اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی فضای شخصی و سطوح مناسب خلوت در سرای سالمندان، با توجه به نیاز کاربر

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهخلوت، به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای روانی هر انسان برشمرده می شود و در کیفیت ادراک کاربر از محیط نقش دارد. با توجه به این نکتـه کـه خلـوت دارای سطوح مختلف، از انزوای کامل تا خلوت ذهنی می باشد، و همچنین وابسته بودن سطوح مورد نیاز خلوت به ویژگی های فردی انسان از قبیل جنسـیت، سن و نژاد، ...

دانلود مقاله فن شناسی و آسیب شناسی خنجر مفرغی منسوب به هزاره اول پیش از میلاد

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهکشور ایران، دارای تمدن درخشان با پیشینه تاریخی پربار است، از این رو نیز دارای آثار منقول و غیر منقول با ارزش و تاریخی بسیاری می باشد؛ از جمله این آثار اشیاء مفرغی هستند که در سایت های مختلف باستانی به وفور یافت می شوند. حفاظت، مرمت و همچنین شناخت اصالت این آثار گرانبها که نشانگر هویت و فرهنگ این ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر پارامترهای هندسی مختلف در مقاومت قابهای خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهخرابی پیشرونده یک پدیده دینامیکی است که به صورت گسترش زنجیروار خرابیها در سازه بروز مـییابـد . یکـی از عوامـل بسـیار مهـم و تأثیرگـذار در مقاومت سازه در برابر خطر خرابی پیشرونده نوع سیستم باربر جانبی ساختمان میباشد. امروزه استفاده از قابهای خمشی و یا سیستمهای ترکیبـی کـه دارای اتصالات خمشی هستند، به عنوان یک سیستم باربر جانبی لرزهای بطور ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت تراوش از بدنه و پی سد خاکی آغچای با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهآنالیز تراوش در سدهای خاکی یکی از مهمترین مسائلی است که در صورت عدم توجه به این مهم، عوامل مخربی چون نیروی تـراوش و بوجـود آمـدن فشار آب حفرهای، پایداری سد را مورد تهدید قرار میدهد. با نصب ابزار در بدنه سـدهای خـاکی مـیتـوان از وضـعیت دقیـق سـد در زمـان سـاخت و بهرهبرداری اطلاع حاصل کرد. با استفاده از ابزار ...

دانلود مقاله ارزیابی فرآیند تخمین خسارت برای طرح لرزهای سازهها در روش طراحی بر اساس عملکرد

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمهندسین همواره در تلاش بوده اند تا سهم خسارت ناشی از جانب نقصان دانش خود در وقوع حوادثی مانند زلزله که پدیده ای ناگهانی و بدون اعلام قبلی است را به حداقل برسانند. بزرگترین مشکل مهندسین در این سیر عدم قطعیت های فراوان در پدیده زلزله، طراحی و اجرای یک ساختمان می باشد. از طرفی یکی از مهمترین دغدغه ها ...

دانلود مقاله مقاوم سازی تیرهمبندِدیوار برشی بتن مسلح کوپله با استفاده از ورق های CFRP

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدیوار برشی بتن مسلح یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی مـی باشـد و در بیشـتر اوقـات تعبیـه بازشوهای منظم برای پنجره یا درب ها در دیوارهای برشی بنا به ملاحظات معماری ضروری بـوده و در چنـین مـواردی از دیوارهـای برشـی بازشـودار (کوپله) استفاده می شود. از سوی دیگر تیر همبند ...

دانلود مقاله مقاوم سازی تیرهمبندِدیوار برشی بتن مسلح کوپله با استفاده از ورق های CFRP

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدیوار برشی بتن مسلح یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی مـی باشـد و در بیشـتر اوقـات تعبیـه بازشوهای منظم برای پنجره یا درب ها در دیوارهای برشی بنا به ملاحظات معماری ضروری بـوده و در چنـین مـواردی از دیوارهـای برشـی بازشـودار (کوپله) استفاده می شود. از سوی دیگر تیر همبند ...

دانلود مقاله مدلسازی اجزای محدود قاب بتنی مقام سازی شده با الیاف فولادی (SFRC)

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمطالعات قابل توجهی در زمینه مقاوم سازی سازه های بتن مسلح با استفاده از الیاف فـولادی (SFRC) انجـام شـده اسـت. بـا ایـن حـال بیشـتر ایـن مطالعات دارای پایه تجربی و آزمایشگاهی بوده و تعداد محدودی از آنها در زمینه مدلسازی عددی چنین سازه هایی با استفاده از روش اجـزای محـدود در دسترس می باشند. پژوهش حاضر، نتایج یک مطالعه عددی ...

