مقالات گوناگون

دانلود مقاله مدل سازی مسأله مکانیابی - مسیریابی انبارهای متقاطع در شبکه جمعآوری پسماند شهری

چکیده:امروزه با افزایش خانوارها و در نتیجه افزایش پسماندهای شهری، مدیریت و کنترل شبکه جمع آوری پسماندها نقش مهمی در کاهش هزینه ها به همراه دارد. مدیریت پسماند شامل جمعآوری، انتقال، پاکسازی، بازیافت و دفن پسماندها میباشد. استفاده از رویکردهای نوین انبارها و مراکز تفکیک و توزیع نقش بسزایی در کاهش هزینه های شبکه ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله اثرات اعتماد سازمانی بر رفتار های ضد تولید کارکنان از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی : مطالعه موردی در شرکت توکا فولاد اصفهان

چکیده:پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر اعتماد سازمانی بر رفتارهای ضد تولید کارکنان و با لحاظ کردن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه، انجام شده است. بدین منظور، پرسشنامه هایی برای سنجش این متغیرها طراحی گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأیید ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله شناسایی و اولویت بندی اختلالات زنجیره تامین با استفاده از روش ترکیبی PROMETHEEIII و ANP فازی ( مطالعه موردی : کارخانه فولاد آلیاژی اصفهان )

چکیده:بروز اختلالات در زنجیره تامین منجر به خسارات فراوانی خواهد شد و تاخیرات گسترده ای را به مشتریان تحمیل خواهد کرد. تحقیقات بسیار اندکی در زمینه اختلالات زنجیره تامین در کشور انجام شده است. لازم است مطالعات بیشتری در بحث اختلالات انجام شود تا مدیران سازمان بتوانند تصمیمات مطمئن تری اتخاذ کنند. هدف اصلی این ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی ابعاد مالی و اقتصادی برون سپاری خدمات تخصصی در سازمان صنایع هوایی ( با رویکرد اقتصاد مقاومتی )

چکیده فارسی:در شرایط کنونی استفاده از برونسپاری برای ارایه خدمات با کیفیت بهتر، مدنظر سازمانها قرار گرفته و موضوع برونسپاری از اهمیت خاصی برخوردار شده است. برونسپاری برای سازمان امکان دستیابی به تخصص، دانش و قابلیتهای موجود در بیرون را فراهم می-آورد.از سوی دیگر تجارب گذشته نشان میدهد که نیروهای مسلح از پیشروت ...
word قابل ویرایش
25 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تحلیل آثارتحریمهای نفتی بر اشتغال صنعتی در اقتصاد ایران رویکرد اقتصاد مقاومتی

چکیدهتغییرات اشتغال از دیرباز یکی از مهمترین متغیرهای مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران هر کشور بوده است. کاهش درآمدهای نفتی ایران تحت تاثیر تحریمهای نفتی در سالیان اخیر، تولیدات بخش صنعت را با نوسان مواجه ساخته و اشتغال در این بخش را تحت تاثیر قرار داده است. لذا جهت دستیابی به یک اقتصاد مقاوم لازم است اثر ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی قابلیت اجرایی عهدنامه مودت 1955 بین ایران و آمریکا بر اساس کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات

چکیده فارسی:معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل در روابط بین دولتها دارای نقش به سزایی می باشند. معاهده مودت ایران و آمریکا در سال 1955 بین دو کشور برای برقراری روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقد گردید.در این تحقیق ابتدا به بیان مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی م ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تأثیر تحریم ها بر محیط زیست و انرژی از منظر حقوق بین الملل مطالعه موردی تحریم ایران

چکیده:اعمال تحریمهای بین المللی آثار متعددی را در سطح ملی در پی دارند. در سالیان اخیر با توجه به تحریمهای گسترده چندجانبه و یکجانبه علیه ایران، این نوشتار اثرات تحریمها را بر حوزه محیط زیست، انرژی از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ه ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله نقد حقوقی - سیاسی تحریم های اقتصادی سازمان ملل و تحریم های یک جانبه ی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بشر و بین الملل

چکیده:امروزه تحریم بهترین روش حل و فصل اختلافات بین المللی نمی باشد، اما آخرین گام قبل از توسل به زور است و به عنوان احرمی برای فشار به کشورها به منظور بازگشت به تعهدات بین المللی شان می باشد.پس از قطعنامه 1929 شورای امنیت مبنی بر تحریم اقتصادی ایران برخی از کشورها از جمله آمریکا دست به تحریم های کسترده یک جا ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله اقتصاد مقاومتی؛ راهکار عبور از تحریم ها ( مطالعه موردی : کشور جمهوری اسلامی ایران )

