اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله مقایسه اثر عصارههای آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L .) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهبا توجه بـه اینکـه حـدود 70 درصـد هزینـه تولیـد جوجـه گوشـتی مربـوط بـه بخـش تغذیـه مـی باشـد، تحقیقـات زیـادي در جهـت بکـارگیري هـر چـه بهتـر خوراك توسط حیوان و کم کردن هزینه هـاي مربـوط بـه این بخش انجام شده است. جیره در تغذیه جوجـه هـاي گوشتی به دو بخش مواد مغذي و مواد افزودنی تقـسیم می شود. با در نظر ...

دانلود مقاله بررسی اثر تاریخ کشت دیم بر صفات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه از حیث تنوع گونههاي زیر کشت، این رقم به حـدود 40کشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی خود بـیش گونه محدود میشود، در حالیکه این عدد در کشور چیناز 7500 گونه گیاهی را در خود جاي داده است که دو تـا به حدود 200 گونـه مـیرسـد. مقایسـه آمـار سـال 1384سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپاسـت (امیـدبیگی، (سطح ...

دانلود مقاله بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونهسای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.)

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهجنس Nepeta از تیره نعناع (Labiatae) است و بیش از250 گونه دارد که در آسـیا، اروپـا و شـمال آفریقـا پراکنـده میباشند .(Rechinger, 1982) این جـنس در ایـران بـا نـام فارسی "پونه سا" شامل 67 گونه است که 39 گونـه از آنهـا، ازجمله پونهسـاي شـیرازي (Nepeta schiraziana Boiss.)،انحصاري ایران میباشند (مظفریان، .(1377اغلب گونههاي این جنس به دلیل داشتن اثرهاي درمانی، در ...

دانلود مقاله ارزیابی ویژگیهای نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه آن را در بین گونههاي گیـاهی موجـود در کشـور برجسـتهگونه Moringa peregrina (Forssk.) Fiori معروف بـه میکند. این گونه در مناطق خشک و نیمهخشک بـا پتانسـیلگز روغن (یا گازرخ) ویژگیهاي خاصی دارد که آن را قادر تبخیر و تعرق بالاي 2000 میلیمتـر در سـال رویـش دارد وبه زیستن در یکی از سختترین شـرایط اقلیمـی کشـور مـا معمولاً در دامنه ...

دانلود مقاله تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهدر حال حاضر یکسوم داروهاي مورد استفاده بشـر را داروهاي با منشأ گیاهی تشکیل میدهنـد. نیـاز روزافـزون کارخانههاي داروسازي به ماده اولیه و لـزوم حفـظ منـابعطبیعـی گیـاهی، اهمیـت مطالعـه روي کشـت و فـرآوري گیاهان دارویی و معطر را دوچندان نمودهاست (بقالیـان و نقدي بادي، .(1379ریحان (Ocimum basilicum) گیـاه دارویـی و معطـر 47 تأثیر کودهاي بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک...مهمی است که ...

دانلود مقاله شناسایی و تعیین مقدار ترکیبهای آنتیاکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا(Capparis spinosa L.) در ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهمطالعات بر روي اکسیداسیون روغنها و چربیها نشاندهنده این است که تعیین کمی و کیفی موادي که مستقیماً در فرایند آنتیاکسیدان شرکت میکنند میتواند پیشبینیکننده پایداري روغن باشد. آسکوربیک اسید وتوکوفرولها مهمترین آنتیاکسیدانهاي طبیعی تجاري میباشند. از دیگر منابع آنتیاکسیدان طبیعی که میتوان نام برد کاروتنوئیدها، فلاوونوئیدها، آمینواسیدها، فسفولیپیدها، استرولها و ترکیبهاي فنولیک میباشند ( Shahidi & .(Wanasundara, 2002 ترکیبهاي ...

دانلود مقاله تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه 1370؛ .(Paris & Paris, 1978 تــنش خشــکی یکــی ازانیسون گیاهیست علفی و یکساله که بـه تیـره چتریـان مهمترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزي درتعلق دارد. مهمترین ماده تشکیلدهنده اسانس انیسون، آنتول سراسر دنیاست. قسـمت عمـده کشـور ایـران، داراي اقلـیممیباشد که 80 تا 90 درصد آن را شامل میشود (آیینهچـی، خشک و نیمهخشک است (کوچکی و همکاران، (1374 کـهOrigamum majorana ...

دانلود مقاله انسان اقتصادی، حیوان اقتصادی تناسبسنجی دلالتهای انسانشناختی سبک زندگی اقتصادی غربی و اسلامی با اقتصاد مقاومتی

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده»اقتصاد مقاومتی«، با توجه به نگاهی که اسلام به انسان به عنوان موجودي داراي اختیار و اراده و توان تغییر(رعد(11/ ومهمترین عنصر ایجاد دگرگونیها در عالم خلقت دارد بیش و پیش از هر بحثی نیازمند مباحث انسانشناختی است تا مشخص شود کدامین انسان میتواند این گونه اقتصاد را محقق سازد.»سبک زندگی« کاملاً مبتنی بر مبانی انسانشناختی بوده و نگاه حوزه ...

