مقالات رشته مدیریت

اخرین مقالات رشته مدیریت

مقاله ارائه مدل برنامه ریزی خطی تولید ترکیبی جهت بهینه سازی سود محصولات تولیدی بر مبنای ارزش فعلی ( مطاله موردی شرکت لبنی پگاه گلپایگان )

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه مدل برنامه ریزی خطی تولید ترکیبی جهت بهینه سازی سود محصولات تولیدی بر مبنای ارزش فعلی ( مطاله موردی شرکت لبنی پگاه گلپایگان ) چکیده مدل برنامه ریزی خطی تولید یکی از رایج ترین مدل های استفاده شده جهت،بهینه سازی برنامه ریزی میان مدت تولید است که ...

مقاله تحلیلی بر اصول مدیریت شهری و چالشهای آن در ایران

word قابل ویرایش
17 صفحه
10700 تومان
تحليلي بر اصول مديريت شهري و چالشهاي آن در ايران چکيده شهرنشيني غالب ترين عارضه در کشورهاي در حال توسعه است . لذا مديران شهري به عنوان رأس هرم رهبري شهر، وظيفه سنگين ايجاد هماهنگي بين بخش هاي که شهر را مديريت مي کنند را بر عهده دارند. مديريت شهري در کشورهاي در حال توسعه با مشکلات زيادي از جمله ...

مقاله نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک

word قابل ویرایش
12 صفحه
10700 تومان
نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک چکیده : در این مقاله سعی شده نقش و جایگاه آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در سال های اخیر بحث آینده پژوهی در حوزه مطالعات استراتژیک اهمیت ویژه ای یافته و مبنای اصلی تدوین استراتژی ها و برنامه ریزی ها در حوزه های مختلف استراتژیک قرار گرفته است. ...

مقاله پیاده سازی اصولHSE در شرکتهای نفتی

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیاده سازی اصولHSE در شرکتهای نفتی چکیده تحقیقات و بررسی های انجام شده بر حوادث بزرگی مانند پایپر آلفا و چرنوبیل، نشان داد علیرغم بکارگیری کلیه فاکتورهای مهندسی و حفاظت های شدید، پتانسیل بروز حوادث بزرگ در صنایع با ریسک بالا همچنان وجود داردنکته. قابل توجه این است ...

مقاله تکنیک های حفاری با فشار مدیریت شده(MPD)

word قابل ویرایش
4 صفحه
10700 تومان
تکنیک های حفاری با فشار مدیریت شده(MPD) چکیده (Abstract) حفاری چاه های ساحلی و حفاری کردن در عمق های بیشتر در روش MPD از لحاظ اقتصادی توجیه بیشتری دارد. مسائل مرتبط با حفاری، از قبیل لوله گذاری، هدر رفت انرژی و هزینه ی بالای گل حفاری نیاز به تکنولوژی های بهتر حفاری را مشخص می سازد. اگر ما بتوانیم این مسائل را ...

مقاله رابطه شهرت سازمانی از دید مشتری با رفتارهای شهروندی مشتریان در یک شرکت خدمات بیمه ای

word قابل ویرایش
22 صفحه
10700 تومان
رابطه شهرت سازمانی از دید مشتری با رفتارهای شهروندی مشتریان در یک شرکت خدمات بیمه ای چکیده: امروزه مشتریان برای سازمان ها بسیار مهم هستند و شناسایی رفتارهایی از آنها که موجب کمک به سازمان در بهبود ارائه خدمات آن باشد، همانند رفتار شهروندی مشتری ، عوامل موثر بر آن و اولویت بندی آنها حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ...

مقاله بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان

word قابل ویرایش
20 صفحه
10700 تومان
بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و خودکارآمدي مدیران با موفقیت شغلی آنان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی و خودکارآمدي با موفقیت شغلی مدیران مدارس شهر تهران است. بدین منظور از بین مدیران مدارس شاغل در مناطق 19گانه شهر تهران، 190 نفر 105) مرد و 85 زن) به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري داده ها شامل پرسشنامه شخصیتی آیزنک، ...

