مقالات گوناگون

اخرین مقالات گوناگون

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارآفرینی سازمانی و خلاقیت

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتغییر و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده و باعث تبدیل جهان به یک دهکده اطلاعاتی شده است، مرهون تلاش و ایدهپردازیهای کارآفرینان است. کارآفرینان، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوههای خاص خود آن را ایجاد میکنند. حتی ظهور عصراطلاعات ...

دانلود مقاله تأثیر نقش امنیت بر قصد خرید اینترنتی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروزه هر چند گسترش اینترنت و مزایای خرید اینترنتی زمینه و انگیزه اینگونه خریدها را فراهم کرده است اما جرایم رایانه-ای از سرقت اطلاعات شخصی گرفته تا دزدی و کلاهبرداری نیز به موازات آن گسترش یافته است. این امر باعث شده تا بسیاری از مصرفکنندگان و کاربران اینترنتی نسبت به خرید اینترنتی بیاعتماد شده و تمایل ...

دانلود مقاله بررسی تاثیرات مشارکت کارکنان در تصمیم گیری بر بهره وری سازمان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهاهمیت تصمیم گیری باعث شده تا اکثر سازمان ها با مشارکت دادن کارکنان در این امر ، به اهداف خود دست یابند . تحقیق حاضر که با کمک روش موردی و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است ، در تلاش است تاثیر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، بر بهره وری سازمان را بررسی کند . یافته های این مقاله نشان می دهد ؛ استفاده از ظرف ...

دانلود مقاله رابطه ی رفتارهای رهبری مدیران با احساس خود کارآمدی معلمان

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدههدف این پژوهش بررسی رابطهي رفتارهاي رهبري مدیران و احساس خودکارآمدي دبیران مقاطع سهگانه بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و تعداد 254 معلم به روش نمونهگیري متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شدند. براي گردآوري دادهها از دو پرسشنامه احساس خودکارآمدي معلمان شانن موران و ولفولک هوي (2001) و پرسشنامه ...

دانلود مقاله نقش عوامل مختلف مدرسه وخانه دربهداشت روانی دانش آموزان

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهبهداشت و سلامت روان کودکان ودانش آموزان ، موضوعی است که به توجه جدی نیاز دارد. امروزه با استفاده از برنامه های مختلف، مانند آموزش مهارت های زندگی، آموزش بهداشت روانی، مداخلات بهداشتی مبتنی بر مدرسه و نیز درمان های تخصصی می توان به کودکان ودانش آموزان کمک کرد تا زندگی مفید تر و رضایتمندانه تری داشته باشند ...

دانلود مقاله تحلیل اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت ، کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سرمایه گذاری

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهشرکت های امروزی دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. بنابر این مشتریان و مراجعان اهمیت فوق العاده ای نسبت به پیش یافته اند. در این راستا تأمین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم در اغلب شرکت ها تبدیل شده است. در تحقیق جاری به بررسی اثر بازاریابی ...

دانلود مقاله استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی برای صنعت کاشی سرامیکی کشور ( مطالعه موردی بازارهای حوزه خلیج فارس

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهطی سالیان گذشته جذابیت بالاي صنعت کاشی، سرمایه گذاران زیادي را به سوي این صنعت ترغیب نموده است. افزایش تولیدات داخلی از یک سو و حضور رقباي خارجی در بازار داخلی از سوي دیگر صنعت کاشی سرامیکی ایران را با مازاد عرضه مواجه نموده است.آمار و اطلاعات گمرك ج.ا.ا نیز نشان می دهند که طی سالهاي گذشته این صنعت به طو ...

دانلود مقاله تاثیر تقاضای شغلی برنتایج سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تقاضاي شغلی برنتایج سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران انجام گردید، ابزار گردآوري پژوهش، پرسشنامه توزیع شده بین 205 نفر از پرسنل این شرکت به صورت تصادفی ساده میباشد.و روش اجراي این پژوهش نیز توصیفی و همبستگی می باشد .داده ها در ا ...

دانلود مقاله عارضه یابی ﲠرهوری در بیمارستان لباﰲنژاد

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:ﲠرهوری مقولهای اساسی برای کلیه شرکتها اعم از خصوصی و عمومی است که از سالیان دور مورد عنایت قرار گرفته است، بنابراین ﳕیتوان آنرا در زمرهی مباحث نو و جدید قرار داد و با این دید درخصوص آن گفتگو ﳕود. به واقع ﲬﲑمایهی ﲠرهوری از عوامل ﳐتلف و ارتباط میان آﳖاست. مشخصاً ﲠرهوری در سازمانها و شرکتهای خدماتی و آن هم ...

