whatsapp call admin

اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندامهای مختلف گیاهPimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهدر میان گونههاي Pimpinella فقـط تعـداد معـدوديماننــد P. saxifrage L.، P. major L. (Hudson) وP. magna L. بهعنوان داروي سنتی بکار میرونـد. سـایر گونهها بسیار محدود در درمـان بیماریهـا اسـتفاده شـده و مطالعات کمی روي آنها انجام شده است. گونه P. alpinaدر منطقه Java بهعنوان دارو به منظور تقویت میل جنـسی و همچنین داروي ادرارآور بکار مـیرود. جوشـانده انـدام هـوایی ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.)

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه Z. clinopodioides (کاکوتی کوهی، مـشک طرامـشک،جــنس Ziziphora از خــانواده Lamiaceae بــا نــام آویـــشن بـــرگ باریـــک)، tenuior Z. (کـــاکوتی)،عمومی کاکوتی کوهی یا آویشن برگ باریـک، شـامل 4 Z .persica Bunge (کـاکوتی ایرانـی)، Z . capitat L.گونــه علفــی یکــساله و چنــد ســاله بــه نامهــاي subsp. orientalis (کـــاکوتی سرســـان شـــرقی) و 05 بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روي...Z. capitata L. ...

دانلود مقاله اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.)

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهخشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان در سرتاسر جهان و شایعترین تنش محیطی است. به خوبی مشخص شده که اثر تنش آبی بر رشد و عملکردبستگی به ژنوتیپ گیاه دارد .(Bannayan et al., 2008) آب یکی از منابع کمیاب در ایران است که تحت تأثیر میزان بارندگیست. اثر تنش آبی به مدت زمان، دوام و اندازه کمبود آن ...

دانلود مقاله استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.)

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهاثرهاي جانبی داروهاي شیمیایی، حساسیت افراد زیادي به برخی از این داروها، مقاوم شدن بـسیاري از بیماریهـا در برابر داروهاي شیمیایی و ... باعث میشود که بار دیگر نظـر و توجه دانشمندان و محققان بـه اسـتفاده از فـرآوردههـاي گیاهی در زمینههاي مختلف معطوف شـود. از مـدتها پـیش بشر از بعضی از گیاهان بهعنوان دارو اسـتفاده نمـوده و اثـر درمانی و ...

دانلود مقاله تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه آلمانی است. مصرف سالیانه بابونه در جهـان بـیش از 4000یکــی از پرمــصرفتــرین گیاهــان دارویــی در اروپــا، تن گل خشک بوده که بیـشتر آن را بابونـه آلمـانی تـشکیلخاورمیانه، شمال اروپا، اسـترالیا و آمریکـاي شـمالی بابونـه میدهد (امیدبیگی، .(1374 بابونه در منـاطق مختلـف ایـران 201 تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد…کشت میشود. در سال زراعـی 1384 منـاطق عمـده ...

دانلود مقاله مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه ریزومدار و اغلب معطر میباشند که در سراسر دنیا ازجملـهبومــادران بــا نــام علمــی Achillea متعلــق بــه تیــره اروپا، غرب آسیا و شـمال آفریقـا، بخـشهـایی از اسـترالیا،Astraceae، داراي بیش از 100 گونه گیاه علفـی چندسـاله، زلاندنو و آمریکـاي شـمالی پـراکنش دارنـد ( Rechinger, 2 مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس بومادران زرد...1963؛ .(Chevallier, 1996 در ایــران 19 گونــه 7) گونــه انحصاري) از ...

دانلود مقاله مقایسه اثر عصارههای آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L .) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهبا توجه بـه اینکـه حـدود 70 درصـد هزینـه تولیـد جوجـه گوشـتی مربـوط بـه بخـش تغذیـه مـی باشـد، تحقیقـات زیـادي در جهـت بکـارگیري هـر چـه بهتـر خوراك توسط حیوان و کم کردن هزینه هـاي مربـوط بـه این بخش انجام شده است. جیره در تغذیه جوجـه هـاي گوشتی به دو بخش مواد مغذي و مواد افزودنی تقـسیم می شود. با در نظر ...

دانلود مقاله بررسی اثر تاریخ کشت دیم بر صفات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه از حیث تنوع گونههاي زیر کشت، این رقم به حـدود 40کشور ایران با موقعیت خاص آب و هوایی خود بـیش گونه محدود میشود، در حالیکه این عدد در کشور چیناز 7500 گونه گیاهی را در خود جاي داده است که دو تـا به حدود 200 گونـه مـیرسـد. مقایسـه آمـار سـال 1384سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپاسـت (امیـدبیگی، (سطح ...

دانلود مقاله بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونهسای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.)

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهجنس Nepeta از تیره نعناع (Labiatae) است و بیش از250 گونه دارد که در آسـیا، اروپـا و شـمال آفریقـا پراکنـده میباشند .(Rechinger, 1982) این جـنس در ایـران بـا نـام فارسی "پونه سا" شامل 67 گونه است که 39 گونـه از آنهـا، ازجمله پونهسـاي شـیرازي (Nepeta schiraziana Boiss.)،انحصاري ایران میباشند (مظفریان، .(1377اغلب گونههاي این جنس به دلیل داشتن اثرهاي درمانی، در ...