مقاله برنامه ریزی و سازماندهی نت ناب

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
برنامه ریزی و سازماندهی نت ناب چکیده نگهداری و تعمیرات ناب کاربرد اصول ناب در محیط تعمیرات و نگهداری می باشد. موفقیت ناب در یافتن روش های کارا در حذف اتلاف نهفته است. به کار گیری این اصول در فعالیت های نت، کاهش هزینه، کیفیت بالاتر و در نهایت بهره وری و سود بیشتر را به دنبال دارد.در این مقاله به بررسی ...

مقاله همنوایی استراتژی و تکنولوژی: راز موفقیت سازمانها

word قابل ویرایش
14 صفحه
10700 تومان
همنوایی استراتژي و تکنولوژي: راز موفقیت سازمانها چکیده امروزه با توجه به سرعت فزاینده ي تغییرات محیطی و همچنین پیچیده تر شدن محیط بنگاههاي اقتصادي، توجه و بهره گیري از استراتژي هاي کسب و کار اهمیتی دو چندان یافته است، با این حـالداشـتن اسـتراتژي صـرفاً شـرط لازم فعالیت در عرصه ي صنایع امروز است. پیش نیاز دیگري که سازمان ها براي فعالیت ...

مقاله بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران

word قابل ویرایش
6 صفحه
10700 تومان
بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران (مقاله مروری) چکیده - در محیط بسیار رقابتی امروز، اطلاعات برای موفقیت سازمان جنبه حیاتی دارد. تأثیر اطلاعات حسابداری بـر تصـمیم گیـری مـدیران مسأله ای است که در دهه اخیر توجه محققین را به خود معطوف کرده است . اطلاعات حسابداری از مهمترین منابع اطلاعاتی است که بـه عنـوان محصول اصلی ...

مقاله ارزیابی مدل های خسارت سیلاب به منظور مدیریت سیلاب های آنی

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
ارزیابی مدل هاي خسارت سیلاب به منظور مدیریت سیلاب هاي آنی چکیده سیلاب یکی از مهمترین بلایاي طبیعی است و به لحاظ خسارت مالی و جانی که به همـراه دارد، از اهمیـت خاصـی برخـوردار است. به دلیل شناخت پهنه هاي سیل گیر و مدیریت بر کاهش خسارات سیلاب، تهیه نقشه هـاي پهنـه بنـدي سـیل کـاربرد وسیعی یافته است. از طرفی، برآورد خسارات ...

مقاله مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

word قابل ویرایش
16 صفحه
10700 تومان
مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی چکیده انجام موفقیت آمیز وظایف و مسئولیت های شغلی نیروهای انسانی در سازمانها به عوامل متعددی از جمله دانش، توانایی ها، مهارتها و شایستگی های آنان بستگی دارد. بسیاری از صاحبنظران مدیریت معتقدند که مزیت های رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوہ گر ...

مقاله تبیین فرصت ها وتهدیدهای مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی بر اساس مدل SWOT

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
تبیین فرصت ها وتهدیدهای مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی بر اساس مدل SWOT چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی طراحی و تدوین مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی بر اساس مدل SWOT است.روش شناسی پژوهش:تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و صاحب نظران ورزشی و گردشگری ...

مقاله مدیریت پایداری پروژه

word قابل ویرایش
17 صفحه
10700 تومان
مدیریت پایداری پروژه مقدمه با پیچیدهتر شدن روزافزون صنایع مختلف و ایجاد فصل مشترکهای گستردهتر بین بخشهای مختلف صنعتی و شاید مهمتر از این دوعامل، ارتباط تنگاتنگ، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و صنعت با توسعه پایدار، ضرورت بهرهگیری هدفمند و سیستماتیک از تیمهای Cross functional در درون پروژهها و پا به پای آن در فصل مشترک پروژهها با ذینفعهای آن افزایش مییابد. بدون ...