دانلود مقاله بررسی روش ها و مراحل آنالیز در خرابی پیشرونده

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سالهای اخیر با افزایش فعالیت های تروریستی در ساختمانهای مهم محافظت کردن از جان ساکنین و ایجاد ایمنی در هنگام وقوع این قبیل پدیده هـا اهمیت خاصی پیدا کرده است. خرابی پیشرونده می تواند در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی رخ دهد.این پدیده زمانی اتفاق می افتد که خرابـی یـک عضـو سازه ای منجر به خرابی بخش قابل ...

دانلود مقاله بهینه سازی روکشهای آسفالتی به روش بازیافت در محل و مزایای اجرای آن در مناطق شهری

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاین مقاله با یک دید کلی به شیوه نوین بازیافت آسفالت در محل و مقایسه آن با روشهای معمول پرداخته است. بهینه سـازی روکـشهـای موجـود از دیدگاههای متفاوتی قابل توجه است از جمله: توجیه اقتصادی طرح، رعایت اصول زیست محیطی و سـازگاری طـرح بـا محـیط، طراحـی ارگونومیـک، بازیابی مصالح موجود و در نتیجه ی آن کاهش منابع مصرفی جدید، به ...

دانلود مقاله ارزیابی تاثیر محل قرارگیری دیوار برشی بر رفتار سازه بلند با سیستم مقاوم جانبی دوگانه

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سالهای اخیر، دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش جمعیت موجب رونق ساخت سازه های بلندمرتبه در کشورهای در حال توسعه شده است. به علت اهمیت اقتصادی و انسانی چنینی سازه هایی، انتخاب سیستم های مقاوم جانبی که علاوه بر تامین امنیت جانی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیز باشند، چالش مهمی در ساخت سازه های بلند مرتبه ...

دانلود مقاله نقش مشترک به کارگیری سیستمهای هوشمند ERP , ESC در افزایش ایمنی خودروها و کنترل ترافیک

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهESC کوتاه شده واژه Electronic Stability Control به معنی کنترل پایدار الکترونیک خودروها میباشد. ESC سیستمی است که از قابلیت مناسبی برای ترکیب با سیستم ترمز ضد قفل ABS برخوردار است. کارکرد ESC شامل کاهش قدرت موتور به وسیله کنترل خودکار سرعت (ریتارد) و به طور همزمان عملکرد سیستم ترمز برای کنترل نیروهایی است که عامل از دست رفتن کنترل ...

دانلود مقاله تاثیر غنای بصری جداره های شهری بر روح و روان شهروندان (نمونه موردی: خیابان مهدیه شهر همدان)

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهایجاد زیبایی بصری از نکات مهمی است که در تمامی هنرها بایستی بدان توجه داشت و فقر این عامل در معماری و طراحی شهری منجر بـه عـدم ایجاد ارتباط بین ساختمان و شهروندان میگردد از آنجا که جداره خیابانها، نخستین جلوه از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان باقی میماند، توجه به ابعاد طراحی آنها در جهت پاسخگویی ...

دانلود مقاله توسعه ی شهر خواف با استفاده از مدل بازار کار

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمبحث اشتغال و پیچیدگیهای آن در جامعه امروز ایران توجه بسیاری از دولتمردان، کارشناسان را به خود جلب کرده است. بخشهای اقتصـادی از ارکـان توسعه هر منطقه محسوب میشود. رشد بخشهای اقتصادی گویای پیشرفت اقتصادی هر شهر و مشخصکننده پیشرفت آن مکان است. در ایـن نوشـتار، توسعهی شهر خواف مورد تحلیل قرار میگیرد. تحلیل بازار کار شهر، و نرخ رشد ...

دانلود مقاله بررسی پیاده راه شهری پایدار با رویکرد تقویت تعاملات اجتماع محور:نمونه موردی پیاده راه خیابان سپهسالار

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتاثیر تعاملات شهری بر زندگی روزمره ان سان برک سی پو شیده نی ست. در این پژوهش تلاش شده تاثیرپیاده راه ها برایجاد م شارکت اجتماعی پایدار در بافت تاریخی تهران وتحلیل رابطه ایجاد شده بین مردم و فضای اقتصادی موجود در این بافت بررسی شود. پیاده راه به عنوان شاخصی در جهت سنجش و ارتقاء سطح تعامل افراد جامعه ...

دانلود مقاله مکان یابی کارخانه سیمان با رویکرد فازی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمکان یابی صحیح کارخانه های سیمان می تواند قدمی بزرگ در کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع موجود باشد. استدلالها و قضاوتهای خبرگان و مدیران، نقش بسیار زیادی در تعیین مکان یابی کارخانه های سیمان دارد. لذا هرچه یک تصمیمگیری، درگیری بیشتری با نظر انسانی و همچنین سیستمهای پیچیده داشته باشد، پدیده فازی، تسلط بیشتری بر توضیح آن ...

دانلود مقاله ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 180 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده روش نمونهگیری تصادفی خوشهای و جدول حجم نمونه کرجسای ...

دانلود مقاله بررسی رابطه عوامل انگیزشی با کارایی کارکنان ) مطالعه موردی آموزشگاههای فنی و حرفهای نیشابور)

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
 چکیده در تشکیل هر سازمانی عوامل مختلفی نقش دارند که یکی از مهمترین آنها منابع انسانی است. بدون شک نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف سازمان نقـش تعیـین کنندهای دارد و آنچه که نیروی انسانی را تقویت میکند تا در جهت برنامههای سازمان حرکت کند عاملی جز انگیزه نخواهد بود . تحقیق حاضر، به منظـور بررسـی رابطـه عوامل انگیزشی بر ...

دانلود مقاله آسیب شناسی نظام گردش شغلی توسعه منابع انسانی با بهره گیری از نظریه ی سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست (مورد بررسی: بانک مهر اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری)

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهپژوهش حاضر به بررسی آسیب شناسی نظام گردش شغلی منابع انسانی در بانک مهر اقتصاد استان چهار محال و بختیاری با بهره گیری از نظریه ی سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست پرداخته است. در این تحقیق کلیه کارکنان شعبه های بانک مهر اقتصاد استان چهار محال و بختیاری که شامل 83 نفر به وسیله پرسشنامه محقق ساخته شامل 79 ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر اجرای پنجره واحد تجاری بر تسهیل تجارت (مطالعه موردی گمرکات استان آذربایجان شرقی)

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهپژوهش حاضر تلاش نموده تا تأثیر اجرای پنجره واحد تجاری بر تسهیل تجارت را در گمرکات هدف تحلیل کند. بر اساس مبانی نظری و بحث و تبادل نظر با کارشناسان، مؤلفه های پنجره واحد شامل متغیر محیط قانونی، دسترسی، سازمان و ارتباطات و جنبه های فنی به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار و شاخص های تسهیل تجارت شامل کاهش تعداد اسناد ...

دانلود مقاله اولویتبندی عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی به روش مهندسی معکوس در صنعت موتورهای هوایی

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیکی از اهداف اساسی در کشورهای در حال توسعه، کم کردن فاصلهی تکنولوژیکی خود با کشورهای توسعه یافته در دورانهای مختلف بوده است. بنابراین انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه، به یکی از عوامل کلیدی رشد و پیشرفت اقتصادی آنها تبدیل شده است. اما انتقال تکنولوژی فرآیند پیچیده و دشواری است و بدون مطالعه و بررسی لازم نه تنها ...

دانلود مقاله سنجش کارایی انواع کانال های توزیع در بازاریابی بیمه با استفاده از تکنیک DEA مطالعه موردی:شعب بیمه پارسیان شهر رشت

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهصنعت بیمه به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشور ها ،از عمدهترین نهادهای اقتصادی و پشتیبان سایر نهادها مطرح می باشدو با توجه به اینکه اندازه گیری کارایی کانال های توزیع بنگاه های تولید کننده خدمات همچون صنعت بیمه بسیار با اهمیت است. به همین لحاظ، بایستی بر اساس مکانیزمی مناسب، به ارزیابی فعالیتها و عملکرد آنها پرداخته شود،که در ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ابعاد بازاریابی رابطه مند بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغیرهای میانجی رضایتمندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی بانک مسکن)

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبی شک رضایتمندی و وفاداری مشـتری بـه عنـوان مهـم تـرین عامـل بـارز در موفقیـت کسـب و کـار هـر سـازمان محسـوب مـی شود.مشـتریان وفـادار مزایای بسیاری را برای سـازمان هـا بـه ارمغـان مـی آورنـد کـه ازآن جملـه مـی تـوان بـه بهبـود سـودآوری سـازمان،کاهش هزینـه هـا، داشـتن مشـتریانی بــا حساســیت قیمتــی پــایین و... اشــاره نمــود.دراین میــان صــنعت بانکــداری کشــور نیــزازاین قاعــده مســتثنی ...

دانلود مقاله تأثیر آمیخته تبلیغات بر میزان فروش خدمات بیمه عمر

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر پژوهش حاضر تلاش شد تأثیر آمیخته تبلیغات بر میزان فروش خدمات بیمه عمر بازاریابان فعال در نمایندگیها و شعب مختلف در بیمه ایران در استان البرز بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش، پیمایشی است و روش آماری توصیفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش بازاریابان فعال در نمایندگیها و شعب ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و سبکهای انضباطی با رفتار اخلاقی مدیران

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف از این پژوهش بررسی رابطهی بین سبکهای تفکر و سبکهای انضباطی با رفتار اخلاقی در مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر زاهدان میباشد. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهر زاهدان (N=95) نفر میباشد که بصورت نمونه گیری تصادفی 79 نفر آنها انتخاب شدند. در این پژوهش، ابزار گردآوری ...