دانلود مقاله ارزیابی ویژگیهای نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه آن را در بین گونههاي گیـاهی موجـود در کشـور برجسـتهگونه Moringa peregrina (Forssk.) Fiori معروف بـه میکند. این گونه در مناطق خشک و نیمهخشک بـا پتانسـیلگز روغن (یا گازرخ) ویژگیهاي خاصی دارد که آن را قادر تبخیر و تعرق بالاي 2000 میلیمتـر در سـال رویـش دارد وبه زیستن در یکی از سختترین شـرایط اقلیمـی کشـور مـا معمولاً در دامنه ...

دانلود مقاله تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهدر حال حاضر یکسوم داروهاي مورد استفاده بشـر را داروهاي با منشأ گیاهی تشکیل میدهنـد. نیـاز روزافـزون کارخانههاي داروسازي به ماده اولیه و لـزوم حفـظ منـابعطبیعـی گیـاهی، اهمیـت مطالعـه روي کشـت و فـرآوري گیاهان دارویی و معطر را دوچندان نمودهاست (بقالیـان و نقدي بادي، .(1379ریحان (Ocimum basilicum) گیـاه دارویـی و معطـر 47 تأثیر کودهاي بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک...مهمی است که ...

دانلود مقاله شناسایی و تعیین مقدار ترکیبهای آنتیاکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا(Capparis spinosa L.) در ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمهمطالعات بر روي اکسیداسیون روغنها و چربیها نشاندهنده این است که تعیین کمی و کیفی موادي که مستقیماً در فرایند آنتیاکسیدان شرکت میکنند میتواند پیشبینیکننده پایداري روغن باشد. آسکوربیک اسید وتوکوفرولها مهمترین آنتیاکسیدانهاي طبیعی تجاري میباشند. از دیگر منابع آنتیاکسیدان طبیعی که میتوان نام برد کاروتنوئیدها، فلاوونوئیدها، آمینواسیدها، فسفولیپیدها، استرولها و ترکیبهاي فنولیک میباشند ( Shahidi & .(Wanasundara, 2002 ترکیبهاي ...

دانلود مقاله تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه 1370؛ .(Paris & Paris, 1978 تــنش خشــکی یکــی ازانیسون گیاهیست علفی و یکساله که بـه تیـره چتریـان مهمترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزي درتعلق دارد. مهمترین ماده تشکیلدهنده اسانس انیسون، آنتول سراسر دنیاست. قسـمت عمـده کشـور ایـران، داراي اقلـیممیباشد که 80 تا 90 درصد آن را شامل میشود (آیینهچـی، خشک و نیمهخشک است (کوچکی و همکاران، (1374 کـهOrigamum majorana ...

دانلود مقاله انسان اقتصادی، حیوان اقتصادی تناسبسنجی دلالتهای انسانشناختی سبک زندگی اقتصادی غربی و اسلامی با اقتصاد مقاومتی

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده»اقتصاد مقاومتی«، با توجه به نگاهی که اسلام به انسان به عنوان موجودي داراي اختیار و اراده و توان تغییر(رعد(11/ ومهمترین عنصر ایجاد دگرگونیها در عالم خلقت دارد بیش و پیش از هر بحثی نیازمند مباحث انسانشناختی است تا مشخص شود کدامین انسان میتواند این گونه اقتصاد را محقق سازد.»سبک زندگی« کاملاً مبتنی بر مبانی انسانشناختی بوده و نگاه حوزه ...

دانلود مقاله تأثیر شبکه های ماهوارهای بر تغییر سبک زندگی جامعه ایران، چالشی فراروی راهبرد اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی، شبکه من و تو

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاقتصاد مقاومتی(( Resistive economy راهبردي است مهم که در سالهاي اخیر توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده و هدف آن، نیل به توسعه با استفاده از تمام توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران، آن هم در شرایطی که صادرات و واردات به راحتی میسر نیست میباشد. اتخاذ این شیوه به خودي خود بسیار دشوار به ...

دانلود مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانش آموزان به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی؛ مطالعه موردی: دانشآموزان شهر کرج

word قابل ویرایش
16 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهموفقیت بخش مهمی از پروژه اقتصاد مقاومتی به نهادینه شدن مؤلّفه هاي آن در جامعه وابسته است. به نظر اندیشمندان رسیدن به این مهم در گرو بازشناسی و فرمولبندي سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی است که نقش جامعهپذیري و آموزش و پرورش در نهادینه ساختن این نوع از سبک زندگی بسیار راهبردي است. با عنایت به این مهم، تحقیق ...

دانلود مقاله ریشه های هرمنوتیک پریشان

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده؛پریشان، به دلیل داشتن تفکرات تأویلگرایانه و به صرف وجود ابیاتی که در آنها برخی حروف و کلمات را به روشی نزدیک به شگردهای »حروفیه« تأویل کردهاست، از پیروان این فرقه شمردهشده است. نگاهی دوباره به شعر پریشان، البته پس از شناخت دقیقتر مبحث تأویل در اسلام و تشیع، و نیز آگاهی از افکار و احوال حروفیه، و کشف نقاط ...

