اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
18 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اسلام ديني است که حضور آن در تمام صحنه هاي زندگي اجتماعي بسيار پررنگ است . حسابدار به عنوان زير مجموعه زندگي جمعي نيز از اين قاعده مستثني نيست .مطالعات اوليه اي مبني بر اينکه روش هاي حسابداري در جوامع اسلامي نبايد تحت تاثير جوامع غرب باشد ارائه شده است و پديده حسابداري اسلامي در حال رشد است . ...

مقاله اهداف ، ویژگی ها و دیدگاههای انتقادی در حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : اين مقاله بررسي مي کند که اسـلام اسـاسـا مجمـوعـه اي از رهنمـودهـاي اخلاقي است . رهنمودهاي اخلاقي دين اسلام حاکم بر زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان است . بعضي از رهبران ديني عقيده دارند، فعاليتهاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است . اين ارزشها، ارزشهايي بنيادي است و همچنين اين مقاله بيان مي ...

مقاله حسابداری اسلامی با تاکید بر نقش محوری زکات

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : حسابداري محصول محيط اش است بنابراين سيستم حسابداري کشورها متاثر از چارچوب سياسي ، قانوني سطح مهارت مديران تجاري و جامعه مالي ، توسعه اقتصادي و سازماندهي حرفه مي باشد. از طرف ديگر فرهنگ جوامع مختلف در شکل دادن به بافت همان جامعه مؤثر و سازنده مي باشد زيرا رسوايي هاي عظيمي که در حوزه هاي مالي و ...

مقاله حسابداری اسلامی با تاکیدی بر معیار های سنجش اخلاقی

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده : رشدامور مالي و بانکي در طي بيست سال گذشته در کشورهاي مسلمان و سراسر جهان ، رسوايي هاي اقتصادي و تقلب منجر به تمرکز معيارهاي اندازه گيري اخلاقي در حسابداري گرديده است بنابراين نياز به حسابداري اسلامي جهت پاسخگويي به جامعه روند افزايشي داشته ،اين به خاطر عدم تطابق اصول حسابداري سنتي با حسابداري اسلاميست .بنابراين اين مقاله ...

مقاله حسابداری اسلامی و چالش های پیاده سازی آن در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در کشورهاي اسلامي نقش تعاليم اسلامي در زندگي جمعي پررنگ مي باشد و در قوانين و مقررات حکومت داري، قرآن و سنت درنظر گرفته مي شود .بنا براين حسابداران مسلمان سعي دارند تعاليم اسلامي را در استاندارد هاي حسابداري توسعه دهند به طوري که مطابق با نياز هاي اسلامي شان باشد. به همين دليل از عنوان حسابداري اسلامي استفاده ...

مقاله بررسی ناسازگاری های چارچوب حسابداری اسلامی و حسابداری متعارف

word قابل ویرایش
29 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده برجسته ترين رويکرد اين عصر، برگشت به مذهب بـا عـذر و بهانـه هـاي مختلـف اسـت . در ايـن بـين ، حسـابداري اسلامي موضوعي است که از ديرباز مورد تعلق خاطر همۀ کساني بوده است که دل در گـرو اسـلام داشـته انـد. بـر ايـن اساس ، بسياري کوشيده اند تا در جهت شناخت و معرفي اين پديده ي مهم ، ...

مقاله چالشهای حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده مباحث مربوط به حسابداري اسلامي چندي است که در بين کشورهاي اسلامي رواج يافته وعلي الخصوص ريشه هاي ان را بايد در مباحث بانکداري اسلامي وعقود اسلامي جست .علي ايحا ل اينکه رسيدن به اين مقصود توهم است يا يک واقعيت آينده بيان واقع بينانه اي است از انچه که بر سر اين مباحث خواهد امد.به هر حال کشورهاي ...

((مقاله بررسی تفاوت های اساسی در مبانی حسابداری اسلامی و حسابداری غربی))

word قابل ویرایش
27 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تفاوت هاي فکري، مذهبي، سياسي و فرهنگي باعث ايجاد اختلافات اساسي بين اقتصاد غربي و اقتصاد اسلامي شده اند. اين تفاوت هاي مبنايي باعث مي شود که تکنيک هاي حسابداري غربي نتوانند قابليت اجرايي خوبي در اقتصاد و حسابداري اسلامي داشته باشند. اين مقاله سعي دارد به بررسي تفاوت هاي اساسي در مباني حسابداري اسلامي با حسابداري غربي به لحاظ ...

مقاله حسابداری اسلامی ، ضرورتی برای جامعه اسلامی

word قابل ویرایش
10 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده در سالهاي اخير در بين محققان اسلامي ، بحث حسابداري اسلامي به ميان آمده و مورد پژوهش قرار گرفته است ، اين محققان معتقدند که اصول و قوانين حسابداري غربي نمي تواند با فرهنگ ، اعتقادات و فعاليت هاي اقتصادي جوامع اسلامي همخواني داشته باشد و نميتوان آن را پياده کرد . لذا به اين فکر افتادند تا بر ...

