اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی تاثیر خدمات و کیفیت نرم افزار موبایل بانک بر میزان رضایتمندی مشتریان و جایگاه برند با رویکرد کمی سازی فازی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سال های اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطلاعات باعث تحول صنعت بانکداری در حوزه بانکداری الکترونیک شده است خصوصا پیشرفت در تکنولوژی بیسیم و ارائه خدمات بانکداری موبایل، انعطاف پذیری زمانی و مکانی خدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خدمات و کیفیت نرم افزار موبایل بانک بر میزان رضایتمندی مشتریان و جایگاه ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:شرکت عقاب افشان(اسکانیا))

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهکارکنان بخش فروش شرکت هاي تجاري نقش اصلی را در فروش و سودآوري شرکت برعهده دارند و به همین دلیل فشار فراوانی براي بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است. در بعضی مواقع این فشارها موجب به کارگیري روش هاي نادرست و غیراخلاقی براي فروش بیشتر از جانب کارکنان میشود. این عمل نه تنها از لحاظ انسانی و ...

دانلود مقاله مشکلات حمل ونقل و ترافیک در بافت فرسوده شهری با مطالعه موردی بافت فرسوده محله عامری شهر اهواز

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتحلیل و بررسی بافت قدیم از مباحث مهم و حساس برنامه ریزی حمل و نقـل شـهری اسـت و یکـی از مسایلی که در این بافت امروزه بیشتر مطرح است ؛ مسأله حمل و نقل شهری است . در واقع برنامه ریـزی حمل و نقل شهری به عنوان مؤثرترین ابزار هدایت توسعه شهر و شکل دهی به محـیط و ارتقـای کیفیـت ...

دانلود مقاله اهمیت ونقش بانک زمین در طرحهای توسعه شهری

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه به دلیل نقش زمین در تامین رفاه وآسایش عمومی وتلقی آن به عنوان یک ثروت عمومی از یک طرف و نیز به دلیل نقش روز افزون جمعیت از طرف دیگر ، ضروری است تا ضوابط ، مقررات ومعیارهای آن در راستای منافع عمومی ،حفاظت بهینه و در خور پایدار در نظر گرفته شود.در کشورهای مختلف ، شیوه دخالت دولتها ...

دانلود مقاله مطالعه عددی هیدرولیک جریان در سرریز کلید پیانویی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهسرریزکلید پیانویی نوعی از سرریز غیرخطی است که برای جریان سطح آزاد، رشد و توسعه یافته است. هم اکنون، پروسه طراحی سرریزکلید پیانویی عمومی و استاندارد پذیرفته شده در دسترس نیست ، به منظور درک عوامل موثردر بازدهی ضریب دبی ، هندسه های مختلفی از این سرریز با اسـتفاده از مدل( RNG(k- و نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتیFLOW-3D با تغییر ...

دانلود مقاله اولویت بندی ریسک های ایمنی برای ساختمان های سبز با استفاده از استاندارد LEED

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:یکی از مطالعات اخیر نشان داد که گواهینامه رهبری در انرژی و طراحی زیست محیطی (LEED) ساختمان هایی که نرخ آسیب قابل ثبتæ ضبط داشتند 9٪ بیشتر از ساختمان های سنتی بود که این طراحی روی آنها انجام نشده بود.مطالعه دیگری به دنبال این مطالعه نشان داد که جنبه های متمایزی ازالمان های طراحی و روش ها و ابزارهای ساخت ...

دانلود مقاله تحلیل اضمحلال سازهی رو سازی بخش هوایی فرودگاهها و جایگاه مدیریت سیستم در ارتقاء سطح کیفیت با رویکرد مدیریت هزینه

word قابل ویرایش
38 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهفرودگاهها به عنوان یکی از زیربنایی ترین سرمایههای استراتژیک هر کشور، همه ساله علاوه بر بودجهی اختصاص یافته به بهره برداری، هزینهای هنگفت را جهت ترمیم و نگهداری به خود اختصاص میدهند. از آنجایی که محدودیت منابع، تخصیص بهینه اعتبارات موجود در این سیستم را میطلبد، لذا شناخت صحیح عوامل مرتبط در مبحث فرودگاهها اعم از میدان پروازی، خزشراهها، توقفگاه ...

دانلود مقاله بررسی کارایی تحلیلهای دینامیکی و استاتیکی در طرح بهینه سازه

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف از انجام این پروژه بررسی تفاوت در نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی در سازه میباشد. بدین منظور به بررسی و تحلیل یک سازه با پلان مشخص که در ادامه معرفی خواهد شد پرداختهایم. یکی از مسائل مهم در طراحی لرزه ای سازه ها تخمین قابل اطمینان از مقدار بیشینه تغییر شکل های سازه در هنگام وقوع زلزله ...

