مقالات گوناگون

دانلود مقاله تاثیر اثربخشی ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلی از طریق انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه

چکیدهپژوهش حاضر از نوع همبستگی و علّی (پسرویدادی) است که با هدف بررسـی تـأثیر اثربخشـی ارتباطـات سـازمانی بـر رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه با واسطه انگیزش شغلی انجام شده است. جامعـه پـژوهش شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه میباشد که از بین آنها تعداد 248 نفر به صورت نمو ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله نقش مدیریت راهبردی در نیروی دریایی و تامین امنیت جهان

چکیدهجمهوری اسلامی ایران بهلحاظ موقعیت ژئو پلتیک در جوار سه دریای مهم خلیجفارس،دریای عمان و دریـای خـزر قـرار دارد. تمامی مرزهای ساحلی شمال خلیجفارس و تنگه راهبردی هرمز در اختیار ایران قـرار دارد. خلـیجفـارس بـهلحـاظ سیاسی، اقتصادی (انرژی)، امنیتی و راهبردی نقش مهمی در تحولات جهانی ایفا میکنـد. همچنـین دریـای ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله روش اجرا و راندمانهای اجرایی اسکله بلوکی بندر شهید بهشتی چابهار

کلید واژه: اسکله وزنی، بلوک بتنیروش اجرا، راندمان اجراییمقدمهاحداث و اجرای سازههای دریایی در سطح دنیا به دلیل صعوبت بالای عملیات اجرایی در دریا همواره با مخاطرات و چالشهای فراوان همراه بوده است. در کشور ما نیز علیرغم پیشرفت قابل توجه جامعه مهندسی در حوزه طراحی سازههای دریایی، خلاءهای ملموسی در حوزه اجرای این ...
word قابل ویرایش
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله کنترل خوردگی در سازه های دریایی و تاسیسات بندری

چکیدهسازه های دریایی و تاسیسات بندری موجود در بنادر کشورمان در زمره تاسیسات زیر بنایی مهمی بشمار می روند که بدلیل بتنی یا فلزی بودن آنها در معرض پوسیدگی و تخریب ناشی از قرار گرفتن در محیط دریایی هستند. در موارد متعددی این سازه ها و تاسیسات طی سالیان متمادی نه بقدر کفایت بازرسی و نگهداری شده اند و نه به لحاظ ک ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تجربیات اجرایی پروﮊه آبگیر پارس جنوبی

چکیده :حوضچه آبگیر پارس جنوبی در حوزه گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه واقع در ٢٨٠ کیلـومتری غـرب شهرسـتان بوشـهر احـداث گردیده است. هدف از ساخت این حوضچه تامین آب جهت خنک کردن تجهیزات پالایشگاهی فازهای مختلف حوزه گـازی پـارس جنـوبی میباشد.به منظور اجرای پروﮊه فوق الذکر با توجه به مشخصات فنی طرح، نیاز به خاکبر ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین تحول سازمانی با ارتقاء بهره وری ) مطالعه موردی : بانک ملی شهر ایلام )

چکیده:تحول از نظر لغوی و در مفهوم کلی خود،یعنی دگرگون شدن،جابه جا شدن وتغییر کردن و از حالتی به حالت دیگر رفتن. تحول سازمانی یعنی»تلاش برنامه ریزی شده در کل یک سازمان مدیریت شده از بالا ، برای افزایش اثربخشی و سلامت سازمان از طریق مداخلات طراحی شده در فرایندهای سازمانی با استفاده از علوم اجتماعی و انسانی است. ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی مدلهای مدیریت زنجیره تامین سبز

چکیدهبا افزایش میزان آلودگی هوا و اهمیت مسائل زیست محیطی در پی صنعتی شدن کشورهای مختلف در سالهای اخیر، مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)، یعنی در نظر گرفتن ملاحضات زیست محیطی در کل زنجیره تامین، از اهمیت زیادی برخوردار شده است و بسیاری از کارخانجات به بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز روی آورده اند. با توجه به اه ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر سبک های رهبری بر انگیزش کارکنان » مطالعه موردی : شعب موسسه اعتباری ثامن استان فارس «

چکیده:در این پژوهش سعی شده است، تا توجه مدیران را به اهمیت سبک های رهبری در سازمان بر ذهن کارکنان سازمان (حتی مقدم و ارجح بر مشتریان آن)، جهت حفظ کارکنان، جلب شود. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله) بر انگیزش کارکنان پرداخته شده است. روش این تحقیق از نظر اهدا ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استراتژیهای بازاریابی صادرات محصولات لبنی شرکت پگاه زنجان

