اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله کاربرد و اثر فرآیند فشار بالا (High-Pressure Processing) در پاستوریزاسیون شیر سویا

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهسویا دارای ارزش غذایی بالایی میباشد و پروتئینهای آن از لحاظ اقتصادی جانشین خوبی برای پروتئینهای حیوانی میباشد. بنا بر گزارش FDA پروتئینهای سویا سبب کاهش بیماریهای قلبی-عروقی میشوند. مصرف شیر سویا در کشورهای غربی طی یک سال %31 رشد داشته و در حال افزایش میباشد. پاستوریزاسیون شیر سویا با فرآیندهای حرارتی باعث تغییراتی در پروتئینها، ویتامینها و سایر مواد ...

دانلود مقاله اثر میدانهای الکتریکی پالسی بر غیرفعال سازی میکروارگانیسمها، خصوصیات تغذیهای و فیزیکوشیمیایی محصولات لبنی

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاعمال میدانهای الکتریکی پالسی با شدت بالا روش نوینی برای غیرفعال کردن میکروارگانیسمها و آنزیمهای نامطلوب در تکنولوژی لبنیات است. در سالهای اخیر با توجه به افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات لبنی تازه و با عطر و طعم مطلوب و ارزش تغذیهای بالا و نیز با توجه به مشکلات خاص فرآیندهای حرارتی، علاقه روز افزونی به روشهای غیرحرارتی نگهداری ...

دانلود مقاله تحلیلی بر تأثیر روابط اجتماعی در تقویت نقش فضاهای عمومی شهری به منظور تحقق تعاملات اجتماعی- شهروندی

word قابل ویرایش
24 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهشهر نقطه برخورد و انباشت بسیاری از فعالیتهای شخصی و جمعی است که خود ریشه در سنن فرهنگی داشته و به وسیله نیروهای اجتماعیاقتصادی در طی یک زمان شکل گرفته است. از اینرو شهر تجلیگاه ارتباطات اجتماعی انسـانهـا بـوده و بسـتر تحقـق بخـش عمـدهای از تعـاملات اجتماعی میباشد. اما عمده شهرهای امروزی به کانون تراکم و رشد جمعیت، محل تبادل ...

دانلود مقاله تحلیل ساختار کالبد بخشه مرکزی شهر اسفرین با استفاده ازفن Space Syntax و ارائه راهبردهایی به منظور افزایش امنیت در آن

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهترتیب یا سازمان یابی عناصر و اجزای سیستم در جهت هدف سیستم، در درون خود به وجودآورنده رابطه بین عناصر و اجزاست،که به آن ساختار گفته می شود . کالبد به عنوان یک مفهومی ذهنی نمود فیزیکی تفکراتی است که که به تولید فضا اقدام نموده است.به گونه ای که با درک درست کالبد تولید شده می توان به درک ...

دانلود مقاله پیش درآمدی برآرمان شهر اسلامی B ایرانی و افتراق آن با شهر ایده آل غربی

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهشهر و شهرنشینی جلوه گاه فرهنگ و اجتماع و معرف نگاه جوامع به شهر ایـده آلـی اسـت کـه بـه سـمت آن حرکت می کنند.اهمیت موضوع از منظر اجتماعی است که می تواند کلیه فراینـدهای ناشـی از تـاثیر انسـان و محیط پیرامون اورا دستخوش تغییر و تحول قرار می دهد.چالش رسیدن بـه ایـن شـهر آرمـانی و آرمـان شـهر قدمتی به درازای ...

دانلود مقاله بلوغ یافتگی پارادایم شهر ایرانی ـ اسلامی تا شهر جهانی

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر قرن جدید و تحت تاثیر پارادایم جهانی شدن، شهرها با تحولاتی در شکل و عملکرد مواجه شدهاند که عمدتا در سه گروه؛ الگوهای زندگی، الگوها و شیوه رفت و آمد و شیوه ترکیب کاربری زمین و فعالیـت قابـل مشـاهده است. در این راستا محیط های خلق شده و تغییرات منتج از فناوریهای نـوین سـاختار اقتصـادی ـ سیاسـی و اجتماعی ...

دانلود مقاله بررسی رابطه فضاهای مسکونی و حجم سبز از دید روانشناختی انسانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
فضای سبز که در این مقاله با عنوان حجم سبز معرفی شده، بیانگر فضایی شهری است که در پی تامین نیازهای زیستی و در جهت ارتباط و تعامل اجتماعی انسان است. اما طراحی و ساخت غیراصولی این فضا باعث به وجود آمدن ناهنجاری رفتاری و محیطی شده است. فضاهای مسکونی همه از یک فرم که شامل دیوار، کف و سقف ...

دانلود مقاله بررسی آرمانشهر در شاهنامه فردوسی

word قابل ویرایش
17 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمقاله حاضر درصدد بازخوانی فلسفه آرمانشهر به عنوان یکی از سازه های ذهنی در اندیشه اجتماعی حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این مطالعه با هدف شناخت عمیق نظام ارزش های بومی با هویت ایرانی-اسلامی می باشد. فضای مفهومی موضوع را مرور کرده؛ از تئوری های جامعه شناختی برای مطالعه و تحلیل بهره می گیرد. روش مطالعه؛ موردی(( HYPER INTENSIVE و انتخاب ...

دانلود مقاله بازآفرینی مفهوم باغ ایرانی در توسعه منظر ایرانی-اسلامی شهر فردا

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاریخ شهرسازی و منظر شهری در ایران مملو از حضور پدیدهای بـه نـام بـاغ ایرانـی بـه عنـوان یـک محصـول فرهنگی از تعامل سازنده بین انسان و طبیعت پیرامون به وجود آمده است. با عنایت به این نگرش و عواملی که منجر به ایجاد باغ در طول تاریخ گشت مصداقهای مختلفی از آن را در مقیـاسهـای متفـاوت مـیتـوان دیـد مصداقهایی که ...

دانلود مقاله اپیدمیولوژی HIV/AIDS درایران وجهان

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :مقدمه: ابتلاء به سندرم نقص ایمنی اکتسابی (؛ًم( 0 توسط ویروس 9مع که ویروس نقص سیسـتم ایمنـی انسان خوانده می شود اتفاق می افتد. ؛ًم0 فع9مع را نبایستی صرفا یک مشکل بهداشتی کشـورها دانسـت زیرا معضلات اجتماعی واقتصادي این مصیبت چنان ابعاد وسیعی درجهان دارد که مقایسه آن با هـیچ بیمـاري پاندمیک دیگري لااقل تا عصر حاضر قابل مقایسه ...

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بحران ها، حوادثی هستند که خرابی های زیادی بوجود آوردهاست ، این خرابیها میتوانند به صورت منطقهای، مانند سیل، یا به صورت سراسری، مانند زلزله و آتشفشان،سونامی ،حوادث های شیمیایی و غیره نمود پیدا کنند. و باعث ایجادآسیبهای مالی و جانی زیادی شوند.هدف تحقیق این است که آیا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توجه به گسترش آن ...

دانلود مقاله بررسی ابعاد مختلف حادثه ورود آب کانال سیل برگردان غرب به خط چهار مترو تهران

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهروز یکشنبه مورخ 91/1/27 در مجاورت ایستگاه (A4-4) خط چهار مترو و ایستگاه ارم سبز خط پنج مترو دیواره شمالی کانال واقع در ضلع جنوبی ایستگاه (A4-4) دچار آبشستگی شد و آب کانال سیل برگردان غرب وارد این ایستگاه و تونل در حال ساخت و در حال بهرهبرداری خط چهار مترو شد این اتفاق خط چهار مترو را تا ایستگاه ...

دانلود مقاله آسیب پذیری لرزه ای شبکه گاز رسانی شهری و ارائه راهکارهای مقاوم سازی

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:از میان شریان های حیاتی مختلف، شبکه گاز از اهمیت بسیار بالایی در ساختار مدیریت شهری برخوردار است. به طوریکه بررسی پیامد های زلزله های گذشته نشان داده است که بزرگترین خطر پس از زلزله، آتش سوزی و انفجار ناشی از نشت شبکه گاز می باشد. این خطر بزرگی است که در نتیجه آسیب پذیری لرزه ای شبکه مذکور به ...

دانلود مقاله معرفی روشهای مختلف جهت براورد آسیبپذیری مناطق حفاظت شده در راستای طرح ریزی حفاظتی

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:طرحریزی حفاظتی، فرایند تعیین مکان و طراحی مناطق حفاظتی برای افزایش پایداری تنوعزیستی میباشد. برای رسیدن به این هدف، مناطق حفاظتشده باید تا جای ممکن، تهدیدات متوجه تنوعزیستی را کاهش دهند. داشتن اطلاعات راجع به فرایندهای تهدیدآمیز و آسیبپذیری نسبی مناطق و ویژگیهای آنها نسبت به این فرایندها، برای یک طرحریزی حفاظتی هدفمند، امری ضروری میباشد. یک طرحریزی حفاظتی کارامدباید ...

دانلود مقاله بررسی ضریب انتشار(فاکتور انتشار)آلاینده های منتشره از دودکش نیروگاه حرارتی رامین

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهانقلاب صنعتی و رشد روز افزون صنایع مختلف موجب تولیدوانتشار آلاینده های گازی و گازهای گلخانه ای به هوا گردیده است.اندازه گیری غلظت گازهای خروجی ازدودکش و محاسبه دبی گازخروجی ازآن موجب تعیین میزان جرم آلاینده های خروجی در واحد زمان می شود.براساس قوانین استاندارد هوای پاک,بررسی میزان انتشار آلاینده های خروجی از صنایع یکی از راههای تشخیص و اندازه ...