دانلود مقاله اکستروژن معکوس تجمعی ( ABE ) آلیاژ منیزیم AZ31 جهت حصول دانه های فوق ریز

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر پژوهش حاضرفرایند اکستروژن معکوس تجمعی (Acumulative back extrusion) بعنوان یک روش جدید در تغییر شکل پلاستیک شدید مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرایند نمونه استوانه ای در داخل محفظه ای با قطر مشابه قرار داده می شود. حرکت سنبه ها در داخل یکدیگر اساس این روش می باشد. سنبه داخلی با قطر از قبل تعیین شده ...

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد مدار فلوتاسیون فسفرزدایی کارخانه فرآوری چادرملو

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهاز مهمترین مشکلات موجود در مدار فراوری چادرملو بالا رفتن ترکیبات مزاحم، از جمله فسفر و سیلیس، در کنسانتره است. در این تحقیق بررسیهایی جهت تشخیص دلایل راهیابی فسفر و سیلیس به کنسانتره، در مدار فلوتاسیون معکوس هماتیت کارخانه فرآوری چادرملو، انجام گرفته است. آنالیزهای شیمیایی، مطالعات میکروسکوپی و نتایج موا ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر زمان آمادهسازی فلوکولانت بر کارایی لختهشدگی باطله مجتمع مس شهربابک

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهفلوکولانتها با هدف کاهش هزینههای سرمایهای و عملیاتی بطور گسترده در مرحله آبگیری صنایع معدنی و شیمیایی بکار میروند. شرایط آمادهسازی محلول فلوکولانت یکی از عوامل موثر بر کارایی آن در مرحله لختهشدگی و در نتیجه در فرایندهای تهنشینی و فشردگی تیکنرها است. آمادهسازی بهینه فلوکولانت، نه تنها در کاهش نرخ مصرف فلو ...

دانلود مقاله کاربرد آسیای غلطکی با فشار بالا در نرم کنی بار در گردش آسیای نیمه خودشکن مجتمع سنگ آهن گل گهر

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهیکی از مشکلات تجهیزات نرم کنی و به خصوص مدارهای نرم کنی نوع خودشکن، ایجاد ذرات با ابعاد بحرانیﻭ تجمع این ذرات در تجهیزات مذکور است. یکی از راه های مقابله با این مشـکل، خـارج سـازی و خـردایش جداگانه ذرات با ابعاد بحرانی است. در این مقاله ضمن معرفی این ذرات، فرآیند خارج سازی و امکان سـنجی خردایش مجدد آنها ...

دانلود مقاله کاربرد نورپردازی در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در بافت تاریخی ، نمونه موردی : میدان امام خمینی همدان

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهفضاهاي شهري در بافت تاریخی به دلایلی چون جابه جاییهاي جمعیتی و فرسودگی کالبدي تنها از سوي قشر خاصی از شـهروندان مـورد استفاده قرار میگیرند که این میزان در شب بسیار کاهش مییابد و مشکلات بسیاري علی الخصوص در زمینه ایمنی و امنیت به وجود می-آورد. ارتقاء کیفیت فضاي شهري در شب موجب پویایی فضا و حضور شهروندان د ...

دانلود مقاله ارائه ی کیفیتهای طراحی شهری در جهت جذب گردشگر در شب از طریق نورپردازی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهانسان همواره به نور نیاز دارد، و امروزه نور و نورپردازي مقولهاي بسیار مهم براي مردم به شمار میآید که نقشی اساسی در زندگی انسانهـا دارد، به خصوص در شهرهاي امروزي که تبدیل به مکانهاي شبانهروزي شدهاند و فعالیتها تا ساعاتی از شـب ادامـه دارد. همـین عوامـل توجه به نورپردازي شهرها و فضاهاي آن به منظور تحرك و پ ...

دانلود مقاله اصول به رهگیری از نور طبیعی در کیفیتبخشی فضاهای آموزشی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:نور یکی از مهمترین عواملی محیطی میباشد که در ادراکات بصري و احساسی انسان و درنتیجه در کیفیت امر یادگیري بسیار حائز اهمیت است.در این مقاله باتوجه به اهمیت نور طبیعی به عنوان با ارزشترین منبع نوري، ابتدا به توضیحاتی در رابطه با تأثیر نور طبیعی بر انسان و در نتیجه تأثیر آن در یادگیري پرداخته و در ادامه، را ...

دانلود مقاله Study of education effect on nurses’ knowledge and attitudes about organ donation at the time of brain death

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
Aims: The frequency of organ transplantation in Iran in compare with European countries and United States is remarkably low and it is because of transplantable organ shortage and because of this thousands of people have been died annually, this is while we encounter with some cases of brain death every day th ...