دانلود مقاله همگرایی و تغییر زبانی در زبانُلری و اهمیت واژه گزینی دراحیاء، حفظ و گسترش آن ( با تاکید بر گویش فئیلی)

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:زبان گهواره تمدن انسان ،شجره نامه هر قوم و مقوله ای است که اولین شیوه خود ابرازی را شامل میگردد. در کشور ما ایران نیز مثل همه کشورها تنوع زبان،گویش و لهجه وجود دارد و علاوه بر فارسی به عنوان زبان رسمی ،زبانها و گویشهای دیگری هم وجود دارد که در ابعاد مختلف و نیز از حیث تعداد گویشوران و ...

دانلود مقاله توانمندیهای فرهنگی و ادبی قوم لر پشتوانه ای برای نامگذاری در جامعه ایرانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
نام، نخستین گام برای شناسایی افراد به شمار می آید و امکان تشخیص و مقایسه را به وجود می آورد. نام یک واژهﻭ ویژگی مشخص برای تشخیص یک فرد یا پدیده از فرد یا پدیده های دیگر است وگزینش آن یکی از نخستین فعالیت های فکری و فرهنگی بشر و لازمه زندگی اجتماعی بوده است. بر همین اساس است ...

دانلود مقاله بررسی جغرافیایی از مشترکات زبانی ناحیه فرهنگی لرنشین (مطالعه موردی مناطق شمالی و جنوبی ناحیه لرنشین)

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده ناحیه مورد بررسی در این پژوهش، ناحیه فرهنگی قوم لر می باشد که در غرب و جنوب غرب کشور قرار دارد. اینناحیه برخی از خصلتها و داشتههای فرهنگ ایرانی و اسلامی را دارا بوده و در عین حال خود نیز دارای خصایص و ویژگیهای متمایز و مشترکی میباشد. در این تحقیق گویش منطقه جنوبی ناحیه لرنشین یعنی بویراحمدی و ...

دانلود مقاله بازتاب آیین پل برون (گیسوبران) در ادبیات مردم لُر

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :پ" ل"در زبان لُری به موی بلندی گفته می شود که بیشتر در پشت سر قرار گرفته و تا کمر آویزان شده باشد. این نوشتار به معرفی آیین پل برون و بازتاب آن در ادبیات شفاهی و همچنین شعر معاصر لری می پردازد. داده ها به روش میدانی و همچنین کتابخانه ای گردآوری شده اند. پل برون یکی از ...

دانلود مقاله ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی( مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی )

word قابل ویرایش
16 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههمسایگی استان خراسان رضوي با دو کشور افغانستان و ترکمنستان علاوه بر ایجاد تبعات فرهنگی و اقتصادي در شهرهاي مرزي، آنها را با چالش هاي امنیتی به ویژه در بحث تقویت پدافند غیرعامل شهري مواجه ساخته است. از اساسی ترین عوامل مربوط به چالش هاي امنیتی در اینگونه از شهرهاي مرزي، فقدان شناسایی کامل فاکتورهاي جغرافیایی به ویژه مشخصات توپوگرافی ...

دانلود مقاله نقش صنعت گردشگری در توسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل های برنامه ریزی (مدل باتلر (Butler Model)و سوات((SWOT

word قابل ویرایش
16 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهصنعت گردشگري به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاري از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بر همین اساس یکی از راهبردهاي لازم که امروزه در اغلب کشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته است، توسعه و گسترش گردشگري ...

دانلود مقاله توسعه و امنیت دو بازوی برنامه ریزی توسعه ی شهرهای مرزی نمونه ی موردی: خرمشهر و آبادان، خوزستان

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهخرمشهر در دوره قاجاریه به یکی از بندرهاي مهم جنوب کشور تبدیل شده است تا وابستگی ایران به بندر بصره براي ورود کالا به کشور خاتمه دهد. این شهر خرم در جریان جنگ تحمیلی مورد تهاجم و اشغال دشمن قرار گرفت. در طول دوره اشغال خرمشهر و در کل دوره جنگ خرمشهر و آبادان، هردو، زیر بمباران ها و گلوله ...

دانلود مقاله کاربرد فناوری GIS در پیشگیری ازجرم وتوسعه فضای امنیتی شهر (نمونه موردی: شهرزاهدان)

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهشهر زاهدان به عنوان یک مادرشهر وقطب رشد منطقه اي در جنوب شرقی ایران،تحت تاثیر عواملی متعدداز قبیل رشد بی رویه جمعیت بعد از دهه 1360،قرار گرفتن در چهارراه تجارتی وقاچاق کالا ومواد مخدر،ناامنی در دول همسایه و..قراردارد .براساس قبول این نظریه که جنایت، ثمره تلخ و نابهنجار محیط وقوع جرم است؛می توان گفت هر محیط جغرافیایی تبهکاران مخصوص به ...