اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله مقایسه رخسارههای الکتریکی با گونههای سنگی تعیین شده به روش واحدهای همسان جریانی سازند کنگان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

word قابل ویرایش
16 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه سازند کنگان با سن تریاس پیشین بخش بالائی گروه دهرم را تشکیل می دهد. این سازند یکی از مهمترین سازندهای مخزنی گازدار در خاورمیانه و به طبع آن زاگرس چینخورده و بخشهای وسیعی از خلیج فارس است .[3] رایجترین روش در تعیین رخسارههای سنگی استفاده از مغزهگیری است. داده مغزه، مشاهدهای مستقیم از رخسارههای سنگی را در اختیار ما قرار میدهد و ...

دانلود مقاله بررسی رفتار و پارامترهای تحکیمی خاک رس کائولینیت آلوده به مشتقات نفتی

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
1 مقدمه خاکها با انواع و ترکیبات متعدد در مناطق مختلف، مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تجزیه و تخریب سنگها در نتیجه هوازدگی بوجود میآیند. خاکها به دلیل عمده فعالیتهای انسانی دچار آلودگی میشوند. اکثر این آلودگیها به علت بروز تصادفات وسایل نقلیه حامل سیالات آلاینده، نشت شیرابه از کف و جداره مدافن پسماندها و زباله های شهری ...

دانلود مقاله بررسی شیلهای سازند گرو در منطقه لرستان به عنوان منابع نامتعارف هیدروکربنی

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
.1 مقدمه مخازن نامتعارف مخازنی هستند که سنگ مخزن آنها نه تنها دارای تخلخل و تراوایی معمول مخازن متعارف نمیباشد، بلکه بسیار سخت و محکم بوده و منشأ مواد هیدروکربوری آن نیز خود سنگ مخزن است. برخلاف مخازن متعارف که نیروی پتانسیل سیال و مکانیزمهای طبیعی رانش، عامل تولید اولیه از سنگ مخزن آنها است، توسعه و تولید اقتصادی از مخازن نامتعارف، نیازمند ...

دانلود مقاله تحلیل پایداری دیواره چاه در زمان حفاری با استفاده از مدل ژئومکانیکی و نرم افزار FLAC3D در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه پایداری دیواره چاه به عنوان یکی از نکات حساس و بحرانی در عملیات حفاری به شمار می رود. ناپایداری چاه باعث بروز مشکلاتی در حفاری شده و در نهایت می تواند منجر به از دست دادن چاه شود. یکی از پارامترهای مهم و تعیین کننده برای انتخاب روش حفاری تحت تعادل( ( UBD و یا روش حفاری بالای تعادل ( OBD ...

دانلود مقاله بایوستراتیگرافی مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چهارده (زون ایذه، خوزستان)

word قابل ویرایش
18 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه مرز K/Pg محدوده بین دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک، دوره کرتاسه و پالئوژن و اشکوبهای مائستریشتین و دانین میباشد. این مرز مصادف با یکی از 5 انقراض اصلی در تاریخ زمین میباشد که بر گروههای زیادی از ارگانیسمهای دریایی و خشکی تأثیر گذار بوده است. این انقراض برای تطابق مرز K/Pg کاربردی است. بعد از حادثه کاتاستروفی جهانی و انقراضهای زیستی در مرز ...

دانلود مقاله مطالعه پتروگرافی و پتروفیزیکی سازندهای کربناته پرمو- تریاس (دالان و کنگان) در محدوده کمان قطر واقع در خلیج فارس

word قابل ویرایش
16 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
.مقدمه یکی از مهمترین اهداف در مطالعه مخازن هیدروکربوری، شناسایی زون هائی با کیفیت مخزنی بالا می باشد. عواملی همچون فرآیندهای دیاژنژی، شرایط و نوع محیط رسوبگذاری، در بافت و نوع لایه های تشکیل دهنده مخزن نقش اساسی دارند. تعیین رخساره های سنگی در یک مخزن از این نظر مهم است که نشان دهنده افق های مختلف مخزنی و غیرمخزنی است و با ...

دانلود مقاله ریز رخساره ها و پالئواکولوژی سازند آسماری در یال جنوب شرقی تاقدیس خامی (شرق گچساران) و مقایسه با دو برش دیگر از سازند آسماری در حوضه زاگرس

word قابل ویرایش
20 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
3 بحث و بررسی .1-3 معرفی ریزرخساره ها هدف از مطالعات میکروفاسیس ها شناسایی الگوهایی برای تشریح تاریخچه سنگهای کربناته است که با مطالعه روی خصوصیات فسیل شناسی و رسوب شناسی بدست می آید. برای شناسایی ریز رخساره ها و تفکیک آنها به مطالعه مقاطع نازک پرداخته می شود.[18] با در نظر گرفتن اجزای تشکیل دهنده و بافت این مقاطع میکروسکوپی 12 ریزرخساره ...

دانلود مقاله مقایسه پتانسیل مخزنی سازندهای سورمه و دالان در خلیج فارس

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه توالیهای رسوبی پرمو-تریاس و ژوراسیک خلیج فارس و مناطق پیرامون آن بخش مهمی از منابع شاخته شده هیدروکربن جهان را در خود جای دادهاند. در این میان، مخازن کربناته دالان- کنگان و سورمه از جایگاه ویژهای برخوردارند. سازندهای دالان و کنگان به ترتیب سن پرمین پسین (جلفین) و تریاس پیشین (اسکیتین) دارند و با سازند خوف هم ارزند 15]،.[21 مجموعه سازندهای یاد ...

دانلود مقاله مطالعه جامع لایه های شیلی سازند بورگان بانگرش به مسئله پایداری دیواره چاه

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه شیلها سنگهای رسوبی دانهریزی هستند که مقادیر متوسط به بالا از کانیهای رسی دارند. ویژگی مشخصه شیلها ورقهورقه شدن یا شکستن آنها در امتداد سطوح لایهبندی است. این سنگها به علت ویژگیهای خاصشان عامل بسیاری از مشکلات در حین عملیات حفاری هستند. برخی از عوامل مکانیکی مانند فشار گل حفاری، تنشهای حرارتی، ضربه زدن و مکش به دلیل حرکت رشته حفاری و ...

دانلود مقاله محاسبه عددی تانسور تراوایی در مخازن شکافدار

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
1 مقدمه مدلســـازی دقیق مخازن شـــکافدار و پیش بینی رفتار جریان ســـیال در مخازن شـــکافدار طبیعی یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضـوعات در مهندسی نفت است. دو مدل رایج برای توصیف جریان و پدیده انتقال سیال در مخازن شکافدار مدلهای گسسته و پیوسته میباشد. در مدلهای گسسته، تراوایی ماتریکس صفر در نظر گرفته میشود و نیاز به حجم بالایی از محاســبات پیچیده ...

دانلود مقاله تخمین سرعت امواج صوتی با استفاده از روشهای هوشمند و روش خوشه-بندی گراف پایه با توان تفکیک چندگانه: مطالعه موردی دریکی از میادین جنوب ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه تعیین دقیق ویژگیهای کشـــســـان و مقاومتی برای تحریک مخزن، پیش بینی ریزش دیواره چاه، تولید ماســـه و تعدادی از کاربردهای ژئومکانیکی ضروری است. اگرچه میتوان خصوصیات کشسان سنگها را با تقریب از روی اطلاعات چاهنگارها نیز بدست آورد، اما تنها روش بدست آوردن دقیق این ویژگیها، انجام آزمایش بر روی پلاگ (plug) مغزهها در آزمایشگاه میباشـد. معمولاً دادههای مغزه محدود به بازه کمی ...

دانلود مقاله بکارگیری مدل ترکیبی VISA-SCM و دادهکاوی مکانی جهت تشخیص تراوشهای هیدورکربنی با استفاده از دادههای ابرطیفی Hyperion واسپکترومتری میدانی

word قابل ویرایش
20 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه امروزه سنجش از دور در مطالعات زمینشناسی از اهمیت ویژهای برخوردار است به طوری که این فناوری میتوانـد اطلاعـات ارزشمندی در خصوص مطالعاتی از قبیل استخراج خطوارهها، شناسایی زونهای آلتراسیونی و غیره در اختیـار مـا قـرار دهـد. سهولت به کارگیری، ارزان، سریع و غیرتهاجمی بودن روشهای سنجش از دور به همراه نیازهای موجود برای استفاده از ایـن فنآوریسبب، گسترش کمّی و کیفی ...

دانلود مقاله استفاده از نمودارهای تصویرگر OBMI و UBI در تحلیل ساختار و شکستگیهای مخزن آسماری و مقایسه آن با نمودار انحراف سرعت در یکی از میادین جنوب غرب ایران

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه شکستگیها در میادین نفتی حوزه زاگرس نقش اساسی در مهاجرت و تولید از مخازن هیدروکربوری به ویژه سازند آسماری دارد و مخازن کربناته ایران از این نظر دارای شهرت جهانی هستند .(Roehl, 1985) این شکستگیها عمدتاً منشأ ساختمانی داشته و در طی فازهای فشاری مربوط به کوهزایی آلپ پایانی همزمان با حرکت افقی پوسته قارهای عربستان در امتداد روند کوتاه ...

دانلود مقاله رخساره های الکتریکی و انطباق آنها با تراکم شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی لالی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه یک رخساره الکتریکی بصورت مجموعه ای مشابه از پاسخ لاگ های پتروفیزیکی برای تشخیص گونه ی سنگی خاص تعریف میشود تا از دیگر گونه ها متمایز گردد . رخساره های الکتریکی تحت تاثیر شرایط زمین شناسی قرار گرفته و یک یا چند رخساره سنگی را شامل میشوند. برای اثبات آن میبایست مقاطع نازک و مغزه حفاری مربوط به هر رخساره ...

دانلود مقاله ارتباط وضعیت ساختاری با کانه زائی بر اساس دادههای مغناطیس هوایی، ماهوارهای و مطالعات صحرایی محدوده معدنی چشمه خوری (شمالباختر بیرجند)

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه استفاده از تکنولوژی سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای امروزه به طور گستردهای در بسیاری از شاخه های علوم منابع طبیعی به ویژه در زمین شناسی و یافتن مناطق مستعد معدنی رو به گسترش است. نقشه برداری از الگوهای ساختاری و شکستگیها یکی از کاربردهای مهم علم سنجش از دور است .(Sirvastav et al., 2000: Sabins, 1999) از طرفی داده ...

دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی تخلخل و تراوایی با استفاده از روشهای زمینآماری در یکی از میادین گازی درخلیج فارس

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه مانند نرمافزارهای PETREL و RMS در جهت حل مشکل یاد شده و همچنین علم زمین آمار اولین بار توسط ماترون (Matheron)در سال 1962 میلادی و در مرکز ریاضیات مونولوژی فرانسه مطرح شد (خواجه و آقابیگی، .(1387 با مطالعه دقیق تر مخازن هیدروکربنی ارائه شده است. با استفاده از این روشها، پیشرفت این علم روشهای زمینآماری به طور روز ...

دانلود مقاله زمین شیمی ایزوتوپ های پایدار گوگرد و اکسیژن کانی های سولفیدی و سولفاتی کانسار مس پورفیری پرکام شهر بابک، استان کرمان

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه تلاش های زیادی برای مطالعه ایزوتوپ های پایدار مانند کربن، اکسیژن، هیدروژن و گوگرد در سال های اخیر صورت پذیرفته است. هدف از این مطالعات، شناسایی منبع و ترکیب سیالات کانه دار، تعیین منبع سازنده های کانسنگ، تعیین دما و دیگر شرایط نهشت کانه ها بوده است. تغییرات توزیع زمین شناختی ایزوتوپ های پایدار به تفاوت اندک آنها در رفتار ...

دانلود مقاله زمینشیمی و تفکیک تودههای نفوذی، ارتباط آنها با کانیسازی و تفسیر دادههای IP/RS در منطقه اکتشافی گزو

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه منطقه اکتشافی گزو به وسعت 70 کیلومتر مربع در 65 کیلومتري جنوبشرق طبس و 15 کیلومتري جنوبغرب دیهوك، در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این منطقه در محدودهاي با عرض جغرافیایی 33 10 تا 33 15 و طول جغرافیایی 57 21 تا 57 26 قرار دارد (شکل .(1 از لحاظ تقسیمات ساختاري این منطقه در مرز دو بلوك لوت و طبس و ...

دانلود مقاله بررسی ماهیت ماگمائی و محیط تکتونیکی تشکیل پروتولیت آمفیبولیتهای منطقهی سیه منصورمیانه شمال غرب ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه آمفیبولیتهایی که از سنگ مادر اولیه آذرین تشکیل شدهاند در تعبیر و تفسیر رخدادهاي زمینشناسی در یک منطقه از اهمیت زیادي برخوردار هستند. با بررسی شیمی سنگ مادر اولیه می توان به ماهیت ماگماتیسم و محیط تکتونیکی تشکیل ماگماي سازنده سنگ مادر اولیه پی برد. همچنین با بررسی شرایط دگرگونی آمفیبولیتها می توان حوادث بعدي ژئودینامیکی اعمال شده بر قسمتی ...

دانلود مقاله ارزیابی پتانسیل آلودگی و آنالیز حساسیت آب زیرزمینی در آبخوان خاتونآباد با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
مقدمه امروزه ارزیابی اسـتعداد آلـودگی منـابع آب زیرزمینـی بـه طـرز روز افزونـی نهایت نقشه آسیب پذیري ارائـه مـی شـود . دراسـتیک متـداول تـرین روش بـراي توسط کشورها و آژانسهاي دولتی در حال افزایش اسـت .(Rahman, 2008) ارزیابی حساسیت آبخوان است هر چند که هدف آن پیشبینی وقوع آلـودگی در علاوه بر این، تهیه نقشه نقاط مستعد آلودگی می تواند به عنوان کمک کننـدهاي ...

دانلود مقاله مطالعه ایزوتوپ های پایدار O)، H ،(S در زونهای دگرسانی فیلیک و پتاسیک-فیلیک کانسارمس- مولیبدن پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان)

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه ایزوتوپهای پایدار غیر رادیوژنیک C)، H، O، (S اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه ژنز و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیالات هیدروترمال کانه ساز، و منشا و تکامل برخی متشکله های کانه ساز (مانند S و (C در اختیار ما قرار می دهند .(Calagari, 2003) مطالعات پیشین ایزوتوپهای پایدار بر روی بسیاری از کانسارهای مس پورفیری نشان می دهد که مرحله اولیه ...

دانلود مقاله ارزیابی میزان ماده آلی حاصل از شبکه عصبی مصنوعی در چهارچوب چینه نگاری سکانسی: مطالعه موردی از سازند پابده در میدان نفتی مارون

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه اکتشاف نفت به شناسایی آنومالیهای ساختمانی وابسته است که این امر با استفاده از نقشهها و نمودارهای زمینشناسی حاصل از روشهای مختلف ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی امکانپذیر میگردد. یک برنامه اکتشافی کارا مستلزم آزمودن عناصر گوناگون موردنیاز برای تجمع مواد هیدروکربنی است. علاوه بر ارزیابی بستار ساختمانی یک منطقه، اطلاعاتی نظیر کمیت و کیفیت هیدروکربنی سنگمنشاء، تخلخل و تروایی مخزن، پوشسنگ، ...

دانلود مقاله زمین شیمی و چینه نگاری سکانسی سازند پابده در میدان نفتی منصوری، جنوب غرب ایران

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری سنگمنشاء به عنوان یکی از اجزاء مهم سیستم نفتی برای بررسی وجود تجمعات نفتی لازم و ضروری است. متأسفانه بسیاری از عناصر مهم سیستم نفتی مستقل از چهارچوب زمینشناختی مورد بررسی قرار گرفتهانداخیراً. تأکید زیادی به ارزیابی دادههای کمی در چهارچوب چینهنگاری سکانسی شده است(.(Katz & Pratt, 1991 از سال 1970 که چینهنگاری سکانسی آغاز شد، این ...

دانلود مقاله پتروگرافی و زمین شیمی سنگهای مافیک و حدواسط جنوب مجموعه نفوذی الوند، منطقه آرتیمان (شمال تویسرکان)

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه مجموعه پلوتونیک الوند در بخش شمالی نوار دگرگونی سنندج B سیرجان یکی از تودههای نفوذی مهم به شمار میآید ( Mohajjel etal, .(2003 این توده از گرانیتوئیدهای پورفیری، گرانیتوئیدهای لوکوکرات و سنگ-های مافیک تشکیل شده است (سپاهی گرو، .(1378 منشأ بخشهای گرانیتی و گابرویی توده توسط محققان مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. (ولی زاده و صادقیان (1375 با توجه به ویژگیهای ...

دانلود مقاله میکروفاسیسها و محیطهای رسوبی سازند داریان در کوه خانهکت، جنوبشرق شیراز

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه حوضه رسوبی زاگرس در مطالعات زمینشناسی ایران و خاورمیانه از جایگاه مهم و ویژهای برخوردار است. وجود منابع عظیم نفت و گاز، باعث گردیده است تا زاگرس، پیوسته در کانون توجهات همگان و بالاخص پژوهشگران و زمینشناسان صنعت نفت قرار داشته باشد. سازند داریان سنگ مخزن مهمی در گروه خامی به حساب میآید (افشار حرب، .(1380 گروه خامی از پایین ...