اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی میزان اتلاف انرژی و ارائه راهکار بهینه برای کاهش مقدار اتلاف انرژی در خوابگاه دانشجویی شهید مطهری – دانشگاه ایلام

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه مصرف انرژی با توجه به تحمیل هزینه های بسیار زیاد بر بودجه عمومی کشور ها و عواقب ناشی از عدم مصرف صحیح، مانند مشکلات زیست محیطی و گرمایش زمین، در بسیاری از کشورها برای ایجاد توسعه پایدار، مدیریت صحیح انرژی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفت انرژی مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس بسیاری از تحقیقات ساختمان ها ...

دانلود مقاله شبیه سازی پیل سوختی کربنات مذاب و امکان سنجی استفاده از COMSOL Multiphysic در زمینه مدلسازی MCFC

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبه منظور طراحی هرچه دقیقتر و قدم برداشتن در جهت طراحی سیستم کنترل سلول های سوختی شناخت صحیح پاسخ تولیدی الکتریسیته در مقابل پارامترهای جریان ورودی و خروجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش پیش رو انجام روند منطقی طراحی سلول سوختی کربنات مذاب میباشد. بدین منظور این مطالعه در نظر دارد تا با انتخاب یک مدل تجربی ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی (مرور برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه )

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان می باشد.مسئله اصلی این است که آیا سبک رهبری تحول آفرین میتواند کارآفرینی سازمانی را در سازمان افزایش دهد. مطالعات حاکی از آن است که اقدامات کارآفرینانه، به عنوان یک معبر حساس و بحرانی برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان ...

دانلود مقاله تاثیر مبادله رهبر پیرو بر هویت یابی سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مبادله رهبر – پیرو و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اثرمیانجی گری هویت یابی سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 241 نفر از کارکنان حوزه ستادی و دانشکده های دانشگاهآزاد اسلامی واحد رشت بود که با استفاده از فرمول کوکران،149 نفر از این تعداد به صورت روش ...

دانلود مقاله رقابت پذیری و نوآوری در فرآیند خصوصی سازی با تاکید بر صنعت بیمه

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در دنیای نوین خلاقیت و نوآوری، سازمانها در برنامهریزی برای چشمانداز آتی خود، درگیر چـالشهـای بسیار بزرگی در موضوع پیشبینی رشد و حضور فعالانه در بازار رقابتی هستند. نوسانات محیطی به قـدری توسعه یافته است که شرکتها متوجـه تغییـرات لحظـهای در محـیط رقـابتی نیسـتند و بیشـتر تمایـل بـه اندازهگیری وضعیت موجود دارند تا جایگاه خود در بازار سهمگین رقابت را ...

دانلود مقاله بررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد با نگرش مدیریت دانش

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر اقتصاد مبتنی بر دانش امروز تکنیکهای موثر یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمان تلقی میشوند. مهندسیارزش به عنوان چهارچوبی مطمئن برای تصمیم گیری براساس توسعه فرهنگ کار تیمی ،یکی از روش های کارآمد برای بهبود فرآینددر سازمان ها می باشد ،با توجه به رقابتی بودن بازار ساخت و ساز و همچنین اهمیت کاهش هزینه و افزایش بهره وری در ...

دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم صف در مرکز انجام آزمایشات امورموردیبیمه

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیکی از راه هاي تحلیل سیستم هاي خدماتی،بررسی صف ایجاد شده در بخش هاي مختلف و کاهش اثرات منفی انتظار در این صف ها می باشد.. عملکرد سیستم صف در یک مرکز تخصصی انجام آزمایشات امور بیمه صورت گرفته است.با توجه به اینکه مدل سیستم مورد مطالعه ما زعهعه با سیاست سرویس دهی4فکمک می باشد با حضور در مرکز تخصصی ...

دانلود مقاله بهینه سازی سقف های متداول به وسیله سقف عرشه فولادی

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهسقف هاي عرشه فولادي به عنوان یکی از سیستمهاي نوین اجراي ساختمانها و نیز به عنوان گامی در جهت صنعتی سازي ساختمانها در سالهاي اخیر مورد توجه و استفاده گسترده در کشورمان قرار گرفته است.این سیستم شامل سقف هایی هستند که از اجزاي ورقهاي فولادي گالوانیزه ذوزنقهاي شکل و برش گیرها تشکیل شده و از سایر سقفها متمایز میشود. امروزه ...

دانلود مقاله استفاده از نانوسیال جهت افزایش راندمان مبدلهای حرارتی

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این مقاله در نظر است تاثیرات استفاده از نانوسیال در مبدل هاي حرارتی مورد بررسی قرار گیرد، بدین منظور ضمن معرفی برخی از نانوسیالات پرکاربرد در صنعت و مقایسه مشخصات آن ها و بررسی نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، مشخص می گردد که استفاده از نانوسیال در یک مبدل حرارتی منجر به بالارفتن راندمان نسبت ...

