مقاله نظامی

اخرین مقاله نظامی

آشنایی با زوش های جدید اثبات جرم

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
مصادیق نوظهور اثبات جرم: در ایـن بخــش از تحقیــق تعــدادی از مصــادیق مــورد نظــر را ذکــر مــی نمایــد لازم بــه ذکــر اســت کــه تمــامی ایــن ابزارهــا زمانی برای محاکم معتبر است که مورد تایید کارشناسان رسمی باشند که بحث آن قبلا گذشت. پزشکی قانونی: مادهء 136ق.ا.د.ک مصوب 1392 ایران مقرر میدارد: »برای معاینـه اجسـاد و جراحـتهـا و آثـار و علایـم ضـرر و صـدمههـای جسـمی ...

شناخت اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی آخرین تقسیم بنـدی از دلیـل، تقسـیم دلیـل بـه اعتبـار نقـش آن در اثبـات دعـوا مـی باشـد. بـر ایـن اسـاس، ادلـه بـه سـه قسم تقسیم می شوند: قسم نخست ادلهای است کـه دلالـت آنهـا ذاتـی اسـت و بـر اسـاس قـانون، ادلـه اولـی محسـوب مـی شوند. این ادله تحت عنوان ادله اصلی مورد بحث قرار می ...

کاربرد دلیل احرازی و دلیل اخباری در ادلـه اثبـات دعـوا

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی:  از میان چند تقسیم بنـدی کـه از ادلـه اثبـات دعـوا بـه دسـت داده شـد. شـاید مهـم تـرین آنهـا تقسـیم ادلـه بـه احـرازی و اخبــاری باشــد. دلیــل احــرازی دلیلــی اســت کــه در عــالم خــارج، موجــود مــی باشــد و دادرس بــه احــراز آن بــه عنــوان امــر خارجی اقـدام مـی کنـد و دلیـل اخبـاری، دلیلـی اسـت کـه بـه ...

مهمترین مراحل تشکیل یک دادرسی منصفانه

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
الزامها و تعهدات تحميلي به شهروندان از ناحيه ضابطين دادگستري تحقيقات مقدماتي در دادرسي هاي کيفري از مهمترين مراحل تشکيل يک دادرسي منصفانه است ؛ چراکه اساس اتهام و ميزان دلايل مثبت آن يا دلايل رفع اتهام در اين مرحله شکل گرفته و بيشترين برخورد با حقوق دفاعي افراد در اين مرحله صورت مي گيرد. لکن گاهي جمع آوري برخي اطلاعات ...

رویکردهای پدافند غیرعامل و تأثیر آنها بر عملکرد آنهادر جنگهای آینده

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
اهمیت پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، نوع و شکل مرزها، استقرار تأسیسات و منابع حیاتی و آسیبپذیر بودن این منـابع و همچنـین عـدم برقـراری تـوازن میـان تهدیـد و سامانه های دفاع عامل در کشور بیش از پیش اهمیت پـرداختن بـه پدافنـد غیرعامـل را روشن میسازد. با قبول این واقعیت کـه در حـال حاضـر، سـامانه پدافنـدی (عامـل و غیرعامل) در ...

آشنایی با مــؤثرترین و پایــدارترین روشهــای دفــاع در برابــر تهدیــدها

word قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت خاص ژئوپلیتیک و ژئواسـتراتژیک در سطح جهانی و منطقه ای، همواره در معرض تهدیدهایی قرار داشـته و دارد. برابـر شواهد موجود، در حـال حاضـر اصـلی تـرین و عمـده تـرین تهدیـد مفـروض بـرای ایران،  ج.ا.ایران، آمریکا و همپیمانان منطقه ای و بین المللی این کشور می با شند، پس موضوع امنیت و دفاع در ...

نظریه متخصصین دریایی درمورد بهینه سازی فرم بدنه شناورهای دریایی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان
بهینه سازی فرم بدنه  متخصصین دریایی و نیروی دریایی فعالیتههای زیادی برای افزایش راندمان شناورها، کاهش هزینه  عملیات، و بهبود عملیاتهای دریایی انجام داده اند که اغلب به تغییرات فرم بدنه و سیستم پیش برنده مرتبط بوده است. هدف اصلی از چنین تحقیقاتی بررسی روشهای بهینه سازی  فرم بدنه برای کاهش درگ از منظر افزایش روشی های طراحی با در نظر ...

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل بین کشوری: دیدگاههای افسران پلیس زن در تایوان و امریکا

word قابل ویرایش
26 صفحه
5700 تومان
با وجود اینکه اولین زن پلیس در کشور آمریکا در سال 1910 در اداره پلیس لسآنجلـس به استخدام درآمد، اما زنان در در آمریکا نیمه اول قـرن بیسـتم محـدودیتهـای بسـیاری را برای جذب در نیروی پلیس داشتند. در نتیجه، تحقیق و مطالعـه در مـورد افسـران پلـیس زن تقریباً تا قبل از دهه 1960 وجود نداشت. بر اساس قانونی که زنان ...

دانلود مقاله شایسته سالاری در پلیس

word قابل ویرایش
23 صفحه
5700 تومان
عوامل مهیـا باشـند، لـیکن مـدیر و مسـؤول شایسـتهای بـرای هـدایت وجـود نداشـته باشـد، نمی توان بهره وری لازم را بهدست آورد و بعضاً ممکن است موجب اتلاف وقـت و هزینـه گردد؛ لذا توجه به مدیر و انتخاب فردی شایسته و لایق برای مدیریت امری بسیار ضـروری است. در انتخاب مدیر برای یک مجموعه بایـد بـه نـوع کـار، شـرایط کـاری، تعـداد نفـرات، ...

دانلود مقاله نقش ماهواره در بروز جرایم

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان
مقدمه:ماهواره های که در ابتدا تنها کارکردی علمی و تحقیقاتی داشتند، در طی جنگ سرد و پس از آن بستری مناسب برای انتقال اطلاعات فراهم کردند؛ به ویژه برای امریکا که رفته رفته از این ابزار برای تسریع در روند جهانی شدن، ایجاد نظم به اصطلاح نوین جهانی و در واقع، امریکایی سازی جهان که مد نظر سیاستمداران این کشور ...

دانلود مقاله کاربرد روش های بازیابی در صنایع نظامی

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
تامین قطعات یدکی مورد نیاز تجهیزات یکی از موارد هزینه برصنایع نظامی است ودر تعمیرات بالاترین درصد هزینه را به خود اختصاص می دهد. بعلت تعدد و تنوع خودروها ، ماشینها و تجهیزات نظامی که عمدتاً از کشورها و شرکتهای مختلف خریداری شده اند ، تامین قطعات در کشور ما جهت تجهیزات خرید خارج مخصوصاً در شرایط بحرانی وتحریم همواره ...

دانلود مقاله فرآیند مطلوب برنامهریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
1- مقدمه-1-1 طرح مسالهدر طول دوران جنگ تحمیلی در تهاجم رژیم بعث عراق و بمب بارانهای موشکی و حمالتی که به مناطق مرزی و سپس عمق کشور و شهرهای دیگر اتفاق افتاد ضرورت توجه به کاهش خسارات و آمادگی برای شرایط بحرانی مطرح شد )زارع،:1387 .)72 در طول این هشت سال بر اثر حمالت توپخانهای، هوایی و موشکی، شش شهر ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی نمادهای مقاومت در نشانه های دانشگاهی ایران

word قابل ویرایش
15 صفحه
5700 تومان
مقدمهدر طراحی نشانه، نهتنها ایده اصلی مبتنی بر عناصر مؤثر در بیان هویت سازمانی توصیف میشود بلکه نمادهای مرتبط با زمان و مکان و موقعیت اجتمایی و بستر فرهنگی نیز که درآن محیط و سازمان نشوونما کرده مورد توجه قرار میگیرد. چگونه تصویری میتوان از مفهوم مقاومت در محیط فرهنگی دانشگاه ترسیم کرد؟ و آیا در نشانههای دانشگاهی معاصر از ...

