whatsapp call admin

اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی عملکرد یک کریستالیزور اجباری جهت یافتن پارامترهای عملیاتی بهینه

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهاین مقاله، عملکرد یک کریستالساز چرخشی اجباری را که با یک چگالنده به عنوان یک مرحله اصلی در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، مجهز است، ارائه میدهد. هدف این مقاله، جمعآوری آب تازه و همچنین مایعات از آب شور است. بنابراین قبل از اینکه کریستالساز، آب شور را حدود 30 درصد به عنوان یک خوراک مناسب برای یک کریستالساز چرخشی اجباری، ...

دانلود مقاله مروری بر فرایند مایعسازی هیدروژن: چالشها و راهحلها

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهفرایند مایع سازی هیدروژن به دلیل شرایط خاص عملیاتی و تجهیزات مورد استفاده بسیار سخت است. مشکلات موجود به سـه بخش هزینه زیاد، بازده کم و عدم توسعه ی روش های جدید برای تولید هیدروژن مایع طبقه بندی می شوند. ماهیت خـاص مولکـول هیدروژن، شرایط ویژه ی عملیاتی برای مایع سازی آن و استفاده از تجهیزات و موادی که در ...

دانلود مقاله مروری بر فرایند مایعسازی هیدروژن: چالشها و راهحلها

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهفرایند مایع سازی هیدروژن به دلیل شرایط خاص عملیاتی و تجهیزات مورد استفاده بسیار سخت است. مشکلات موجود به سـه بخش هزینه زیاد، بازده کم و عدم توسعه ی روش های جدید برای تولید هیدروژن مایع طبقه بندی می شوند. ماهیت خـاص مولکـول هیدروژن، شرایط ویژه ی عملیاتی برای مایع سازی آن و استفاده از تجهیزات و موادی که در ...

دانلود مقاله آموزش سیار روستایی (طرح هجرت)

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده بررسیهاي به عمل آمده مبین آن است که بیش از 30 درصد جمعیت کـشورمان، در حـدود 23میلیون نفر، در مناطق روستایی و عشایري زندگی میکنند و در حدود 4 میلیون نفـر آنـان بهـرهبـردار بخش کشاورزي میباشند. واقعیت اشاره شده نـشان دهنـدهي اهمیـت جامعـه روسـتایی در حیـات اقتصادي - اجتماعی کشورمان است و ضرورت توجه به آن را مـشخص مـیکنـد. ...

دانلود مقاله بررسی اثر بازدارنگی چای سبز بر روی خوردگی الومینیوم سری ۱۰۰۰در محیط های اسیدی

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
استفاده از بازدارنده ها به عنوان یکی از بهترین گزینه های حفاظت از فلز در برابر خوردگی است. بازدارنده های متعددی در حالت استفاده هستند که از مواد خام ارزان می باشند و یا از ترکیباتی انتخاب شده اند که دارای هترواتم ها در سیستم کربن با زنجیره ی بلند و یا معطر می باشند. اما بیشتر این بازدارنده ها ...

دانلود مقاله پردازش ابری همراه، کاربردها، چالش ها و چشم انداز آینده آن

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهگسترش سریع کاربردهای تلفن همراه از یک سو و مفاهیم پردازش ابری از سوی دیگر، پردازش ابری همراه را به عنوان یک تکنولوژی بالقوه برای خدمات همراه معرفی کرده است. پردازش ابری همراه، محاسبات ابری را در محیط موبایل به کارمی گیرد تا بر مشکلاتی از قبیل کارایی (مانند طول عمر باتری، پهنای باند، حافظه)، محیط (ناهمگونی، دردسترس بودن و ...

دانلود مقاله به کارگیری فناوری NFC در هوشمندسازی دانشگاه

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهپیشرفت و توسعه فناوري و ابزارهاي ارتباطی سیار باعث ایجاد تغییرات اساسی در زندگی اجتماعی و روزمره افراد و سـازمانهاشده است. یکی از این فناوريهاي ارتباطی جدید "NFC" است که توسعه یافته سیسـتم ارتبـاطی "RFID" مـیباشـد. ایـنفناوري که در گستره وسیعی از گوشیهايهمراه قرار گرفته است جهت استفاده در حوزه تجارت سیار و ارتباطات بیسیم مورداستفاده قرار میگیرد که این ...

دانلود مقاله بررسی روند رشد فناوری اطلاعات در دادرسی و تاثیر آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:امروزه پیشرفت تکنولوژی در همه ی ابعاد ، رسیدگی قضایی سنتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.یکی از مواردی که امروزه ضعف دستگاه قضا شناخته می شود طولانی بودن پروسه دادرسی و اطاله دادرسی می باشد.با استفاده از ظرفیت های دادرسی الکترونیکی می توان به نحو کارآمدی زمان دادرسی در کشور را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد ...

دانلود مقاله تفکر سیستمی

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :سیستم کلیتی است که حداقل دو جزء داشته باشد، به صورتی که هریک از آنها بتواند بر روی خصوصیات کل سیستم اثر بگذارد و هیچ کدام نتواند اثر مستقلی بر روی کل سیستم داشته باشد.فوقتی تک تک اجزای سیستم به صورت مجزا به بهترین نحو ممکن عمل کنند، سیستم کلی نمی تواند در بهترین وضعیت قرار بگیرید.1سازمانهای ما برای ...

دانلود مقاله کپر نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری مطالعه موردی بندر جاسک

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
-1 مقدمهتوسعه نامتناسب وبدون برنامه ریزی شهرها،پیامدهای نامطلوب اقتصادی،اجتماعی وکالبدی داشته است.یکی از آثار وپیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون ونامتعادل شهری،حاشیه نشینی می باشد.حاشیه نشینی پدیده ای است که معمولا در اثرتلاقی مهاجرت اقشارکم درآمدنیازمند به مسکن درشهرها بامنافع سودجویان عرصه زمین خواری درحریم شهرها که درنقاط سایه ازدیدمدیریت شهری قراردارند،بطورخودرووناگهانی ایجاد می شوند(رحمانی وسروش،.(1:1393امروزه درجهان پیش رو توسعه خواهی تبدیل ...

دانلود مقاله مروری بر تاریخچه مهاربندهای کمانشناپذیر

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده ×قاب های مهاربندی شده در برابر نیروهای زلزله عملکرد مناسبی از خود نشان نمیدهند. علت این رفتار نامناسب کمانش مهاربندها تحت نیروهای فشاری بزرگ است. از این رو مهاربند دارای رفتار هیسترزیس نامتقارن و افت مقاومت تحت بارهای سیکلیک میشود و در نتیجه سازه قابلیت جذب انرژی را از دست داده و منهدم میشود. قاب های مهاربندی شده مقاوم ...

دانلود مقاله بررسی روش های هوادهی در تولید کمپوست با تاکید بر شاخص نسبت کربن به ازت (مطالعه موردی: تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری تهران)

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این مطالعه روش های هوادهی در تولید کمپوست ارائه شده و بازدهی آن در قالب مطالعه موردی تولید کمپوست از مواد زائد جامد شهری تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در شهر تهران روزانه حدود 7500 تن انواع پسماندهای جامد شهری تولید میگردد، که بالغ بر 70 درصد این پسماندها از نوع آلی و تجزیهپذیر است. روشهای متفاوتی به ...

دانلود مقاله سازه های سنتی شمالغرب ایران

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:سازه های سنتی اصطلاحی است که امروزه در کنار معماری سنتی بدان اشاره میشود و در شناخت بناها و نحوه پاسخگویی به نیازهای بنا و اقلیم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.در ایران با توجه به اقلیم ها و آب و هوای متفاوت و توجه به این نکته که در معماری ایرانی همواره از اصول و افکاری پیروی میکرده اند ...

دانلود مقاله عوامل تأثیر گذار در طراحی مسکن سالمند

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :با دانستن اینکه خانه های سالمندان در کجا بوده اند و دارای چه کیفیتی هستند و چگونه در طی سالیان به تکامل رسیده اند ، می توان به درک بهتری از چهارچوب ارائه نائل شد . طراحی مسکن برای معلولین و اشخاص سالمند ، طراحی عاری از موانع و طراحی به منظور دسترسی هر چه بیشتر و نیز ارائه ...

دانلود مقاله پدافند غیر عامل در سد های مخزنی با تاکید بر مکان یابی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهابر سازه هایی چون سدها از مهمترین زیر ساخت های هرکشوری می باشند.تاسیسات آب و برق و سازه های بزرگی چون سدها و نیروگاه های برق آبی مهمترین اهدافی هستند که توسط حملات احتمالی دشمن تهدید می شوند.در این راستا برنامه ریزی کمّی و کیفی یک مکان، نیازمند داشتن اطلاعات جامعی از عوامل فنّی،اقتصادی،پدافندی،اجتماعی و محیط زیستی در سطح کلان ...

دانلود مقاله شهر حساس به آب با تأکید بر توسعه پایدار شهری – نمونه مطالعاتی: کلانشهر ملبورن

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:آب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر بشریت است، امروزه عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهرهبرداری بیرویه از منابع محیطزیست برای تأمین نیازهای اقتصادی، تأثیر خاص خود را در رابطه با منابع آب برجای گذارده و موضوعاتی اعم از شهر بیآب، شهر کم آب و شهر حساس به آب را به وجود آورده است. بر این اساس ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر محیط در رفتارهای شهری اقلیم سرد و کوهستانی اردبیل و اصلاح ساختار کالبدی آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:انسانها همواره در ارتباط با محیط خود هستند، به نحوی که از محیط تاثیر گرفته و یا بر آن اثر می گذارند. محیط چیزی است که انسان را احاطه می کند و متشکل از عواملی است که فرد نسبت به آنها حساسیت نشان می دهد که به آن محیط رفتاری می گویند. اقلیم یکی از معیارهایی است که در رفتارهای ...

