مقالات گوناگون

اخرین مقالات گوناگون

دانلود مقاله مدل سازی عددی موج و جریان و انتقال رسوب نزدیک ساحل

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروز در مهندسی سازه های دریایی یکی از مهمترین مسائل، بررسی تغییر شکل خط ساحل و مورفولوژی اطراف سازه های ساحلی می باشد. هریک از سازه های نزدیک به ساحل تاثیر چشم گیری بر حالت طبیعی ساحل دارند که شناخت تاثیر این سازه ها بر ساحل می تواند به استفاده بهینه از این سازه ها در حفاظت ساحل کمک زیادی کند. برای این ...

دانلود مقاله مطالعه عددی تأثیر طول بال آبشکن T شکل بر الگوی جریان در قوس تند با بستر صلب

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر این مقاله به بررسی عددی تاثیر پارامتر طول بال آبشکن T شکل بر الگوی جریان در قوس 90 درجه با بستر صلب و شعاع انحنای نسبی R/B=2 به کمک نرم افزار FLOW-3D پرداخته شده است. به منظور بررسی اثر طول بال بر الگوی جریان از پنج آبشکن با طول جان ثابت و طول بال مختلف 0)، 25، 50، 75و 100 درصد طول آبشکن ) در موقعیت 4 ...

دانلود مقاله مطالعه آزمایشگاهی بررسی تأثیر طوقه مشبک و ساده بر آبشستگی پایه پل مکعبی شکل

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهآبشستگی اطراف پایههای پل یکی از مهمترین دلایل عدم پایداری و تخریب پلها گزارش شده است. تخریب این پلها نه به دلیل عوامل سازهای، بلکه به دلیل در نظر نگرفتن نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی سازهها میباشد. دو عامل مهم باعث ایجاد آبشستگی اطراف پایه های پل می شوند یکی برخورد جریان با پایه و دیگری جدایی جریان از پای ...

دانلود مقاله ارزیابی هیدرولیکی جریان روی سرریزهای نیلوفری در حالت کنترل روزنه تحت تاثیر تیغه های گردابشکن

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروزه استفاده از پتانسیل بیشتر سرریز های نیلوفری و افزایش راندمان آنها جهت انتقـال بیشـتر جریـان بـا تغییراتـی در محـیط و وضع سرریز در بیشتر کشورها شناخته شده است. تشکیلگردابه در سرریز نیلـوفرِی ممکـن اسـت باعـث کـاهش میـزان دبـی عبـوری و کاهش در ضریب دبی سرریز گردد. تیغه های گرداب شکن از جمله راهکارهای ...

دانلود مقاله رویکرد زیست محیطی از دیدگاه ژئوپلیتیک

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهمسایل ژئوپلیتیک زیسترمحیطیراز اواخر قرن بیستم به موضوع اصلیرفعالیترها و نگرانیر ها بین گروهرهايرانسانیرو بازیگران ملیرو فراملیردر سطوح منطقهرايرو جهانیرتبدیل شده است. رمحیط زیست بشريردر سطوح محلی، ملی، منطقه رايرو جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است.راین مخاطرات در سه بعد:رکاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آ ...

دانلود مقاله تحلیلی بر هیدروپلیتیک ناحیه شمال شرق ایران با تأکید بر رودخانه هریرود

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:هیدروپلیتیک ترکیبی متوازن از دو واژه آب و سیاست است، و تاثیر و نقشآفرینی منابع آب بر روابط سیاسی کشورها را مورد مطالعه قرار میردهد.رهدف این مقاله بررسی رابطه متغییر منابع آب با روند همکاريها و همگراییهاي کشورهاي داراي حوضه آبریز مشترك، با تأکید برحوضه هریرود میرباشد.رپژوهش حاضر را به لحاظ روش شناسی علمی ...

دانلود مقاله آمایش سرزمین و توسعه روستایی بخش مرکزی ناحیه الیگودرز

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهآمایش سرزمین به عنوان رویکردی نهادینه شده بخشی از جغرافیای مدنیت ایران زمین و ایرانیان در همه ادوار تاریخی بوده است به نحویی که میتوان کمتر حوزه تمدنی در دنیای قـدیم را یافـت کـه تـا ایـن حـد در رویکـردی تلفیقی موضوع صیانت را با توسعه به عنوان اساس و جوهره مدیریت توسعه پایدار فضایی در فرایند آمایش سـرزمی ...

دانلود مقاله ارزیابی جمعیت پذیری شهر جدید پرند در مجموعه شهری تهران

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهسیاست ایجاد شهرهای جدید در ایران با برنامهریزی از قبل سنجیده به دلیل ظرفیت انعطافپذیر آن از نظر اجرایی با دو هدف اصلی کاهش بار جمعیتی و فعالیتهای اقتصادی پایتخت و دیگر کلانشهرهای کشور به عنوان راه حلی بهینه برای مدیریت سرزمین و رفع معضلات کلانشهرها مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان شهری قرار گرفت. در ه ...

