اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله استفاده از نانوسیال جهت افزایش راندمان مبدلهای حرارتی

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر این مقاله در نظر است تاثیرات استفاده از نانوسیال در مبدل هاي حرارتی مورد بررسی قرار گیرد، بدین منظور ضمن معرفی برخی از نانوسیالات پرکاربرد در صنعت و مقایسه مشخصات آن ها و بررسی نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، مشخص می گردد که استفاده از نانوسیال در یک مبدل حرارتی منجر به بالارفتن راندمان نسبت ...

دانلود مقاله فناوری اطلاعات در سیستمهای حمل و نقل دریایی و تردد در دو رودخانه عظیم کشور(اروندرود و بهمنشیر)

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :سیستمهای حمل و نقل دریایی هوشمند و فناوری اطلاعات، سیستم هایی متشکل از فناوری های نوین الکترونیک رادار)ENCنقشه دریایی الکترونیکی)کامپیوترLRIT, AIS , ECDIS, RFID,GIS ,VTS و الکترو مکانیک هستند که در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل دریایی بکارگیری تجهیزات لازم جهت امر ارتباطات،جمع آوری دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها و ایجاد تصویر لازم از ترافیک دریایی در ...

دانلود مقاله روش گشتاورهای تعمیمیافته بیزی

word قابل ویرایش
23 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهروش گشتاورهای تعمیمیافته((1GMM بیزیرا برای وضعیتهای پیشنهاد میکنیمکه روشهای بر اساسدرستنمایی مشکل، اما در مقابل بدست آوردن شرطهای گشتاوری نسبتاٌ آسان است.با بدست آوردن گشتاورها و الحاق نمودن آنها با همدیگر، تابع هدفی درجه دو وزنی در چارچوب GMMمی-سازیم و به منظور بکارگیری آن بعنوان تابع درستنمایی معمولی، منهای تابع درجه دو GMMکه تقسیم بر دو شده است را به ...

دانلود مقاله ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان ها و صنایع در حوزه مدیریت شهری ، با استفاده از BSC-HSE ، DANP با یک روش سازی نوین بر مبنای VIKOR (مورد کاوی صنعت ساختمان)

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهامروزه ارزیابی عملکرد جزء لاینفک سازمان های پیشرو در محیط رقابتی است. بر همین اساس صنعت ساخت وساز که به عنوان یکی ازمهمترین و اشتغال زا ترین صنایع کشور بیش از سایر بخش های اقتصادی – صنعتی کشور تحت تاثیر گستره درک و بکار گیرری مفهوم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است ، بنابراین توجه به مسائل مربوط به ...

دانلود مقاله شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهفن آوری تولید برق بر پایه منابع انرژیهای برگشتپذیر یک روند جدید استفاده از انرژی در آینده میباشـد کـه بـا افـزایش الودگیهای زیستی تکنولوژیهای تبدیل انرژیهای پاک به انرژیهای در دسترس بیشتر اهمیت مـییابـد. در ایـن مطالعـه جذب انرژی تابشی، جریان هوا و انرژی هدر رفته در نیروگاه دودکش خورشیدی مستقر در اسپانیا توسط روشهای عددی بـا استفاده از نرم ...

دانلود مقاله امکان سنجی کاربرد حفاری زیرتعادل در میدان نفتی پارسی با توجه به هرزروی گل حفاری

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهسازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفت در میدان پارسی است که بر اساس مشخصههای پتروفیزیکی به 7 زون و 2 زیرزون تقسیم شده است. در مطالعه حاضر هرزروی سیال حفاری در حین عملیات حفاری در 44 حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شده تا الگوی کلی از هرزروی سیال حفاری با مشخص شدن نقاط حداکثر و متوسط و ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمراکز تحقیقاتی مخصوصا شهرکهای علمی تحقیقاتی به عنوان مهمترین منابع علمی و تحقیقـاتی سـهم عمـدهای در پیشـرفت و توسعه هر جامعه دارا میباشد. بدون شک چالشیترین موضوع پیش روی سازمانها در دنیای امروز، تطبیقپذیری با تغییرات فزاینده درمحیط علمی و تحقیقاتی است. پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل یا نعطافپذیر مسالهای است که در ادبیـات سازمان ...

دانلود مقاله طراحی و پیاده سازی اینورتر تکفاز بر پایه مدولاتور سیگما- دلتا و SPWM

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهدر این مقاله دو نوع روش کنترلی حلقه باز برای اینورتر تکفاز (full bridge) بر پایهی روش های کنترلی مدولاسیون پهنای پالس سینوسی (SPWM) و مدولاسیون سیگما-دلتا (SDM) مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر روش های پیشنهاد شده برای کاربردهای درایو اینورتر و کنترل موتور بر پایه ی مدولاسیون پهنای پالس میباشد. در این روش میتوان با تغییر پهنای پالس، ...

دانلود مقاله بررسی تخصیص طیف فرکانسی در شبکههای رادیو شناختمند به روش تخصیص طیف حداکثر ظرفیت و ارائه راهکاری برای بهبود آن

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهشبکههای رادیو شناختمند به عنوان راه حلی برای مسائل استفاده غیر بهینه از طیف و نیز کمیاب بودن طیف فرکانسی مطرح شدند. با این وجود، با چالشهای ویژهای به دلیل طبیعت نوسانی باندهای غیر همگن و همچنین نیازهای خدمات متفاوت کاربردهای مختلف، مواجه هستند. در روشی که بررسی میشود، یک چارچوب تخصیص طیف پیشنهاد شده است تا یک مجموعه از ...

دانلود مقاله تخمین کانال در سیستم OFDM با الگوریتمهای ابتکاری

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهبه رغم وجود آثار متعدد در مورد تخمین کانال، تعداد بسیار کمی از آنها، تخمین کانال را با استفاده از الگوریتمهای ابتکاری بررسی میکنند. تکنیکهای ابتکاری بسیارسریعتر از روشهای نقطه به نقطه ( به خصوص در فضای جستوجوی بزرگ) به جواب میرسند. روشهای ابتکاری برای تخمین کانال در مقایسه با روشهای دیگر ، پیچیدگی محاسباتی را کاهش داده و ضرایب ...

دانلود مقاله کنترل فازی فرودافزار فعال هواپیما

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهدر مقاله پیش رو، روش نوینی برای کنترل رفتار دینامیکی سامانه فرودافزار هواپیما (LG) در مواجهه با نیروی وارد شده از سطح باند پیشنهاد شده است. ویژگیهای غیرخطی LG در مدل مربوطه لحاظ و اجزای مختلف و چگونگی عملکرد آن شرح داده شده است. LG به وسیله سیستم یک کنترل، متشکل از دو حلقه تودرتو کنترل میشود. حلقه درونی با ...

دانلود مقاله تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی استوارت مسطح ۶-۶ با روشی جدید

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهدر این مقاله ابتدا ربات استوارت از نوع 6-6 با پلتفرمهای مسطح معرفی میشود. سپس سینماتیک معکوس ربات مورد مطالعه قرار میگیرد. در ادامه با الگوریتمی جدید سینماتیک مستقیم استوارت 6-6 به روش حذفی بررسی میشود. روش حذف جبری که معمولاً معادلات جبری را به فرم معادلات چندجملهای یک متغیره بیان میکند، روشی مناسب برای حل در فرم بسته سینماتیک ...

دانلود مقاله حسگری فشرده تطبیقی طیف پهن باند براساس تبدیل کسینوسی گسسته به روش نمونه برداری مستقیم

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهتبدیل کسینوسی گسسته تکنیکی برای تبدیل سیگنال به حوزه فرکانس است که به طور وسیع در فشرده سازی تصویر استفاده می شود ، اما اخیرااستفاده از آن برای فشرده سازی سیگنال پهن باند نیز بررسی شده و نشان داده شده که نمایش سیگنال در این حوزه بسیار تنک تر از تبدیل فوریه گسسته است . لذا در این مقاله ...

دانلود مقاله بالانس خطوط ساده تولید و ارائه مدلی بهینه برای خط مونتاژ شرکت تراکتور سازی ارومیه به روش LCR

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
خلاصهبر اساس مطالعات انجام شده یکی از موانع بهره وری حداکثری در بسیاری از شرکت ها مساله بالانس خطوط مونتاژ آنها می باشد که حل این مسائل ملزم به استفاده از مدل های علمی است . در همین راستا این مقاله در دو بخش به بررسی تاثیر متعادل سازی بر عملکرد خط مونتاژ پرداخته است . در بخش اول ضمن ...

دانلود مقاله تحلیل سینماتیک مستقیم و دینامیک معکوس یک ربات موازی صفحهای ۳-RRR با تغییر محل عملگرها

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدههر مقاله رباتهای موازی به دلیل دارا بودن برتریهای خاص نسبت به رباتهای سری در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهاند. تحلیل سینماتیک و دینامیک رباتهای موازی و شبیه سازی دینامیکی سیستمهای مکانیکی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد، زیرا میتواند امکان مطالعه عملکرد سیستمهای مکانیکی، مانند رباتهای سریع یا رباتهای تحت بار زیاد یا رباتهایی با عرض ...

دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم جامع جهت طراحی بهینه مزارع بادی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده — واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر، کلید حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پایدار هستند، بنابراین تدوین چارچوب فنی و اقتصادی برای حضور هرچه بهینهتر این منابع در شبکه قدرت، ضروری میباشد. هدف این مطالعه، ارائه روشی جامع جهت مدل سازی برنامه ریزی توسعه شبکه در حضور توربین های بادی می باشد. در این مطالعه، کفایت تأمین ...

دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی ساختارAWG-WDM به منظور بهبود مشخصات آن

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در این مقاله سعی بر آن شده است تا عملکرد مالتی و دي مالتی پلکسر نوري AWG-WDM سیلیکانی مورد بررسی قرار گیرد و عملکرد آن بهبود یابد. یک مالتی و دي مالتی پلکسر نوري شامل دو منطقه آزاد انتشار (FPR) یا کوپلر ستارهاي و مجموعهاي از موجبرهاي آرایهاي میباشدکه این دو کوپلر را به هم متصل میکند. به منظور کاهش ...

