آثار بازخورد مکاتبات اداری

خود را صحیح طی نکند، باعث به وجود آمدن نارسایی در داخل سازمان و یا بین دو آن باید ضابطه هایی را در نظر گرفت، این سازمان میگردد، بنابراین برای کرد. نبود

ضابطه ها را به صورت مکتوب درآورد و برای اجرا به متصديان مربوط، ضابطه در ایج اط مستقیم، جریان امر را کند و نارسا می کند. تا جایی که ممکن است

هماهنگی را از بین ببرد. در این حالت ناگزیر به استفاده گونه طولانی تر خواهد که در آن صورت، مسیر شد مجاری طبقات پایین و با رعایت کامل سلسله مراتب جریان یافته و بازخورد آن نیز به صورت گزارش به همین ترتیب با طی مراتب ارائه گردد. در غیر این صورت و با نادیده گرفتن یک یا دو منطقه و مرتبه، نظام ارتباطات کارایی خورد را از دست می دهد و در امور سازمان وقفه و نارسایی و در نهایت خسارات جبران ناپذیری بوجود میآ. بی ودرنهاء خسارار یانمودارهای بیانگر نحوه صحیح ایجاد ارتباطات

 نمایشگر روش غیرنمودارهای

آن است. در مورد ارتباطات افقی هم تعیین نشدن رعایت خود بحث اثار پیام و یا بازخورد موضوعی در خور تامل امعان نظر است، زیرا در تمام شئون زندگی وجودی ملموس دارد. برای مثال: رفتار دیگران نسبت به ما بازخوردرفتار ما نسبت به آنهاست. برای مثال فردی در اجتماع از احترام فوق العاده ای برعکس افراد منفور جامعه، رفتار غیراخلاقی با دیگران داشته اند که بازخورد آن رفتار گردونه ارتباطات در شبکه های سازمان بدون تردید سازمان برای نیل به هدف و یا هدفهای معین ایجاد می شود.

شبکه سازمانی از اجزای مختلف و پراکندهای تشکیل شده است که هر یک وظیفه ای را برعهده دارد تا در مجموع، حرکت به سوی هدفها را میسر سازند. از نظر دیدگاه دیگر می باید . تلعب سازمان، بلا پید در غیر این صورت، امکان ادامه حیات سازمان ممکن نیست. لازمه پیوند بین اجزای مختلف دستگاه و ایجاد هماهن یا با بیانی بهتر گردونه ارتباطات است. خود ارتباطات توصیف گردیده یک نظام مشخص است که عوامل  سام و در بافت باز خه رد، هماهنک ، و طریق پیام و دریافت بازخور منامگى آغاز حرکت در داخل سازمان مستلزم صدور دستور از مقامات بالا و اجرای آن به  وسیله مقاماران و مسئولان پایین تر وحصول اطمینان پیام د هنله و صادرکننده دستور نتیجه و یا حسن اجرای دستور است. برای نیل به این هدف، باید گزارش از نحوه اجرای دستور به دستور دهنده داده شود تا وی بتواند اول اطمینان از حسن جریان امور، متصدیان امر را برای بهتر شدن کار راهنه نموده و چنان بل فرا راه وجود داشته باشد، به موقع نسبت به رفع آن قدام نماید. این، بات، نوعی از ارتباطات عمودی است که خود گردونه کاملی از گونه های مختلف ارتباط را در سازمان به وجود می آورد.