دانلود مقاله بررسی شاخص های مسکن پایدار با تمرکز بر پایداری اجتماعی (نمونه موردی محله آخوند شهر قزوین )

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در معماری و شهرسازی گذشته به دلیل وجود روابط همسایگی که در فضاهای باز محله و شناختی که در بین ساکنین به وجود می آمده، محله ها دارای محیطی امن برای ساکنین بوده چرا که فضاهای باز محله ها محل ملاقات و گفتگوی شهروندان بوده و افراد در این مکان گرد هم می آمدند اما در دوران معاصر فضاهای باز ...

دانلود مقاله آنالیز خطر تو سط تکنیک تجزیه و تحلیل حفاظ((Barrier Analysis)( BA در دیگ بخار باز یابی یکی از صنایع استان مازندران-۱۳۸۸

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:زمینه و هدف :تجزیه وتحلیل حفاظ روي مجموعه مفاهیم ایجاد شده توسط ویلیام هادون پایه ریزي شده است . تجزیـه و تحلیـل حفـاظ ابزار قدرتمند و کارا جهت آنالیزایمنی سیستم براي کشف خطرات مرتبط با منابع انرژي است (1).روش کار:تجزیه و تحلیل حفاظ (BA)براي آنالیز خطر پر مخاطره ترین بخش یکی از صنایع اسـتان مازنـدران (دیـگ بخاربازیـابی) مـورد بررسی قرار ...

دانلود مقاله بررسی صفات کیفی و عمر انبارمانی میوه هلو و شلیل تحت تأثیر محلول پاشی عناصر غذایی

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در این مطالعه به منظور بررسی عمر انبارمانی میوه هلو و شلیل تحقیقی در یک باغ تجاری واقع در روستای تلارم واقع درشهرستان محمودآباد انجام شد که در آن درختان هلو و شلیل با محلولپاشی عناصر غذایی (در سطوح صفر(شاهد)، کلسیم، پتاسیم و کلسیم به همراه پتاسیم به نسبت سه در هزار) بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی ...

دانلود مقاله معرفی وکاربردهای بیوسنسورها در باغبانی

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهیک بیوسنسور را میتوان به عنوان ابزاری که از تلفیق یک حسگر بیول وژیکی متصل به یک مبدل حاصل میشود، تعریف نمود. بیوسنسورها ابزاری آنالیتیکی می باشند که با کمک مواد بیولوژیکی، ترکیباتی را شناس ایی و با آن ترکیبات واکنش دهند. بیوسنسورها دارای اجزای مختلفی می باشد. استفاده از آنزیم به عنوان جزء بیولوژیکی، بیش تر از دیگر مواد ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی آرایه های برج لاجیم سوادکوه با دیگر برج – مقبره های معاصر خود در تبرستان

word قابل ویرایش
23 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبرج لاجیم سوادکوه، مقبره ی یکی از امیرانی است در عهد آل زیار که در اندیشه ی قدرت و تسلط امور در سطح منطقه بوده است. این بنا یادگار گران سنگی است که ضمن برخورداری از قدمتی بیش از ده سده ی تاریخی, دارای ویژگی های ممتاز معماری و آرایه های آن، به عنوان سند زنده ای از تاریخ تحولات ...

دانلود مقاله نقش تمدن کنارصندل در اعتبار بخشی گردشگری شهر جیرفت

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدرحال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد،اشتغال و ایجاد زیرساختها برای نیل به توسعه پایدار محسوب میشود.ما با وجود توان بسیار برای توسعه گردشگری این قابلیت ها به خوبی شناسایی نشده و از آنها برای توسعه کشور چندان استفاده به عمل نیامده است.از جمله اقداماتی که در کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر درک از امنیت اجتماعی

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههمراه با زندگی جمعی افراد، بحث امنیت اجتماعی مطرح می شود. علاوه بر اینکه آسایش زندگی را در پی دارد، بالا بودن سطح امنیت، حکایت از توسعه پایدار دارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی رابطه عوامل جمعیتی بر درک امنیت اجتماعی صورت گرفت بصورت پیمایشی، با ابزار پرسشنامه در بین شهروندان کرمانی انجام شد 384 ...

دانلود مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و امنیت شغلی درکارکنان دانشگاه های پیام نور استان مازندران

word قابل ویرایش
21 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سال های اخیر تعهد سازمانی موضوعی است که توجه بسیاری از سازمان ها و محققان مدیریت را به خود جلب کرده است. تعهد سازمانی می تواند محرک رفتاری خوبی برای کارکنان در محیط کار باشد. تعهد سازمانی یکی از موضوعاتی است که می باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد از سوی دیگر امنیت شغلی کارکنان در فضای کنونی ...