دانلود مقاله تأثیر شبکه های ماهوارهای بر تغییر سبک زندگی جامعه ایران، چالشی فراروی راهبرد اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی، شبکه من و تو

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاقتصاد مقاومتی(( Resistive economy راهبردي است مهم که در سالهاي اخیر توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده و هدف آن، نیل به توسعه با استفاده از تمام توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران، آن هم در شرایطی که صادرات و واردات به راحتی میسر نیست میباشد. اتخاذ این شیوه به خودي خود بسیار دشوار به ...

دانلود مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانش آموزان به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی؛ مطالعه موردی: دانشآموزان شهر کرج

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهموفقیت بخش مهمی از پروژه اقتصاد مقاومتی به نهادینه شدن مؤلّفه هاي آن در جامعه وابسته است. به نظر اندیشمندان رسیدن به این مهم در گرو بازشناسی و فرمولبندي سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی است که نقش جامعهپذیري و آموزش و پرورش در نهادینه ساختن این نوع از سبک زندگی بسیار راهبردي است. با عنایت به این مهم، تحقیق ...

دانلود مقاله ریشه های هرمنوتیک پریشان

word قابل ویرایش
17 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده؛پریشان، به دلیل داشتن تفکرات تأویلگرایانه و به صرف وجود ابیاتی که در آنها برخی حروف و کلمات را به روشی نزدیک به شگردهای »حروفیه« تأویل کردهاست، از پیروان این فرقه شمردهشده است. نگاهی دوباره به شعر پریشان، البته پس از شناخت دقیقتر مبحث تأویل در اسلام و تشیع، و نیز آگاهی از افکار و احوال حروفیه، و کشف نقاط ...

دانلود مقاله همگرایی و تغییر زبانی در زبانُلری و اهمیت واژه گزینی دراحیاء، حفظ و گسترش آن ( با تاکید بر گویش فئیلی)

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:زبان گهواره تمدن انسان ،شجره نامه هر قوم و مقوله ای است که اولین شیوه خود ابرازی را شامل میگردد. در کشور ما ایران نیز مثل همه کشورها تنوع زبان،گویش و لهجه وجود دارد و علاوه بر فارسی به عنوان زبان رسمی ،زبانها و گویشهای دیگری هم وجود دارد که در ابعاد مختلف و نیز از حیث تعداد گویشوران و ...

دانلود مقاله توانمندیهای فرهنگی و ادبی قوم لر پشتوانه ای برای نامگذاری در جامعه ایرانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نام، نخستین گام برای شناسایی افراد به شمار می آید و امکان تشخیص و مقایسه را به وجود می آورد. نام یک واژهﻭ ویژگی مشخص برای تشخیص یک فرد یا پدیده از فرد یا پدیده های دیگر است وگزینش آن یکی از نخستین فعالیت های فکری و فرهنگی بشر و لازمه زندگی اجتماعی بوده است. بر همین اساس است ...

دانلود مقاله بررسی جغرافیایی از مشترکات زبانی ناحیه فرهنگی لرنشین (مطالعه موردی مناطق شمالی و جنوبی ناحیه لرنشین)

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده ناحیه مورد بررسی در این پژوهش، ناحیه فرهنگی قوم لر می باشد که در غرب و جنوب غرب کشور قرار دارد. اینناحیه برخی از خصلتها و داشتههای فرهنگ ایرانی و اسلامی را دارا بوده و در عین حال خود نیز دارای خصایص و ویژگیهای متمایز و مشترکی میباشد. در این تحقیق گویش منطقه جنوبی ناحیه لرنشین یعنی بویراحمدی و ...

دانلود مقاله بازتاب آیین پل برون (گیسوبران) در ادبیات مردم لُر

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :پ" ل"در زبان لُری به موی بلندی گفته می شود که بیشتر در پشت سر قرار گرفته و تا کمر آویزان شده باشد. این نوشتار به معرفی آیین پل برون و بازتاب آن در ادبیات شفاهی و همچنین شعر معاصر لری می پردازد. داده ها به روش میدانی و همچنین کتابخانه ای گردآوری شده اند. پل برون یکی از ...

دانلود مقاله ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی( مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی )

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههمسایگی استان خراسان رضوي با دو کشور افغانستان و ترکمنستان علاوه بر ایجاد تبعات فرهنگی و اقتصادي در شهرهاي مرزي، آنها را با چالش هاي امنیتی به ویژه در بحث تقویت پدافند غیرعامل شهري مواجه ساخته است. از اساسی ترین عوامل مربوط به چالش هاي امنیتی در اینگونه از شهرهاي مرزي، فقدان شناسایی کامل فاکتورهاي جغرافیایی به ویژه مشخصات توپوگرافی ...

دانلود مقاله نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های برنامه ریزی (مدل باتلر (Butler Model)و سوات((SWOT

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهصنعت گردشگري به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاري از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بر همین اساس یکی از راهبردهاي لازم که امروزه در اغلب کشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته است، توسعه و گسترش گردشگري ...