دانلود مقاله مراحل مکانیابی محل دفع پسماندهای ویژه استان تهران به روش اصلاح شده همپوشانی وزنی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبراي دستیابی به توسعه پایدار لازم است پسماندها و مواد زاید تولید شده به نحو مطلوب جمعآوري، فرآوري و دفع گردند. استان تهران از نظر تولید پسماندها در کشور پیشرو بوده و هدف از این مطالعات انتخاب بهترین محل هاي ممکن جهت مدیریت پسماندهاي ویژه در سطح استان تهران بود. ابتدا مطالعات پایه هواشناسی، هیدرولوژي، هیدروژئولوژي و زمینشناسی استان تهران ...

دانلود مقاله امکان سنجی نصب پنل های خورشیدی برای تامین برق ساختمان های اداری (نمونه ی موردی ساختمان اداری (ساختمان فولاد) دانشگاه تهران

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهایران با توجه به موقعیت اقلیمی خود در یکی از بهترین شرایط برای استفاده از انرژی خورشیدی قرار گرفته است،همین امر باعث شده است تا سیستم های خورشیدی در ایران پتانسیل بالایی برای استفاده داشته باشند.در این مقاله یک نمونه ی موردی فضای اداری واقع در دانشگاه تهران برای نصب سلول های فتوولتائیک بررسی شده است.در ابتدا موقعیت و داده ...

دانلود مقاله بایسته های انتخاب معیار واحد تعیین تابعیت (با تکیه بر ضرورت همگرایی دولت ها در جامعه جهانی)

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا افول عصر نوزایی که برمبنای ملیگرایی و تعدد حکومتها بناشده بود و پیدایش و ترویج جهانی شدن بر پایه ایجاد حاکمیتهای متحد در قالب اتحادیهها و گروههای بینالمللی حول محور همگرایی در منافع ،مفهوم تابعیت بر اساس قومیت و ملیت با چالشی روبرو گردید که بارزترین آن را در تعارض میان ایجاد این اتحادیه با حفظ تابعیت اتباع بر ...

دانلود مقاله شیوع طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه های استان قزوین

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف تحقیق حاضر، بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه های استان قزوین بود. به این منظور، تعداد 380 نفر 128) مرد و 252 زن) با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ-SF) جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد شیوع طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان، شامل ...

دانلود مقاله رابطه بین مولفه های خود کارآمدی و خلاقیت با کیفیت زندگی کاری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی خودکارآمدی و خلاقیت با کیفیت زندگی کاری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1393 می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد و نمونه آماری شامل 200 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و ...

دانلود مقاله پیشبینی هدفمندی در زندگی بر اساس نمرات نگرش مذهبی و بنیانهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قم

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده هدف: با توجه به رشد و توسعه جوامع بشری که در برخی مواقع باعث پیامدهای منفی از جمله بیهدفی و بیمعنایی در زندگی میشود، اینپژوهش با هدف تعیین سهم نگرشهای مذهبی و بنیانهای اخلاقی در پیشبینی هدفمندی زندگی دانشجویان انجام گرفت.مواد و روش: این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری آن شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام ...

دانلود مقاله رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پل دختر

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. به همین منظور 280 نفر ازدانشجویان دانشگاه پیام نور بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور (1987)، هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2001)، و پرسشنامه سلامت عمومی 28 ماده ای (GHQ) ...

دانلود مقاله ارتباط نگرش مذهبی و سبکهای هویت با شادکامی در دبیران زن و مرد دوره متوسطه شهرستان چابهار

word قابل ویرایش
19 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاسلام نکات و دستورات ارزندهای در رابطه با دین و آرامش روحی و سلامت روانی ارازنی داشته است، امروزه مذهب و کسب هویت توفیق به عنوانمولّفهها و پیش بین کنندههای اساسی برای شاد زیستن میباشند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط نگرش مذهبی و سبکهای هویت با شادکامی در دبیران زن و مرد دوره متوسطه شهرستان چابهار بود. روش پژوهش حاضر ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارزیابی عملکرد کارکنان (مورد مطالعه : شرکت سیمان قاین)

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان هوش سازمانی و ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان شرکت سیمان قاین 292) نفر ) بود که در نیمه اول سال 1393 مشغول به کار بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد (166) نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده شده ، ...

دانلود مقاله انتخاب مدل مناسب انتقال فناوری در بنگاههای با محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)، (مورد مطالعاتی، شرکت توگا)

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:محصولات و سیستمهای پیچیده (CoPS)، نقش مهم و روزافزونی در فعالیتهای اقتصادی بنگاهها، صنایع و کشورها ایفا میکنند. کشورهای پیشرفته صنعتی امروزه بیش از پیش به سمت تولید و استفاده از این نوع محصولات حرکت میکنند. اما تولید این نوع از محصولات همواره با پیچیدگیهای خاص خود همراه است و شرکتهای و سازمانهای تولیدکننده این نوع محصولات،خصوصاً در کشوهای پیرو، ...