چکیدهامروزه از گزینه تحریم اقتصادی به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورهای استفاده می گردد. اعمال تحریم های یک جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزار های فشار به کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است. با تشدید تحریم های بین المللی و فشارهای اقتصادی به کشور جمهوری اسلامی ایران ...
word قابل ویرایش
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله رسم منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و برازش بهترین منحنی باتوجه به مدل های مختلف ارائه شده برای آن

چکیده:منحنی مشخصه رطوبتی خاک یا منحنی نگهداشت آب در واقع منحنی است که ارتباط بین رطوبت و پتانسیل آب و خاک را نشان می دهد .با توجه به پرهزینه ،زمانبر و وقت گیر بودن اندازه گیری رطوبت در مکش های مختلف اعمال شده به خاک ، مدل های مختلفی برای یافتن رطوبت خاک در مکش معین و یا محاسبه ضریب آبگذری غیر اشباع به عنوان ت ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله استفاده از روشscs در برآورد پیک سیلاب ( مطالعه موردی : سیلاب حوضه ابوالعباس خوزستان )

چکیدهپیش بینی پیک سیلاب در هر منطقه، می تواند از بروز خسارت جانی و مالی در آن منطقه جلوگیري نماید. یکی از روش هاي موثر در برآورد پیک سیلاب، روش SCS می باشد که در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور بررسی دقت این روش اطلاعات موجود دشت ابوالعباس خوزستان مورد استفاده قرار گرفت و با بکارگیري روش SCS ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی قرارداد BOOدر مدیریت پروژه و نقش آن در گسترش خصوصی سازی

چکیدهدر اکثر پروژه هاي تولید و ساخت که به روش هاي مختلف اجرا می شوند ,پروژه اجرا شده در نهایت به بخش دولتی واگذار می شود,اما امروزه واگذاري پروژه ها به بخش خصوصی از مهمترین مسائل مورد بحث در سراسر جهان است,زیرا خصوصی سازي پدیده اي جهانی است که با دارایی هاي کشورها و خدمات عمومی که دولت ارائه می دهد در تعامل ا ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله ملاحظاتی در تدوین استراتژی تکنولوژی منبعمحور برگرفته از رویکرد توانمندیهای پویا در عصر اقتصاد دانشبنیان

با ارتقای نقش بیبدیل تکنولوژی در افزایش سود و جایگاه بنگاهها، نیاز حیاتی به تدوین استراتژی تکنولوژی در کناردیگر استراتژیهای بخشی بنگاه احساس میشود. از اینرو، پژوهشات متعددی پیرامون چگونگی تدوین استراتژی تکنولوژی در راستای افزایش اثربخشی استراتژی بنگاه و شفافیت در برنامههای عملیاتی مرتبط با تکنولوژی انجام شده ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه معنویت محیط کاری با تفکراستراتژیک کارکنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان

چکیده :این مقاله به مطالعه و بررسی رابطه معنویت محیط کاري و تفکر استراتژیک کارکنان در سازمان هاي دولتی شهر کرمان می پردازد . اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 289 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، براي جمع آوري داده هاي این تحقیق از دو پرسشنامه معنویت محیط کاري با 14 سوال و تفکر استراتژیک با 38 سو ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین تقکر استراتژیک مدیران و فرهنگ سازمانی ( از دیدگاه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان )

چکیده:این مقاله به مطالعه و بررسی رابطه تفکر استراتژیک مدیران و فرهنگ سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان می پردازد. اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 283 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. براي جمع آوري داده-هاي این تحقیق از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک با 38 سوال و فرهنگ سازمانی با 29 سوال استفاده ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله شناسایی عوامل و اقدامات موثر بر موفقیت و شکست مدیریت استراتژیک

چکیده: مطالعات بسیاری درباره علل شکست یا عدم موفقیت مدیریت استراتژیک انجام شدهاست که اغلب آنها تمرکز اساسی خود را تنها به نتایج حاصل از استراتژی معطوف داشتهاند. در مقابل، عدهای نیز علل و عوامل موفقیت یا شکست استراتژی را درخود استراتژی، محیط و مدیریت اجرای استراتژی ارجاع دادهاند. بعضـی از محققـان نیـز تـرجیح د ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی مودهای خرابی موج شکن های توده سنگی سواحل شمالی خلیج فارس ( استان بوشهر

١‐ مقدمه :یکی از مسائلی که در موج شکن ها چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری با آن مواجه هستیم , مساله گسیختگی و خرابی آنهاست . از اینرو همواره پیش بینی این خرابی ها در مرحله طراحی و ارائه راه کارهای مناسب جهت مقابله و کاهش این گسیختگی ها در مرحله بهره برداری سازه لازم می باشد . موج شکن هایی که در کشور ...
word قابل ویرایش
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی پارامترهای مؤثّر بر سرعت امواج اسکولت در آاربرد آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی ( SASW ) جهت شناسائیهای ژئوتکنیکی دردریا

