اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی قابلیّت های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت های منطقه ی سیمره با استفاده از روش پرالونگ

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
موقعیّت جغرافیایی ویژه و گوناگونی پدیدههای طبیعی، سببشده تا ایران بهعنوان پنجمـین کشـور از دیـدگاه تنوّع طبیعی جهان شناخته شود (رخشانی نسب و ضـرابی، .(11 :1999 امـروزه ارزش اقتصـادی گردشـگری بهاندازهای است که از آن بهعنوان صنعت یاد میکنند. صنعت گردشگری امروزه، بهعنوان دومین منبـع درآمـد بیش از 13 کشور رو به پیشرفت بهشمار میرود و راهبردی برای افزایش درآمد ...

دانلود مقاله مکانیابی اراضی مستعدّ توسعهی باغهای میوه با تأکید بر عناصر و عوامل اقلیمی ـ کشاورزی با رویکرد GIS & RS (مطالعهی موردی : گردو ـ استان تهران)

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه بررسی راههای مناسب برای بینیازی کشور از وابستگی به صادرات نفتی، یکی از موارد ضروری و مهم بهشـمار میرود. از این رو، تولید محصولات کشاورزی در سه دههی اخیر موردتوجّه قرار گرفته و بیشترین سـهم را در صادرات غیرنفتی به خود اختصاص داده است (آمارنامهی کشاورزی، .(5 :0982 بنابراین بـرای افـزایش تولیـد محصولات باغی باید مکانهای مناسب توسعهی باغهای میوه، ...

دانلود مقاله تحلیل رفتار مکانی ـ زمانی بارش روزانه در نواحی مرکزی و جنوبغربی ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه بارش در ایران ازمتغیّرترین عناصر اقلیمی شمرده میشود که تغییرات آن در گسترهی جغرافیایی کشور قابـل ملاحظه است. تفاوتهای مکانی بارش در ایران از یکسو به طبیعت رفتار مکانی بارش بازمیگردد کـه درکـل پدیدهای متغیّر است و تغییرات مکانی شدیدی را از خود نشان میدهد. از سوی دیگـر، تنـوّع منشـأ بـارش در نقاط مختلف ایران، سببشده تا در هر منطقه ...

دانلود مقاله رابطه ی فرود دریای سرخ با بارش های سنگین ایران

word قابل ویرایش
18 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه آبوهوای هر مکان، اثریافتهاز مجموعه عوامل محلّی و عوامل بیرونی است. عوامل محلّی کمابیش ثابت بوده و در کوتاهمدّت تغییری نمیکنند، ولی عوامل بیرونی تغییرپذیری شدیدتری نشـان مـی دهنـد. ازجملـه عوامـل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نویسنده مسئول: E-mail: Sohrabghaedi@yahoo.com 96546599190 2 جغرافیا و پایداری محیط، شمارهی 2، بهار 9399بیرونیمؤثّربر آب وهوای ایران، فرود دریای سرخ است. این فرود بهشکل هشت (8) روی دریـای سـرخ ایجـاد ...

دانلود مقاله تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
پاتوژنهای هوابرد عفونی نقش قابل ملاحظهای در کیفیت هوای داخل ساختمانها داشته و عفونتهای حاد تنفسی شایعترین بیماری انسانی میباشند(.(1 بیماری سل یک نمونه از بیماریهای ریوی است که از طریق ذرات هوابرد انتقال مییابد(.(2,3 باکتری سل یکی از ذرات عفونی خطرناک موجود در هوای ساختمانهای مراکز درمانی بوده و نسبت به برخی پاتوژنهای هوابرد عفونی خطر بیشتری برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی دارد(.(3 با توجه به ...

دانلود مقاله بررسی اختلالات تنفسی در کارکنان شاغل در مجموعهای از واحدهای تصفیه پساب صنایع پتروشیمی

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه کارکنان شاغل در تصفیهخانههای فاضلاب در معرض مواجهه با طیفی از آلایندههای شیمیایی و بیولوژیکی نظیر انواع باکتریها و قارچها قراردارند((1 که میتواند خطر ابتلا به بیماریها و عوارض تنفسی را برای آنها در پی داشته باشد(.(2 اگر چه دلیل اصلی این مشکلات هنوز به طور کل کامل مشخص نشده است ولی در برخی مطالعات عامل اصلی این عوارض به بیوآئروسلهای منتشره از فرآیندهای مختلف ...

دانلود مقاله ارزیابی خطر بهداشتی مواجهه شغلی با سیلیس کریستالی در یک مجتمع تولید کاشی و سرامیک

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه سیلیس فراوانترین ماده معدنی، نام کلی موادی با ترکیب شیمیایی سیلیس و اکسیژن بوده که به صورت اکسید سیلیس،%60 از لایه خاک را تشکیل میدهد. این ماده به دو شکل، غیرکریستالی (Amorphous) و کریستالی (Crystalline) در طبیعت یافت می شود. سیلیس کریستالی بسته به میزان حرارت زمان تشکیل به شکل کوارتز، تریدیمیت و کریستو بالیت دیده میشود. اشکال بلوری سیلیس تحت درجه حرارت و فشار ...

دانلود مقاله اثر مکمل ویتامین E بر پاسخهای پراکسیداسیون لیپیدی و دفاع آنتیاکسیدانتی متعاقب یک فعالیت هوازی درمانده ساز

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه ویتامـین E (آلفـا توکوفـرول) مهمتـرین مـاده ضداکسایشی زنجیره شکن محلول در چربی بدن است. هر چند این ویتامین تقریباً ضمیمه غشاء دو لایه سلول میباشد. اما بخش عمده ویتامین E بافتی در غشاء داخلی میتوکندری قرار دارد یعنی جایی که زنجیره انتقال الکترونی در آنجاست. اعتقاد بر این است که ویتامین E، موجب مهار تولید گونههای اکسیژنی فعال و رادیکالهای پروکسیل لیپیدی میشود و از ...

دانلود مقاله ساخت نمونه بردار کندانس هوای بازدمی جهت مطالعه بیومارکرهای بازدمی استرس اکسیداتیو

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
استفاده از بیومارکرها همواره به عنوان ابزاری در غربالگری و پایش زود هنگام بیماریها و به ویژه مواجهههای شغلی و محیطی مورد توجه بوده است. در این میان همواره توجه محققان بر روی به کارگیری بیومارکرهایی بوده تا علاوه بر آن که به خوبی بتوانند گویای وضعیت فیزیولوژیک فرد باشند، غیرتهاجمی بوده و مورد مقبولیت بیمار نیز باشد. یکی از روشهایی که طی سالهای اخیر ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی بر حوادث ناشی از کار در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه یک چهارم جمـعیت جهان مشـمول دو بار تغییـر یک ساعتـه وقت در سال (برنـامه استفاده بهـتر از روشنــایی روز و صــرفهجویی در مصـرف انـرژی (Daylight Saving Time میباشند. این امر منعکسکننده تغییر در ساعات اجتماعی و نه ساعات زیست محیطی (مانند سپیده صبح) میباشد. در ساعتهای زیستی، از روشنایی روز برای هماهنگی با محیط زیست ارگانیسم استفاده میگردد(.(1 اغلب مشکلات ناشی از تغییر ساعت DST ...

دانلود مقاله کیفیت خواب رانندگان حرفهای در ایران و عوامل موثر بر آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه کیفیت زندگی و فعـالیت افراد در ساعات بیداری تا حدود زیـادی تحت تـاثیر کیفیت خـواب آنان میباشد(2،.(1 بسیاری از اختلالات خواب به صورت غیرمستقیم تهدیدکننده زندگی محسوب میشوند. تعداد زیادی از حوادث صنعتی ناشی از خوابآلودگی میباشند(4،.(3 با این توصیف، اختلالات خواب با سلامتی و مرگ و میر مرتبط بوده((5 و نه تنها روی فرد، بلکه روی خانواده و کل جامعه تاثیر میگذارد. مطالعاتی کهعمدتاً در کشورهای ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط درک ذهنی و فیزیولوژیکی سختی کار در کارگران یکی از صنایع فلزی اصفهان

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه یکی از جنبههای تناسب بین انسان و محیط که اهمیت به سزایی یافته است جنبه فیزیکی است. دلیل مهم موضوع مذکور این است که تحقیقات نشان دادهاند که درصد بالایی از آسیبهای اسکلتی-عضلانی کاملاً یا حداقل به طور نسبی مربوط به عدم تناسب فیزیکیاند. با سنجش ویژگیهای فیزیولوژیک انسان میتوان او را به کاری متناسب و در حد و اندازههای تحمل فیزیولوژیک گمارد. بدین ترتیب، افزون ...

دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان براساس منطق فازی (یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز)

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه با توجه به اینکه انواع رفتارهایی که به وسیله اپراتورها انجام میشوند، تحت تاثیر شرایط خاص قرار دارند، لذا شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان (PIFs) به دلیل تاثیر بسیار این عوامل بر عملکرد اپراتور در حین انجام وظیفه، جهت پیشگیری یا کاهش خطای انسانی برای بهبود ایمنی در صنایع به خصوص صنایع فرایندی، به عنوان یک ضرورت محسوب میشود(.(1 با توجه به اینکه در ...

دانلود مقاله مقایسه مدلهای ارزیابی مواجهه، قضاوت خبره و آنالیز بیز در پیشبینی مواجهات تنفسی در صنعت کاشی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه بهداشت حرفهای علم و هنر پیشبینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات مؤثر بر سلامتی در محیطهای کاری است. این خطرات ممکن است منجر به ایجاد آسیب یا بیماری در کارگران و سایر اعضای جامعه شود. بنابراین به منظور حفظ سلامت کارگران و اطمینان از اینکه مواجهه آنها با عوامل زیان آور در حد مجاز است، لازم است تا در ابتدا میزان مواجهات شغلی آنها ارزیابی گردد. ...

دانلود مقاله ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی به منظور ارائه راهکارهای کنترلی (مطالعه موردی در یک صنعت فوم پلی اورتان)

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه افراد در طی زندگی و به ویژه در محیطهای کاری خود با مواد شیمیایی گوناگونی مواجه می باشند(.(1 برخی از این مواد شیمیایی دارای خطرهای بهداشتی بالقوه زیادی برای سلامتی بوده و مواجهه با آنها میتواند باعث ایجاد اثرات مختلفی بر روی سلامتی کارگران گردد. اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با این مواد شیمیایی را میتوان در سه گروه اثرات حاد یا مزمن، اثرات سیستمیک یا ...

دانلود مقاله بررسی حضور آنتی بادیهای سرمی ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N2 درجمعیت انسانی منطقه اردبیل

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه ویــروس هــای خــانواده ارتومیکســوویریده (ویــروسهــای آنفلونزا) عامل عمدهای در ایجاد بیماری و مرگ و میرناشـی از بیمــاری تنفســی جمعیــت انســانی بــه شــمار مــیرونــد و همهگیریهای آن اپیدمی جهانی ایجاد مـیکنـد. آنفلـونزا در سطح جهان درقرن اخیر باعث مرگ میلیـونهـا شـده اسـت .(3)درهمه گیری بین سـالهـای 1918-1919 حـدود 20 میلیون انسان در اثر بیماری آنفلونزا تلف گردیدند و به دنبال این همه گیری مطالعات ...

دانلود مقاله ارزیابی بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی دو روش انتقال تاندون و آناستوموز عصبی در کارایی اندام حرکتی خرگوش

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مواد و روش کار در این مطالعه 02 سر خرگوش سفید نیوزلندی نر بالغ و سالم با محدوده وزنی 3-3/5 کیلوگرم و سن 04-06 هفتگی انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه 5 تایی تقسیم شده و در شرایط یکسان از لحاظ نگهداری و تغذیه قرار گرفتند. انجام جراحی و مراقبتهای بعد از عمل ابتدا با تزریـق عضـلانی تـوام کتـامین (35mg/kg) و زایلازیـن (5mg/kg) خرگوشها ...

دانلود مقاله ارزیابی اثر آنتی کاتالپتیک لوودوپا ـ کاربی دوپا به همراه سرترالین در موشه ای صحرائی پارکینسونی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه بیماری پارکینسون، دومین بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی می باشد که می تواند افراد سالمند بالای 55 سال را تحت تاثیر قرار دهد(.(20 این بیماری با تخریب نورونهـای -*1 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، مرند، ایران rad.pharma@gmail.com -2 مرکز تحقیقات علوم اعصاب (NSRC)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران -3 گروه کودکان، بیمارستان کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران -4 شرکت ...

دانلود مقاله چینه نگاری سنگی و محیط رسوبی سازند جهرم در دو تاقدیس جهرم و تودِج

word قابل ویرایش
26 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
.1 مقدمه سازند جهرم بعنوان یک سنگ مخزن کربناته، بخشی از رسوبات سیستم ترشیری حوضه زاگرس محسوب میشود که با پیشروی دریا در طی زیرسیستم پالئوژن (پالئوسن- ائوسن) رسوبگذاری گردیده و بیشترین گسترش جغرافیایی آن در زیرحوضه فارس میباشد، بطوریکه در تمامی زیرپهنههای آن (داخلی، نیمهساحلی و ساحلی) یافت میگردد .[7] براساس پیشینه مطالعات، سازند جهرم (یا آهکشون)گی در برش نمونه تَنگِآب، 467/5 ...

دانلود مقاله مدلسازی عددی چینخوردگی میدان نفتی لالی(جنوب باختر ایران) با استفاده از روش المان محدود

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
3 مدل المان محدود 1-3 هندسه مدل در این بخش دادههای لازم و انگارههای ساده کننده در برپا سازی مدل دوبعدی میدان نفتی لالی شناسایی و بررسی میشوند. با توجه به اینکه گسلهای تراستی در جهت موازات خود تغییرات زیادی از نظر رفتاری ندارند (ملکزاده، (1390، بنابراین 66 مدلسازی عددی چینخوردگی میدان نفتی لالی...میتوان در مدلسازی این نوع گسلها از مدلهای دوبعدی و ...

دانلود مقاله چینه نگاری زیستی و پالئواکولوژی سازند آسماری در تنگ شیوی در یال شمال غربی تاقدیس نودان واقع در شمال شهر کازرون (فارس داخلی) و مقایسه سنی با سه برش دیگر در نواحی فارس ساحلی و زون ایذه

word قابل ویرایش
18 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
سازند آسماری توالی ضخیمی از سنگ های آهکی به سن الیگوسن - میوسن است که بر روی یک پلتفرم کربناته در حوضه رسوبی زاگرس نهشته شده و مهمترین سنگ مخزن نفت را در جنوب غرب ایران تشکیل می دهد (آقانباتی، .(1385 سازند آسماری به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی مهم توسط محققین مختلفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ریچاردسون (1924) ...

دانلود مقاله مقایسه رخسارههای الکتریکی با گونههای سنگی تعیین شده به روش واحدهای همسان جریانی سازند کنگان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه سازند کنگان با سن تریاس پیشین بخش بالائی گروه دهرم را تشکیل می دهد. این سازند یکی از مهمترین سازندهای مخزنی گازدار در خاورمیانه و به طبع آن زاگرس چینخورده و بخشهای وسیعی از خلیج فارس است .[3] رایجترین روش در تعیین رخسارههای سنگی استفاده از مغزهگیری است. داده مغزه، مشاهدهای مستقیم از رخسارههای سنگی را در اختیار ما قرار میدهد و ...

دانلود مقاله بررسی رفتار و پارامترهای تحکیمی خاک رس کائولینیت آلوده به مشتقات نفتی

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
1 مقدمه خاکها با انواع و ترکیبات متعدد در مناطق مختلف، مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تجزیه و تخریب سنگها در نتیجه هوازدگی بوجود میآیند. خاکها به دلیل عمده فعالیتهای انسانی دچار آلودگی میشوند. اکثر این آلودگیها به علت بروز تصادفات وسایل نقلیه حامل سیالات آلاینده، نشت شیرابه از کف و جداره مدافن پسماندها و زباله های شهری ...

دانلود مقاله بررسی شیلهای سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هیدروکربنی

word قابل ویرایش
17 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
.1 مقدمه مخازن نامتعارف مخازنی هستند که سنگ مخزن آنها نه تنها دارای تخلخل و تراوایی معمول مخازن متعارف نمیباشد، بلکه بسیار سخت و محکم بوده و منشأ مواد هیدروکربوری آن نیز خود سنگ مخزن است. برخلاف مخازن متعارف که نیروی پتانسیل سیال و مکانیزمهای طبیعی رانش، عامل تولید اولیه از سنگ مخزن آنها است، توسعه و تولید اقتصادی از مخازن نامتعارف، نیازمند ...

دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره چاه در زمان حفاری با استفاده از مدل ژئومکانیکی و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز

word قابل ویرایش
17 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه پایداری دیواره چاه به عنوان یکی از نکات حساس و بحرانی در عملیات حفاری به شمار می رود. ناپایداری چاه باعث بروز مشکلاتی در حفاری شده و در نهایت می تواند منجر به از دست دادن چاه شود. یکی از پارامترهای مهم و تعیین کننده برای انتخاب روش حفاری تحت تعادل( ( UBD و یا روش حفاری بالای تعادل ( OBD ...