دانلود مقاله آینده نگاری فناوری اطلاعات در ایران با بهره گیری از روش های سناریو، پانل خبرگان و دلفی

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از فناوری های پیشرو و تاثیر گذار در دنیا مطرح است که در این مقاله تلاش شده است که با مطالعه روش های مختلف و کارآمد آینده نگاری و با استفاده از مدل پامفا جهت انجام فرایند آینده نگاری در حوزه فناوری اطلاعات برای کشور مدلی ارایه شود. در این مدل از روش های ...

دانلود مقاله نظام های هوشمندی فناوری در شرکت های بزرگ ) مطالعه موردی: شرکت های رولز رویس و شل)

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر ادبیات علمی مدیریت فناوری، توافق قابل ملاحظه ای بر اهمیت و ضرورت پویش، پایش و پیش بینی دقیق و سریع نیازهای آینده و روند پیشرفت های فناورانه وجود دارد. دلایل این امر شامل تغییر و تحولات سریع فناوری، جهانی شدن بازار و رقابت، افزایش نوآوری های فناورانه و کوتاه شدن چرخه عمر فناوری ها می باشد. لذا، هوشمندی فناوری ...

دانلود مقاله بازنگری مدل دی .ان.ای نوآوری مطابق با ویژگی سازمانهای نوآور

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدنیای امروز که بعنوان دنیای سازمانی نیز تعبیر می شود دارای دو ویژگی مهم است که عبارتند از: پیچیدگی و تغییر و تحول دائمی و شتابان . هماهنگی و سازگاری سازمانها با محیط پیچیده و متغیر اطراف خود امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است شرط ضروری این مهم تغییر و تحول سازمانی و فن آورانه است که از طریق خلاقیت ...

دانلود مقاله بررسی و ارزیابی مزایا و معایب انواع روشهای اجرای پروژه و مقایسه آنها

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا ظهور شیوه هاي اجراي پروژه به صورتهاي طراحی- ساخت (DB)، طراحی- ساخت - بهـره بـرداري (DBO)، مـدیریت ساخت (MC) و ساخت - بهره برداري - انتقال (BOT) ، بعنوان انتخابهاي موفـق اجـراي پـروژه هـا در بخـش عمـومی، نگرش نوینی در احداث صنایع توسط دولتها و کارفرمایان ایجاد شـده اسـت. اسـتفاده از شـیوه هـاي متنـوع تـامین کـالا و طراحی، منجر ...

دانلود مقاله بررسی مشکلات کاتالیست یک واحد آروماتیکی به روش تفکر سیستمی

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمقایسه راندمان تولید محصولات واحد آروماتیک یک مجتمع پتروشیمی نسبت بـه خـوراك مـصرفی نـشان مـی دهدکـه راندمان تولید از سال 82 تا کنون روند نزولی داشته است که یکی از دلایل کم بودن این شاخص، افزایش هدر روي محصول بـه هنگام توقفات می باشد. به همین دلیل به بررسی علل توقف هاي تولید این واحد آروماتیک پرداخته شده است که ...

دانلود مقاله بررسی روشهای متداول در پیشبینی ریسک و نرخگذاری بیمه آتشسوزی و چگونگی بکارگیری این پیش بینی ها در نرخگذاری بیمه آتشسوزی در شرکتهای بیمه کشور

word قابل ویرایش
38 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهپیشبینی ریسک و تعیین حقبیمه دقیق کار سادهاي نیست و عوامل زیادي هستند که بر ریسکهاي موجود در هر یک ازشاخههاي بیمه اثر میگذارند و باید به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرند. صنعتبیمه کشور نیازمند آشنایی با روشهاينرخگذاري در بیمه آتشسوزي است لذا دو روش متداول در نرخگذاري هاي بیمه اموال -روش ضریب خسارت و روش حق-3بیمه خالص- براي ...

دانلود مقاله تعیین مرز کارا برای ساختارهای شبکه ای دومرحله ای شامل دور

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتحلیل پوششی داده های سنتی جAغخض برای ارزیابی کارآیی واحدهای تصمیم گیری جکسقخض ساختار داخلی واحدها (زیر واحدها) را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل محققان DEA در سالهای اخیر برای بررسی کارآیی،سقخها را با ساختار شبکه ای در نظر گرفتند. یک زیر مجموعهخاص از چنین واحدهای تصمیم گیری، واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه ای دو مرحله ای ...