دانلود مقاله تهیه ی نقشه شمارهی منحنی رواناب حوضهی آبریز ابوالعباس با استفاده از تکنیک های RS و GIS

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهاستفاده از تکنیک سنجش از دور (RS)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصاویر ماهوارهای میتواند برای محاسبه شماره منحنی حوضه بسیار مفید باشند. در مطالعهی حاضر هدف تهیه نقشههای شماره منحنی سالهای 1369 و 1388 حوضهی آبریز ابوالعباس و بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر میزان شماره منحنی منطقهی مورد مطالعه میباشد ...

دانلود مقاله مدیریت جمعآوری و انتقال آبهای سطحی با استفاده از نرم افزار SWMM ( مطالعه موردی : محله عودلاجان از منطقه 12 شهرداری تهران )

word قابل ویرایش
30 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهروند توسعه شهرنشینی و محدودیت منابع آب لزوم برنامه ریزی آب به منظور مدیریت پایدار آب های سطحی مخصوصا برای منطقـه ای واقـع در بافت های قدیمی و فرسوده شهر تهران که میراث دار تهران قدیم می باشد را ضروری می نماید، چرا که هرگونه سهل انگاری در ایـن مهـم می تواند برای ساکنین محل و گنجینه های تاریخی مشکل آفرین ب ...

دانلود مقاله مدلسازی عددی سیلاب در شبکهی رودخانه و زهکشهای شهری

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهسیل یکی از جدیترین مخاطرات طبیعی به شمار میرود. این پدیده علیرغم همهی پیچیدگیهایش، قابل بررسی و مطالعه بوده و میتوان در جهت مهار و کاهش خسارات ناشی از آن اقدامات مناسبی انجام داد. در این مقاله روشی جدید جهت محاسبهی مشخصات جریان در شبکهی رودخانهها و زهکشهای شهری در حالت وقوع سیلاب ارائه شدهاست. این روش قا ...

دانلود مقاله روش های کنترل سیلاب؛ اقدامات سازه ای

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهبا توجه به این که خطرات ناشی از سیل جان بسیاری از انسان ها را تهدید می کند، امروزه آشنایی با این گونه خطرات و خسارات ناشی از آن ها، و همچنین راهکارهای ارزیابی و مقابله با آن از اهمیت بسیاری در سیستم های مدیریت شهری برخوردار می باشد. اساسا کنترل و مهار کامل سیلاب بعلت عدم توانایی فیزیکی و اقتصادی بجز در پ ...

دانلود مقاله بررسی اثرات ناشی از شکست سد بر شهرهای پایاب سد و جمعیت ساکن در آنها و تعیین شاخصهای مهم در تحلیل آسیبپذیری سامانههای توزیع آب شهری

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده :سدها علارغم آنکه مزایا و استفادههای متعددی نظیر تامین آب موردنیاز جوامع بشری و غیره را بهعهده دارنـد امـا در مقابـل شکست تلفات جانی و خرابیهای وسیعی را در فعالیتهای زیربنایی و تاسیسات اقتصادی به بار میاورند. در این تحقیق ضمن بیان روش تحلیل خسارت و محاسبه آبگرفتگی ناشی از شکست سد بـه ارائـه تمهیـدات لاز ...

دانلود مقاله مدل سازی مسأله مکانیابی - مسیریابی انبارهای متقاطع در شبکه جمعآوری پسماند شهری

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:امروزه با افزایش خانوارها و در نتیجه افزایش پسماندهای شهری، مدیریت و کنترل شبکه جمع آوری پسماندها نقش مهمی در کاهش هزینه ها به همراه دارد. مدیریت پسماند شامل جمعآوری، انتقال، پاکسازی، بازیافت و دفن پسماندها میباشد. استفاده از رویکردهای نوین انبارها و مراکز تفکیک و توزیع نقش بسزایی در کاهش هزینه های شبکه ...

دانلود مقاله اثرات اعتماد سازمانی بر رفتار های ضد تولید کارکنان از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی : مطالعه موردی در شرکت توکا فولاد اصفهان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید کارکنان و با لحاظ کردن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه، انجام شده است. بدین منظور، پرسشنامه هایی برای سنجش این متغیرها طراحی گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأیید ...

دانلود مقاله شناسایی و اولویت بندی اختلالات زنجیره تامین با استفاده از روش ترکیبی PROMETHEEIII و ANP فازی ( مطالعه موردی : کارخانه فولاد آلیاژی اصفهان )

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:بروز اختلالات در زنجیره تامین منجر به خسارات فراوانی خواهد شد و تاخیرات گسترده ای را به مشتریان تحمیل خواهد کرد. تحقیقات بسیار اندکی در زمینه اختلالات زنجیره تامین در کشور انجام شده است. لازم است مطالعات بیشتری در بحث اختلالات انجام شود تا مدیران سازمان بتوانند تصمیمات مطمئن تری اتخاذ کنند. هدف اصلی این ...

دانلود مقاله بررسی ابعاد مالی و اقتصادی برون سپاری خدمات تخصصی در سازمان صنایع هوایی ( با رویکرد اقتصاد مقاومتی )

word قابل ویرایش
25 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فارسی:در شرایط کنونی استفاده از برونسپاری برای ارایه خدمات با کیفیت بهتر، مدنظر سازمانها قرار گرفته و موضوع برونسپاری از اهمیت خاصی برخوردار شده است. برونسپاری برای سازمان امکان دستیابی به تخصص، دانش و قابلیتهای موجود در بیرون را فراهم می-آورد.از سوی دیگر تجارب گذشته نشان میدهد که نیروهای مسلح از پیشروت ...

دانلود مقاله تحلیل آثارتحریمهای نفتی بر اشتغال صنعتی در اقتصاد ایران رویکرد اقتصاد مقاومتی

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهتغییرات اشتغال از دیرباز یکی از مهمترین متغیرهای مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران هر کشور بوده است. کاهش درآمدهای نفتی ایران تحت تاثیر تحریمهای نفتی در سالیان اخیر، تولیدات بخش صنعت را با نوسان مواجه ساخته و اشتغال در این بخش را تحت تاثیر قرار داده است. لذا جهت دستیابی به یک اقتصاد مقاوم لازم است اثر ...

دانلود مقاله بررسی قابلیت اجرایی عهدنامه مودت 1955 بین ایران و آمریکا بر اساس کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فارسی:معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل در روابط بین دولتها دارای نقش به سزایی می باشند. معاهده مودت ایران و آمریکا در سال 1955 بین دو کشور برای برقراری روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقد گردید.در این تحقیق ابتدا به بیان مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی م ...

دانلود مقاله تأثیر تحریم ها بر محیط زیست و انرژی از منظر حقوق بین الملل مطالعه موردی تحریم ایران

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:اعمال تحریمهای بین المللی آثار متعددی را در سطح ملی در پی دارند. در سالیان اخیر با توجه به تحریمهای گسترده چندجانبه و یکجانبه علیه ایران، این نوشتار اثرات تحریمها را بر حوزه محیط زیست، انرژی از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ه ...

دانلود مقاله نقد حقوقی - سیاسی تحریم های اقتصادی سازمان ملل و تحریم های یک جانبه ی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بشر و بین الملل

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:امروزه تحریم بهترین روش حل و فصل اختلافات بین المللی نمی باشد، اما آخرین گام قبل از توسل به زور است و به عنوان احرمی برای فشار به کشورها به منظور بازگشت به تعهدات بین المللی شان می باشد.پس از قطعنامه 1929 شورای امنیت مبنی بر تحریم اقتصادی ایران برخی از کشورها از جمله آمریکا دست به تحریم های کسترده یک جا ...

دانلود مقاله اقتصاد مقاومتی؛ راهکار عبور از تحریم ها ( مطالعه موردی : کشور جمهوری اسلامی ایران )

word قابل ویرایش
19 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهامروزه از گزینه تحریم اقتصادی به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورهای استفاده می گردد. اعمال تحریم های یک جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزار های فشار به کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است. با تشدید تحریم های بین المللی و فشارهای اقتصادی به کشور جمهوری اسلامی ایران ...

دانلود مقاله رسم منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و برازش بهترین منحنی باتوجه به مدل های مختلف ارائه شده برای آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:منحنی مشخصه رطوبتی خاک یا منحنی نگهداشت آب در واقع منحنی است که ارتباط بین رطوبت و پتانسیل آب و خاک را نشان می دهد .با توجه به پرهزینه ،زمانبر و وقت گیر بودن اندازه گیری رطوبت در مکش های مختلف اعمال شده به خاک ، مدل های مختلفی برای یافتن رطوبت خاک در مکش معین و یا محاسبه ضریب آبگذری غیر اشباع به عنوان ت ...

دانلود مقاله استفاده از روشscs در برآورد پیک سیلاب ( مطالعه موردی : سیلاب حوضه ابوالعباس خوزستان )

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهپیش بینی پیک سیلاب در هر منطقه، می تواند از بروز خسارت جانی و مالی در آن منطقه جلوگیري نماید. یکی از روش هاي موثر در برآورد پیک سیلاب، روش SCS می باشد که در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور بررسی دقت این روش اطلاعات موجود دشت ابوالعباس خوزستان مورد استفاده قرار گرفت و با بکارگیري روش SCS ...

دانلود مقاله بررسی قرارداد BOOدر مدیریت پروژه و نقش آن در گسترش خصوصی سازی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر اکثر پروژه هاي تولید و ساخت که به روش هاي مختلف اجرا می شوند ,پروژه اجرا شده در نهایت به بخش دولتی واگذار می شود,اما امروزه واگذاري پروژه ها به بخش خصوصی از مهمترین مسائل مورد بحث در سراسر جهان است,زیرا خصوصی سازي پدیده اي جهانی است که با دارایی هاي کشورها و خدمات عمومی که دولت ارائه می دهد در تعامل ا ...