دانلود مقاله توسعه و امنیت دو بازوی برنامه ریزی توسعه ی شهرهای مرزی نمونه ی موردی: خرمشهر و آبادان، خوزستان

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهخرمشهر در دوره قاجاریه به یکی از بندرهاي مهم جنوب کشور تبدیل شده است تا وابستگی ایران به بندر بصره براي ورود کالا به کشور خاتمه دهد. این شهر خرم در جریان جنگ تحمیلی مورد تهاجم و اشغال دشمن قرار گرفت. در طول دوره اشغال خرمشهر و در کل دوره جنگ خرمشهر و آبادان، هردو، زیر بمباران ها و گلوله ...

دانلود مقاله کاربرد فناوری GIS در پیشگیری ازجرم وتوسعه فضای امنیتی شهر (نمونه موردی: شهرزاهدان)

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهشهر زاهدان به عنوان یک مادرشهر وقطب رشد منطقه اي در جنوب شرقی ایران،تحت تاثیر عواملی متعدداز قبیل رشد بی رویه جمعیت بعد از دهه 1360،قرار گرفتن در چهارراه تجارتی وقاچاق کالا ومواد مخدر،ناامنی در دول همسایه و..قراردارد .براساس قبول این نظریه که جنایت، ثمره تلخ و نابهنجار محیط وقوع جرم است؛می توان گفت هر محیط جغرافیایی تبهکاران مخصوص به ...

دانلود مقاله تحلیلی بر جمعیت شناختی مناطق مرزی و اثرات آن بر امنیت پایدار

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاین مقاله به بررسی و تحلیل تحولات جمعیت شناختی مناطق مرزي در مقایسه با مناطق غیر مرزي می پردازد. در این مقاله مولفههاي جمعیتی شناسی چون رشد جمعیت، تراکم جمعیت، الگوهاي مهاجرتی، ترکیب جمعیتی مناطق مرزي طی دوره1365 - 1385 مورد تحلیل جمعیت شناختی قرار گرفته اند و به منظور شناسایی مسائل و چالشهاي امنیتی ناشی از این تغییرات جمعیتی ...

دانلود مقاله تعلق خاطر به مکان عنصری مهم در ارتقاء امنیت شهرهای مرزی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامنیت بنیاديترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل براي دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. این مقوله در شهرهاي مرزي به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رواج مشاغل کاذب و خاص این مناطق، از اهمیت بالاتري برخوردار بوده و نیازمند جامع نگري بیشتري است. مطمئناً بهترین افراد براي پاسداري از مرزها همان مردم بومی و خود مرزنشیناناند. ساکنین هر شهر ...

دانلود مقاله بررسی چالش ها و فرصتهای امنیتی در مرزهای شرقی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتامین امنیت مرزها، همواره یکی از موضوعات مهم و کاربردي در جغرافیایی سیاسی می باشد که نه تنها با گذشت زمان از اهمیت آن کم نشده بلکه معیارها و مسایل جدیدي نیز به ان اضافه گردیده است. در حقیقت آن چه که امروزه همه درباره آن متفقالقول هستند این است که داشتن مرزهاي مطمئن و امن در اجراي سیاست حسن ...

دانلود مقاله نقش امنیت در توسعه گردشگری زابل

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهپیش بینی دستیابی کشورها به 8،1 میلیارد نفر سفر تا سال 2030 در مقایسه به تعداد فعلی گردشگران بین المللی ، توسعه این صنعت در کشورهاي جهان را امري ضروري می سازد . این امر حاکی از آن است که گردشگري بین المللـی طـی دو دهـه آینده رشد پایدار را بیش از سالهاي گذشته تجربه خواهد کرد . این رشد ...

دانلود مقاله نگاهی بر تجارب کشورهای موفق جهان در مقابله با خشکسالی: آموزههایی برای دستیابی به توسعه و امنیت پایدار در استان های کویری جنوب شرق کشور

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهخشکسالی عبارت است از یک دورة ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن محصولات زراعی و کاهش عملکرد می شود. ایران از کشورهاي خشک دنیاست که در معرض خشکسالی هاي شدید قرار دارد. سابقه مطالعات موجود نشان میدهد که در اغلب سالها پدیده خشکسالی برخی نقاط و یا حتی کل کشور را در بر گرفته است. در سالهاي گذشته ...

دانلود مقاله افزایش امنیت و کنترل در مرزها با بهره گیری از پرنده های بدون سرنشین(پهپاد UAV )در نیروی انتظامی و یگان های مرزبانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
پرنده هاي هدایتپذیر از دور که اختصاراً پهپاد نامیده می شوند، از بازوان پرتوان هر ارتش و یا یگان اطلاعاتی به شمار می رونـد که وجودشان بسیار حائز اهمیت است. کشور ما نیز بهدلیل موقعیت راهبردي و هممرزي بـا چنـدین کشـور مختلـف و حضـور نظامیان بیگانه در این کشور و حضور اشرار و باندهاي قاچاق مواد مخـدر و همچنـین سـایر ...