دانلود مقاله مدولاسیون کد پالس((PCM

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر انتقال دیجیتال سیگنال آنالوگ به صورت پالس در آمده و ارسال می شود. اطلاعات سیگنال می تواند در پارامترهاي مختلف پالس مانند پهنا، فاز، دامنه مستتر شود. همچنین می توان از این پالس ها کدهایی ساخت و اطلاعات را به صورت کد شده انتقال داد. که از سیستم کد دهی باینري در PCM استفاده می شود. براي انتقال دیجیتال ...

دانلود مقاله یک مدل از مبدل Buck-Boost با راندمان بالا و استرس جریان پائین برای سیستمهای خورشیدی

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده - امروزه از مبدلهاي DC-DC به طور گسترده در صنعت استفاده میشود و کاربرد گستردهاي آن بر هیچکس پوشیده نیست. مبدل Buck-Boost در تنظیم ولتاژ خروجی UPS، شارژ و دشارژ باتريها، پیل سوختی، سیستمهاي خورشیدي و .... کاربرد دارد. این مبدلها بسته به تعداد سوئیچها ، نوع پلاریته ولتاژ خروجی ، ایزوله بدون و نبودن و مد عملکردي داراي ...

دانلود مقاله اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز شهری و پارک های ساحلی در شهرهای ساحلی با استفاده از روش AHP

word قابل ویرایش
28 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده : توسعه شهر ساحلی،توسط دریا و پارک های ساحلی حمایت می شود و به طور مستقیم و غیرمستقیم به توسعه پایدار این شهرها کمک می کند.شهرهای ساحلی،بستری مناسب برای گسترش صنایع توریستی است.سود اقتصادی ناشی از فعالیت هایی چون گردشگری و ... به شهرهای ساحلی پویایی بخشیده و سطح کیفی زندگی آن را ارتقا می دهد.با این حال،ظرفیت استفاده ...

دانلود مقاله مدلسازی و پیاده سازی شبکه پتری شی گرا زمانی در سیستم های چند عامله هوشمند

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده - در شبکه های پتری شی گرا زمانی (TOPN) برای مجاز کردن مدلسازی و آنالیز کردن سیستم های دینامیکی با تـاثیر زمانبنـدی بـر روی سیستم ها عرضه شده است که در شبکه پتری شی گرای زمانبند شده پیشنهاد فوق (FTOPN)، تنظیمات فازی را برای انتقال شـی هـای زمانبند شده ارائه می دهد که در اینجا، ما یک روش جدید ...

دانلود مقاله بررسی موارد قابل استفاده از رایانش ابری برای پیادهسازی پروژههای کلان کشور در حوزه سلامت

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده – چالشهای زیرساخت IT صنعت سلامت و درمان، ما را به این سمت رهنمود میسازد که استفاده از تکنولوژی های جدیدتر در حوزهیپزشکی یک الزام است. یکی از ابزارهای پیشنهادی جهت تسهیل سرویسدهی در حوزه ی سلامت، رایانش ابری و تدوین ابرهای سلامت است. در نتیجهی مطالعهای که در خصوص مدلها و معماریهای ابرهای سلامت داشتیم، به این نتیجه ...

دانلود مقاله بررسی روشهای حفاظت از منابع تولید پراکنده در مقابل پدیده جزیره شدن

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا گسترش جایگاه واحدهای تولید پراکنده، موضوعات مرتبط با دیدگاههای جدیدی مطرح شده، که متناسب با تولید علم بروز رسانی میشود. مبحث حفاظت سیستم های قدرت در حضور واحد های تولید پراکنده((DG از جمله این موضوعات است؛ ودر این میان، حفاظت DG ها در مقابل پدیده جزیره شدن، به دلیل اثرات نامطلوبی که روی شبکه برق و DG ایجاد می ...

دانلود مقاله استفاده از ربات پرنده برای بازرسی شبکه های توزیع نیرو

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهآگاهی و بررسی دقیق علل بروز حوادث در شبکههای توزیع نیرو میتواند نقش بسیار مهمی را در نگهداری و بهرهبرداری مطلوب از شبکه ایفا نماید. به همین دلیل ریشهیابی و انعکاس علل بروز حوادث مذکور در سطح کشور مربوط به کلیه شرکتهای برق منطقهای کمک شایانی در پیشگیری و تقلیل حوادث مشابه خواهد نمود. شبکه های توزیع نیرو همواره به ...

دانلود مقاله بررسی رویکردهای مختلف سازگاری با زمینه جهت تقویت جایگاه زمینه گرایی درعوامل مطرح در فرایند برنامهدهی معماری

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهزمینهگرایی و درك پیام آن ضرورتی در فرایند طراحی پروژههایی است که میخواهند در راستاي توسعه پایدار گام بردارند. گذشته از بعد کالبدي، جنبههاي متفاوتی در این حوزه مطرح است که به منظور اصلاح و بهبود تعامل با بستر لازم است از مرحله اولیه برنامهدهی معماري در مورد تحقق آنها در پروژههاي امروزي مطالعه گردد. هدف اصلی پژوهش تلاشی براي ...