مقاله حسابداری نوین ( مرسوم ) بستری جهت استقرار حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
27 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده اين پژوهش بدنبال بررسي اين موضوع است که حسابداري اسلامي در حيطه گزارشگري خود چه ميزان با سيستم گزارشگري در حسابداري نوين (مرسوم ) تفاوت دارد و چگونه مي توان با استفاده از سيستم گزارشگري نوين نيازهاي سيستم گزارشگري اسلامي را برطرف نمود. در اين پژوهش ، ابتدا بصورت مختصر به معرفي اقتصاد اسلامي پرداخته تا وجود تفاوت در ...

مقاله اجرای احکام اسلامی : محرکی قابل در فرایند پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده حسابداري اسلامي با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان در کشور هاي اسلامي و همگرايي احکام شريعت اسلامي با استاندارد هاي حسابداري شکل گرفت . اين مقاله در ابتدا به بررسي چگونگي اجراي حسابداري اسلامي در دنيا و سپس به بيان اجراي احکام اسلامي در ايران به عنوان يک محرک قابل در امر پياده سازي حسابداري اسلامي مي پردازد. ...

مقاله بررسی نقش اهمال کاری تحصیلی، انسجام درونی و راهبرد های فراشناختی در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

word قابل ویرایش
17 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اهمال کاری ، انسجام درونی و راهبرد های فراشناختی در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش : طرح این پژوهش، طرح توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم تربیت و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-94تشکیل دادند. آزمودنیهای پژوهش شامل 214 نفر از ...

مقاله تدوین برنامه استراتژیک توسعه فردیِ کارکناندر صنعت نفت

word قابل ویرایش
15 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده تجربه حاضر، حاصل اجراي طرح تدوین برنامه استراتژیک توسعه فردي براي 80 نفر از کارکنان ممتاز شاغل در واحدهاي ستادي صنعت نفت در فاصله سالهاي 1388 تا 1390 میباشد. هدف اصلی طرح تدوین برنامه توسعه فردي کارکنان با مشارکت و براساس چشم انداز آرمانیِ شغلی آنان بود. بدین منظور، پس از ترسیم چشم انداز آرمانی افراد، نقاط قوت و ضعف ...

مقاله تحلیل غیرخطی ی صفحه گرافن دایره ای بااستفاده ازتئوری مکانیک محیط پیوسته غیرموضعی

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
این مقاله دارای فرمول های زیادی میباشد چکيده -دراين مقاله خمش غيررخطي صفحه گرافن تک لايه دايره اي ، تحت بارگذاري عرضي يکنوواخت موردبررسي قرارگرفته است .بااستفاده از تئوري مکانيک هاي محيط پيوسته ه غيرموضعي ،اصل کارمجازي وتئوري مرتبه اول برشي ، معادلات ححاکم بدست آمده وبراي گسسته سازي معادلات ، روش مربعات ديفرانسيلي به کار گگرفته شده است . در ...

مقاله هستی شناسی برای سایت های فوتبال

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده به اشتراک گذاري اطلاعات از طريق سرويس هاي وب معنايي الگويي جديد براي به کارگيري بيشتر اطلاعات در قرن ٢١ است . ساده و قابل فهم بودن وب کنوني اين امکان را فراهم کرده تا هر کسي بتواند اطلاعات خود را در آن قرار دهد. وب در جمع آوري حجم زياد اطلاعات بسيار موفق بوده ، ولي بازيابي و ...

مقاله بررسی اثر بخشی مراکز آموزش از راه دور و برنامـه هـای آموزشـی و درسی آنها در مقطع متوسطه سال تحصیلی ۸۴-۸۵ کل کشور

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی فعالیتهای آموزش از راه دور به منزله یکی از شیوههای نوین و رویکرد جدید آموزشی در کشور است که مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش آن را هدایت و اجرا میکند. اثربخشی فعالیتهای آموزشی این شیوه براساس مصوبات مؤسسه دستیابی به اهداف آموزش از راه دور مانند دستیابی به هدفهای ...

مقاله استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران

word قابل ویرایش
24 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
امروزه تجارت انرژی و بهویژه نفت بزرگترین بخش تجارت جهانی محسوب میشود و با سایر بخشهای تجارت در تعامل بوده و بر آنها اعمال نفوذ میکند. نفت اعم از نفتخام، گاز طبیعی، میعانات گازی، فرآوردهها و مشتقات نفتی، کالایی خاص و استراتژیک است که نمیتوان آنرا در کنار سایر کالاها قرار داد و برای تمامی کشورها اعم از تولیدکننده یا ...

مقاله تاثیرکاهش وزن سریع بر شاخصهای عملکردی و آمادگی جسمانی کشتیگیران نوجوان نخبه

word قابل ویرایش
11 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده مقدمه و هدف: کاهش سریع وزن بدن برای قرار گرفتن در رده وزنی پایینتر در مسابقات کشتی یکی از مهمترین معضلات امروز ورزش کشتی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 2/5 درصد کاهش وزن سریع بر شاخصهای آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی کشتیگیران پسر نوجوان استان اردبیل میباشد. روششناسی: تعداد 14 کشتیگیر پسر نوجوان (سن: 16/4 0/51 سال، وزن: 62/3 ...

مقاله بررسی مقایسه ای دو روش Slit skin smear و PCR در تشخیص مایکوباکتریوم لپر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بابا باغی تبریز

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده زمینه و هدف: مایکوباکتریوم لپر عامل بیماري جذام می باشد که یک بیماري مسري است که در اغلب کشور هاي در حال توسعه دیده میشود.این بیماري بسبب ایجاد علایم بالینی ناخوشایند و ناتوانیهایی که ایجاد میکند نا م آن همواره با ترس و وحشت همراه بوده است.بیشترین زمان تقسیم را در بین باکتریها دارد 12-14)روز). دوره کمون آن طولانی بوده ...

مقاله کنکاشی در مفهوم عینی گراییدر روزنامه نگاری معاصر

word قابل ویرایش
20 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
اشاره عینی گرایی Objectivity به عنوان یکی از شاخص های معرفت شناسی و روش شناسی پارادایم نوگرا، دیر زمانی است که در مرکزتوجه اندیشمندان حوزه های گوناگون علوم تجربی و اجتماعی قرار دارد. به موازات رشد سریعرسانه ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم،این بحث در قلمرو روزنامه نگاری مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی نیز مطرح شد و مباحث مفصلی ...

مقاله اثرات سمی سرب بر روی کارگران پمپ بنزین

word قابل ویرایش
9 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده مقدمه: تلاشهای انسان برای رسیدن به زندگی بهتر ضمن بوجود آمدن رفاه برای او، متأسفانه پیامدهای زیست محیطی و اثرات زیانبار فاجعه آمیزی برای سلامتی فراهم نموده است. این ضررها بخصوص زیانهای ناشی از افزایش اتومبیل ها و سوخت های فسیلی، امکان ادامه حیات برای نسلهای فعلی و آینده را با خطری بزرگ روبرو ساخته است. سرب بعنوان یکی از ...

مقاله مکان یابی گره های ترافیک شهری با استفاده از Gis ( نمونه موردی : محدوده خیابان مطهری و شهدا شهرستان خرم آباد )

word قابل ویرایش
14 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده : سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از محدود برنامه هایی است که در آن می توان ارتباط مستقیمی بین بانک اطلاعاتی و عوارض ترسیم شده ایجاد کرد . در این مقاله سعی شده که با ارائه وتکمیل بانک اطلاعاتی مربوط به نوع کاربری پارسل ها در منطقه 2 شهرستان خرم آباد و در ادامه با ارزش گذاری برای هر یک از ...

مقاله مکان یابی بهینه ایستگاههای پمپ بنزین در شبکه های درونشهری

word قابل ویرایش
13 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده بخش حمل و نقل، در اکثر کشورها، مهمترین بخش مصرفکننده انرژي میباشد. علاوه بر آن، خودروهاي بنزینسوز نیز، هر روز از امکانات و محبوبیت بیشتري برخوردار میشوند. ایستگاههاي سوختگیري، به عنوانیکی از ارکان اصلی یک شبکه حمل و نقلی، وظیفه تامین سوخت مورد مورد نیاز این خودروها در شبکه مذکوررا بر عهده دارند. مکان نامناسب این ایستگاهها، اتلاف هزینه و ...

مقاله مکان یابی امکانات پارک سوار

word قابل ویرایش
12 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکيده يکي از مهمترين مشکلات برنامه ريزان حمل و نقل درون شهري را مي توان عدم دسترسي مناسب وسايل نقليه شخصي به اين سيستم نام برد. يکي از راهکارهاي قابل تامل ، تسهيلات پارک سوار براي ترغيب وس يل شخصي در استفاده از حمل و نقل همگاني خواهد بود. تسهيلات پارک سوار عموما به صورت پارکينگهاي بزرگ در مبادي ورود ...

مقاله کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در افزایش ایمنی جاده ها

word قابل ویرایش
8 صفحه
12700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده: وقوع تصادفات جاده ای تهدیدی جدی برای ایمنی جاده می باشد. در بحث مدیریت ایمنی جاده ها، ارائه راهکارهای اجرائی جهت پیشگیری از وقوع تصادفات امری اجتناب ناپذیر بوده و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی قبل از اجراء آنها امری بدیهی و ضروری است. این مقاله سعی دارد نشان دهد چطور روشهای تصمیم گیری چند معیاره قادر است اولویت هایی در راهکارهای ...