اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی رابطه ی اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي اعتماد اجتماعي و مشارکت ورزشي در بين زنان در جامعه شـهري ايـران پرداختـه است . روش تحقيق ، پيمايش است . جامعه آماري، زنان ٣٠-١٥ساله شهر جهرم هستند که ٣٣٦نفر به عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي مشتمل ...

مقاله پیاده سازی سیستم های مدلسازی اطلاعات ساختمان در صنعت حمل و نقل ریلی

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امروزه مدل سازي اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده اي از طراحي و ساخت تا بهره برداري و حتي مرحله تخريب ساختمان ها پيدا کـرده اسـت . ايـن فناوري با نمايش ديجيتال خصوصيات ساختمان ، مديرپروژه و ذينفعان را در هرمرحله براي تصميم گيري درست ياري مي کند. در واقع معيارهاي ارزيـابي عملکرد پيمانکاران بر اساس اين دو مقوله ، تعيين ...

مقاله گردشگری و عصر ارتباطات

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با گسترش فناوري اطلاعات در جهان و ورود سريع آن به زندگي روزمره ، مسائل و ضرورت هاي تازه اي نيز بوجود آمده است . امروزه انسان مدرن کسي است که به اطلاعات دسترسي داشته باشد و دسترسي به اطلاعات نه يک ضرورت بلکه يک قدرت محسوب مي شود. در سال هاي اخير دسترسي به اينترنت آسان شده است ...

مقاله بررسی نقش توانمندیهای رودخانه ها در توسعه گردشگری شهری سمیرم با استفاده از مدل SWOT

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امـروزه گردشـگري بـه عنـوان سـومين صـنعت پـس از نفـت و خـودرو سـازي و پويـاترين صـنعت از لحـاظ تحـرک و ايجـاد زمينـه هـاي اشـتغال و توسـعه همـه جانبـه در جهـان بـه خودنمـايي پرداختـه اسـت وبـا ايجـاد فرصـتي راهبـردي سـبب تنـوع اقتصـاد جوامـع محلـي ، ايجـاد فرصـت هـاي شـغلي و افـزايش سـطح درآمـد در نقـاط جهـان شـده و باعـث ثبـات و ...

مقاله کاربرد معادله حالت CPA-Cubic-Plus-Association سیستم های مهم صنعتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد خلاصه : در صنايع نفت و پتروشيمي، مخلوط هاي شامل عامل پيوند هيدروژني، مانند مخلوط هاي آب و الکل يا گليکول و هيدروکربن ها بسيار مورد توجه ميباشد. توصيف دقيق تعادلات فازي اين سيستم ها يک مسئله رقابتي پراهميت صنعتي و تکنولوژي در فرآيندهاي پتروشيمي مي باشد. معادله حالت CPA يک مدلي است که ...

مقاله برنامه ریزی راهبردی در توسعه گردشگری پایدار روستایی( مطالعه موردی: روستای چاشم ، استان سمنان )

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : هر منطقه با توجه به پتانسيلها و امکانات موجود خود ميتواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گيرد و با توسعه در يک بخش ، زمينه توسعه ساير بخشها را نيز فراهم سازد. گردشگري روستايي هر روزه مشتاقان بيشتري مي يابد و انتظار ميرود نقاط روستايي در آينده به يکي از مهمترين مقاصد گردشگري تبديل شوند، که ...

مقاله بررسی سبک مدیریتی موفق در سازمان های فرهنگی و هنری (مطالعه موردی: مؤسسه فرهنگی هنری صبا)

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده: این تحقیق، حاصل پژوهشی توصیفی است که با هدف »بررسی سبک مدیریتی مؤسسه فرهنگی و هنري صبا« به عنوان یک سازمان فرهنگی هنري موفق، صورت گرفته؛ تا بتوان الگویی علمی و کاربردي را در زمینه مدیریت موفق بر سازمان هاي فرهنگی و هنري ارائه نمود. براي تعیین سبک مدیریت، ابتدا دیدگاههاي نظري مختلف در ارتباط با وظایف پنجگانه مدیریت، شامل ...

مقاله چالش ها و چشم اندازهای توسعه کشاورزی و نقش آن در افزایش درآمد

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده توسعه فرآيندي هدف دار است که به وسيله انسان آغاز مي گردد و هدف آن بهبود بخشيدن به شرايط زيستي کليه افرادي است که در يک جامعه زندگي مي کنند. ترويج و آموزش کشاورزي اهرم عمران روستايي و بازوي قوي توسعه کشاورزي مي باشد که اين دو خود بخشي از توسعه ملي است . بدون توسعه کشاورزي ، عمران ...

مقاله اهمیت و جایگاه قنات در صنعت گردشگری (مطالعه موردی: قنات پایکم بم )

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده از اهداف گردشگري روستايي و اکونوريسم مي توان به مشاهده و تجربه گردشگر از طبيعت و به همراه آن چشم اندازهاي فرهنگـي موجود در طبيعت اشاره نمود. يکي از اين چشم اندازها قنات ها ميباشد که به عنوان کهن ترين هنر استحصـال آب هـاي زيرزمينـي، مورد توجه و استقبال گردشگران قرار گرفته است . با توجه به اقليم خشک ...

مقاله شاخص های تحلیل امنیت در فضاهای شهری

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : انسان و محيطي که در آن زندگي ميکند، کليتي تفکيک ناپذير از يکديگر هستند. رشد سريع شهرنشيني و افزايش روزافزون جمعيت شهرنشين که خود اختلاط و درهم آميزي بيشتر انسان ها را در فضاي شهري به همراه دارد، باعث شده تا بحث امنيت ، اهميت خاصي در مسائل شهري پيدا کند. امنيت شهري؛ يعني آرامش ، اطمينان خاطر ...

مقاله بررسی گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی شهرستان خوی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده امروزه روستاييان براي کسب درآمد و گذران زندگي در محيط روستاها ناچارند دست به فعاليت هاي مختلفي در زمينـه هـاي کشاورزي،دامداري،صنايع دستي يا خدماتي بزنند.در روستاهاي ايران ظرفيت هاي بسياري وجود دارد که مـي توانـد موجبـات توسعه روستايي را فراهم آورد،يکي از اين ظرفيت ها بحث گردشگري روستايي است .گردشگري روستايي مي تواند منبع جديد درآمد و اشتغالزايي براي ...

مقاله تحلیل اثرات مشارکت تحولی بر هوشمند سازی شهر ها (با تاکید بر محیط زیست شهری ) و ارزیابی پارامتر های موثر به کمک تکنیک دلفی کلاسیک ؛ مطالعه ی موردی شهر مشهد

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده مديريت هاي شهري يکي از اثرگذارترين عناصر در ساماندهي و برنامه ريزي شهرها محسوب ميگردد کـه نقـش بسـيار مهمـي در اداره امـور شـهرها دارند. بديهي است زماني اين ساختار مديريتي قادر است که به وظايف خود به خوبي عمل کند که مناسب و مطلوب طراحي شده باشد و بر پايه توجه بـه رضايت شهروندان عمل نمايد که با رويکرد ...

مقاله تحلیل و چگونگی تأثیر قانون هدفمندکردن یارانه ها بر هزینه کلان شهر

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده يکي از نهادهايي که در سطح اقتصاد کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم از قانون هدفمندسازي يارانه تأثير ميپذيرد،شهرداريها به ويژه کلان شهرها هستند؛ اين طرح شهرداريها را از دو جهت درآمدو هزينه به صورت مستقيم و غيرمستقيم متأثر خواهد ساخت . در اين مقاله سعي داريم با کالبد شکافي ساختار هزينه کلان شهرها (مطالعه موردي کلان شهر اصفهان ...

مقاله فضاهای رهامانده شهری در افت کیفی منظر بافت تاریخی شهر شیراز و برنامه ریزی راهبردی آن ها

word قابل ویرایش
22 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : بافت تاريخي شهر شيراز يکي از بافت هاي تاريخي ارزشمند و شناخته شده در سطح جهان است . روزگاري اين بافـت محل زندگي اقشار اصيل و متمکن شهر شيراز بود. اما امروزه به محل زندگي اقشار درآمـدي پـائين و اغلـب غيـر بـومي جامعه شهري تبديل شده است که اين امر، روز به روز، اين بافت را به سـمت ...

مقاله شناسایی عوامل تاثیر گذار برتوسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی روستای اسفرجان )

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده صنعت گردشگري در قرن حاضر به عنوان يکي از پر رونق ترين صنايع و نيرو محرکه توسعه اقتصاد جهاني شـناخته مـيشـود. ايـن صنعت نو ظهور توانسته با تاثيرگذاري خود روي ديگر صنايع نظر بسياري از دست اندر کاران صنايع را بـه خـود جلـب کندتوسـعه گردشگري در مناطق روستايي يکي از راههاي نجات روستاها از فقر قلمداد مـي شـود..اولين گـام ...

مقاله تحلیل و برنامه ریزی فضاهای گردشگری شهرستان لنگرود

word قابل ویرایش
37 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : امروزه صنعت گردشگري در دنيا يکي از منابع مهم درآمدزايي کشورها ويکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان محسوب ميشود. الگوهاي نوين توسعه بر مدار توسعه محلي و بهره گيري از تنوع مکاني ـ فضايي استوار هستند؛ بنابراين شناسايي ظرفيت ها و توانمنديهاي مختلف در سطوح خرد فضاهاي جغرافيايي در کانون توجه برنامه ريزان توسعه قرار دارد. تحقق ...

مقاله بررسی اصطکاک منفی در شمع قائم و مایل منفرد با استفاده از مدل سازی عددی

word قابل ویرایش
34 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
در این نوشتار اصطکاک منفی در شمع قائم و مایل منفرد بررسی شده است. ابتدا به منظور صحت سنجی نتایج، یک شمع قائم اتکایی و اصطکاکی مدل شده و نتایج به دست آمده از آن با نتایج ارائه شده توسط سایر پژوهشگران مقایسه و تایید شده است، سپس یک شمع منفرد قائم اتکایی و یک شمع قائم اصطکاکی تحت سربارهای ...

