اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

دانلود مقاله بررسی روشهای حفاظت از منابع تولید پراکنده در مقابل پدیده جزیره شدن

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا گسترش جایگاه واحدهای تولید پراکنده، موضوعات مرتبط با دیدگاههای جدیدی مطرح شده، که متناسب با تولید علم بروز رسانی میشود. مبحث حفاظت سیستم های قدرت در حضور واحد های تولید پراکنده((DG از جمله این موضوعات است؛ ودر این میان، حفاظت DG ها در مقابل پدیده جزیره شدن، به دلیل اثرات نامطلوبی که روی شبکه برق و DG ایجاد می ...

دانلود مقاله استفاده از ربات پرنده برای بازرسی شبکه های توزیع نیرو

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهآگاهی و بررسی دقیق علل بروز حوادث در شبکههای توزیع نیرو میتواند نقش بسیار مهمی را در نگهداری و بهرهبرداری مطلوب از شبکه ایفا نماید. به همین دلیل ریشهیابی و انعکاس علل بروز حوادث مذکور در سطح کشور مربوط به کلیه شرکتهای برق منطقهای کمک شایانی در پیشگیری و تقلیل حوادث مشابه خواهد نمود. شبکه های توزیع نیرو همواره به ...

دانلود مقاله بررسی رویکردهای مختلف سازگاری با زمینه جهت تقویت جایگاه زمینه گرایی درعوامل مطرح در فرایند برنامهدهی معماری

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهزمینهگرایی و درك پیام آن ضرورتی در فرایند طراحی پروژههایی است که میخواهند در راستاي توسعه پایدار گام بردارند. گذشته از بعد کالبدي، جنبههاي متفاوتی در این حوزه مطرح است که به منظور اصلاح و بهبود تعامل با بستر لازم است از مرحله اولیه برنامهدهی معماري در مورد تحقق آنها در پروژههاي امروزي مطالعه گردد. هدف اصلی پژوهش تلاشی براي ...

دانلود مقاله تخصیص هزینههای تلفات در شبکههای توزیع در حضور تولید پراکنده با استفاده از روش قیمتگذاری گرهی

word قابل ویرایش
15 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقدمه- حضور منابع تولید پراکنده در شبکه، شارش توان و اندازه تلفات شبکه را در هر دو سطح انتقال و توزیع تغییر میدهد. در نتیجه، روش مورد استفاده جهت تخصیص تلفات، باید بر تمام بخشهای مرتبط با شبکه، تاثیر مالی داشته باشد. در بسیاری از طرحهای تنظیم تعرفه در سطح توزیع، روش مورد استفاده، روش ساده میانگینگیری بین تمام مشتریها ...

دانلود مقاله اکوسیتی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:در پنجمین کنفرانس بین المللی اکوسیتی در شنزن (Shenzhen) چین درباره اصول و چشم اندازهاي منسجمی بحث شد که باید براي برنامه ریزي و مدیریت یک شهر، خصلت کاربردي داشته باشند. شهرهاي کوچک و بزرگ و دهکده ها باید بر اساس اصول بوم شناختی (اکولوژیک) طراحی شوند تا کیفیت زندگی ساکنانشان را افزایش دهند و حافظ زیست بوم هاي (اکوسیستم ...

دانلود مقاله بررسی کارایی لاگون های هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام و ارائه راهکار های لازم به منظور ارتقاء آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده :از روش هاي ارزان قیمت تصفیه فاضلاب لاگونهاي هوادهی هستند که کاربرد آنها در مناطق داراي آب و هواي گرم و شاید سرد در صورت وجود زمین کافی و ارزان قیمت بسیار مناسب می باشد همچنین باتوجه به تکامـل تدریجی و سختگیرانه استاندارد هاي محیط زیستی ، کمبود منابع آبـی و ضـرورت اسـتفاده مجـدد از پسـاب ، بهبود کیفیت ...

دانلود مقاله نقش فناوری های نوین در طراحی آموزشی و اثربخشی انتقال محتوا

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:لازمه ی یک طراحی آموزشی اثربخش استفاده از فناوری است. فناوری فقط به وسایل سمعی و بصری گفته نمی شود بلکه به آن چه که تدریس را آسان و اثربخش تر می کند، می گویند. طراحی آموزشی پیش بینی و تنظیم و رویدادهای آموزشی براساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگی ها و ساخت شناختی دانش آموزان ...

دانلود مقاله عوامل تاثیرگذار کالبدی در ایجاد هنجار در فضاهای جمعی شهری ) نمونه موردی: مرکز محله چهاردرخت بیرجند)

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهفضاهای جمعی شهری در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی ساکنان داشته و به عنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها عمل کرده است. از آنجا که فضاهای جمعی شهری متعلق به عرصه عمومی شهروندان است بایستی آزادانه در آن حضور به هم رسانند. دو دسته عوامل کالبدی و رفتاری بر شکل گیری و عملکرد فضاهای جمعی شهری تاثیر ...

دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی به سوی تولید سبز

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتحقیقات بسیاري در جهان در بررسی انـواع سیسـتم هـاي تولیـدي و ارتبـاط آنهـا بـا تولیـد سـبز انجـام شده است. تحقیق حاضر با بررسی تعدادي از این تحقیقات و جمـع بنـدي نتـایج بـه دسـت آمـده از آنهـا سـعی در بیان ارتباط بین اسـتفاده از سیسـتم تولیـد نـاب در شـرکت هـاي تولیـدي بـا تولیـد سـبز دارد. بسـیاري از شرکت هاي پیشرو برنامه ...

دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی به سوی تولید سبز

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتحقیقات بسیاري در جهان در بررسی انـواع سیسـتم هـاي تولیـدي و ارتبـاط آنهـا بـا تولیـد سـبز انجـام شده است. تحقیق حاضر با بررسی تعدادي از این تحقیقات و جمـع بنـدي نتـایج بـه دسـت آمـده از آنهـا سـعی در بیان ارتباط بین اسـتفاده از سیسـتم تولیـد نـاب در شـرکت هـاي تولیـدي بـا تولیـد سـبز دارد. بسـیاري از شرکت هاي پیشرو برنامه ...

دانلود مقاله نقش نشانهای شهری بر کیفیت ادراک شهروندان”»بر مبنای بازاندیشی در نشانهای شهری تبریز

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:نشانههای شهری در طول تاریخ یکی ویژگیهای ممتاز معمارانه جهت شناسایی محیط و خوانایی شهرها به شمارمیرفت. بدین معنا که نشانههای هر شهر در ذهن ساکنان، از تأملات و تدققات ویژهای برخوردار بوده است . مع -الاسف امروزه به دلیل عدم مطالعات کافی، در طراحی شهرها کمتر به نحوه ترابط تکوین بصری این پدیده با انتظامفضایی شهر و روند توسعه ...

دانلود مقاله ارزیابی المان های ورودی شهر به عنوان یک فضای اجتماعی از بعد بحران هویت و فرهنگ نمونه موردی: ورودی اصلی شهر ابهر

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمقاله حاضر به ارزیابی المان های ورودی شهر به عنوان یک فضای اجتماعی از بعد بحران هویت و فرهنگ نمونه مورد ی: ورودی اصلی شهر ابهر می پردازد. با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و نبا دی به ورودی ها صرفا به عنوان منفذی برای ارتباط درون ...

دانلود مقاله طراحی فضاها و مبلمان شهری درراستای پایداری شهری با تاکید بر سنگ فرش یاده ومطالعه موردی : محدوده ی چهارراه آبرسان – تقاطع شهید بهشتی(تبریز(

word قابل ویرایش
17 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:چشم انداز شهری یکی از مهم ترین فرم های بصری است که ویژگی های یک شهر را منعکس می کند یکی از مولفه های مهم در طراحی فضاها محوطه سازی و کف سازی آنهاست که تبیین کننده ی بستر فضای شهری و تمامی عناصر آن بوده و از این طریق از قدرت تاثیر گذاری عمده ای در درک رفتار فضایی ...

دانلود مقاله دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
میدان گازی مورد مطالعه که در این مقاله میدان X خوانده شده است در آبهای خلیج فارس و در جنوبشرقی بندر بوشهر واقع شده است. به منظور بررسی فرایندهای دیاژنزی، مطالعات پتروگرافی بر روی 1160 مقطع نازک حاصل از مغزه از سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در چاه A میدان X انجام گرفت. پدیدههای دیاژنزی مهمی که خصوصیات ...

دانلود مقاله نانو عایق VIPتحلیل و بررسی و مقایسه با عایق های معمولی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا توجه به مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 1391 با ارقام مشابه در سال 1384 نشان میدهد که مصرف نهایی انرژی پیوسته رو به افزایش بوده است و از طرفی تحقیقات نشان میدهد بیش از 40 درصد مصرف انرژی کشور و 50 درصد مصرف انرژی جهان در حوزه ساختمان به مصرف میرسد و یا تلف میشود.از این رو توجه ...

دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در مالزی

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیده:نور روز یکی از منابع طبیعی برای روشنایی فضای معماری است. استفاده از روشنایی روز مناسب در ساختمانها، نه فقط برای بهره وری انرژی، بلکه برای بهبود عملکرد ساکنان و سلامتی آنها بسیار مطلوب است. هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در کشور مالزی می باشد. به همین دلیل دو مدل ...