چکیدههدف تحقیق حاضر بررسی و اولویتبندی عوامل موثر بر استراتژیهای بازاریابی صادرات محصولات لبنی شرکت پگاه زنجان میباشد. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پگاه زنجان میباشند. از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و حجم نمونه 45 نفر ا ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله نیازمندیها و الزامات تکنولوژی تولید بهینه OPT در کارخانه

چکیدهبرای اجرای OPT در کارخانه با توجه به تغییر سریع ساز و کارهای تولید در جهان امروز مدیران می بایست یکسری الزامات را رعایت و همچنین تمام نیازمندیها را بر طرف کنند به همین جهت فرآیند تولید باید به نحوی طراحی شود که هزینه های عملیاتی کاهش یابد در این مقاله سعی شده راهکارهایی برای رفع نیازمندیها و رعایت الزاما ...
word قابل ویرایش
22 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مفاهیم و مبانی نظری ماندگاری و ترک خدمت کارکنان

چکیدهاتکای شرکتها بر استعدادها در طول قرن گذشته افزایشیافته است. در سال 1900، تنها 17 درصد از تمامی مشاغل، نیازمند کارکنان دانشمحور بودند و در اواخر قرن بیستم، این رقم به بیش از 60 درصد رسید. کارکنان دانش محور، در قرن بیست و یکم، بهعنوان مهم ترین عضو سازمانی شناخته میشوند که نهتنها به دلیل کارشان، بلکه به خاط ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله چالش های بهره وری مدیریت دولتی ایران

چکیده :یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ، ارتقای سطح بهره وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد ، درخواست های او در سازمان اثری کلیدی بجا می گذارد . از طرفی تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر از طریق تولید بهره وری . راهکارهای افزایش بهره وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله چابکی سازمانی

دنیای امروزی دنیای تحولات و تغییرات مداوم و عصر عدم تداوم هاست لذا ضرورت دارد سازمان بصورت مستقیم یاغیرمستقیم برای حفظ، بقا وتداوم حیات خود با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه می نمایند تطبیق یابد. چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی هم از موضوعات مرتبط با تغییر و تحولات سازمانی هستند. مقاله حاضر از نوع مروری ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر سیستم های تشویقی سازمان ها بر انگیزش و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیدهدر پژوهش تلاش می شود با توجه به رویکرد پاداش کل آرمسترانگ الگوی تشویقی موثری برای کارکنان بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور ، داده ها بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده از میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. یافته های محقق نشان می دهد که میان عناصر پاداش های گروهی- تبادلی ،پاداش ه ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تعارض : نگاهی از منظر سازمانی

چکیدهتعارض را می توان اختلاف در افکار، اعتقادات، علایق، ارزشها، اهداف و... دانست. هدف این مقاله مطالعه و بررسی تعارض و خصوصاً تعارض سازمانی از جنبه های مختلف به منظور کسب شناخت و برخورد ای و آثار مکتوب های کتابخانهصحیح با آن می باشد، که پژوهشگر سعی کرده است با تکیه بر روش داده که در گیرد به توصیفی در این قالب ...
word قابل ویرایش
25 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه فضای اخلاقی سازمان و رجحان شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرائی شهر یزد

چکیدهارزشهای اخلاقی بهاستقرار و حفظ استانداردهاییکمک می کندکهمی تواند بر هدایت افرادبه سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب است تاثیـر بگذارد. ازطرفی انگیزش نیروی انسانی که به عنوان عامل کلیدی سازمانها هستند در تحقق هدف های سازمان حایز اهمیت میباشد. همچنین، درمدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی ...
word قابل ویرایش
24 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی خلاقیت کارکنان با رویکرد تئوری مجموعه های راف

چکیدهبا توجه به اینکه محققان پس از سالها تجربه دریافتهاند که میتوان خلاقیت را آموزش داده و تقویت نمود، تعیین عواملی که در ایجاد خلاقیت نقش دارند و تقویت ابعاد ضعیف آن دارای اهمیت فراوان میباشد. لذا، در این پژوهش، خلاقیت کارکنان شهرداری زاهدان با استفاده از پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس مورد بررسی قرار گرفته است. ...
word قابل ویرایش
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله هوش سازمانی بازتابی از مدیریت دانش