مقاله نقش سیستم حمل و نقل در توسعه پایدار شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه امروزه حمل و نقل نقش مهمي در توسعه پايدار شهري دارد. سيستم هاي حمل و نقل شهري به عنوان يکي از اجزاي مهم و کليدي در برنامه ريزي و مديريت نقش مهمي در پيشبرد نظام توسعه شهري در چارچوب توسعه پايدار دارد. افزايش تقاضا و عدم عرضه کافي مشکلاتي را در صنعت حمل و نقل بوجود آورده است و ...

مقاله بازارچه های مرزی و مکان یابی نامناسب آن ها در شهرها (مورد: بازارچه مرزی شهر پاوه )

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : با رشد سريع شهرنشيني، گسترش و پيچيده شدن مسائل شهري، يکي از اولين مشکلات شهري که نزد برنامه - ريزان ديده شده است ، مکان گزيني براي کاربريهاي مختلف شهري ميباشد، از جمله اين مهم ترين کاربريها که در بسياري از شهرها بويژه شهرهاي مرزي تبديل شده ؛ بازارچه هاي مرزي است . با وجود آن که هدف ...

مقاله ارزیابی نقش گردشگری در توسعه کالبدی- فیزیکی شهرستان زهک (مطالعه موردی: روستای خواجه احمد)

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده برنامه ريزان و سياست گذاران براي رسيدن به توسعۀ روستاها، تدابير و راهکارهاي گوناگوني انديشيده اند که در اين بين يکي از اين راه ها بسط و توسعۀ صنعت گردشگري ميباشد، تجربه ثابت کرده است که گردشگري همواره در بردارندة تأثيرات فراواني در توسعه است . بدين دليل ، سياست توسعۀ گردشگري، امروزه رويکردي عمومي است که دولت ها ...

مقاله برنامه ریزی راهبردی واستراتژی توسعه اکوتوریسم گردآوری اطلاعات از طریق تجزیه وتحلیل برنامه Swot منطقه مورد مطالعه : دهستان کیار شرقی شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : کشور ايران به دليل برخورداري از پتانسيل هاي بالاي توريستي و بخصوص طبيعت متنوع و زيبا همواره به عنوان يکي از کانونهاي مورد توجه گردشگران در قلمرو سرزميني مطرح بوده است .يکي از اشکال مختلف گردشگري توريسم طبيعي است که در حقيقت توريسمي برپايه پايداري محيط زيست با تمرکز اوليه بر تجربه محيط هاي طبيعي که عامل ترويج ...

مقاله بررسی و مدیریت قابلیت های زمین گردشگری سافاری در مناطق کویری ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده علم کاربردي زمين گردشگري از جمله علوم جديدي است که در سال هاي اخير پيشرفت نمو.ده است . هنگامي که ابعاد و زمينه - هاي مرتبط با گردشگري به خوبي شناخته شود، اين وضعيت نمود بيشتر و عينيتري پيدا خواهد کرد. مناطق کويري، توانايي بالايي در زمينه ي جذب گردشگر دارند. اين مناطق ، به علت شرايط ويژه ي ...

مقاله نقش پارک های خطی رودکنار شهری در توسعه گردشگری

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده رودخانه هاي شهري داراي نقش ارزنده اي در ارتقاء کيفيت محيطي شهري مي باشند. کناره ي اين رودخانه هـا فضـاي شـهري ممتدي است که در تصوير ذهني شهروندان سرزندگي را در شهر به جاي مي گذارند وبه عنوان فضاهاي چند عملکـردي امکـان ايجادفضاي شهري سرزنده و جـاذب جمعيـت را فـراهم مـي آورنـد و داراي مشخصـات و نشـانه هـاي خاصـي ...

مقاله گسترش قابلیت های گردشگری مبتنی بر آثار تاریخی فرهنگی ادیان (نمونه موردی آثار مربوط به آیین زرتشتی استان اصفهان )

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده ايران به واسطه دارا بودن پيشينه قوي و غني تمدني فرهنگي، يکي از مناسب ترين مقاصد جهت گردشگري فرهنگي در سطح جهاني است که باوجود دارابودن زمينه هاي فراوان فرهنگي اجتماعي، تاکنون کمتر از داشته هاي خود جهت معرفي اين جلوه ها به مردم دنيا استفاده نموده است . از سويي ديگر در مبحث جهاني گفتگوي اديان ، ايران ...

مقاله بررسی ژئوتوریسم دشت بجنورد و اثرات آن در جذب گردشگر

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : شهر بجنورد در استان خراسان شمالي واقع شده است . بر اساس مطالعات انجام گرفته سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دشت بجنورد به عنوان يکي از ناحيه هاي گردشگري قطب شمال شرق کشور قلمداد شده است و علاوه بر قابليتهاي طبيعي از ارزشها و بنيانهاي تاريخي و فرهنگي ريشه داري برخوردار است که عمدتا در محيطي زمين شناسي ...