اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله ارزیابی نقش صوت در ارتقاء کیفیت محیط و نحوه استفاده شهروندان از فضا

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:یکی از عناصر مهم محیط شهری ، محیط صوتی آن است که در آن محیط صوتی خیابان، نقش ویژه ای را ایفا می کند. قضاوت درباره صدا و به طور کلی حساسیت انسان در قبال بار صوتی محیط شهر از یک سو به شرایط جسمی و روحی و رفتاری انسان و از سویی به ویژگی های فیزیکی بار صوتی بستگی ...

دانلود مقاله بررسی تحلیلی فروش تراکم ساختمانی و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی(شهر بابلسر)

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:سالیان متوالی است که از یک سو شهرداری های کشور با فروش تراکم سعی در تنظیم دخل و خرج سازمان خویش اند و از سوی دیگر افزایش جمعیت شهری، کمبود زمین و قیمت بالای آن متـراکم سـازی را امـری ضـروری و غیرقابـل اجتناب کرده است. هدف این تحقیق بررسی اثرات فروش تراکم در یکی از شهرهای شمال کشور( بابلسر) مـی ...

دانلود مقاله نقش ساختار فضایی در توسعه پایدار شهری (مورد: شهر رشت)

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهعناصر موجود در ساختار فضایی شهر، به دلیل ماهیت سیستمی برنامه ریزی شهری بر همدیگر اثرات متقـابلی دارند. ساخت و شکل شهری از طریق شبکه های ارتباطی و جریانهای ترافیکی رفتار سـفر شـهروندان را تحـت تاثیر قرار می دهد. شهر رشت از جمله شهرهای شمالی کشور است که در چند سال اخیـر سـاختار فضـایی آن دچار تغییر شده و از ...

دانلود مقاله اصول و راهکارهای طراحی فضایسبز در شهرکهای صنعتی

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا روند رشد و توسعه مناطق صنعتی اعم از شهرک های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، بازرگانی و... در جهـان و ایران یکی از مسائل و نیازهایی که خود را نشان میدهد، توجه به ایجاد فضاهای باز و سبز در این مناطق است؛ تا به این وسیله انتشار آلاینده های ناشی از حضور شهرک صـنعتی تـا حـدود زیـادی کنتـرل شـده و ...

دانلود مقاله اصول طراحی مبلمانِ محیط های یادگیری با رویکرد ایجاد فضاهای خلاق و انعطافپذیر برای کودکان

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سالهای اخیر با ایجاد تغییر در نظامهای آموزشی، اهمیت فضاهای آموزشی و سازگار نمودن بستر یادگیری با نیازهای کودکان، بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرارگرفته است و برای جذابتر کـردن این فضاها تدابیر گوناگون اندیشیده شده است، چرا که محیط فیزیکی مـیتوانـد تعـاملات و در پـی آن فرآینـد یادگیری را تقویت و یا تضعیف ...

دانلود مقاله بررسی پدیده ضربه قوچ و ارائه پیشنهادات برای کاهش اثرات این پدیده (مطالعه موردی)

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیکی از پدیده های مهم در خطوط انتقال آب یا به طور کلی مجاری تحت فشار، پدیدهی ضربه قوچ میباشد که در صورت عدم در نظر گرفتن تمهیداتی برای مقابله با آن امکان وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری وجود خواهد داشت. از طرف دیگر محاسبات پیچیده ی مربوط به ضربه قوچ و همچنین حل معادلات مربوطه خصوصا برای طرح های ...

دانلود مقاله بررسی ویژگی های سازه هسته مرکزی با مهار بازویی و خرپاهای کمربندی در ساختمان های بلند با نمونه های موردی برج تایپه ۱۰۱ و برج شانگهای

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبراي کاهش محدودیت ارتفاع به دلیل ضوابط طراحی موجود و همچنین ضرورت ارضاء الزامات سازه اي فرم هاي نامنظم و پیچیده و قابل ساخت کردن آنها انتخاب یک سیستم سازه اي به گونه اي که به شکل بهینه بیشترین کارایی به لحاظ سازه و معماري ایجاد کند، مورد توجه قرار گرفته است. از گذشته تا کنون تعامل بین معماري و ...

دانلود مقاله مطالعه سیستماتیک شکستگیهای مخزن بنگستان با استفاده از نتایج نمودارهای تصویرگر و سایر دادههای پتروفیزیکی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر مطالعه ساختمانهای نفتی، مطالعه شکستگیهای سنگ مخزن در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار مهم و ضروری است. به کارگیری نرمافزارهای مخزنی در تحقق این مسئله به زمین شناسان نفتی کمک شایانی مینماید. هدف از این تحقیق، بررسی سیستماتیک شکستگیهای مخزن بنگستان یکی از میادین جنوب غرب و نحوه گسترش این شکستگیها در مخزن مذکور با استفاده از تحلیل ...