چکیدههوش سازمانی مفهومی تقریبا جدید در بحث سازمان و مدیریت است و این خود نشان دهنده تغییر دید متفکران سازمانی نسبت به مقوله هوش می باشد. هوش سازمانی به معنای داشتن دانشی عمیق درمورد همه عواملی است که برای سازمان و دستیابی به اهدافش موثر است و به عنوان تلفیق دارایی های دانش و مهارت در سازمان شناسایی می شود که ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها

چکیدهموفقیت یک سازمان، بیش از پیش، به دانش، مهارت، خلاقیت و انگیزش کارکنان بستگی دارد. بها دادن به کارکنان یعنی متعهد شدن به رضایت، رفاه و پیشرفت آن ها، این کار موجب انعطاف بیشتر کارکنان و پیشرفت بهتر امور می شود. لذا برای این کار باید نیازهای گوناگون محل کار و زندگی کارکنان مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید بی ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهر ها و ارائه راهکارهای آن

چکیدهعلل مهاجرت، وابسته به ویژگیهای مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است .هدف عده ای از مهاجرت، اشتغال است و قصد عدهای دیگر تحصیل، ازدواج و ...کهقطعاً نتایج متفاوتی دارد .تحقیق حاضر به بررسی عوامل اصلی مهاجرت روستاییان به شهر پرداخته است در این پژوهش با ارائه نظریه های مهاجرت به عوا ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله اندازه گیری وضعیت چابکی سازمانی در بیمارستان ام ار ای شیراز

چکیدهدر شرایطی که به علت تغیرات روز افزون محیطی، سازماتها ناچار به انعطاف لازم دارند؛ شرکتها در این محیط، چگونه باید عمل نمایند تا بتوانند در عین اینکه خود را حفظ مینمایند، بتوانند از تغییرات حداکثر منفعت را کسب نموده و پیشرفت نمایند. سیستم چابکی راه حلی جدید برای مقابله با این چالش است. بنابراین تحقیق حاضر ب ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله ارائه مدلی برای مدیریت پروژه های نفت و گاز

چکیدهبا توجه به پیشرفت های ده های اخیر در صنایع ، اهمیت و لزوم به کار گیری شیوه های نوین مدیریت پروژه ، درپروژه های بالادستی مانند نفت و گاز احساس می شود. یکی از موثرترین راهکارهای بهبود اجرای پروژه، مطرح شدن مدیریت پروژه ها بر اساس موقعیت مکانی و زمانی خاص منطقه است.جدایی مدیریت از رهبری، تاخیر در زمان به ات ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله رهبری فرهنگی : ضرورت بنیادین سازمانهای هزاره سوم

چکیدهتحقیق حاضر با هدف بیان دیدگاه های مختلف در مورد رهبری و فرهنگ برای رسیدن به دیدگاه در مورد رهبری فرهنگی انجام گرفته است . برای این منظور به دنیال پاسخ به این سوال هستیم، که یک رهبر در سازمانهای هزاره سوم ، دارای چه ویژگیهایی می تواند باشد؟ با بررسی پیشنه تحقیقات رهبری و فرهنگ می توان نتیجه گرفت که یک رهب ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تاثیر اصول و روش دکارتی در نگرش مدرنیته

چکیدهدر این مقاله مفهوم مدرنیته و رابطه آن با نظریه دکارت و تاثیر نظریه دکارت در نگرش اجتماعی و رفتار محیطی می پردازیم در واقع دکارت با ابداع هندسه تحلیل ماده را ممتد گرفت و با طرد تبیین غایت گرانه ارسطویی تبیین مکانیکی را جایگزین آن کرد او معتقد بود کلیه واقعیات جهان مادی در چهار چوب هندسی قابل بیان است و ا ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیرنقش» عوامل کالبدی« در » حس تعلق« به مکان

چکیدهحس تعلق به مکان را می توان رابطه ای عاطفی و پر معنا بین شخص و مکان توصیف کرد، پیوندی احساسی که مردم آن مکان را به عنـوان قرارگـاهی برای بازگشت بدان ارزشمند بدانند. در حقیقت احساس تعلق به مکان شاخصی است که از طریق آن می تـوان میـزان متمـایز بـودن آن مکـان را بـرای مردم، نسبت به دیگر مکان ها سنجید. مسلم اس ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز