اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله جهانی شدن مالی و تامین مالی اسلامی

word قابل ویرایش
26 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هدف اين پژوهش بررسي جهاني شدن مالي و تامين مالي اسلامي مي باشد. جهاني شدن پديده اي است که حرکت تمام کشورهاي جهان را به سمت موجوديت واحد هدايت ميکند و تمام عرصه هاي گوناگون زندگي افراد را تحت تاثير خود قرار ميدهد. اعتقاد بر اين است که جهاني شدن باعث توسعه ي قانوني، نهادي و مالي در کشورها ...

مقاله اخلاق در حسابداری

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده چگونه ميتوان به هدف اصلي حسابداري رسيد؟ پاسخ واضح و روشن است در سايه اخلاق است . ما بايد در ابتدا کساني که وارد رشته حسابداري ميشوند را با اخلاق آشنا کنيم . حال هرچه مي خواهيم بهترين فرمول هاي حسابداري، بهترين کتاب هاي حسابدار را به او آموزش دهيم اگر دانشگاه هاي ما يک فرد با اخلاق را ...

مقاله مقایسه تطبیقی روش های تامین مالی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

word قابل ویرایش
25 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : يکي از تصميماتي که مديران واحد اقتصادي به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ مي نمايند، تصميمات مربوط به تامين مالي مي باشد اين نوع تصميم گيري ها مربوط به ساختار سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تامين مالي و ترکيب آن مي باشد. در نتيجه يک مدير مالي مي تواند از طريق ايجاد تغييردرمواردي مانند ...

مقاله بانک داری اسلامی در هند: پیشرفت ها، چشم اندازها و دشواریها

word قابل ویرایش
23 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده نظام مالي هند در سال هاي اخير شاهد تغييرات زيادي بوده است . مهم ترين آن ها خصوصي شدن بخش بانک داري هند و گشايش بانک هاي جديد است . بانک اسلامي پديده جهاني نويني است ، که هند بايد آن را در نظام مالي در حال توسعه هند به رسميت بشناسد. اين پژوهش براي ارزيابي پيشرفت ها و ...

مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بانکداری اسلامی

word قابل ویرایش
19 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با گسترش صنعت بانکداري، متفکران مسلمان به اين فکر افتادند که به شکلي از اين پديده استفاده کنند اما به دليل آن که بيش تر فعاليت هاي بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع مي باشد, از اين رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانکداري متعارف , توجيه هاي شرعي پيدا کنند ...

مقاله بکارگیری ابزار صکوک در تأمین مالی با رویکردی اسلامی : چالش ها و فرصت ها

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده رويکردهاي تأمين مالي در دو دهه اخير افزايش چشمگيري داشته است به نحوي که نرخ متوسط رشد سالانه استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي در دنيـا برابـر بـا ٣٠ درصد بوده است . صرفنظر از تفاوتهاي مذهبي، نژادي، اين عملکرد چشمگير، اقتصاد بسياري از کشورهاي مسـلمان و غيـر مسـلمان را بواسـطه افـزايش رشـد سرمايه گذاري در اين حوزه و فرصت ...

مقاله تبیین مدیریت استراتژیک با رویکرد انقلاب اسلامی

word قابل ویرایش
7 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصه ميتوان گفت که جامعه اسلامي نياز به نوعي از مديريت دارد که با ارزشهاي انساني و ديني و مباني اخلاقي آن پيوستگي داشته و آرمانهاي اسلامي را مورد توجه و عنايت قرار دهد. ميتوان عنوان کرد که مديريت اسلامي بر مبناي ارزشهاي الهي اسلام ، زمينه هاي تعالي انسان را فراهم مي آورد هدف اصلي اين تحقيق ، تبيين ...

مقاله تاثیرمعنویت اسلامی بر هویت سازمانی (مورد مطالعه : دانشگاه آزاد واحد دماوند)

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده هدف اين پژوهش بررسي تاثير معنويت اسلامي بر هويت سازماني است . جامعه آماري اين پژوهش شامل کارکنان دانشگاه آزاد دماوند است که حجم نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران ، ١٥١ نفر محاسبه گرديد و اعضاي نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت جمع اوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته معنويت اسلامي و پرسشنامه استاندارد هويت سازماني ...

مقاله تبیین نقش هوش معنوی در اخلاق کار اسلامی کارکنان

word قابل ویرایش
22 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در اين پژوهش به بررسي تاثير هوش معنوي به عنوان يک متغير پيش بين بر اخلاق کار اسلامي کارکنان پرداخته شده است . پژوهش حاضر به روش توصيفي-پيمايشي انجام شده است . جامعه آماري کارشناسان با بيش از ٥ سال سابقه کار و حداقل تحصيلات کارشناسي يک شرکت خودرو سازي تعيين شد. از ٤٠٠ نفر جامعه آماري، پرسشنامه به ...

