اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی تاثیر سدهای کنترلی شکافدار ذوزنقهای بر کنترل جریانهای سیلابی

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تاثیر سدهای کنترلی شکافدار ذوزنقهای بر کنترل جریانهای سیلابی چکیده استفاده از سدهایکنترلی یکی ازروشهای کنترل جریانهای سیلابی میباشد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر میزان تلهاندازی رسوب و کنترل جریانهای سیلابی توسط سدهای کنترلی شکافدار ذوزنقهای شکل با زوایای مختلف ، از سه مدل فیزیکی با شکل شکاف ذوزنقهای برای سدکنترلی استفاده گردید. جهت بررسی پارامترهای ...

مقاله انتخاب بهترین ترکیب عملگرهای ژنی برنامه ریزی ژنتیک جهت تخمین تبخیر روزانه

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
انتخاب بهترين ترکيب عملگرهاي ژني برنامه ريزي ژنتيک جهت تخمين تبخير روزانه خلاصه تبخير به عنوان يک فرآيند پيچيده هيدرولوژيکي و دخيل بودن بسياري پارامترهاي اقليمي به سادگي قابل تخمين نمي باشد، از اينرو مدل سازي و برآورد صحيح آن از اهميت فوق العاده اي در مهندسي آب برخورداراست . امروزه برنامه ريزي ژنتيک به عنوان يکي از روشهاي فراکاوشي ...

مقاله ضمانت اجرا درحقوق بین الملل عمومی

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ضمانت اجرا درحقوق بین الملل عمومی   چکیده جامعه بینالمللی، جامعهاي متشکل از دولتهاي برخـوردار از حاکمیتهـاي ملـی اسـت کـه سـاختار نظـم حقوقی معاصر، بر آن مبتنی است. لازمه تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجـع فائقـه متمرکـز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینههاي قضایی، اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه بینالمللـی، یک نظام بین دولتهاست که مبانی تئوریک ...

مقاله ارائه روشی جهت تعیین اندازه بافرها در حوزه زمان بندی زنجیره بحرانی (مطالعه موردی: شرکت سولیران)

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ** ارائه روشی جهت تعیین اندازه بافرها در حوزه زمان بندی زنجیره بحرانی (مطالعه موردی: شرکت سولیران) چکیده زنجیره بحرانی رویکردی نوین در حوزه مدیریت پروژه می باشد که به منظور رفع اثرات نامطلوب پروژه ها و علل بروز آنها، افزایش کارایی منابع و بهره برداری از محدودیتهای ...

مقاله اعتبارسنجی شاخصهای استرس حرارتی WBGTو P4SR به کمک دمای عمقی بدن

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
** این مقاله شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ** اعتبارسنجی شاخصهای استرس حرارتی WBGTو P4SR به کمک دمای عمقی بدن چکیده زمینه و هدف: : شرایط محیطی گرم و مرطوب در بسیاری از مناطق جهان شایع می باشد که این شرایط می تواند بر سلامت و راندمان افراد موثر باشد. بنابراین جهت توصیف مناسب از شرایط محیطی ...

مقاله استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان در طبقه بندی پدیده تغذیه گرایی و بررسی تاثیر پیش پردازش متغیرهای ورودی با آنالیز مولفه های اصلی

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان در طبقه بندی پدیده تغذیه گرایی و بررسی تاثیر پیش پردازش متغیرهای ورودی با آنالیز مولفه های اصلیچکیده پدیده تغذیهگرایی یکی از پیامدهای غیرمستقیم فرایندهای توسعهمحور است، که اثرات نامطلوبی بر کیفیت آب دریاچه ها و مخازن سدها دارد. این پدیده در شرایط حاد، بسیاری از اهداف اقتصادی ساخت مخازن را با مشکلات جدی روبرو ساخته ...

مقاله مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از دادههای هواشناسی- مطالعه موردی منطقه حاشیه دریای خزر

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از دادههاي هواشناسی- مطالعه موردي منطقه حاشیه دریاي خزر چکیده تبخیر یکی از مؤلفههاي اصلی چرخه آب در طبیعت بوده و تعیین دقیق آن براي بسیاري مطالعات مثل بیلان آبی حوزه، طرح ریزي و مدیریت منابع آب حائز ...

مقاله پیش بینی و آنالیز حساسیت تبخیر ماهانه از مخزن سد سیاه بیشه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** پيش بيني و آناليز حساسيت تبخير ماهانه از مخزن سد سياه بيشه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در ترکيب با الگوريتم ژنتيکچکيده فرآيند تبخير، يکي از مؤلفه هاي اصلي چرخه آب در طبيعت است که نقش اساسي در مطالعات کشاورزي، هيدرولوژي و هواشناسي، بهره ...

مقاله کاربرد سیستمهای استنتاج عصبی – فازی تطبیقی و برنامهریزی ژنتیک برای برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمالغرب ایران

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** کاربرد سیستمهاي استنتاج عصبی - فازي تطبیقی و برنامهریزي ژنتیک براي برآورد تبخیر تعرق ماهانه در شمالغرب ایران چکیده تبخیر و تعرق یکی از اجزاي اصلی چرخه هیدرولوژي است که تخمین دقیق آن در طراحی و مدیریت سیستم-هاي آبیاري، شبیهسازي تولیدات گیاهی و مدیریت منابع آب ضروري است. ...

مقاله سنجش حساسیت تبخیر و تعرق مرجع نسبت به عوامل اقلیمی با استفاده از تکنیک های هوش محاسباتی و روشهای آماری چند متغیره

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** سنجش حساسيت تبخير و تعرق مرجع نسبت به عوامل اقليمي با استفاده از تکنيک هاي هوش محاسباتي و روشهاي آماري چند متغيرهچکيده تبخيروتعرق يکي از پارامترهاي موثر بر بيلان آبي حوزه هاي آبريز محسوب مي شود. پارامترهاي زيادي بر پديده تبخيروتعرق اثر مي گذارند بنابراين براي ...

مقاله برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد تبخیر و تعرق ماهانه گیاه مرجع توسط مدل رگرسیون درختی در نواحی مختلف آب و هوایی ایران چکیده تبخیر و تعرق یکی از اجزاي اصلی چرخه هیدرولوژي ( آبشناسی) و تخمین نیاز آبیاري است . در سال هاي اخیر استفاده از سیستم هاي هوش مصنوعی براي برآورد ...

مقاله کاربرد مدل M5 در برآورد تبخیر- تعرق مرجع در ایستگاههای شیراز و کرمانشاه

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست ***   کاربرد مدل M5 در برآورد تبخير- تعرق مرجع در ايستگاههاي شيراز و کرمانشاهچکيده دراين تحقيق توانايي مدل درختي M5 براي تخمين تبخير- تعرق مرجع در دو ايستگاه هواشناسي شيراز و کرمانشاه مورد ارزيابي قرار گرفت . دادههاي مورد استفاده شامل متغيرهاي متوسط دماي هوا ، ساعت ...

مقاله استفاده از سیستم های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** استفاده از سیستم های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه چکیده تبخیر و تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی و تخمین نیاز آبیاری است. در سال های اخیر استفاده از سیستم های هوشمند برای برآورد پدیده های هیدرولوژی افزایش چشمگیری داشته است؛ لذا ...

مقاله توسعه مدل ترکیبی رگرسیون چندگانه – تحلیل مولفه ها و عامل های اصلی (MLR-PCA) در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع ( مطالعه موردی : ایستگاه کرمان )

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** توسعه مدل ترکيبي رگرسيون چندگانه - تحليل مولفه ها و عامل هاي اصلي (MLR-PCA) در پيش بيني تبخير-تعرق مرجع ( مطالعه موردي : ايستگاه کرمان ) چکيده تبخير-تعرق مرجع يکي از پارامترهاي مهم در مديريت آبياري گياهان است . تبخير-تعرق مرجع يک پديده چندمتغيره و پيچيده مي ...

مقاله ارزیابی مدل موجک جهت برآورد تبخیرـ تعرق مرجع (مطالعه موردی ایستگاه انار استان کرمان)

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی مدل موجک جهت برآورد تبخیرـ تعرق مرجع (مطالعه موردی ایستگاه انار استان کرمان) چکیده تبخیرـتعرق مرجع یکی از پارامترهای لازم جهت تعیین نیاز آبی گیاه و برنامهریزی آبیاری میباشد که برآورد دقیق آن امری ضروری است. مدل موجک از جمله مدلهای پر کاربرد در برآورد تبخیرـتعرق با ...

مقاله بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از روش های تجربی و شبکه عصبی مصنوعی با مرجعیت مدل پنمن- مانتیس در ایستگاه سینوپتیک اراک

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از روش های تجربی و شبکه عصبی مصنوعی با مرجعیت مدل پنمن- مانتیس در ایستگاه سینوپتیک اراک چکیده: تبخیر و تعرق یکی از بخش های مهم سیکل هیدرولوژی است. تخمین دقیق این پارامتر برای مطالعاتی نظیر بیلان آبی، مدیریت و طراحی ...