دانلود مقاله تصمیم گیری در سیستم های چندعامله برای شبکه های هوشمند برق درحضور منابع انرژی تجدید پذیر با استفاده از منطق فازی نوع دوم

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیکی از مشخصههای شبکههای هوشمند الکتریکی، وجود واحدهای انرژی پراکنده مبتنی بر منابع تجدیدپذیر و پاک مانند : توربین های بادی، سلول های خورشیدی و... میباشد. بهینهسازی استفاده از این واحدها، از جمله مسائل مهم در بهره-برداری از شبکه های هوشمند است. به همین منظور اخیرا از تکنولوژی سیستم های چند عامله استفاده شده است که به طور موفقیتآمیزی به ...

دانلود مقاله مروری بر معماری آبانبارهای شهر یزد

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:مناطق کویری بهدلیل وضعیت خاص اقلیم، جزء منطقههای خشک و کم آب بهشمار میرود. همیشه تهیه، حفظ و توزیع آب از مسائل مهم و دغدغههای اصلی ساکنان این مناطق بوده است. لذا مردم برای رفع نیاز مبرم به آب آشامیدنی و مصرفی خود به دنبال تدابیر و روشهایی برای حل کمبود آب بودهاند. لذا در این مورد اقدامات مختلفی انجام ...

دانلود مقاله مطالعه فنی- اقتصادی بهره گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین انرژی ساختمانهای شرکت گاز خراسان شمالی

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این مقاله به مطالعه فنی و اقتصادی ظرفیتهای استفاده از انرژی خورشیدی در تأمین انرژی ساختمانهای شرکت گاز استان خراسان شمالی پرداخته شده است . انرژی خورشیدی به فاکتورهای هواشناسی، جغرافیایی، اقلیمی و فراجوی بستگی دارد. به این منظور از معتبرترین مرجع مطالعات هواشناسی در سایت ناسا بهره گرفته شد. در ادامه مصارف ساختمانهای هدف مورد تحلیل قرار گرفت. ...

دانلود مقاله مدلسازی کل جامدات محلول((TDS رودخانه کارون در بازه بندقیر-اهواز برای استفاده در آبیاری با استفاده از مدل HECRAS

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
 یک جنبه مهم در مدیریت کیفیت آب، مدلسازی تغییرات کیفی آب در رودخانه ها در ارتباط با ورودی طبیعی و انسانی می باشد. با مدلسازی سیستم های رودخانه، امکان ارزیابی ظرفیت محتمل این سیستم وجود داشته و بنابراین به پیش بینی اثرات اعمال شده از طریق رخدادهای طبیعی و انسانی کمک خواهد کرد. از آنجا که رودخانه کارون به لحاظ ...

دانلود مقاله رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در کاربران خانگی شهر اهواز

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
هدف از این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در کاربران خانگی شهر اهوازدر سال 91 بود. که از بین آنها 108 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي اعتیاد به اینترنت ( (I AT وسلامت روان ( (SCL-25 استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود ...

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر تیغه های گرداب شکن قائم بر ضریب تخلیه سرریز نیلوفری

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهسرریز نیلوفری یکی از محدود سازههای جدای از بدنه سد میباشد که جهت تخلیه سیلاب از مخزن سد مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع سرریز از یک تاج دایرهای تشکیل میگردد که جریان را به یک محور مایل یا قائم هدایت مینماید، محور ذکرشده توسط انحنایی با شعاع بزرگ به یک تونل با شیب کم متصل است. در جایی که ...

دانلود مقاله بررسی انحنای ترک خستگی زیر پاشنه جوش اتصالات لوله ای جوشی

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:بسیاری از سیستم ها و قطعاتی که دچار ترک و گسیختگی می شوند، تحت بارهای متناوب قرار داشته که در آنها بعضا مقداربار به میزان قابل توجهی کمتر از بار شکست استاتیکی بوده است. گرچه معمولا رشد ترک های خستگی در سطح بار خیلی کمتر از بار مورد تحمل ماده در حالت استاتیکی اتفاق می افتد، ولی ترک های خستگی ...

دانلود مقاله تحلیل عددی تاثیر پارامتهای ماشینکاری و هندسه ابزار بر تنشهای پسماند در تراشکاری قطعات جدار نازک

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهعملیاتهای گوناگون ماشینکاری موجب اعمال تنشهای شدید مکانیکی و حرارتی بر روی قطعات ماشینکاری شده میگردند که منجر به تغییر شکل پلاستیک غیر یکنواخت و اعمال حرارت بسیار بالا در لایه های سطحی مواد شده و باعث به وجود آمدن تنش های پسماند در این قطعات میشوند. وضیعت تنش پسماند در یک قطعه میتواند به طور قابل توجهای بر افزایش ...

دانلود مقاله افت سطح آب زیرزمینی، فرونشست و خشکی زمین در دشت میناب، فاجعه ای اسفناک

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدشت میناب یکی از مهمترین دشت های استان هرمزگان محسوب می شود. افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی و خشکسالی های متمادی سبب برداشت بی رویه و فشار بر منابع آبی این دشت و افت سطح آب زیرزمینی شده است. این دشت از سال 1386 به دلیل افت سطح آب زیرزمینی از دشت های ممنوعه اعلام شد. افت سطح آب زیر زمینی ...

دانلود مقاله بررسی جوشکاری نفوذی حالت جامد کامپوزیت آلومینیم((Al/Mg2Si

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
AbstractIn this study, Al/Mg 2Si composite, produced by gravity casting, was joined by diffusion welding technique at 6 MPa pressure with various welding temperatures and durations. This metal matrix composite (MMC) was produced by in situ technique containing 15% Mg2Si particles. Microstructure and shear strength of the joined areas were determined. Scanning electron microscopy examination was carried out on the ...

دانلود مقاله بررسی بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش تولید و کیفیت محصول در اثر شارژ گرم تختال در کوره های پیشگرم صنایع فولاد

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژي در صنایع فولاد جهان، کوره ها ي پیشگرم است که جزء مصرف کنندگان عمده سوختهاي فسیل می باشند. بهینه سازي مصرف انرژي در کوره هاي پشگرم بدلیل گرانی سوخت مورد نیاز و آلاینده هاي شدید زیست محیطی از اولویت بالایی برخوردار است. از جمله فرآیندهایی که باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت و افزایش کیفیت ...

دانلود مقاله نقش برنامه ریزی منطقه ای در توسعه پایدار منابع آب (با تأکید بر جنبه های مدیریت یکپارچه

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبرنامه ریزی منطقه ای متناسب با نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری و... منطقه می باشد که فرصت لازم را برای توسعه ملی بصورت میان رشته ای تدوین می نماید و تحقق آن را تا حدود زیادی تضمین می کند. دستیابی به توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن توسعه بخش آب بسیار مشکل خواهد بود. جهت دستیابی به اهداف توسعه ...

دانلود مقاله تکنیک های حفاری با فشار مدیریت شده((MPD

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده (Abstract)حفاری چاه های ساحلی و حفاری کردن در عمق های بیشتر در روش MPD از لحاظ اقتصادی توجیه بیشتری دارد. مسائل مرتبط با حفاری، از قبیل لوله گذاری، هدر رفت انرژی و هزینه ی بالای گل حفاری نیاز به تکنولوژی های بهتر حفاری را مشخص می سازد. اگر ما بتوانیم این مسائل را حل کنیم، صرفه اقتصادی حفاری چاه ...

دانلود مقاله بهینه سازی و افزایش تولید و راندمان توربین های گازی V94.2 با استفاده از کولر تبخیری مدیا در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتوربین های گاز نقش بسیار مهمی در تامین برق مورد نیاز کشور مخصوصا در پیک بار شبکه برق بر عهده دارند. از معایب اصلی این توربین ها، تغییرات زیاد تولید آنها بر اثر تغییر شرایط جوی می باشد. از طرفی در زمان پیک مصرف شـبکه بـرق ایران و همزمان با ماههای گرم سال، توان تولیدی توربین های گازی تحـت تـاثیر ...

دانلود مقاله ارتباط کلاهک اکسیدی (گوسن) کانسار مس سرچشمه با هالههای دگرسانی، سنگ شناسی و مناطق سوپرژن و هیپوژن آن

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهکانسار مس سرچشمه یکی از بزرگترین کانسارهاي مس پورفیري جهان با سن الیگو- میوسن می باشداین. کانسار داراي زون سولفیدي سوپرژن کاملاً پیشرفته می باشد که عمدتاً توسط گوسن هماتیتی پوشیده شده است . جهت بررسی ارتباط کلاهک اکسیدي (گوسن) با مناطق سوپرژن و هیپوژن کانسار سرچشمه و همچنین تأثیر نوع سنگهاي میزبان و هالههاي دگرسانی در تنوع سنگ-شناسی گوسنها ...

دانلودمقاله ارائه یک مدل اکتشافی قیمتگذاری برای کالاهای الکترونیک در بازارهای شبکه مدار

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا توسعه تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت، در طول دهه گذشته، بسیاری از شرکتها راه و روش خود را در برخورد با مشتریان و شرکای خود تغییر داده اند. در این مقاله ما به معرفی یک مدل قیمتگذاری برای شرکتهایی با کسب و کار الکترونیکی می پردازیم. روش پیشنهادی این مقاله برای محصولات الکترونیکی در نظر گرفته شده است. محصولات ...

دانلود مقاله جایگاه مدیریت دانش و پوکا یوکه در نت بهره ور فراگیر

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههمانگونه که می دانید نیروي انسانی یکی از موثر ترین فاکتور ها براي تحقق اهداف سازمان است . امروزه بسیاري از تکنیک هاي مدیریتی به صورت عمده به نیروي انسانی وابسته می باشد. اما مدیریت منابع انسانی به همان گونه که در ذهن داریم کاري بسیار مشکل است، زیرا بسیاري از عوامل از جمله فرهنگ، خانواده، شرایط اقتصادي و سایر ...