتن رابطه سود بر اساس الگوریتم Lane که کاربرد واضح و منطقی در مجتمع های معدنی دارد بتوان برنامه تولید ...

دانلودمقاله تکنیک استفاده از مواد پلیمری در فرآیند ازدیاد برداشت نفت

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
کیدهبا توجه به محدود بودن مخازن نفتی دنیا، بهره برداری مناسب از مخازن نفت برای بدست آوردن بیشترین میزان تولید، از جمله مهمترین مسائلی است که امروزه در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است . از نکات حائز اهمیت در مدیریت مخازن، اتخاذ روش هایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالا بردن راندمان تولید و سعی بر حفظ آن ...

دانلود مقاله انرژی های پاک و تجدید پذیر

word قابل ویرایش
353 صفحه
20000 تومان
مقدمه :امروزه با توجه به رشد جمعيت وپيشرفتهاي صنعتي نياز روزافزون بــه انـرژي مخصوصا انرژي بـرق كـه از پـاكترين انرژيها مي باشد و به راحتي قابل تبديل به انرژيهاي ديگر و قابل انتقال و توزيع واستفاده مي باشد و ازطرفي پايه و اساس پيشرفت وصنعت در جهان مي باشد بيشتر احساس مي شود به گونه اي كه بشرامروزي انرژي برق ...

دانلود مقاله ایمنی در معادن زغال سنگ

word قابل ویرایش
80 صفحه
9700 تومان
فصل اول:انواع زغال سنگ‌ها : زغالها را با توجه به مواد تشكيل دهندة آنها كلأ به دو گروه تقسيم مي‌كنند.1) زغالهاي ساپروپل 2) هوميت‌ها يا زغال‌هاي هوموسيساپروپل‌ها : اين زغال‌ها از بقاياي گياهان پست و اسپرهاي گياهي به وجود آمده‌اند و درصد بسيار كوچكي از زغال سنگ را شامل مي‌شوند. اغلب ذخاير زغالي دنيا از نوع هوميت مي‌باشد. اين زغالها ...

دانلود مقاله بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی

word قابل ویرایش
192 صفحه
20000 تومان
مقدمه :ارزش و فراواني كانسارهاي سنگ تزئيني در اين ملك زرخيز به گونه اي است كه فقط با تدوين يك برنامه دقيق و اصولي مي توان از اين معادن خداداد به عنوان يكي از اركان بنيادين اقتصاد كشور بهره برد . اما متأسفانه اين صنعت سالهاي طولاني تحت تأثير اقتصاد متكي به نفت و بينشهاي ناشي از آن مورد بي ...

دانلود مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن)چکیده:توسعه و گسترش صنعت لیزینگ در کشورهای پیشرفته تا حدی است که این روش تامین مالی را جزء پرطرفدار ترین روشهای تامین مالی قرار داده و حجم بالایی از فعالیتهای اقتصادی این کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای لیزینگ ...