مقاله بررسی وضعیت آلودگی خاک به فلزات سنگین کبالت و کروم (مطالعه موردی شهرستان نهاوند)

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقاله بررسی وضعیت آلودگی خاك به فلزات سنگین کبالت و کروم (مطالعه موردي شهرستان نهاوند) چکیده کیفیت منابع آب و خاكعمدتاً متأثر ازآلودگیهاي ناشی از فعالیتهاي انسان میباشد، که به صورت منابع آلاینده نقطهاي و غیر نقطهاي نمود مینمایند.آلاینده هاي غیر نقطهاي به عنوان مهمترین عوامل آلوده کننده منابع آب و خاك در مقیاس جهانی به شمار میروند و کشاورزي بیشترین سهم ...

مقاله مدل سازی تلفات تبخیر در مخازن بر پایه شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سد سهند)

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مقاله مدل سازی تلفات تبخیر در مخازن بر پایه شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سد سهند) چکیده مدیریت و بهره برداری از ذخایر سدها بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک نیاز به برآوردهای مطمئن از تبخیر دارد. در این تحقیق به بررسی عملکرد شبکه های عصبی ...

مقاله طراحی معماری داخلی خانه کودک بر مبنای روانشناسی محیط

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طراحی معماري داخلی خانه کودك بر مبناي روانشناسی محیط چکیده: این تفکرکه ضرورت به کارگیري اصول روانشناسی محیط در طراحی داخلی خانه کودك، با توجه به رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل موثر در بهبود رفتار کودك اجتناب ناپذیر است، موجب انگیزه براي تنظیم این مقاله شده است به دلیل حساسیت موضوع، طراح معماري داخلی باید زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی در ...

مقاله برآورد روزانه تبخیر با استفاده از مدل برنامهریزی بیانژن (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** برآورد روزانه تبخیر با استفاده از مدل برنامه ریزي بیانژن (مطالعه موردي: استان خراسان جنوبی) چکیده: تبخیر یکی از مهمترین پدیدههاي اقلیمی بوده و برآورد درست مقدار تبخیر نقش اساسی در مدیریت بهینه منابع آب و تعیین نیاز آبی ایفا میکند. تاکنون روشها و فرمولهاي تجربی فراوانی در ...

مقاله مدل الگوریتم انبوه سازی ذرات در پیش بینی حداکثر دمای ماهیانه

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مدل الگوریتم انبوه سازی ذرات در پیش بینی حداکثر دمای ماهیانه چکیده با توجه به تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و خشکسالیهای اخیر، پیشبینی دمای حداکثر به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی فرصت مناسبی را برای برنامهریزان قرار میدهد. بررسی و تحلیل دمای حداکثر به عنوان یکی از ...

مقاله استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی و پرسپترون چند لایه در برآورد مقادیر تبخیر و تعرق حوضه دریاچه ارومیه و مقایسه آنها با مدل های تبخیر و تعرق پتانسیل

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی و پرسپترون چند لایه در برآورد مقادیر تبخیر و تعرق حوضه دریاچه ارومیه و مقایسه آنها با مدل های تبخیر و تعرق پتانسیل چکیده در این تحقیق مقادیر تابش خورشیدی روزانه، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد در حوضه دریاچه ارومیه ...

مقاله مقایسه دقت مدلهای خبره و روشهای تجربی در شبیهسازی تبخیرتعرق مرجع

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مقایسه دقت مدلهای خبره و روشهای تجربی در شبیهسازی تبخیرتعرق مرجع چکیده در این مطالعه قابلیت عملکرد روش برنامهریزی بیان ژن 1(GEP) و مدل درختی M5 به عنوان روشهای هوشمند و معادلات تجربی ریچی و هارگریوز-سامانی در تخمین تبخیرتعرق مرجع (ET0) ماهانه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این ...

مقاله شبیه سازی تبخیر با استفاده از مدلهای فازی عصبی ومقایسه آن با مدلهای سری زمانی (مطالعه موردی : دشت جم)

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** شبیه سازی تبخیر با استفاده از مدلهای فازی عصبی ومقایسه آن با مدلهای سری زمانی (مطالعه موردی : دشت جم) چکیده : جهت مدیریت مناسب در یک حوضه هیدرولیکی نیاز به شناخت کامل آن میباشد . میتوان گفت یکی از مهمترین بخشها از این شناخت مربوط به ارائه ...

مقاله مروری بر کاربرد بردار پشتیبان در مهندسی عمران

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** مروري بر کاربرد بردار پشتیبان در مهندسی عمران خلاصه تحقیقات اخیر در سیستم پردازش داده ها و تحقیقات مهندسی نسبت به ایجاد سیستم هاي هوشمند به منظور تکامل مدل ها براي مسائل گسترده ي مهندسی پرداخته شده است. ماشین بردار پشتیبانی یکی از روشهاي یادگیري بانظارت است که ...