اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله مدیریت یکپارچه تهدیدات الکترونیکی توسط محصول UTM

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مدیریت یکپارچه تهدیدات الکترونیکی توسط محصول UTM   چکیده از آنجا که اداره جوامع کنونی بدون استفاده از راهحلهاي مبتنیبر فنآوري اطلاعاتتقریباً غیرممکن بنظر میرسد و مفاهیمی چون دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت، آموزش و بانکداري الکترونیکی جزء راهبردهاي اصلی حکومتهاست، اهمیت پرداختن به موضوع امنیت اطلاعات بیش از پیش نمایان میگردد. بهطور کلی فایروال یکی از محصولات امنیتی پرکاربرد در برقراري امنیت شبکههاي ...

مقاله تجزیه و تحلیل انرژی در بوم نظامهای کشاورزی و راهکارهای افزایش کارآیی انرژی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تجزیه و تحلیل انرژي در بوم نظامهاي کشاورزي و راهکارهاي افزایش کارآیی انرژيواژههاي کلیدي: انرژي، تجزیه و تحلیل انرژي، بوم نظام هاي زراعیچکیده استفاده موثر از انرژي در بخش کشـاورزي نقـش اساسـی در پایداري تولید، بهینه سـازي اقتصـادي سیسـتم، حفـظ ذخـایر سوختهاي فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد. تجزیه و تحلیـل انرژي در کشاورزي مـی توانـد در ارزیـابی فشـار فعالیتهـاي انسان بر تعادل و ...

مقاله تحلیل کارآیی یک واحد نیروگاه حرارتی بر اساس اطلاعات ممیزی انرژی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحلیل کارآیی یک واحد نیروگاه حرارتی بر اساس اطلاعات ممیزي انرژي واژههاي کلیدي: تحلیل کارآیی، نیروگاه، توربین، بویلر، سیکل آب و بخار، بهینه سازي انرژي چکیده مهمتــرین پـارامتر بررسـی و تحلیـل یـک فرآینـد رانـدمان و کاردهی آن میباشد. به خصوص اگر این فرآیند، یـک سـیکل بسته مانند نیروگاه باشد. که در این صـورت شـرایط مختلـف سیال فعال و اقلیم بر رانـدمان آن تـأثیر ...

مقاله قدرت، سیاست و رفتارهای سیاسی در سازمان

word قابل ویرایش
5 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
قدرت، سیاست و رفتارهای سیاسی در سازمان چکیده: رفتارهای سیاسی یا رفتارهای قدرت گرایی اغلب وقتی ظهور می کند که افراد در سازمانها برای بدست آوردن منابع کمیاب رقابت می کنند ، یا زمانی که تصمیمات مهمی باید اتخاذ شود که در نهایت بر روی فعالیت های سازمان تأثیر می گذارد ،که این تأثیرات می تواند جنبه های مثبت یا منفی ...

مقاله پیشبینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس نمرات تاریخچهای

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیشبینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس نمرات تاریخچهای  چکیده: انتخاب رشته تحصیلی دانشآموزان سال اول دبیرستان، تاثیر بسیار زیادی در آینده تحصیلی آنها میگذارد. به همین دلیل، این امر دارای اهمیت بالایی است و یکی از دغدغههای دانشآموزان در دوران تحصیل میباشد که باید با دقت ...

مقاله برآورد فاکتور KC (ضریب گیاهی) با استفاده از داده های طیفی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برآورد فاکتور KC (ضريب گياهي) با استفاده از داده هاي طيفي چکيده : يکي از مهمترين عوامل در زمينه مديريت و تخصيص منابع آب ، برآورد ميزان نياز آبي گياهان ميباشد. کشاورزي کاربر اصلي آب در ايران است در نتيجه برآورد دقيق و به موقع ميزان تبخير ...

مقاله پیشبینی انتقالِبین کلاس های مختلف خشکسالی EDI با استفاده از زنجیره مارکف

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیشبینی انتقالِبین کلاس های مختلف خشکسالی EDI با استفاده از زنجیره مارکفچکیده خشکسالی بر اساس هدفهای مورد بررسی دارای تعاریف مختلفی است که یکی از آنها خشکسالی هواشناسی است. این نوع از خشکسالی در اثر کمبود بارندگی به وجود میآید. خشکسالیهای هواشناسی میتواند باعث زیانهای اقتصادی قابل ...

مقاله مدیریت آب با پهنه بندی نیاز آبی گیاهان مطالعه موردی : کشت گردو در استان تهران

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مدیریت آب با پهنه بندی نیاز آبی گیاهان مطالعه موردی : کشت گردو در استان تهرانچکیده ایران کشوری کوهستانی و دارای شرایط متنوع اقلیمی می باشد. وجود کمربندهای پرفشار مجاور حاره سبب شده که علیرغم شرایط مناسب دمایی، کشور ما با کمبود بارش و منابع آبهای شیرین مواجه باشد، لذا عدم کفایت منابع آب از مهمترین معضلات کشاورزی ایران محسوب می ...

مقاله تحولات مدیریتی مکانیزاسیون خدمات شهری

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تحولات مديريتي مکانيزاسيون خدمات شهريچکيده اقدامات شهرداري تهران در خصوص پروژه مکانيزاسيون خدمات شهري تهران گامي بي نظير در مديريت نوين شهري بشمار مي آيد که الگو و نمونه اي بزرگ در مسير توسعه پايدار زندگي اجتماعي و رفاهي ساکنين است .آن چه در اين مقاله مورد بررسي قرارگرفته ، مسير تحولات مديريتي در مکانيزاسيون خدمات شهري و دستاوردهاي آن ...

مقاله بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگاز

word قابل ویرایش
7 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای بیوگازچکیده: اهداف این مطالعه به بررسی فضولات مرغداری از نظر کمی وکیفی، جهت تولید انرژی الکتریکی با استفاده از بیوگاز تولیدی از سیستم بیوگاز احداث شده می پردازد. هدف از این مطالعه در جهت نیل به تولید انرژی و حفاظت محیط زیست می باشد. ابتدااز طریق مطالعات میدانی، مشاهدات، پرسش نامه و... اطلاعات گردآوری ...

مقاله ارزیابی ظرفیت باربری پیهای رینگی واقع بر خاکهای لایهای با استفاده ازتحلیل عددی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
ارزیابی ظرفیت باربری پیهای رینگی واقع بر خاکهای لایهای با استفاده ازتحلیل عددی خلاصه در این تحقیق به بررسی ظرفیت باربری پیهای رینگی (حلقوی) واقع بر خاکهای لایهای با استفاده از روش تفاضل محدود، پرداخته شده است. به ازای نسبت شعاع داخلی به خارجی پی رینگی (ri/ro) در حالت بهینه که بیشترین مقدارظرفیت باربری را به دست دهد؛ و همچنین از طریق ...

مقاله بازشناسی مولفه های تاثیر گذار بر ساماندهی سیمای شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بازشناسی مولفه های تاثیر گذار بر ساماندهی سیمای شهری چکیده نما در لغت نامه دهخدا به معنای، صورت خارجی هر چیزی ، آنچه در معرض دیـد و در برابـر چشـم اسـت ، آنچـه از بیرون دیده می شود ، منظره خارجی بنا و عمارت ، قسمت خارجی ساختمان و نما سازی ، فن رو سـازی سـاختمان و ساختن نمای عمارت است . دستیابی ...

مقاله گردشگری روستایی و توسعه پایدار

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
گردشگري روستايي و توسعه پايدارچکيده امروزه گردشگري پايدار در بسياري از کشورها ، به منزله نمادي از هويت فرهنگي و يکي از بخشهاي مهم اقتصادي محسوب مي گردد . سياستگذاران توسعه در کشورهاي جهان ، گردشگري را روشي مطمئن با چشم انداز روشن براي توسعه پايدار معرفي کرده اند . گردشگري روستايي به عنوان يکي از زير بخشهاي گردشگري ، ...

مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی شعب بانک صادرات شهرستان رشت

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی شعب بانک صادرات شهرستان رشت   چکیده: گسترش بانک های خصوصی و پیوستن بانک های دولتی به بخش خصوصی، رقابت در صنعت بانکداری را افزایش داده است. بنابراین بکارگیری و ابداع استراتژی ها و راهکارهای مناسب در این صنعت می تواند بقا و سودآوری بانکها را تضمین نماید. در این راستا، یکی از عمده ترین مفاهیمی ...

مقاله پیکربندی و بررسی موضوعی اسلوب معادله در شعر بیدل دهلوی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
پیکربندی و بررسی موضوعی اسلوب معادله در شعر بیدل دهلویچکیده اوج به کار گیری اسلوب معادله در سبک هندی است .در این سبک بنای شعر بر تک بیت بوده و شاعر سعی دارد که معنا و مفهوم مورد نظر را در نهایت ایجاز به خواننده منتقل نماید؛ از این رو توجه شاعر به اسلوب معادله بیش از دیگر ادوار شعر فارسی ...

مقاله بررسی رابطه گردشگری و رشد اقتصادی در استان خوزستان

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی رابطه گردشگری و رشد اقتصادی در استان خوزستان   چکیده در این مقاله رابطه گردشگری و رشد اقتصادی استان خوزستان با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1375-92 و روش اقتصاد سنجی (OLS) اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که یک درصد افزایش در درآمد های حاصل از گردشگری استان خوزستان، ...

مقاله بررسی کاربرد نانوکاتالیست ها در فرآیند کراکینگ در صنایع پتروشیمی

word قابل ویرایش
14 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي کاربرد نانوکاتاليست ها در فرآيند کراکينگ در صنايع پتروشيمي چکيده : ابعاد نانو، شرايطي عالي براي علم کاتاليست مهيا کرده است . سطح فعال بالا و گزينش -پذيري عالي در نانوکاتاليست ها باعث افزايش سرعت و بازده واکنش مي شود . کاتاليست بخش کليدي در صنايع شيميايي است بطوريکه در مقادير کم به واکنش اضافه شده و سرعت انجام واکنش ...

مقاله طراحی لباس شب با تلفیق نقوش سنتی و نقاشی پست مدرن (تکنیک نقاشی باتیک )

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طراحي لباس شب با تلفيق نقوش سنتي و نقاشي پست مدرن (تکنيک نقاشي باتيک ) چکيده : راهي بر شناخت هر چه بيشتر چاپ باتيک و تاريخچه و روش کار آن و استانداردهاي پارچه و رنگ بوده است . استفاده از نقش سنتي ايران در آثار نقاشان پست مدرنيسم موضوعي است براي رسيدن به يک تعادل و هماهنگي موزون و پيچيده زيبا ...

مقاله آنالیز فرم های مختلف بدن و استفاده آن در طراحی لباس

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
آناليز فرم هاي مختلف بدن و استفاده آن در طراحي لباس چکيده : از مهمترين مباحث طراحي لباس کاربردي تناسب طرح بافرم اندام ميباشد. که منظور از آن تاثير چشمگير لباس در متناسـب بـه نظر رسيدن فرم اندام است . به اين منظور ابتدا لازم است فرمهاي مختلف اندام را شناسائي وطبقه بندي کرده ، سپس با استفاده از تدابير خطـي ...

مقاله محله پایدار با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
محله پایدار با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی  چکیده یکی از خصوصیات محلههاي پایدار و سالم ایجاد یک ساختار کالبدي مناسب براي جبران خلأ روابط اجتماعی ـ فرهنگی، توجه به محلات و تقویت فرهنگ محلهمحوري و حضور آحاد مردم در محلات و نقشآفرینی آنها در بازسازي زندگی اجتماعی و شکلگیري حرکت در کالبد شهر و اجزاي آن خواهد بود. فرهنگ هر ملت منبع ...

مقاله شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی به روش PHEA دریک واحد صنعتی

word قابل ویرایش
10 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی به روش PHEA دریک  واحد صنعتی چکیده : بررسی حوادث نشان میدهد که وقوع بیش از 90 درصد حوادث صنعتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عامل انسانی مربوط است و خطای انسانی مهمترین علت بروز حوادث را به شهمارچنینمی آید . وقوع حوادث بزرگی مثل فلیکس بورو ( انگلیس (1976- ، تری مایل ...

مقاله بررسی خصوصیات بافتی پنیر تقلیدی حاوی اینولین و نشاسته

word قابل ویرایش
6 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي خصوصيات بافتي پنير تقليدي حاوي اينولين و نشاسته چکيده : پنيرهاي تقليدي جايگزيني براي پنير طبيعي هستند که در خصوصيات ،ساختار، ظاهر و حتي در موارد کاربرد مشابه هستند. هدف از گردآوري اين مقاله بررسي کاربرد اينولين و نشاسته اصلاح شده بعنوان جايگزين چربي و بهبود دهنده بافت در پنير تقليدي کم چرب مي باشد. بدين منظوراينولين در سطح (٠-٠.٢٥ ...

مقاله بررسی عملکرد تیرک مایل با استفاده از ابزاربندی گود در مجاور ساختمان همسایه

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسي عملکرد تيرک مايل با استفاده از ابزاربندي گود در مجاور ساختمان همسايه چکيده- حوادث بسيار زيادي ناشي از گودبرداري غيراصولي در مناطق شهري اتفاق ميافتد. يکي از روشهاي متداول گودبرداري در ايران، استفاده از تيرک مايل براي حفاظت از ساختمان مجاور گود است . در اين مقاله با ابزاربندي گود محافظت شدهاي با تيرک مايل ، راجع به عملکرد ...

مقاله بررسی پوسیدگی دندان ها (DMF) در بیماران بتا تالاسمی ماژور

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی پوسیدگی دندان ها (DMF) در بیماران بتا تالاسمی ماژور چکیده مقدمه: بیماران بتا تالاسمی ماژور به صورت منظم خون دریافت می کنند و ممکن است بر حسب شدت بیماری، نحوه و عوارض درمان به بیماریهای قلبی، کبدی یا دیابت مبتلا شوند. پس این بیماران باید مورد مراقبت و معاینه های منظم پزشکی قرار گیرند. ارتباط پوسیدگی دندان با برخی بیماری ...

مقاله مروری بر الگوریتم های خوشهبندی فازی

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***مروري بر الگوریتم هاي خوشهبندي فازي   چکیده هدف از خوشهبندي فازي استخراج مدلهاي فازي از دادههاست. کاربردهاي متعدد خوشهبندي فازي در تحلیل دادهها و تشخیص الگو و نیز زمینه هاي پژوهشی موجود در این زمینه از جمله استفاده از آن در حل مسائل مسیریابی، تخصیص و زمانبندي نیاز ...