اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله ارزیابی توانمندیهای گردشگری شهرستان لاهیجان با استفاده از مدل (swot)

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به شمار می رود ، که در بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان اساس درآمد ، اشتغال و رشد بخش خصوصی و توسعه ی ساختارهای زیر بنایی می دانند .این مقاله با هدف ارزیابی توانمندیهای گردشگری و تدوین بهترین استراتژی ها در جهت رونق و بهبود ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های فروشگاههای خرده فروشی با دلبستگی به برند، رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا توجه به جایگاه و اهمیت فروشگاههاي خرده فروشی در سیستم توزیع کشور و افزایش تعدادشان، این مقالـه باهـدف شناسـایی تاثیرویژگیهـاي فروشگاه خرده فروشی بر رضایت مشتري و دلبستگی مشتري به برند فروشگاه و همچنین تاثیر این متغییرها بر تبلیغات دهان بـه دهـان از سـوي مشـتریان انجام گرفت. تعداد393پرسشنامه ازمیان مشتریان فروشگاههاي شهروند شهر تهران که جامعه آماري پژوهش را ...

دانلود مقاله معناداری در کار: معنا و منابع

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبخش مهمی از زندگی هر فرد در محیط کار میگذرد، و از سوی دیگر کار یکی از جنبه های مهم زندگی از زندگی هر فرد است. به نظر محققان کار جزیی از هویت انسان است که میتواند تاثیر قابل ملاحظه بر زندگی شخصی و کاری فرد بر جای بگذارد. معناداری، مفهومی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری را در ...

دانلود مقاله تولید در کلاس جهانی WCM

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتولید در کلاس جهانی، به عنوان یکی از شناخته شده ترین سیستم هاي تولید شده در جهان، مجموعه متفاوتی از مفاهیم، اصول، سیاست ها و تکنیک ها براي مدیریت و راه اندازي یک شرکت تولیدي است. این سیستم تحت تاثیر نتایج به دست آمده توسط شرکت هاي تولیدي جدید ژاپنی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد در حالیکه ...

دانلود مقاله رابطهی بین سبک رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: شرکت فرودگاههای کشور

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهلازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و ارگانیک امروزی، وجود رهبرانی با بصیرت و تفکر استراتژیک ایا به عبارت روشـن تـر، رهبرانی تحول آفرین است که عدم اطمینان محیطی را بهتر و سریعتر از رقبا به فرصت سازمانی تبدیل نماید. بـه دلیـل توجـه فزاینـده بـه عامـل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و نقش ...

دانلود مقاله نقش اعتماد سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مولفه هاي اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی است. جامعه آماري این تحقیق کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی ( 140 نفر) است که بر اساس نمونه گیري تصادفی خوشه ایی تعداد 70 نفر از این اساتید به عنوان نمونه انتخاب شده اند. این تحقیق به روش توصیفی از ...

دانلود مقاله نقش عدالت سازمانی و مولفه های آن در سکوت سازمانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:هدف از این مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و مولفه هاي با سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی است. جامعه آماري این تحقیق کلیه اعضاء هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی(140 نفر) است که بر اساس نمونه گیري تصادفی خوشه ایی تعداد 70 نفر از این اساتید به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی : سازمان مورد مطالعه شهرداری منطقه یک تهران

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتمایل به بروز رفتار شهروندی به علت رقابتهای روزافزون جهانی،دارای اهمیت ویژهای است. هم اکنون مدیران به دنبال روشهایی برای بهبود عملکرد سازمانهای خویش هستند و رفتار شهروندی سازمانی در رسیدن به این هدف کمک زیادی میکند. این پژوهش به دنبال دستیابی به اصلیترین هدف خود کهررسیب میزان تاٌثیرگذاری رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی است میباشد.تاثیر رفتار شهروندی سازمانی ...

دانلود مقاله تعیین واولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله

word قابل ویرایش
23 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:هرسازمان لازم است بداند چه عواملی در ایجاد وفاداری و حفظ آن در ذهن مشتریان نقش دارند. سازمانها باید به دنبال برنامه ریزی صحیح در جهت شناسایی و تقویت این عوامل باشند که در جهت تقویت نام ونشان تجاری خود برای عملکرد قویتر آن در بازار رقابتی و پیچیده امروز با برنامه درست وارد عمل شوند.به دلیل درک اهمیت تاثیر ...

