اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله واترمارک تصاویر دیجیتالی با استفاده تغییر از ضرایب مقداری بلوکهای تصویر در دامنه DFT

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این مقاله تکنیکی جدید براي واترمارك کردن تصاویر دیجیتالی بر مبناي تقسیم تصویر بـه بلوکهـا در دامنـه DFT (Discrete Fourier Transform) ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده قادر است که واترمارك را با حداقل تغییرات در تصویر جاسازي نماید. واترمارك می تواند شامل اطلاعاتی در مورد تصویر و یا صـاحبان آن باشـد. واترمـارك جاسـازي شده درون تصویر کاملا نامرئی ...

دانلود مقاله کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از پروتکل LEACH

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در شـبکههای حسگر بیسیم، با توجه به محدودیت انرژی گره، کاهش مصرف انرژی در هنگام طراحی پروتکلها به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفته میشـود.به عنوان نمونه، نمایندهای از پروتکلهای مسیریابی سلسلهمراتبی و پروتکل LEACH نقش مهمی ایفا میکنند.در پاسـخ به انرژی ناهموار توزیع شـده که ناشـی از رخدادی از تشکیل سرخوشهها میباشد. این مقاله یک الگوریتم بهبودیافته جدید ...

دانلود مقاله بررسی شرایط استفاده از مونوریل به عنوان وسیله ی حمل و نقل انبوه شهری (نمونه ی موردی: مونوریل شهر قم)

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاختراع لکوموتیو بخار در دوران صنعتی تحولی در صنعت حمل و نقل جهان ایجاد کرد. سامانه های حمل و نقل ریلی در حال حاضر به عنوان با صرفه ترین، ایمن ترین و پاک ترین وسایل حمل ونقل عمومی بویژه در شهرها، برای جابه جایی مسافرین کاربرد دارند. مونوریل یکی از انواع جدید سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری می ...

دانلود مقاله تاثیر روشهای مقابله با نیروی نامتعادل در مهاربندهای شورون بر روی پارامترهای لرزهای سازهها

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیکی از مشکلاتی که در طراحی مهاربندهای 7 و 8 وجود دارد، وجود نیروی نامتعادل است که اگر با آن مقابله نشود باعث زیان های غیر قابل جبرانی به سازه می شود. با استفاده از روش های افزایش ارتفاع تیر دهانه ی مهاربندی، استفاده ی همزمان از مهاربندهای 7 و 8، استفادهاز ستون های همبند در دهانه ی مهاربندی، استفاده ...

دانلود مقاله کاربردهای تکنولوﮊی RFID در صنعت ساخت و ساز

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهعمق تأثیرات فناوری اطلاعات در جنبههای مختلف زندگی بشر، موفقیت کاربرد ابزارهای مختلـف ایـن فنــاوری در مــدیریت پــروﮊه را نویــد مــیدهــد . RFID کــه ســرنام Radio Frequency IDentification است و به برچسب هوشمند معروف است، بیـانگر سیـستمهـایی اسـت کـه از امـواج رادیویی برای انتقال اطلاعات مربوط به هویت یک شیء استفاده میکنند . پیشرفتهـای جدیـد RFID بسیار به ارزش و ...

دانلود مقاله جراحی ترانساسفنوئیدال در ۵۹ بیمار مبتلا به بیماری آکرومگالی: نتایج و خصوصیتهای بالینی و رادیولوﮊی

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهآکرومگالی، بیماری چند سیستمی است که اغلب ناشی از ترشح بیش از حد هورمون رشد (GH) ترشح شده از آدنومسلولهای سوماتوتروف هیپوفیز و به طور نادر ناشی از ترشح iGHRH از ضایعههای غیر هیپوفیزی است.۱i- Gonadotrapine hormone releasing hormoneآدنوم سوماتوتروف ترشح کنندهی هورمون رشد (GH)مرد و زن را تقریباﹰ به طور یکسان گرفتار کرده و در اکثر موارد در سن ...