دانلود مقاله حق آموزش در اعلامیه های جهانی و مشروعیت تحریم اتباع ایرانی از آموزش به علت فعالیت های هسته ای این کشور

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
مقدمه:آموزش یک امر ضروری در تمام کشورهای دنیا به شمار می رود به طوری که سیاست های موجود در کشورهای مختلف دارای خط مشی یکسانی در راستای بهبود امر آموزش ساکنان خویش می باشد. هر کشوری برای بهبود اهداف خود نیاز به ترتیب نیروی کارآمد متناظر با نیازهای خویش است و با توجه به این که تمام کشورها بر این ...

دانلود مقاله نقش اقوام و طوایف در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آنها بر ایجاد امنیت پایدار در منطقه

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
چکیدهاین پژوهش باعنوان نقش اقوام وطوایف در استان سیستان وبلوچستان به دنبال یافتن این موضوع می باشد که چگونه اقوام وطوایف متعدد موجود در سطح استان می توانند باعث افزایش ویا کاهش سطح امنیت در استان بشوند و مهمترین مولفه هاي تاثیر گذار در این زمینه چیست؟دراین تحقیق ضمن بیان ساختار قومی وقبیله در استان سیستان وبلوچستان به مهمترین عوامل ...

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر قاچاق در شهرهای مرزی

word قابل ویرایش
14 صفحه
5700 تومان
چکیدهقاچاق کالابه عنوان یک پدیده نا مطلوب اقتصادي و معضلی اجتماعی – فرهنگی در سطح ملی مشکلات مختلفی به وجودآورده است ، عوامل متعددي در شکل گیري آن دخیل اند واین در حالی است که در تحقیقات قبلی عوامل موثر بر قاچاق در شهرهاي مرزي بر آن پژوهش هاي چندانی صورت نگرفته است وبیشتر مطالعات انجام شده به بررسی هاي ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر حضور اتباع خارجی بر تغییرات فرهنگی شهرهای مرزی (محدوده مورد مطالعه: شهرستان مریوان، استان کردستان)

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
چکیدهشهرهاي مرزي از دیرباز محل رفت و آمد جمعیت کشورهاي همسایه بوده و به تناسب میزان برقراري ارتباط، بر شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور تاثیر گذارند. فعالیت هایی از جمله تجارت، قاچاق، روابط خویشاوندي و... سبب حضور این افراد در شهرهاي مرزي بوده که هر یک به نوبه خود از امنیت این شهرها کاسته یا بر آن می ...

دانلود مقاله انسداد مرزهای جنوبشرقکشور و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
چکیدهشناخت خصوصیتهايژئومورفولوژیکی مناطق مرزي و فرآیندهاییکه از طریق این خصوصیتها شکل میگیرند و همچنین نحوه فعالیتهاي انسانی در مرزها و در تقابل با این فرآیندها به عنوان یکی از اساسیترین مسائل براي نحوه مدیریت خطوط مرزي محسوب میشود. مطالعات جامع ژئومورفولوژیکی میتواند با تجزیه و تحلیل و استنتاج نتایج قابل قبول براي ارزیابی روشهاي انسداد مرز مفید و مؤثر باشد. ...

دانلود مقاله تاثیر موقعیت ژئوپولتیکی بندر کنارک و سواحل آن بر امنیت جنوب شرق کشور

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
چکیدهامروزه نقش بی همتاي عوامل اقتصادي در تصمیم گیري هاي سیاسی در معادلات قدرت جهانی آشکارشده است. به نظر می رسد آنچه در تفکرات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جدید، اهمیت بی بدیلی پیدا کرده است اقتصاد و دست یابی به بازارهاي اقتصادي جهان براي افزایش منافع اقتصادي از طریق خرید ، فروش، سرمایه گذاري و ... می باشد. به عبارت دیگر ...