مقاله تاثیر نظام مالیاتی اسلامی بر نظام اقتصادی امروزی همگام با حماسه اقتصادی (مطالعه موردی نظام و ساختار مالیاتی کشور ایران )

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده مباني حقوقي ماليات هاي اسلامي دقيقا متخذ از کتاب و سنت است . مجوز اخذ، الگوي مصرف ، ابزارجمع آوري ماليات و اهداف سياست هاي مالياتي درنظام اقتصاد اسلامي به طوردقيق ، شرعي و مشخص ميباشد. ارزيابي نظام مالياتي اسلامي و نظام اقتصادي متعارف نيازمند شناخت ابعاد فقهي، الگوي مصرف آن ها و نظام تحصيلي ماليات هاي اسلامي است ...

مقاله بررسی تامین مالی اسلامی و مالیات متعارف

word قابل ویرایش
29 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده يکي از منابع مالي مهم دولت ها از جمله حکومت اسلامي ماليات است . نظام مالياتي به عنوان يک خرده نظام ، بايد در راستاي پاسخ گويي به نيازها و تکفل مسؤوليت مربوط به خويش ، متحول شود. اين مقاله با همين نگاه تلاش مي کند تا لايحه تحول نظام مالياتي کشور را بر اساس آموزه هاي اسلامي مورد ...

مقاله کاربرد روش هاردی کراس برای تعیین مشخصات مجهول لولههای شبکه توزیع آب

word قابل ویرایش
6 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد چکیده روش هاردی کراس معمولاﹰ برای تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب به کار میرود. تحلیل هیدرولیکی شبکه غالباﹰ برای تعیین عملکرد هیدرولیکی شبکه و در مواردی نیز برای کنترل روش طراحی و بهینه سازی استفاده می شود. گرچه امروزه کاربرد روشهای رایانه ای جدیدتری همچون روش نیتون ـ رافسون و روش نظریه خطی به ...

مقاله کارکردهای نظام مالی اسلامی در تحقق حماسه اقتصادی

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده تبيين کارکردهاي نظام مالي اسلامي از منظر شاخصه هاي تمايزي و کارکردهاي عملياتي در راستاي تحقق حماسه اقتصادي به منزله يک اقدام روبه جلو جهت استقرار نظام مالي مطلوب در مسير تعالي کشور به شمار مي رود. با عنايت به ماهيت اکتشافي ابعاد مالي اسلامي در وهله اول بايد جايگاه نظام مالي اسلامي به منظور تحقق حماسه اقتصادي تبيين ...

مقاله مطابقت ابزارهای جدید تامین مالی و شریعت اسلامی

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده نظام مالي اسلامي شبکه اي از ابزارهاي مالي بازارهاي مالي و نهادهاي مالي اسلامي است که در چارچوب اصول ومباني اسلامي وظيفه تخصيص بهينه منابع را به عهده دارد . يکي از مهمترين نقش هاي نظام مالي توسعه وگسترش ابزارها و نهادهاي مالي است . تامين منابع لازم براي رشد و توسعه ء اقتصادي دغدغه ء همه ء کشورها ...

مقاله حکایت تحویل ارزش از فناوری اطلاعات (Val IT)

word قابل ویرایش
8 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه Val IT که در مارس ٢٠٠٦ انتشار يافت ، گام مهمي در تکامل تدريجي ISACA، موسسه نظام راهبري فناوري اطلاعات (ITGI) و اهداف کنترلي براي اطلاعات و فناوري مرتبط (COBIT) است . در اين مقاله ، چگونگي پيدايش Val IT، سهم دست اندرکاران کليدي ، ضرورت ، اهداف ، منافع ، عناصر کليدي و نحوه استفاده از آن تشريح ...

مقاله میزان اثربخشی اصول بنیادی اخلاق در حسابداری با توجه به آیات و روایات

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده بررسي رابطه بين اثربخشي اصول بنيادي در حرفه حسابداري با توجه به آيات و روايات، هميشه براي صاحبان شرکت ها و سهامداران ايجاد دغدغه نموده است . اين پژوهش با اهداف کمک به ايجاد امنيت رواني و به دنبال آن امنيت اقتصادي از طريق گسترش اخلاق در بين حسابداران و کمک به تبيين اصول اخلاق حرفه اي بر مبناي اصول ...