دانلود مقاله مطالعه مقدماتی طرح ملی غربالگری شنوایی نوزادان ایران در بیمارستانهای شهید اکبرآبادی و میرزاکوچک خان تهران (تیر ۱۳۸۲ لغایت شهریور (۱۳۸۳

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهکمشنوایی بهعنوان کاهش توانایی درک اصوات میباشد (1) و میشوند که در حدود %95 این نوزادان سختشنوا دارای والدیندر حقیقت جزو ناتوانیهایی در انسان محسوب میشود که هرگز شنوا هستند .(5- 8) از اینرو متوسط سن تشخیص کمشـنواییبهچشم دیده نشده و بهگونه معلولیتی شدید و درعین حال پنهان شدید تا عمیق در نوزادان بر اساس تأخیر در رشد زبـان معمـولاًبه ...

دانلود مقاله بررسی فراوانی نشانگر Cox2 در نئوپلاسمهای خوشخیم و بدخیم تیروئید

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه طبیعی بدن بیان میشود و پروستاگلاندینی را میسازد که برای هموستاز طبیعی و فیزیولوﮊیک لازم است. در مقابل،آنزیم سیلکواکسیژناز (Cox2) در تبدیل اسید ﮊن آنزیم Cox2 روی کروموزوم 1q قرار گرفته است و یکآراشیدونیک به پروستاگلاندین H2 مؤثر است. دو ایزوفورم پروتئین ۰۷ کیلودالتونی را کد میکند.۲ Cox2 توسطاز آنزیم Cox وجود دارد: Cox1 و Cox2، که وظیفهی کاملاﹰ ...

دانلود مقاله بررسی اختلالهای غدد درونریز در بیماران مبتلا به تالاسمی ماﮊور

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهبیماریهای ﮊنتیک جزﺀ بیماریهای شایع در کشور ما هستند.۱ تالاسمی اختلال در ساخت هموگلوبین است که بهصورت اتوزومال مغلوب به ارث میرسد. تالاسمی بتا شایعترین نوع تالاسمی در کشور ما بوده،۲ به سه نوع مینور، اینترمدیا و ماﮊور تقسیم میشود. حیات بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماﮊور وابسته به تزریق مکرر خون است و به ۶۳ مجلهی غدد درونریز و ...

دانلود مقاله اصلاح طبقه نرم در سازه های فولادی با استفاده از قاب خمشی معادل

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر زلزله سن فرناندو در کالیفرنیا در سال 1971، بیمارستان الیویر به علت دارا بودن دیوار برشی ناپیوسته و ایجاد طبقه نرم با اتصالات صلب ویران شد و در زلزله کوبه (هانشین) ژاپن در سال 1995 میلادی و زلزله هایی با بزرگاهای متفاوت در نقاط مختلف بارها جان انسان های بی گناه بر اثر حذف سیستم باربر جانبی نظیر مهاربندها ...

دانلود مقاله ارتباط مثبت فنوتیپ دور کمر هیپرتریگلیسریدمیک با اختلال متابولیک در افراد با سابقهی فامیلی دیابت

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهدر حال حاضر دیابت یکی از علل عمدهی مرگ و میر در بیشتر کشورهای توسعه یافته است.۱ دیابت یک اختلال متابولیک است که منجر به عوارض زیادی مانند بیماریهای قلبی، کلیوی و چشمی میشود.۲ براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال ۰۰۰۲ میلادی بیش از ۲ میلیون بیمار دیابتی در ایران وجود داشته است و این تعداد در سال ۰۳۰۲ ...

دانلود مقاله اثر توزیع دما ونوع کاتالیست بر عملکرد راکتورهای بستر ثابت در فرایند اکسی کلریناسیون اتیلن

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتوزیــع دمــا در طــول راکتــور هــای بســتر ثابــت در فراینــد اکســی کلریناسیون اتیلن که منجر به تولید اتیلن دی کلرایـد مـی شـود در این تحقیق بررسی شده است . مزیت این کار اینست که ازرسیدن به دماهای بالا که منجر به غیر فعال شـدن کاتالیسـت مـی شـود جلـو گیری شده و به عبارتی عمر مفید کاتالیست استفاده شـده بـالاترمی رود. ...

دانلود مقاله بهینه سازی نگاشت اختلاف مکان در تطبیق استریو با استفاده از اتوماتای سلولی دو بعدی

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده در بینایی سه بعدی، اطلاعات عمق از طریق نگاشت اختلاف مکان، در تطبیق دو تصویر حاصل میشود. لذا تطبیق استریو مهمترین مسئله در بینایی سه بعدی به شمار میرود. در این مسئله هدف یافتن بهترین نگاشت اختلاف مکان است. بعضی از روشهای ارائه شده در این رابطه، نتایج با سرعت بالا ولی با دقت پایین تولید کردهاند. در ...