دانلود مقاله بررسی وتحلیل جایگاه مناسبات قومی درشهرهای مرزی به عنوان یک مؤلفه در هویت ملی

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان
چکیدهایران سرزمینی است که به دلایل طبیعی و تاریخی شاهد تنوع و گوناگونی فراوانی به لحاظ زبانی،فرهنگی،قومی و تاحدودي نژادي است. آمارگیري که بین سالهاي 1327-1330صورت پذیرفته،انواع مذهب درایران را48 نوع وانواع زبانها را85 گونه نشان داده است.گروه هاي عمده ي قومی درایران شامل لر،ترکمن،کرد،بلوچ وآذري زبانها می باشندکه غالب این گروه هاي قومی درمناطق مرزي ایران ساکن هستند.درحال حاضربرخی ...

دانلود مقاله امنیت شهرهای مرزی سواحل خلیج فارس

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان
چکیدهخلیج فارس، بحر فارس یا ردیاي پارس که در منابع قدیمی یونان از آن با واژه sinus persicusیعنی خلیج فارس یاد شده که با تمدن کهن ایران همزاد است. خلیج فارس محور ارتباط بین سه قارة اروپا، آسیا و آفریقا و به عنوان مهمترین مرکز ارتباطی میان سه قاره می باشد. تمدن هاي کهن چون بابل، سومر، ایران و یونان ...

دانلود مقاله تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی)

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
چکیدهامنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. مفهوم احساس امنیت شهروندان به عنوان عنصر کلیدي در دستیابی به اهدف پیش بینی شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و تحلیل فضایی رابطه احساس ...

دانلود مقاله بررسی ضرورت ایجاد پلیس گردشگر ی درشهرهای توریستی با تاکید بر شهرهای مرزی کشور

word قابل ویرایش
10 صفحه
5700 تومان
چکیدهیکی از مباحث بسیار حساس و قابل توجه در صنعت توریسم، مقوله امنیت و حفظ جان و مال توریست در کشورمیزبان است.چنانچه یک کشور از ضریب امنیت بالاتري برخوردار باشد تمایل بیشتري براي سفربه آن کشور وجود دارد ،به طورکلی امنیـت یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مقصد براي گردشگران محسوب می شود. گردشگران هنگام انتخاب مقصد، امنیـت مسـیر، امنیت ...

دانلود مقاله مدل سازی و مدیریت مکانی مواضع دیده بانی مرزی بر اساس اصول سیستم پدافند غیر عامل و سیستم های پردازش مکانی نمونه موردی:مدل سازی عبور و مرور مرزی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان
چکیدهامروزه مدیریت مکانی و کنترل و نظارت ساختار امنیتی و دفاعی، اجتماعی و اقتصادي، مرزي با در نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل هاي هر نقطه مرزي امکانپذیر شده است . زیرا کنترل فیزیکی مرزهاي یک کشور پهناوري مثل ایران با وجود مورفولوژي متنوع طبیعی همچون مرز آبی، بیابانی، کوهستانی و ساختارهاي قومیتی مرزي متنوع و ناهمگون بسیار مشکل می ...

دانلود مقاله منابع خارجی تهدید و تاثیرات آن بر امنیت در شهرهای مرزی جنوب شرق ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان
چکیدهامنیت بخشی همواره مستلزم شناخت عوامل سلب امنیت از اجتماعات است . جوامع امروزه در معـرض تنـوع تهدیـدات مـی باشند . تنوع تهدیدات می تواند به دلیل تنوع عوامل ایجاد تهدید باشد . مناطق مرزي به دلایلی چند در معـرض آسـیب هـاي امنیتی بیشتري نسبت به سایر مناطق هستند . وضعیت کشور همسایه به عنوان منبع تهدید می تواند تاثیر ...