دانلود مقاله منابع انسانی و مزیت رقابتی پایدار: دیدگاه منبع محورشرکت

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهدر طول دهه ی گذشته در ادبیات مدیریت استراتژیک، تاکید از موقعیت بیرونی در صنعت و تعادل نسبی نیروهای رقابتی به سمت شناسایی منابع درونی که به عنوان عامل حیاتی برای اثربخشی پایدار دیده شده اند، تغییر یافته است.. منابع واحد اساسی تجزیه و تحلیل برای نظریه منبع محور است. نظریه منبع محور تاکید بر منابع داخلی سازمان و قابلیت ...

دانلود مقاله تفکر راهبردی ضرورت اساسی پاسخگویی محیطی سازمانهای هزاره سوم

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهجهان در شرایط متغیری از فرآیندها قرار دارد. در این بین سازمان ها به شدت متاثر از تغییرات شتابناک قرن حاضر قرار دارند. بدین منظور سازمان ها نیازمندند به طور منظم فرآیندها و روش های خود را به منظور ایفای نقش معنادار در محیط مورد بازبینی و بررسی قرار دهند و فرآیندهای عملیاتی خود را به منظور دستیابی به رسالت ...

دانلود مقاله بررسی رابطه تطبیقی TQM و ERP با تمرکز بر عوامل حیاتی موفقیت

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهTQM و ERP دو ابزار مهم برای به دست آوردن مزیت رقابتی سازمان ها محسوب می شوند. سوال اساسی که وجود دارد این است که آیا پیاده سازیERP نیاز به اجرایTQMمیباشد؟ و یا برعکس اجرایTQM نیاز به پیاده سازیERP دارد؟ این مقاله تلاش داشته است با یک دیدگاه جامع ارتباط بین ERPو TQM بپردازد. این پژوهش با ارائه مدلی نشان ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط و نقش کارآفرینی با فناوری اطلاعات

word قابل ویرایش
21 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف از نگارش این مقاله مروری بر فناوری اطلاعات و کارآفرینی و تأکید بر نقش آنها بعنوان یکی از راهکارهای برون رفت سازمانها از مشکلات فراروی خود و نیز یکی از راه حلهای رفع معضل بیکاری است. امروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در نهادینه کردن و اعتلای کارآفرینی، بهره گیری از فناوری اطلاعات است.در ابتدای مقاله بطور اختصار درخصوص کارآفرینی، ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و وفاداری سازمانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف این تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و وفاداری کارمندان دستگاه های اجرایـی اسـت. مـدل تحقیـق 4 بعـد اخـلاق حرفه ای، شامل اخلاق وظیفه مدار، اخلاق عدالت محور، اخلاق خود خواهانه و اخلاق دگرخواهانه و 5 بعد وفاداری شامل تعهـد بـه مدیر، شرایط شغلی، منافع شخصی، محل خدمات و حرفه (شغل) می باشند. هر کدام از این ابعاد ...

دانلود مقاله بررسی رابطه شایسته سالاری و توانمند سازی کارکنان با لحاظ نمودن نقش میانجی فرهنگ سازمانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهانگیزه ی کاری در میان کارکنان یکی از دلایل اصلی موفقیت سازمان ها می باشد که با برنامه ریزی صحیح مدیران و اتخاذ سیاست های درست سازمانی محقق می شود. از طرف دیگر با توانمندسازی کارکنان، فرهنگ سازمانی هم باید دستخوش تغییر شود و همانند توانمندسازی، بخش عمده ای از فرهنگ سازمانی و تصمیم گیری در مورد آن منوط به ...

دانلود مقاله بررسی عشق به برند و تاثیر آن روی وفاداری برند و ارتباطات شفاهی

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهعشق به برند از جمله حوزه های جدید در بازاریابی می باشد. مصرف کنندگان با برخی برندها ارتباط عاطفی برقرار می کنند. این ارتباط می تواند به عنوان رضایت، وفاداری و یا عشق به برند باشد. در این مطالعه، تاثیر متغیر های محصولات لذت گرا، تصویر برند و اشتیاق برند روی عشق به برند بررسی شد. همچنین عشق به برند ...

دانلود مقاله نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در خودرهبری کارکنان (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههمزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات الزمات نوینی را پدید آورده است، نقش و وظیفه کارکنان و کارشناسان نیز بسیار متحول و دگرگون شده است.کار با افرادی با فرهنگ های مختلف، تنها با شناخت تفاوت های فرهنگی گروه های قومی و ملی امکان ...

دانلود مقاله بررسی تاثیرات هوش فرهنگی بر نحوه ارتباطات کارکنان

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر دهکده جهانی امروز که اساس و شالوده آن مبتنی بر انسجام اقتصادی است و ارتباطات و تعاملات، رو به گسترش و فزونی می باشد و افراد با فرهنگهای گوناگون با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و فرهنگ به عنوان جز نامرئی ولی اساسی در تعاملات بیش از پیش خودنمایی می کند، سازمانها بنا به نیاز به دنبال افرادی ...

دانلود مقاله ضرورت ها، پیش نیازها، چالش های استقرار هوش تجاری درسازمان ها

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمدیران شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی برای استقرار هوش تجاری اعلام نیاز میکنند، چراکه از طرق مختلف با ابزارها و فواید استقرار هوش تجاری در سازمانشان آگاه گشته اند و درک خوبی از میزان تاثیر این سیستم ها بر بقاء ،رشد، دستیابی به اهداف سازمانی و بدست آوردن مزیت رقابتی در محیط پویای سازمان بدست آورده اند. اما ...

دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمان با رویکرد یکپارچه ISM و GANP (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)

word قابل ویرایش
20 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهوجود سازوکاری نظاممند و علمی جهت تسهیم دانش میان کارکنان می تواند نقش بسزایی در تقویت دانش و حصول موفقیتهای سازمانی ایفا نماید. در این راستا، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر تسهیم دانش میتواند کمک شایان توجهی به تصمیمگیری صحیح در طراحی این سازوکار نماید. هدف از این مطالعه، ارایه مدلی کارا جهت شناسایی عوامل موثر بر تسهیم دانش ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر شعاع انحنای لبه سنبه و قالب بر روی حد شکل دهی ورق، نیروی اعمالی و بهینه سازی در فرآیند کشش عمیق

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این پروژه تأثیر تغییرات شعاع انحنای ابزار به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای موثر در فرآیند کشش عمیق 1مورد بررسی قرار گرفت. لذا به کمک روش المان محدود و نرم افزار تحلیلی آباکوس2 فرآیند مذکور مورد بررسی واقع و با نتایج تجربی مقایسه شد. از ورق های آلومینیوم خالص با قطرهای متفاوت برای ایجاد لیوان های استوانه ای ...

دانلود مقاله ارزیابی چرخه عمر لوح های فشرده

word قابل ویرایش
5 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این تحقیق با ارزیابی چرخه عمر (LCA)1 به چگونگی تولید ، استفاده و در نهایت بازیافت لوح های فشـرده اشاره می شود. تکنولوژی لوح های فشرده یکی از سریعترین صنایع در حال رشد اسـت. لـوح هـای فشـرده در اوایل دهه 80 میلادی بدلیل توانایی آن ها برای ارائه عملکرد صوتی بهتر بیش از رسانه های ضبط مغناطیسـی محبوب شد. ...

دانلود مقاله ارائه یک رویکرد چند بعدی برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEAو نظریه فازی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه با تکامل و استفاده گسترده از اینترنت، سازمان ها در معرض حمله به سیستم های فناوری اطلاعات قرار دارند. این حملات منجر به تلفات داده ها و تغییرات در فرآیند خدمات و عملیات کسب و کار می شود. افزایش خطرات بالقوه سرمایه گذاری در سرویس های امنیتی برای سازمان ها موضوع بسیار مهمی است و نیز منجر به توسعه ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارزیابی عملکرد کارکنان (مورد مطالعه : شرکت سیمان قاین)

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان هوش سازمانی و ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه کارکنان شرکت سیمان قاین 292) نفر ) بود که در نیمه اول سال 1393 مشغول به کار بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد (166) نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده شده ، ...

دانلود مقاله امکان سنجی طراحی خانه انرژی صفر در شهر تهران با تأکید بر انرژی خورشیدی

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :خانه انرژی صفر به منظور کمک به کاهش مضررات آلودگی های زیست محیطی و کاهش انتشار کربن شهر تهران که موجـب آلودگی های و بیماری های انسانی و مضرات زیست محیطی بسیار به طبیعت، در نظر گرفته شده. این ساختمان مسـکونی در شرایط اقلیمی معتدل کوهستانی، طراحی شده است. در جهت ارتقـای کیفیـت سـاختمان از دیـدگاه تبـادلات حرارتـی، نـوع ...