مقاله اخلاق در حسابداری

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : چگونــه مــيتــوان بــه هــدف اصــلي حســابداري رســيد؟ پاســخ واضــح و روشــن اســت در ســايه اخــلاق اســت . مــا بايــد در ابتــدا کســاني کــه وارد کســاني کــه وارد رشــته حســابداري مــيشــوند را بــا اخــلاق آشــنا کنــيم . حــال هرچــه مــيخــواهيم بهتــرين فرمــول هــاي حســابداري، بهتــرين کتــاب هــاي حســابدار را بــه او آمــوزش دهــيم اگــر دانشــگاه هــاي مــا ...

مقاله بررسی چالش ها و مشکلات بانکداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده آغاز بانکداري اسلامي و گسترش روز افزون آن در سطح جهان از يک سو و وقوع بحران مالي جهاني و تزلزل بيش از حد انتظار بانکداري متعارف و ثبات نسبي بانک هاي اسلامي در قبال آن از سوي ديگر، بسياري از متفکران را به تامل بيشتر در ماهيت بانکداري اسلامي وا داشته است .از آنجا که بانک ها نقشي ...

مقاله طراحی یک سیستم خبره تصمیم یار برای کمک به فرآیند ایجاد استراتژی مدیریت دانش

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : انتخاب استراتژي براي مديريت دانش ، مستلزم شناسايي و تحليل عوامل زيادي از سازمان است . در نظر گرفتن عواملي مانند همراستايي با استراتژي عمومي کسب وکار، ساختار سازماني ، فرهنگ سازماني ، استراتژي هاي منابع انساني و استراتژي فناوري اطلاعات در کنار آناليز وضعيت فرآيندهاي خلق و انتشاردانش ، انتخاب استراتژي براي مديريت دانش را با دشواري ...

مقاله انتشار اوراق قرضه اسلامی (صکوک)

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده صکوک يکي از ابزارهاي مالي به حساب مي آيد که نشان دهنده مالکيت فرد نسبت به يک دارايي مشخص است صکوک از ابزارهاي مشتق شده از اقتصاد اسلامي محسوب ميشود و فردي که دارنده آن است در واقع مالک دارايي شناخته خواهد شد. تفاوت اوراق قرضه با اوراق صکوک در اينجا مشخص ميشود به طوري که در اوراق ...

مقاله حسابداری اعمال بر اساس مبانی نظری علم حسابداری وآموزه های قرآنی

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با توجه به تاکيد آيات متعدد بر موضوع رسيدگي به اعمال سعي محقق بر اين است که با استفاده از علم حسابداري و بهره گيري از آموزه هاي قرآني يک الگوي مناسب جهت انجام حسابداري اعمال ارائه شود.در اين تحقيق سعي شده است به گونه ي جديدي از حسابداري، تحت عنوان حسابداري اعمال اشاره نمود و با بهره گيري ...

مقاله تأمین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

word قابل ویرایش
21 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده با الغاي بهره در اقتصاد اسلامي، استفاده از ابزارهاي مبتني بر بهره ، نظير اوراق قرضه به طور طبيعي کاربرد ندارد. بنابراين کشورهاي مسلمان بايد به دنبال ساير ابزارهاي جايگزين جهت تأمين مالي، پوشش ريسک يا اجراي سياست هاي پولي باشند. امروزه روش و نحوه تأمين مالي شرکت ها و نهادهاي مختلف در کانون توجه کشورهاي اسلامي و خصوصا ...

مقاله مدیریت سود از دیدگاه اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده استفاده کتتدگان از صورتهاي مالي نگراني زيادي درمورد تقلب هاي صورت گرفته در سازمان هاي تجاري دارند . فروپاشي شرکت هاي بزرگي مثل انرون و ورلدکام توجه اشخاص علاقمند را معطوف شيوه هاي غيراخلاقي درسيستم هاي حسابداري نموده است . مديريت سود به عنوان يکي از مشکلات حرفه حسابداري طي چند دهه گذشته بوده است .مديريت سود استفاده کنندگان ...

مقاله چالش های بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در کشورهای اسلامی

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده تلاش هاي بسياري در جهت هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در سطح دنيا صورت گرفته است . در بررسي هاي تجربي زيادي افزايش مقايسه پذيري صورت هاي مالي شرکت ها پس از بکارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي مزبور مستند شده است . در تدوين اين استانداردها عمدتا عواملي همچون محيط اجتماعي، اقتصادي و سياسي و حتي عوامل فرهنگي مدنظر ...

مقاله حسابداری از نگاه اسلام

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اسلام داراي جهان بيني و سيستم اعتقادي خاصي است . اسلام ديني است که تنها به حوزه هاي فردي محصور نمي شود بلکه سيستم منسجمي را براي زندگي انسان در حوزه هاي مختلف فراهم مي کند. بنابراين جدايي دانش از رهنمودهاي مذهبي براي مسلمانان نارواست چرا که منجربه رفتار غير اسلامي مي گردد. بسياري از انديشمندان مسلمان معتقدند که ...