اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله ارتباط کلاهک اکسیدی (گوسن) کانسار مس سرچشمه با هالههای دگرسانی، سنگ شناسی و مناطق سوپرژن و هیپوژن آن

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهکانسار مس سرچشمه یکی از بزرگترین کانسارهاي مس پورفیري جهان با سن الیگو- میوسن می باشداین. کانسار داراي زون سولفیدي سوپرژن کاملاً پیشرفته می باشد که عمدتاً توسط گوسن هماتیتی پوشیده شده است . جهت بررسی ارتباط کلاهک اکسیدي (گوسن) با مناطق سوپرژن و هیپوژن کانسار سرچشمه و همچنین تأثیر نوع سنگهاي میزبان و هالههاي دگرسانی در تنوع سنگ-شناسی گوسنها ...

دانلودمقاله ارائه یک مدل اکتشافی قیمتگذاری برای کالاهای الکترونیک در بازارهای شبکه مدار

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا توسعه تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت، در طول دهه گذشته، بسیاری از شرکتها راه و روش خود را در برخورد با مشتریان و شرکای خود تغییر داده اند. در این مقاله ما به معرفی یک مدل قیمتگذاری برای شرکتهایی با کسب و کار الکترونیکی می پردازیم. روش پیشنهادی این مقاله برای محصولات الکترونیکی در نظر گرفته شده است. محصولات ...

دانلود مقاله جایگاه مدیریت دانش و پوکا یوکه در نت بهره ور فراگیر

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههمانگونه که می دانید نیروي انسانی یکی از موثر ترین فاکتور ها براي تحقق اهداف سازمان است . امروزه بسیاري از تکنیک هاي مدیریتی به صورت عمده به نیروي انسانی وابسته می باشد. اما مدیریت منابع انسانی به همان گونه که در ذهن داریم کاري بسیار مشکل است، زیرا بسیاري از عوامل از جمله فرهنگ، خانواده، شرایط اقتصادي و سایر ...

دانلود مقاله بررسی سیاستگذاری توسعه بیمه قراردادهای حمل نقل دریایی و فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای و فرامنطقه ای

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
حمل و نقل یکی از ارکان اصلی اقتصاد، رفاه اجتماعی، امنیت، حاکمیت و سیاست است. از بین انواع روشهای حمل و نقل، حمل و نقل دریایی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه قسمت اعظمی از مباحث حقوقی بیمه دریایی به حقوق دریایی وابسته است، مال یا موضوعی که تحت پوشش بیمه دریایی قرار می گیرد و خسارات ...

دانلود مقاله بکارگیری روش تاپسیس در آنالیز ABC چند معیاره (مورد مطالعه: واحد تولیدی محصولات غذایی دلپسند

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سیستم کنترل موجودی ABC بیشترین توجه به اقلام طبقه بالا معطوف بوده و طبقات بعدی از اهمیت کمتری برخوردارند. معیار معمول برای طبقه بندی ABC مصرف ریالی سالانهی اقلام موجودی بوده است. با این وجود ادبیات موضوع بیانگر گسترش روشهایی برای طبقه بنده چند معیارهی ABC است. در این مطالعه، مدلی چند معیاره برای طبقهبندی ABC ارائه شده است. ...

دانلود مقاله اهمیت سرمایه فکری و محاسبه سطح افشای سرمایه فکری با استفاده از شاخص های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای

word قابل ویرایش
22 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتحقیق و بررسی در زمینه اهمیت سرمایه فکری و افشا اطلاعات یکی از موضوعات جالب توجه در حسابداری ، اقتصاد و تحقیقات مالی است. محرک اصلی برای چنین تحقیقاتی تاثیر آن در فرآیند تصمیم گیری است. امروزه در اقتصاد دانش محور، ارزش گذاری دارایی های نامشهود به اندازه ای مورد توجه قرار گرفته است، که توانایی های کارکنان، سیستم فن ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با توسعه منابع انسانی

word قابل ویرایش
19 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاین تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمان با توسعه منابع انسانی در ادارات برق شمال استان کرمان در سال 1393 پرداخت. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ادارات برق شمال استان کرمان است که تعداد آنها 230 نفر میباشد. این تحقیق از نظر اهداف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع ...

دانلود مقاله Role of Mother in Emergent Literacy of Young Children

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
AbstractThe main reason of this study was to investigate the relationship between mother-child interaction during storybook reading and emergent literacy among 90 children (boys and girls) aged 3 to 4 years. The result of this study exposed that mother-child interactionKDG VLJQLILFDQW UHODWLRQVKLS ZLWK FKLOGUHQʼV HPHUJHQW literacy. Implications for future research are discussed.Keywords: mother-child interaction, emergent literacy, childrenIntroductionEmergent literacy skills are ...

دانلود مقاله مروری بر روشهای ترکیبی الگوریتم خوشهبندی k-means و الگوریتمهای فرا مکاشفهای جهت رویارویی با معایب الگوریتم k-means

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهخوشهبندی از روشهای مهم در دادهکاوی میباشد که به دلیل نزدیک بودن با مسائل طبیعی در بسیاری اززمینهها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین الگوریتمهای خوشهبندی که به طور گسترده به کارمیرود الگوریتم k-means میباشد. الگوریتم k-means کاربردهای بسیاری در حیطههای مختلف علمی و صنعتی دارد. با وجود سادگی و آسان بودن قابلیت پیاده سازی این الگوریتم، چالشهایی ...

دانلود مقاله مدیریت سبز منابع انسانی، ابزاری نوین در خدمت اچ اس ای صنعت نفت

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهگسترش مواد و تکنولوژی نوین گرچه رفاه را افزایش می دهد اما به موازات خود مخاطرات جدیدی را نیز پیش روی بشر قرار میدهد که غلبه بر آن نیازمند احساس مسئولیت همگانی در اجرای برنامههای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ اس ایی)، برای محافظت از جان انسانها، محیط زیست و سرمایههای ملی می باشد. همچنین، سازمانها میتوانند از راههای ...

دانلود مقاله مروری بر متون علمی: تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم کنترل بر اساس مدل مارکوف

word قابل ویرایش
7 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:انتخاب دوره های بازرسی و تعمیرات در طول عملکرد یک جزء یا سیستم، مسئله ای مهم در تعمیر و نگهداری آن است. یکی از مهمترین روش هایی که بدین منظور در دنیا استفاده می شود استفاده از شبکه های مارکوف است. از طرفی با پیچیده شدن سیستم ها و افزایش تعداد اجزای آنها، تحلیل دستی غیر ممکن شده و استفاده ...

دانلود مقاله ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با مطالعه موردی در صنعت تولید لوازم خانگی

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی های محیط های جدید تولیدیæ طبیعت مشتریان ، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمی را در فرآیندهایشان دنبال می کرده اند کارایی خود را از دست داده است بنابراین شرکت ها نیازمندند تا یکپارچگی مناسبی را در تمام فرآیندهای تولیدی از ماده خام تا مصرف کننده نهایی ایجاد نمایند. ...

دانلود مقاله برنامه کاهش آب بدون درآمد شهر اسفراین بر اساس نتایج بالانسینگ آب

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمطالعات کاهش آب بدون در آمد با هدف اولا" شناسایی مولفه هاي آب بدون در آمد در دو بخش هدر رفت ظـاهري شامل : مصارف غیر مجاز ، خطاي مدیریت داده و سیستم و عدم دقت تجهیزات انـدازه گیـري و هـدر رفـت واقعـی شامل : نشت از شبکه ، نشت از خطوط انتقال ، سرریز مخازن ، نشت از مخازن ...

دانلود مقاله بررسی ضرورت توجه به نقش و جایگاه شهرهای کوچک و میانی در برنامه ریزی

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه شهرهای بزرگ و نواحی متروپلیتن در کشورهای در حال توسعه به شـدت در حـال رشـد هسـتند ایـن نـواحی تمـامی امکانات، خدمات و سرمایه های کشور را در خود بلعیده، با این وجود بـا انـواع مشـکلات و معضـلات شـهری از جملـه: کمبـود مسکن، بالا رفتن میزان بیکاری، مسأله حاشیه نشینی، مشکل حمل و نقل و نارسایی در عرضه سایر خدمات ...

دانلود مقاله تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت پیشگامان تابان)

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف این پژوهش توصیفیپیمایشی تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمانی در شرکت پیشگامان تابان، میباشد. تعداد پرسنل این شرکت 463 نفر است که فقط بین اشخاص فوق دیپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شد و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد 147 نفر بدست آمد، که بر اساس جدول ...

دانلود مقاله بررسی شاخصهای شکلگیری شهر خلاق (مطالعه موردی مشهد)

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده- در سال ًٌَُکه ایده شهر خلّاق ارائه شد مشخص شده بود که جهان آرام آرام به سمت تغییراتی گسترده در پارادایم جریان اطلاعات پیش می رود. صنایع از سال ًٌُْ شروع به گسترش و بازسازی ساختارها کرده بودند و این جریان همچنان ادامه یافت تا جایی که این حرکت در جریان زمان بصورت عمومی مورد تجزیه و تحلیل و ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر برنامه درسی کارآفرینی بر تمایلات کارآفرینانه هنرجویان سال سوم شاخههای فنی و حرفهای و کار و دانش هنرستانهای شهر داراب

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه درسی کار آفرینی بر تمایلات کارآفرینانه هنرجویان سال سوم هنرستانهای فنی و حرفهای و کار دانش شهر داراب میباشد روش این تحقیق نیمه تجربی و جامعه آماری کلیه هنر جویان اعم از دختر و پسر که شامل 450نفر بوده است که براساس جنسیت، شاخه و دسته تحصیلی به روش نمونه گیری طبقهای افراد به ...