١. مقدمهشناسایی پروفیل بستر دریا به دلیل اجراي پروژه هاي مهم و استراتژیک نظیر سکوهاي نفتی، پل ها، اسکله ها و خطوط لوله انتقال نفت بسیار حائز اهمیت است. آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی یک تکنیک غیر مخرب صحرایی جهت تعیین پروفیل سختی خاك در محل می باشد. سرعت و دقت بالاي آزمایش و همچنین هزینه آم انجام آن باعث شده ت ...
word قابل ویرایش
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی اثر استراتژی ، ساختار و فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمانی با تبیین نقش مدیریت دانش مورد مطالعه : شرکت صنایع الکترونیک شیراز

چکیدهدر دهه گذشته شناسایی مفاهیم اصلی سازمانی و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج و عمکرد سازمانی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است. در این راستا، مفاهیم درونی سازمان مانند ساختار، فرهنگ و استراتژی و قدرت سازمانی مورد توجه پژوهشگران متعددی قرار گرفته استهمچنین بر اساس مطالعات یانگ و دیگران((2010، مدیریت دانش یکی از ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله الگوریتم فرهنگی برای شبکه توزیعی متمرکز برای تخصیص زیر پرس وجو

چکیده پردازش پرس و جو مفهوم مهمی در حوزه ی پایگاه داده ی توزیع شده میباشد. که در همین راستا پردازش پرس و جوی توزیع شده با توجه به اینکه هدف کم کردن یا به حداقل رساندن هزینهی عملیاتی میباشد، فاکتور مهمی در کل کارایی سیستم پایگاه دادهی توزیع شده می-باشد.ما در این مقاله از معماری شبکه توزیعی متمرکز استفاده می کن ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله طراحی کنترلکننده جهت کنترل جابجایی عرضی محور یک وسیله ریلی

چکیدهامروزه استفاده از وسایل ریلی به دلایل اقتصادی، زیست محیطی و ایمنی و راحتی سفر در حال افزایش میباشد، با این حـال هنـوز خـروج از خط قطارها یکی از مهمترین چالشهای سیستمهای حمل و نقل ریلی محسوب میشود. کنترل جابجـایی جـانبی محـور (دو چـرخ و محـور اتصال دهندهی آنها که به صورت صلب به هم متصل میشوند) با استفاده ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مدل دینامیکی ارزیابی عملکرد راهآهنها؛ ( مطالعه موردی ارزیابی عملکرد راه آهن ایران )

چکیدهاین مقاله به عملکرد و کارایی در راه آهن ایران با استفاده از مدل دینامیکی میپردازد تا در جهت بهبود عملکرد راهآهن کشورمان و بـالطبع آن اقتصاد کشور موثر واقع گردد. تحلیل دینامیکی سیستم فرآیندی است که طی آن پس از مدلسازی یک پدیده با دید سیستماتیک و سپس بررسـی اعتبار مدل، به اعمال سیاستهای مختلف بر آن پرداخته ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله طراحی تکرارکننده بیسیم سیگنال های مادون قرمز

امروزه با پیشرفت ابزارهای الکترونیکی و کاربرد آنها در مصارف عمومی ، اغلب این ابزار ها نیازمند سیستم های کنترل از راه دور هستند. یکی از معروفترین روش کنترل از راه دور استفاده از اشعه مادون قرمز و ارسال پیام های کنترلی از این طریق می باشد. با افزایش کاربرد این ابزار ها ، مشکلاتی هم بوجود آمده است.از جمله این مش ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری ( مطالعه موردی : در شهرداری کرج )

چکیده:در پژوهش حاضر، رابطه کیفیت زندگی کاری شامل مولفه های مدل والتون با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارکنان شهرداری کرج مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری کرج در سال 1392 به تعداد 490 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و جدول مورگان 215 نفر برآورد شده اسـت. روش نمونـه گیـری بصـورت طبق ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بازاریابی چریکی گامی به سوی راهبرد چابک سازی سازمانی

چکیدهامروزه بسیاری از شرکتهای نوآور با محدودیت های بودجه ای بسیاری در عرصه تجاری مواجهند و باید قابلیت های چابک را بیابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری حداکثر سود لازم را جهت بقا و پوشش هزینه های تحقیق و ثبات خویش در بلند مدت کسب کنند مضاف بر آن محیط پیرامون و فناوری های نوین با سرعتی غیرقابل تصور در حال ت ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز