مقالات گوناگون

اخرین مقالات گوناگون

دانلود مقاله عوامل تاثیرگذار کالبدی در ایجاد هنجار در فضاهای جمعی شهری ) نمونه موردی : مرکز محله چهاردرخت بیرجند )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهفضاهای جمعی شهری در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی ساکنان داشته و به عنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها عمل کرده است. از آنجا که فضاهای جمعی شهری متعلق به عرصه عمومی شهروندان است بایستی آزادانه در آن حضور به هم رسانند. دو دسته عوامل کالبدی و رفتاری بر شکل گیری و عملکرد فضاهای جمعی شهری تاثیر می گذارن ...

دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی به سوی تولید سبز

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتحقیقات بسیاري در جهان در بررسی انـواع سیسـتم هـاي تولیـدي و ارتبـاط آنهـا بـا تولیـد سـبز انجـام شده است. تحقیق حاضر با بررسی تعدادي از این تحقیقات و جمـع بنـدي نتـایج بـه دسـت آمـده از آنهـا سـعی در بیان ارتباط بین اسـتفاده از سیسـتم تولیـد نـاب در شـرکت هـاي تولیـدي بـا تولیـد سـبز دارد. بسـیاري از شر ...

دانلود مقاله سیستم تولید ناب گامی به سوی تولید سبز

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتحقیقات بسیاري در جهان در بررسی انـواع سیسـتم هـاي تولیـدي و ارتبـاط آنهـا بـا تولیـد سـبز انجـام شده است. تحقیق حاضر با بررسی تعدادي از این تحقیقات و جمـع بنـدي نتـایج بـه دسـت آمـده از آنهـا سـعی در بیان ارتباط بین اسـتفاده از سیسـتم تولیـد نـاب در شـرکت هـاي تولیـدي بـا تولیـد سـبز دارد. بسـیاري از شر ...

دانلود مقاله نقش نشانهای شهری بر کیفیت ادراک شهروندان"»بر مبنای بازاندیشی در نشانهای شهری تبریز

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:نشانههای شهری در طول تاریخ یکی ویژگیهای ممتاز معمارانه جهت شناسایی محیط و خوانایی شهرها به شمارمیرفت. بدین معنا که نشانههای هر شهر در ذهن ساکنان، از تأملات و تدققات ویژهای برخوردار بوده است . مع -الاسف امروزه به دلیل عدم مطالعات کافی، در طراحی شهرها کمتر به نحوه ترابط تکوین بصری این پدیده با انتظامفضایی ...

دانلود مقاله ارزیابی المان های ورودی شهر به عنوان یک فضای اجتماعی از بعد بحران هویت و فرهنگ نمونه موردی : ورودی اصلی شهر ابهر

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهمقاله حاضر به ارزیابی المان های ورودی شهر به عنوان یک فضای اجتماعی از بعد بحران هویت و فرهنگ نمونه مورد ی: ورودی اصلی شهر ابهر می پردازد. با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و نبا دی به ورودی ها صرفا به عنوان منفذی برای ارتباط درون و برون شهر نگاه کرد ب ...

دانلود مقاله طراحی فضاها و مبلمان شهری درراستای پایداری شهری با تاکید بر سنگ فرش یاده ومطالعه موردی : محدوده ی چهارراه آبرسان - تقاطع شهید بهشتی ( تبریز (

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:چشم انداز شهری یکی از مهم ترین فرم های بصری است که ویژگی های یک شهر را منعکس می کند یکی از مولفه های مهم در طراحی فضاها محوطه سازی و کف سازی آنهاست که تبیین کننده ی بستر فضای شهری و تمامی عناصر آن بوده و از این طریق از قدرت تاثیر گذاری عمده ای در درک رفتار فضایی استفاده کنند گان برخوردار است ساکنین مجتم ...

دانلود مقاله دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
میدان گازی مورد مطالعه که در این مقاله میدان X خوانده شده است در آبهای خلیج فارس و در جنوبشرقی بندر بوشهر واقع شده است. به منظور بررسی فرایندهای دیاژنزی، مطالعات پتروگرافی بر روی 1160 مقطع نازک حاصل از مغزه از سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در چاه A میدان X انجام گرفت. پدیدههای دیاژنزی مهمی که خصوصیات م ...

دانلود مقاله نانو عایق VIPتحلیل و بررسی و مقایسه با عایق های معمولی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهبا توجه به مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 1391 با ارقام مشابه در سال 1384 نشان میدهد که مصرف نهایی انرژی پیوسته رو به افزایش بوده است و از طرفی تحقیقات نشان میدهد بیش از 40 درصد مصرف انرژی کشور و 50 درصد مصرف انرژی جهان در حوزه ساختمان به مصرف میرسد و یا تلف میشود.از این رو توجه به طراحی ساختمانهایی که ...