دانلود مقاله بررسی اثر قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی خردهفروش بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان ، اعتماد و رضایت مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهر رشت)

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهوفاداري مشتریان، به عنوان یکی از عوامل بسیار ضروري در موفقیت و توسعه هر کسب وکاري به شمار میآید از این رو و با توجه به تنوع طلبی مشتریان و امکان حق انتخاب گوناگون و گسترده براي آنان، شرکتها ملزم به بررسی رفتار مصرفکنندگان و عوامل اثرگذار بر وفاداري آنان می باشند لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم و ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین جوسازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ستادی پالایشگاه آبادان در سال ۱۳۹۲

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف این تحقیق، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شاغل در قسـمت سـتادي پالایشـگاه شهرسـتان آبـادان است. این تحقیق به روش میدانی و توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. پرسشنامه رضـایت شـغلی » JDIاسـمیت« »کندال« و»هالین(1969) « و توصیفجو سازمانی »هال پین وکرافـت(1963) « ابزارهـاي تحقیـق را تشـکیل دادنـد. آلفـاي کرونباخ شاخص توصیف شغل براي پرسشنامه ...

دانلود مقاله بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سال هاي اخیر پیشرفت چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده اي از سازمان ها با عنوان سازمان هاي مجازي شده است. این سازمان ها، سازمانهاي پیچیده ، پویا و متحولی هستند که در آنها مرزهاي موجود از بین رفته است. ورود فناوري اطلاعات تغییراتی در ساختار این سازمان ها ...

دانلود مقاله بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سال هاي اخیر پیشرفت چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده اي از سازمان ها با عنوان سازمان هاي مجازي شده است. این سازمان ها، سازمانهاي پیچیده ، پویا و متحولی هستند که در آنها مرزهاي موجود از بین رفته است. ورود فناوري اطلاعات تغییراتی در ساختار این سازمان ها ...

دانلود مقاله پیش بینی رشد سود برپایه متغیرهای حسابداری

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهپیش بینی سود و رشد آن در سرمایه گذاري ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاري کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوري و شرایط مالی، مدیران از دورنماي تجاري شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بررسی متغیرهاي حسابداري در ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه نقد در مؤسسات دولتی و خصوصی

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این پژوهش عوامل تعیین کننده وجه نقد در شرکت هاي دولتی وخصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه نقد در موسسات دولتی وخصوصی است. جامعه آماري شامل شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391- 1387 می باشد. پس از نمونه گیري به روش حذفی سیستماتیک ...

دانلود مقاله آشنایی با سوپر جاذب ها و نقش آن در توسعه کشاورزی ( محصول مطالعاتی : عملکرد خیار درختی )

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه در دنیا به دلیل محدودیت منابع آبی و خشکسالی و رشد روز افزون جمعیت، باعث شده است تا نیاز به محصولات غذایی افزایش یابد، در نتیجه اجرا پروژه هاي آبیاري و راه کارهایی که باعث نحولی در توسعه کشاورزي می شود از اهمیت ویژه اي برخوردار شود. از آنجا که ایران کشوري نیمه خشک است و میزان بارندگی سالانه ...

دانلود مقاله تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر بقاء و پایداری صنایع کوچک در استان زنجان

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف از این پژوهش،بررسی عوامل محیطی مختلف در ادامه حیات صنایع کوچک در استان زنجان می باشد که با استفاده از مدل PEST به ارزیابی تاثیر این عوامل پرداختیم. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردي بوده و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی میباشد.جامعه آماري ،صنایع فعال در شهرستان زنجان به تعداد 308 واحد میباشد و حجم ...

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی شعب در بانک (مطالعه موردی : شعب بانک پارسیان استان تهران)

word قابل ویرایش
19 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانـک ها باید پیوسته خدمات جدیدي با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی بـه افزایش حجم منابع و در مراحل بعدي تخصیص آن منابع دارد. هدف این ...

دانلود مقاله مقایسه ی تاثیر افزایش براده های پلاستیک پت و فیبر لاستیک بر ویژگی های تراکمی خاک های ماسه ای

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبهسازي خاکهاي سست یکی از دغدغه هاي مجریان پروژه هاي عمرانی در مناطقی است که با این خاکها سر وکار دارند. براي این منظور از مواد مختلفی استفاده می شود. یکی از این مواد ضایعات غیر بازیافت پسماندهاي مختلف می باشد. تراشه هاي پلاستیک پلی اتیلن ترفتالات (پت) بدست آمده از آسیاب بطري هاي نگهداري مواد و نوشیدنی ها و ...