دانلود مقاله بررسی اصول توسعه حمل و نقل محور در محدوده اطراف ایستگاه شریعتی خط یک قطار شهری مشهد

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسـعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است .این×توسعه×برمبنای×حمل× ونقل×عمومی×برگسترش×خطوط×حمل ونقل×همگانی×وایجاد×مجتمع×های×ایستگاهی×با×هسته خدماتی،اداری،فرهنگی،تجاری × وبافتی×برای×پیاده×روی در×حوزه ×های× ایستگاه های×حمل×ونقل× عمومی× می× پردازد. می توان برمبنای چهار اصل مورد تأیید اکثر ...

دانلود مقاله بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی (مطالعه موردی، شهر چمستان)

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهمساجد مهم ترین و غیر قابل رقابت ترین عنصر مذهبی شهر های اسلامی و کانون عبادی،اجتماعی و فرهنگی است.از قرون اولیه اسلامی بنای مسجد نقش ویژه ای در شکل گیری و توسعه شهرهای اسلامی در تمام قلمرو اسلام داشته است.به طوری که علاوه برجنبه کارکردی،در سازماندهی فضاهای شهر نیز این نقش بسیار برجسته بوده است.هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش ...

دانلود مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور (نمونه موردی: روستای اردوشاهی ارومیه

word قابل ویرایش
6 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهطرح هادی یکی از فراگیرترین و مؤثرترین طرح هـای توسـعه و عمـران در سـطح روسـتاها بـه شـمار مـی رود و مـی توانـد شتاب بخش توسعه پایدار روستایی باشد. این طرح عمدتا جنبه های کالبدی روستاها را مورد توجـه قـرار مـی دهـد و بخـش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرح های هادی روستایی کشور نیز جنبه ی کالبدی دارند.گرچه در ...

دانلود مقاله درآمدی بر شناخت مفاهیم منظر صوتی شهر از دیدگاه صاحبنظران

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهبا رشد روزافزون شهر ها و شلوغ تر شدن آنها و استفاده بیش از حد از تکنولوژی و وسایل موتوری ، آلودگی های محیط زیست شهری نیز افزایش می یابد. آلودگی صوتی نیز به یکی از بزرگترین مشکلات شهر های رو به رشد تبدیل شده است . منظر صوتی از جمله مواردی است که اگر در شهر ها به آن ...

دانلود مقاله برنامهریزی توسعه تولید از دیدگاه یک شرکت تولیدی

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهدر سالهای اخیر تجدید ساختار در بازارهای برق شرایط و مکانیزمهای معاملاتی جدیدی را در راستای افزایش رقابت در عرصههای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پیش روی شرکتکنندگان در این بازار قرار داده است. تحت شرایط جدید به وجود آمده در بازار برق و با رقابتی شدن بخش تولید، تعداد روزافزونی تولیدکنندهی مستقل وارد بازار تولید برق شده و ...

دانلود مقاله ستون های دایره ای تقویت شده با FRP

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتقویت اعضای بتن آرمه با استفاده از پوششهای کامپوزیتی FRP در سالهای اخیر بسیار متداول شده شرایط محصورشدگی دربتن، باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری ستون می شود.تنزل سطح عملکرد سازه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی (خوردگی، یخ بندان و ذوب و... ) و آسیبهای سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد ...

دانلودمقاله بررسی بیوسیستماتیک پامسواکی بزرگ Jaculus blanfordi(Mammalia:Dipodidae) در سیستان

word قابل ویرایش
7 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
جوندگان از مهمترین طبقاتی هستند که مطالعه آنها به لحاظ اهمیتی که در جنبههاي مختلف ازجمله کشاورزي و بهداشتی دارند لازم به نظر میرسد. مطالعه سیستماتیک تاکسونهاي جانوري ازجمله جوندگان زمینهاي براي انجام پژوهشهاي بنیادي و کاربردي است. در سیستان مطالعات کاملی بر روي فون جوندگان انجام نشده است. زابل در ناحیه غربی دشت سیستان و در 61 درجه و ...

دانلودمقاله ارزیابی طرح توجیهی توسعه نوغانداری شهرستان شفت

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهتخصیص بهینه منابع یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد توجه در علم اقتصاد است. لذا موضوع ارزیابی اقتصادی طرح ها مورد بررسی قرار می گیرند می توان نقش بسیار همی در این زمینه خصوصاً در کشورهای در حال توسعه ایفا نماید . در بخش کشاورزی ایران عامل سرمایه یکی از محدودکننده ترین عوامل تولیدی بوده و استفاده صحیح و بهینه ...

دانلودمقاله بررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها، با شیوههای مختلف تثبیت

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
چکیدهراههای کم ترافیک بخش عمدهای از شبکهی جادهای هر کشور را به خود اختصاص میدهنـد. راههای روستایی و راههای فرعی منتهی به راه اصلی راه کم ترافیک محسوب میشوند. با توجـه به اینکه معمولا در ساخت این قبیل از راهها از مصالح با کیفیـت پـایین اسـتفاده مـیشـود، در نتیجه زودتر از زمان پیش بینی شده دچار آسیب و حتی اضمحلال ...