دانلود مقاله بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در مالزی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:نور روز یکی از منابع طبیعی برای روشنایی فضای معماری است. استفاده از روشنایی روز مناسب در ساختمانها، نه فقط برای بهره وری انرژی، بلکه برای بهبود عملکرد ساکنان و سلامتی آنها بسیار مطلوب است. هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد سیستم نورگیری انیدولیک در شرایط آب و هوایی واقعی در کشور مالزی می باشد. به همین دلیل ...

دانلود مقاله بررسی اصول توسعه حمل و نقل محور در محدوده اطراف ایستگاه شریعتی خط یک قطار شهری مشهد

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر سال های اخیر، رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین دیدگاه های توسـعه شهری، که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد، مطرح شده است .این×توسعه×برمبنای×حمل× ونقل×عمومی×برگسترش×خطوط×حمل ونقل×همگانی×وایجاد×مجتمع×های×ایستگاهی×با×هسته خدماتی،اداری،فرهنگی،ت ...

دانلود مقاله بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی ( مطالعه موردی ، شهر چمستان )

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهمساجد مهم ترین و غیر قابل رقابت ترین عنصر مذهبی شهر های اسلامی و کانون عبادی،اجتماعی و فرهنگی است.از قرون اولیه اسلامی بنای مسجد نقش ویژه ای در شکل گیری و توسعه شهرهای اسلامی در تمام قلمرو اسلام داشته است.به طوری که علاوه برجنبه کارکردی،در سازماندهی فضاهای شهر نیز این نقش بسیار برجسته بوده است.هدف از تحق ...

دانلود مقاله بررسی جایگاه طرح های هادی در توسعه پایدار روستاهای کشور ( نمونه موردی : روستای اردوشاهی ارومیه

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهطرح هادی یکی از فراگیرترین و مؤثرترین طرح هـای توسـعه و عمـران در سـطح روسـتاها بـه شـمار مـی رود و مـی توانـد شتاب بخش توسعه پایدار روستایی باشد. این طرح عمدتا جنبه های کالبدی روستاها را مورد توجـه قـرار مـی دهـد و بخـش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرح های هادی روستایی کشور نیز جنبه ی کالبدی دارند.گرچه در ...

دانلود مقاله درآمدی بر شناخت مفاهیم منظر صوتی شهر از دیدگاه صاحبنظران

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهبا رشد روزافزون شهر ها و شلوغ تر شدن آنها و استفاده بیش از حد از تکنولوژی و وسایل موتوری ، آلودگی های محیط زیست شهری نیز افزایش می یابد. آلودگی صوتی نیز به یکی از بزرگترین مشکلات شهر های رو به رشد تبدیل شده است . منظر صوتی از جمله مواردی است که اگر در شهر ها به آن توجه شود می تواند منجر به ایجاد کیفیات م ...

دانلود مقاله برنامهریزی توسعه تولید از دیدگاه یک شرکت تولیدی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر سالهای اخیر تجدید ساختار در بازارهای برق شرایط و مکانیزمهای معاملاتی جدیدی را در راستای افزایش رقابت در عرصههای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پیش روی شرکتکنندگان در این بازار قرار داده است. تحت شرایط جدید به وجود آمده در بازار برق و با رقابتی شدن بخش تولید، تعداد روزافزونی تولیدکنندهی مستقل وار ...

دانلود مقاله ستون های دایره ای تقویت شده با FRP

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتقویت اعضای بتن آرمه با استفاده از پوششهای کامپوزیتی FRP در سالهای اخیر بسیار متداول شده شرایط محصورشدگی دربتن، باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری ستون می شود.تنزل سطح عملکرد سازه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی (خوردگی، یخ بندان و ذوب و... ) و آسیبهای سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلز ...

دانلودمقاله بررسی بیوسیستماتیک پامسواکی بزرگ Jaculus blanfordi ( Mammalia : Dipodidae ) در سیستان

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جوندگان از مهمترین طبقاتی هستند که مطالعه آنها به لحاظ اهمیتی که در جنبههاي مختلف ازجمله کشاورزي و بهداشتی دارند لازم به نظر میرسد. مطالعه سیستماتیک تاکسونهاي جانوري ازجمله جوندگان زمینهاي براي انجام پژوهشهاي بنیادي و کاربردي است. در سیستان مطالعات کاملی بر روي فون جوندگان انجام نشده است. زابل در ناحیه غربی د ...

دانلودمقاله ارزیابی طرح توجیهی توسعه نوغانداری شهرستان شفت

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتخصیص بهینه منابع یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد توجه در علم اقتصاد است. لذا موضوع ارزیابی اقتصادی طرح ها مورد بررسی قرار می گیرند می توان نقش بسیار همی در این زمینه خصوصاً در کشورهای در حال توسعه ایفا نماید . در بخش کشاورزی ایران عامل سرمایه یکی از محدودکننده ترین عوامل تولیدی بوده و استفاده صحیح و بهینه ...