دانلود مقاله بررسی میزان اتلاف انرژی و ارائه راهکار بهینه برای کاهش مقدار اتلاف انرژی در خوابگاه دانشجویی شهید مطهری – دانشگاه ایلام

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه مصرف انرژی با توجه به تحمیل هزینه های بسیار زیاد بر بودجه عمومی کشور ها و عواقب ناشی از عدم مصرف صحیح، مانند مشکلات زیست محیطی و گرمایش زمین، در بسیاری از کشورها برای ایجاد توسعه پایدار، مدیریت صحیح انرژی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفت انرژی مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس بسیاری از تحقیقات ساختمان ها ...

دانلود مقاله شبیه سازی پیل سوختی کربنات مذاب و امکان سنجی استفاده از COMSOL Multiphysic در زمینه مدلسازی MCFC

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبه منظور طراحی هرچه دقیقتر و قدم برداشتن در جهت طراحی سیستم کنترل سلول های سوختی شناخت صحیح پاسخ تولیدی الکتریسیته در مقابل پارامترهای جریان ورودی و خروجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش پیش رو انجام روند منطقی طراحی سلول سوختی کربنات مذاب میباشد. بدین منظور این مطالعه در نظر دارد تا با انتخاب یک مدل تجربی ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی (مرور برخی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه )

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان می باشد.مسئله اصلی این است که آیا سبک رهبری تحول آفرین میتواند کارآفرینی سازمانی را در سازمان افزایش دهد. مطالعات حاکی از آن است که اقدامات کارآفرینانه، به عنوان یک معبر حساس و بحرانی برای رسیدن به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان ...

دانلود مقاله تاثیر مبادله رهبر پیرو بر هویت یابی سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مبادله رهبر – پیرو و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اثرمیانجی گری هویت یابی سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 241 نفر از کارکنان حوزه ستادی و دانشکده های دانشگاهآزاد اسلامی واحد رشت بود که با استفاده از فرمول کوکران،149 نفر از این تعداد به صورت روش ...

دانلود مقاله رقابت پذیری و نوآوری در فرآیند خصوصی سازی با تاکید بر صنعت بیمه

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در دنیای نوین خلاقیت و نوآوری، سازمانها در برنامهریزی برای چشمانداز آتی خود، درگیر چـالشهـای بسیار بزرگی در موضوع پیشبینی رشد و حضور فعالانه در بازار رقابتی هستند. نوسانات محیطی به قـدری توسعه یافته است که شرکتها متوجـه تغییـرات لحظـهای در محـیط رقـابتی نیسـتند و بیشـتر تمایـل بـه اندازهگیری وضعیت موجود دارند تا جایگاه خود در بازار سهمگین رقابت را ...

دانلود مقاله بررسی توسعه و بهبود فرآیند مهندسی ارزش در صنعت مدرسه سازی استان یزد با نگرش مدیریت دانش

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر اقتصاد مبتنی بر دانش امروز تکنیکهای موثر یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمان تلقی میشوند. مهندسیارزش به عنوان چهارچوبی مطمئن برای تصمیم گیری براساس توسعه فرهنگ کار تیمی ،یکی از روش های کارآمد برای بهبود فرآینددر سازمان ها می باشد ،با توجه به رقابتی بودن بازار ساخت و ساز و همچنین اهمیت کاهش هزینه و افزایش بهره وری در ...

دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم صف در مرکز انجام آزمایشات امورموردیبیمه

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیکی از راه هاي تحلیل سیستم هاي خدماتی،بررسی صف ایجاد شده در بخش هاي مختلف و کاهش اثرات منفی انتظار در این صف ها می باشد.. عملکرد سیستم صف در یک مرکز تخصصی انجام آزمایشات امور بیمه صورت گرفته است.با توجه به اینکه مدل سیستم مورد مطالعه ما زعهعه با سیاست سرویس دهی4فکمک می باشد با حضور در مرکز تخصصی ...

دانلود مقاله بهینه سازی سقف های متداول به وسیله سقف عرشه فولادی

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهسقف هاي عرشه فولادي به عنوان یکی از سیستمهاي نوین اجراي ساختمانها و نیز به عنوان گامی در جهت صنعتی سازي ساختمانها در سالهاي اخیر مورد توجه و استفاده گسترده در کشورمان قرار گرفته است.این سیستم شامل سقف هایی هستند که از اجزاي ورقهاي فولادي گالوانیزه ذوزنقهاي شکل و برش گیرها تشکیل شده و از سایر سقفها متمایز میشود. امروزه ...