دانلود مقاله خوشه بندی و کشف الگوهای خسارت مشتریان بیمه شخص ثالث با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروزه به دلیل بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشتههای بیمهای دارد. با استفاده از بخشبندی مشتریان و کشف الگوهای میزان خسارت آنها، میتوان مشتریان باارزش بیمه شخص ثالث که خسارت کمتری دارند را شناسایی نمود که در پژوهش حاضر یک چارچوب پیشن ...

دانلود مقاله ارائه روشی نوین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی برای انتخاب خصیصه در داده کاوی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر سالهاي اخیر با انفجار حجم داده ها استفاده از ابزارهاي نوین در تحلیل داده ها نیز افزایش چشمگیري یافته استچفیکی از پر کاربردترین این ابزارها داده کاوي استچف الگوریتم هاي اصلی داده کاوي به تفدسته انتخاب خصیصه، طبقه بندي، خوشه بندي و قوانین تجمعی تقسیم می شوندچفیکی از این وظائف انتخاب خصیصه استچفدر انتخاب ...

دانلود مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهنقش شوکهای نفتی به عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی یک کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. با اندکی تأمل در ساختار اقتصاد کشورایران و بقیه کشورهای صادرکننده عمده نفت که وابستگی شدیدی به درآمد حاصل از فروش نفت دارند، این ظن قوت میگیرد که منشاء بسیاری از شوکهای وارده به اقتصاد ناشی از شوک نفتی میباشد. هد ...

دانلود مقاله روش های کمی وکیفی سنجش خستگی وبرنامه ریزی استراحت در کار

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:ارگونومی براي افزایش کارایی افراد وبهروري سیستمها به انسان به عنوان عامل اول توجه دارد .سنجش خستگی به دو روش کمی وکیفـی انجام می گیرد .در این مقاله به مهمترین روشهاي کاربردي سنجش خستگی اشاره می شود.شاخص هاي انـرژي مـصرفی1 ،ضـربان قلـب2وحاصل ضرب ضربان قلب در فشار3 ،تنش گرمایی4 از این جمله اند.در سنجش خست ...

دانلود مقاله روش های محاسبه SST با تاکید بر محاسبه SST در خلیج فارس

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتعیین توپوگرافی سطح دریا SST)) یکی از مسائل روز در علم ژئودزي می باشد . SST جدائی ژئوئید از سطحمتوسط دریاهاست . در این نوشته ضمن نگاهی گذرا به روش هاي تعیین SST، نتیجه تعیین SST را به روشارتفاع سنجی ماهواره اي براي خلیج فارس ارائه می دهیم. در این نوشته از مدل جهانی KMSS04 براي سطحمتوسط خلیج فارس و همچنین ...

دانلود مقاله پهنه بندی سیلاب و تعیین منحنی دبیاشل رودخانه چافرود در استان گیلان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهرودخانهها بهعنوان بخشی از چرخه هیدرولوژیکی اکوسیستم کره زمین در شکلگیری و تحولات تاریخی تمدنها و در نتیجه زندگی بشر همواره ایفای نقش داشتهاند. استان گیلان با توجه به شرایط منطقهای دارای رودخانههای زیادی میباشد. وجود مناطق مسکونی و شالیزارها در جوار رودخانهها، بر اهمیت پهنهبندی سیلاب این مناطق افزوده است. ...

دانلود مقاله بررسی ضربهی قوچ در خط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب ( مطالعه موردی : دشت بناب )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
          چکیده پدیدهی ضربهی قوچ در پروژههای خطوط انتقال مهم بوده و نادیده گرفتن این پدیده میتواند سبب ایجاد خسارات قابل توجهی به خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه گردد. در این تحقیق از نرم افزار Water hammer 7 برای تحلیل ضربه قوچ در خط انتقال و ایستگاه پمپاژ آب بناب استفاده شد. پروژه ی مورد مطالعه، فاز مطالعاتی و ...

دانلود مقاله شبیه سازی هیدرولیکی جریان در سرریز پلکانی به کمک نرم افزار FLOW 3D

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهنحوه انتقال سیلاب یک سد به پایین دست یک سد و کاهش انرژی بسیار زیاد آن یکی از مهم ترین مسائل در طراحی یک سد می باشد. در سال های اخیر سرریز پلکانی به دلیل افت انرژی در طول خود بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی مقادیر افت انرژی به کمک نرم افزار flow 3D با معادلات مختلف آشفتگی و مق ...