دانلود مقاله بررسی اثر مصرف خوراکی روغن پستهی وحشی (بنه) بر میزان لپتین و هورمونهای تیروئید سرم موش صحرایی نر

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهلپتین هورمونی پروتئینی است که در سال ۴۹۹۱ درآمریکا کشف شد.۱ لپتین انسانی حدود ۳۸ تا ۴۸ درصد شبیه لپتین موش وموش صحرایی است.۲وظایف متعددی برای لپتین شناخته شده است که عبارتند از جلوگیری از مصرف غذا، تنظیم و تحریک مصرف انرﮊی، سیگنالی برای سیستم تولید مثل، تنظیم شروع بلوغ، تنظیم وضع تغذیه در دوران محرومیت غذایی، جلوگیری از اضافه ...

دانلود مقاله تأثیر تاموکسیفن بر توانایی تولید مثلی موشهای صحرایی ماده

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهتاموکسیفن یک آنتی استروژن غیر استروئیدي است که آنتی استروژنی داشته و پاسخ به استرادیول را مهارمی کند سالیان متمادي براي درمان سرطان پستان به کار می 12) و.(23 تیمار تاموکسیفن در رتهاي اواریکتومی منجر رود.((9 همچنین در درمان سرطانهاي کبد، مغز و پانکراس به تحریک ضعیف افزایش وزن موکوس رحم و تراکم مورد استفاده قرار می گیرد و این ...

دانلود مقاله تعیین رژیم غذایی لارو و بچه ماهیان کپور دریایی((Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 دراستخرهای خاکی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال (استان گلستان)

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهماهیان از نظر تغذیه با یکدیگر متفاوت بوده و هر گروه از پرورش ماهیان دریایی، یکی از بزرگترین مشکلات بهمواد غذایی خاصی تغذیه می کنند. ماهیان یک گونه نیز در حساب می آید و تحت تأثیر عوامل زنده و غیر زنده،سنین مختلف ممکن است عادات غذایی متفاوتی داشته شکار شدن بوسیله موجودات دیگر، گرسنگی، حمل و نقلباشند. به طورکلی ماهیان ...

دانلود مقاله مطالعه کلادیستی خانواده Muridae (Mammalia:Rodentia) در شرق ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهجوندگان خانواده Muridea متنوع ترین گروه را در رده بیوشیمیایی (5)، ایمنولوژیکی (20) و مولکولی 11)، 17 وپستانداران تشکیل می دهند. براساس رده بندي Musser (3 انجام گرفته است. در بررسی سال Musser and 1993and Carleton این خانواده به 381 جنس و 1326 گونه Carleton با احتیاط و بدون نشان دادن الگوي سلسلهتقسیم می شود .(19) رده بندي تکاملی این ...

دانلود مقاله پلوتونیسم ترشیری در محدوده ورقه ۱/۱۰۰۰۰۰ زوزن در خاور گناباد

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه :توده گرانیتوئیدي زوزن با روند شمالی _ جنـوبی بطـول 12/5 کیلـومتر و عـرض 10 کیلـومتر در خاور شهرستان گناباد و در بخش شمال خاوري بلوك لوت قرار گرفته است (شکل . (1 اولین نقشـهبرداري از محدوده سنگهاي این تـوده در سـالهاي 1977 و 1978 توسـط شـرکت ژئومتـال تهـران و B.R.G.M فرانسه انجام گردید و نقشه چهارگوش 1:250000 گناباد که ...

دانلود مقاله شواهد پهنه برشی شکل پذیر در سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه زرین، اردکان

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه:امروزه, در مطالعه پترولوژي سنگهاي دگرگونی استفاده از فابریک هاي ساختاري جهت بررسی جنبه هاي مختلف شرایط حاکم بر سرزمین هاي دگرگونی از جایگاه ویژه اي برخوردار است.بخصوص در دودهه اخیر، مطالعه فابریک ساختاري جهت بررسی شرایط تکتونیکی و ساختار پهنه هاي برشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با مطالعه میکروسکوپی عناصر فابریک ساختاري در نمونه هاي جهت ...