دانلود مقاله فناوری اطلاعات در سیستمهای حمل و نقل دریایی و تردد در دو رودخانه عظیم کشور(اروندرود و بهمنشیر)

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :سیستمهای حمل و نقل دریایی هوشمند و فناوری اطلاعات، سیستم هایی متشکل از فناوری های نوین الکترونیک رادار)ENCنقشه دریایی الکترونیکی)کامپیوترLRIT, AIS , ECDIS, RFID,GIS ,VTS و الکترو مکانیک هستند که در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل دریایی بکارگیری تجهیزات لازم جهت امر ارتباطات،جمع آوری دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها و ایجاد تصویر لازم از ترافیک دریایی در ...

دانلود مقاله روش گشتاورهای تعمیمیافته بیزی

word قابل ویرایش
23 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهروش گشتاورهای تعمیمیافته((1GMM بیزیرا برای وضعیتهای پیشنهاد میکنیمکه روشهای بر اساسدرستنمایی مشکل، اما در مقابل بدست آوردن شرطهای گشتاوری نسبتاٌ آسان است.با بدست آوردن گشتاورها و الحاق نمودن آنها با همدیگر، تابع هدفی درجه دو وزنی در چارچوب GMMمی-سازیم و به منظور بکارگیری آن بعنوان تابع درستنمایی معمولی، منهای تابع درجه دو GMMکه تقسیم بر دو شده است را به ...

دانلود مقاله ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از BSC-HSE ، DANP با یک روش سازی نوین بر مبنای VIKOR (مورد کاوی صنعت ساختمان)

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه ارزیابی عملکرد جزء لاینفک سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. بر همین اساس صنعت ساخت وساز که به عنوان یکی ازمهمترین و اشتغال زا ترین صنایع کشور بیش از سایر بخش های اقتصادی – صنعتی کشور تحت تاثیر گستره درک و بکار گیرری مفهوم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است ، بنابراین توجه به مسائل مربوط به ...

دانلود مقاله شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهفن آوری تولید برق بر پایه منابع انرژیهای برگشتپذیر یک روند جدید استفاده از انرژی در آینده میباشـد کـه بـا افـزایش الودگیهای زیستی تکنولوژیهای تبدیل انرژیهای پاک به انرژیهای در دسترس بیشتر اهمیت مـییابـد. در ایـن مطالعـه جذب انرژی تابشی، جریان هوا و انرژی هدر رفته در نیروگاه دودکش خورشیدی مستقر در اسپانیا توسط روشهای عددی بـا استفاده از نرم ...

دانلود مقاله امکان سنجی کاربرد حفاری زیرتعادل در میدان نفتی پارسی با توجه به هرزروی گل حفاری

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهسازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفت در میدان پارسی است که بر اساس مشخصههای پتروفیزیکی به 7 زون و 2 زیرزون تقسیم شده است. در مطالعه حاضر هرزروی سیال حفاری در حین عملیات حفاری در 44 حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شده تا الگوی کلی از هرزروی سیال حفاری با مشخص شدن نقاط حداکثر و متوسط و ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمراکز تحقیقاتی مخصوصا شهرکهای علمی تحقیقاتی به عنوان مهمترین منابع علمی و تحقیقـاتی سـهم عمـدهای در پیشـرفت و توسعه هر جامعه دارا میباشد. بدون شک چالشیترین موضوع پیش روی سازمانها در دنیای امروز، تطبیقپذیری با تغییرات فزاینده درمحیط علمی و تحقیقاتی است. پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل یا نعطافپذیر مسالهای است که در ادبیـات سازمان ...

دانلود مقاله طراحی و پیاده سازی اینورتر تکفاز بر پایه مدولاتور سیگما- دلتا و SPWM

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهدر این مقاله دو نوع روش کنترلی حلقه باز برای اینورتر تکفاز (full bridge) بر پایهی روش های کنترلی مدولاسیون پهنای پالس سینوسی (SPWM) و مدولاسیون سیگما-دلتا (SDM) مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر روش های پیشنهاد شده برای کاربردهای درایو اینورتر و کنترل موتور بر پایه ی مدولاسیون پهنای پالس میباشد. در این روش میتوان با تغییر پهنای پالس، ...

دانلود مقاله بررسی تخصیص طیف فرکانسی در شبکههای رادیو شناختمند به روش تخصیص طیف حداکثر ظرفیت و ارائه راهکاری برای بهبود آن

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهشبکههای رادیو شناختمند به عنوان راه حلی برای مسائل استفاده غیر بهینه از طیف و نیز کمیاب بودن طیف فرکانسی مطرح شدند. با این وجود، با چالشهای ویژهای به دلیل طبیعت نوسانی باندهای غیر همگن و همچنین نیازهای خدمات متفاوت کاربردهای مختلف، مواجه هستند. در روشی که بررسی میشود، یک چارچوب تخصیص طیف پیشنهاد شده است تا یک مجموعه از ...

دانلود مقاله تخمین کانال در سیستم OFDM با الگوریتمهای ابتکاری

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهبه رغم وجود آثار متعدد در مورد تخمین کانال، تعداد بسیار کمی از آنها، تخمین کانال را با استفاده از الگوریتمهای ابتکاری بررسی میکنند. تکنیکهای ابتکاری بسیارسریعتر از روشهای نقطه به نقطه ( به خصوص در فضای جستوجوی بزرگ) به جواب میرسند. روشهای ابتکاری برای تخمین کانال در مقایسه با روشهای دیگر ، پیچیدگی محاسباتی را کاهش داده و ضرایب ...

دانلود مقاله کنترل فازی فرودافزار فعال هواپیما

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهدر مقاله پیش رو، روش نوینی برای کنترل رفتار دینامیکی سامانه فرودافزار هواپیما (LG) در مواجهه با نیروی وارد شده از سطح باند پیشنهاد شده است. ویژگیهای غیرخطی LG در مدل مربوطه لحاظ و اجزای مختلف و چگونگی عملکرد آن شرح داده شده است. LG به وسیله سیستم یک کنترل، متشکل از دو حلقه تودرتو کنترل میشود. حلقه درونی با ...

دانلود مقاله تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی استوارت مسطح ۶-۶ با روشی جدید

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهدر این مقاله ابتدا ربات استوارت از نوع 6-6 با پلتفرمهای مسطح معرفی میشود. سپس سینماتیک معکوس ربات مورد مطالعه قرار میگیرد. در ادامه با الگوریتمی جدید سینماتیک مستقیم استوارت 6-6 به روش حذفی بررسی میشود. روش حذف جبری که معمولاً معادلات جبری را به فرم معادلات چندجملهای یک متغیره بیان میکند، روشی مناسب برای حل در فرم بسته سینماتیک ...

دانلود مقاله حسگری فشرده تطبیقی طیف پهن باند براساس تبدیل کسینوسی گسسته به روش نمونه برداری مستقیم

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهتبدیل کسینوسی گسسته تکنیکی برای تبدیل سیگنال به حوزه فرکانس است که به طور وسیع در فشرده سازی تصویر استفاده می شود ، اما اخیرااستفاده از آن برای فشرده سازی سیگنال پهن باند نیز بررسی شده و نشان داده شده که نمایش سیگنال در این حوزه بسیار تنک تر از تبدیل فوریه گسسته است . لذا در این مقاله ...

دانلود مقاله بالانس خطوط ساده تولید و ارائه مدلی بهینه برای خط مونتاژ شرکت تراکتور سازی ارومیه به روش LCR

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهبر اساس مطالعات انجام شده یکی از موانع بهره وری حداکثری در بسیاری از شرکت ها مساله بالانس خطوط مونتاژ آنها می باشد که حل این مسائل ملزم به استفاده از مدل های علمی است . در همین راستا این مقاله در دو بخش به بررسی تاثیر متعادل سازی بر عملکرد خط مونتاژ پرداخته است . در بخش اول ضمن ...

دانلود مقاله تحلیل سینماتیک مستقیم و دینامیک معکوس یک ربات موازی صفحهای ۳-RRR با تغییر محل عملگرها

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههر مقاله رباتهای موازی به دلیل دارا بودن برتریهای خاص نسبت به رباتهای سری در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاند. تحلیل سینماتیک و دینامیک رباتهای موازی و شبیه سازی دینامیکی سیستمهای مکانیکی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد، زیرا میتواند امکان مطالعه عملکرد سیستمهای مکانیکی، مانند رباتهای سریع یا رباتهای تحت بار زیاد یا رباتهایی با عرض ...

دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم جامع جهت طراحی بهینه مزارع بادی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده — واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر، کلید حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پایدار هستند، بنابراین تدوین چارچوب فنی و اقتصادی برای حضور هرچه بهینهتر این منابع در شبکه قدرت، ضروری میباشد. هدف این مطالعه، ارائه روشی جامع جهت مدل سازی برنامه ریزی توسعه شبکه در حضور توربین های بادی می باشد. در این مطالعه، کفایت تأمین ...

دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی ساختارAWG-WDM به منظور بهبود مشخصات آن

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در این مقاله سعی بر آن شده است تا عملکرد مالتی و دي مالتی پلکسر نوري AWG-WDM سیلیکانی مورد بررسی قرار گیرد و عملکرد آن بهبود یابد. یک مالتی و دي مالتی پلکسر نوري شامل دو منطقه آزاد انتشار (FPR) یا کوپلر ستارهاي و مجموعهاي از موجبرهاي آرایهاي میباشدکه این دو کوپلر را به هم متصل میکند. به منظور کاهش ...