دانلودمقاله بررسی روشهای طراحی برای راههای کم ترافیک با رویکرد تثبیت راهها ، با شیوههای مختلف تثبیت

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهراههای کم ترافیک بخش عمدهای از شبکهی جادهای هر کشور را به خود اختصاص میدهنـد. راههای روستایی و راههای فرعی منتهی به راه اصلی راه کم ترافیک محسوب میشوند. با توجـه به اینکه معمولا در ساخت این قبیل از راهها از مصالح با کیفیـت پـایین اسـتفاده مـیشـود، در نتیجه زودتر از زمان پیش بینی شده دچار آسیب و حتی اضمحل ...

دانلودمقاله ارائه الگوریتمی برای زمانبندی وظایف در رایانش ابری

word قابل ویرایش
3 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهرایانش ابری به عنوان یکی از انواع سیستم های توزیع شده که دسترسی به منابع گوناگون را از طریق سرویس ها بر روی بستر اینترنت فراهم می کند روز به روز در حال گسترش می باشد.از آنجایی که وظیفه ابر پاسخگویی به حجم بالای وظایف دریافتی است مساله زمانبندی وظایف در رایانش ابری، مساله بسیار مهم می باشد که سعی دارد یک ...

دانلود مقاله مروری بر الگوریتم های رمزنگاری تصویر مبتنی بر تئوری آشوب

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهرمزنگاری تصویر هب دلیل برخی از ویژگیهای ذاتی تصاویر، همچون حجم بالای دادهها و همبستگی زیاد میان پیکسلها، متفاوت از رمزنگاری متن میباشد و به همین دلیل روشهای کلاسیکرمزنگاریِ متن برای این منظور چندان کارامد نیستند. از سوی دیگر مطالعه بر روی تئوری آشوب و سیستمهای آشوبگون نشان داده است که خصوصیات ویژه این سی ...

دانلود مقاله بهکارگیری مهاربندهای کمانش گریز در بهسازی قابهای خمشی فوﻻدی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده در کشور ما تعداد ساختمان هايي که براساس ضوابط ويرايش اول استاندارد ٢٨٠٠ طراحي شده اند، زياد است . اين سازه ها براساس ضوابط ويرايش سوم استاندارد ٢٨٠٠ و آيين نامه هاي معتبر بهسازي لرزه اي از شکل پذيري کافي برخوردار نيستند و ضعيف عمل ميکنند؛ بنابراين به کارگيري روش هاي مناسب براي بهسازي اين سازه ها و تأم ...

دانلود مقاله بررسی بکارگیری دال مجوف بادکنکی و ارزیابی آن نسبت به دال توپر

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ریحانه بارانی1، رحیم امین زاده2-1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسﻻمی واحد علوم تحقیقات سیرجان -2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسﻻمی واحد علوم تحقیقات سیرجانbarani_reyhaneh@yahoo.comچکیدهبا توجه به گسترش روز افزون ساختمان های بلند، سبک سازی و صنعتی سازی ساختمان ها جزء اولویت ...

دانلود مقاله ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ در ﻋﺮﺷﺔ ﭘﻠﻬﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻪ ای ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ﭼﻜﻴﺪه:در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻨﺸﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻤﺸﻲ در ﻋﺮض داﻟﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ وﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ ﻋﺮﺷـﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻨﺪوﻗﻪ اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺛﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار اﺟﺰا ﻣﺤﺪود Ansys 6.1 ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﺷـﻲ ﻋﺮﺷﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪل اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ﭘﻞ ﺻﻨﺪ ...

دانلود مقاله هوش نوآوری و تصمیم گیری کارآفرینانه در شرایط عدم قطعیت عمیق

word قابل ویرایش
25 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:عصر حاضر، عصر تغییر و تحول است. مجموعه تغییرات و تحوﻻت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فناورانه، از یک سو مسـایل پـیش رو و از سـوی دیگـر الزامات مواجهه با آنها را دگرگون ساخته و جوامع مدرن را با مسایل پیچیده تصمیم گیری مواجه نموده است. در چنین شرایط محیطی کـه نیروهـای متعدد و عدم قطعیتهای فراوانی دخیل هستند، ت ...

منابع پیشنهادی مطالعاتی

Word قابل ویرایش
38 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
منابع پیشنهادی مطالعاتی: آبخیزداری آبخیزداریوحفاظتخاک: جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*- جزوه حفاظت خاک دکتر دستورانی ذانشگاه صنعتی اصفهان*-جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران*-جزوه آبخیز داری دکتر نخجوانی دانشگاه تهران*- جزوه دکتر دستورانی دانشگاه ...