دانلود مقاله ویژگی های ایگنیمبریت های ترشیری منطقه زرند(شمال شرق ساوه)

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهمنطقه مورد مطالعه در شمال شرقی شهرستان ساوه و داراي مختصات جغرافیایی35˚9-35˚21 عرض شمالی و50˚12–50˚45 طول شرقی می باشد. این منطقه جزء ایران مرکزي و بخشی از نوار ماگمایی ارومیه - دختر است. در منطقه مـورد مطالعـه سـنگهاي آتشفشـانی و پیروکلاسـتیت هـاي مربـوط بـه ائوسن(آندزیت،تراکیت،ریولیت،توف) گسترش بیشتري دارند . واحـدهاي جـوانتر(الیگوسـن؟) شـامل ایگنیمبریت و الیوین بازالت می باشند. با توجه ...

دانلود مقاله پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی چشمه بید، جنوب شرق زاهدان

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهتوده گرانیتوئیدي چشمه بید با طیف ترکیبی دیوریت، کوارتزدیوریت، گرانودیوریـت، مونزوگرانیـت و سیینوگرانیت در جنوب شـرقی زاهـدان، بـین طولهـاي جغرافیـاییَ53ْ60 الـیَ17ْ61 و عرضـهاي جغرافیاییَ00ْ29 الیَ18ْ29 واقع شده است(شکل.(1 این توده، بخشی از نوار گرانیتوئیدي زاهـدان ـ سراوان است که با طول 250 و عرض 20ـ2 کیلومتر از شمال غرب زاهدان تا شمال شرق سراوان در کمپلکس نه((Neh رخنمون دارد(شکل.(2اگرچــه ایــن ...

دانلود مقاله مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی جنوب صحنه (شمال شرق کرمانشاه)

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
1 مقدمه:کمربند کوهزائی آلپ-هیمالیا با عبور از ایران مورفولوژي بخشی از کشورمان را دستخوش تحـولاتی نموده است که از آن جمله می توان به رخنمون نوار افیولیتی و ملانژ افیولیتی در امتداد زاگـرس اشـاره کرد.تقسیم بندي هاي مختلفی بر اساس پارامتر هـاي زمـانی و مکـانی در مـورد افیولیـت هـاي ایـران صورت گرفته است.اشتوکلین (1974)افیولیت هاي ایران را به چهار گروه ...

دانلود مقاله مطالعه اسکارن های موجود در افیولیت ملانژ شمال نایین (استان اصفهان، ایران)

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهافیولیت ملانژ نایین در بخش هاي شمالی شهر نایین واقع گردیده و بخشی از افیولیت هاي حلقوي اطراف میکروپلیت شرق-ایران مرکزي (Central-East Iran microplate = CEIM) با سنمزوزوئیک است (شکل شماره یک).سنگ هاي این مجموعه افیولیتی عبارتند از:پریدوتیت ها و پریدوتیت هاي سرپانتینی شده گوشته – گابرو – پیروکسنیت - دایک هاي دیابازي – کمپلکس دایک هاي ورقه اي – ...

دانلود مقاله پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین پتاسپکو و اولتراپتاسیک شمالغرب مرند

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهاین منطقه در شمالغرب مرند و در جنوب شرق برگه 1 : 100000 قره ضیاءالدین واقع شده و بین طولهاي جغرافیایی شرقی 45 درجه و 15 دقیقه تا 45 درجه و 30 دقیقه و عرضهاي جغرافیایی شمالی38 درجه و 30 دقیقه تا 38 درجه و 45 دقیقه محدود شده است. سنگهاي آتشفشانی این منطقه در زون ساختاري ایران مرکزي (Stockline,1968) ...

دانلود مقاله پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی توده کوارتز مونزونیتی تویه-دروار، جنوب غرب دامغان

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهمنطقه مورد مطالعه در محدوده طولهاي جغرافیایی 53 درجه, 45 دقیقه تا 54 درجه و 00 دقیقـه شـرقیو عرضهاي جغرافیایی 35 درجه, 55 دقیقه تا 36 درجه, 01 دقیقه شمالی در 45 کیلومتري جنوب غرب دامغان در شمال روستاي تویه دروار در استان سـمنان واقـع شـده اسـت. در تقسـیم بنـدي واحـدهاي ساختاري ایران منطقه مورد مطالعه در دامنـه جنـوبی زون ...