مقاله مدیریت دانش و تاثیر آن بر کارکردهای استراتژیک منابع انسانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
10700 تومان
مدیریت دانش و تاثیر آن بر کارکردهای استراتژیک منابع انسانی چکیده در یک سازمان، قابلیت کسب، توسعه و استفاده از دانش میتواند منجر به خلق مزیت رقابتی در سازمان شود. از این رو روند و جریان مدیریت دانش برای سازمانها مهم تلقی میشود. در این میان نقش مدیریت منابع انسانی در ایجاد رفتارهای مطلوب در جهت توسعه مدیریت دانش، اساسی و مهم ...

مقاله مقایسه روشهای مختلف پیشبینی هزینه و زمان اتمام پروﮊه با استفاده از شاخصهای زمان و ارزش کسب شده و ارائه متدولوﮊی انتخاب بهترین روش

word قابل ویرایش
20 صفحه
10700 تومان
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   مقایسه روشهای مختلف پیشبینی هزینه و زمان اتمام پروﮊه با استفاده از شاخصهای زمان و ارزش کسب شده و ارائه متدولوﮊی انتخاب بهترین روش چکیده مدیریت ارزش کسب شده، مشهورترین سیستم مدیریت است که سه مولفه اصلی مدیریت پروﮊه یعنی مدیریت زمان، مدیریت هزینه و عملکرد فنی را ...

مقاله ارائه مدل فرآیند تعاملی نظام پیشنهادها و پژوهش و فنآوری با حفظ رویکرد مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
ارائه مدل فرآيند تعاملي نظام پيشنهادها و پژوهش و فنآوري با حفظ رويکرد مديريت دانش در شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب چکيده نظام پيشنهادها يکي از موثرترين ابزارها در مديريت مشارکتي بوده و راه حلي عملي براي ايجاد تعامـل بـين مـديران، کارکنـان و مخاطبان است . يکي از موارد قابل بحث در اين حوزه اين است که بخشي از دانش ...

مقاله جانشین پروری وچالش های آن در بخش دولتی

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
جانشین پروری وچالش های آن در بخش دولتی چکیده هدف مقاله حاضر بررسی جانشین پروری و چالش های آن در بخش دولتی می باشد و ضمن بررسی برنامه جانشین پروری سعی دارد موانع و چالش های پیش روی برنامه جانشین پروری را در سازمان های دولتی به روش مروری تبیین نموده و جهت گرد آوری داده ها از منابع کتابخانه ای ،پایان ...

مقاله مدیریت کیفری ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران

word قابل ویرایش
20 صفحه
10700 تومان
مدیریت کیفري ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران   چکیده مدیریت را به فرایند به کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی در برنامه ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل که براي دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد، تعریف نموده اند . این علم، مبانی و فرایند ...

مقاله ارزیابی ریسک تجهیزات دکل حفاری و انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات به روش تحلیل سلسله مراتبی

word قابل ویرایش
15 صفحه
10700 تومان
ارزیابی ریسک تجهیزات دکل حفاري و انتخاب سیاست نگهداري و تعمیرات به روش تحلیل سلسله مراتبی چکیده: با توجه به تحریمهاي چندین ساله کشورهاي خارجی و چندین برابر شدن هزینه واردات کالاها، ماشین آلات و تجهیزات خاص، نگهداري از تجهیزات و سرمایه هاي موجود در داخل کشور به خصوص در صنعت نفت که یکی از مهمترین بخشهاي تولیدي کشور بشمار میآید و ...

مقاله بررسی تاثیر آموزش اثر پیگمالیون (غیرفریبکارانه) به مدیران بر عملکرد کارکنان (بانک ملت)

word قابل ویرایش
29 صفحه
10700 تومان
بررسی تاثیر آموزش اثر پیگمالیون (غیرفریبکارانه) به مدیران بر عملکرد کارکنان (بانک ملت) چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش اثر پیگمالیون به شیوه ای غیرفریبکارانه به مدیران می پردازد و تاثیر این آموزش بر انتظارات مدیران، عملکرد کارکنان ،خودکارامدی عمومی کارکنان و مدیران و خودکارامدی رهبری مدیران را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق یک تحقیق تجربی است و ...

مقاله نقش عوامل مدیریتی و ساختاری در نهادینه کردن فرهنگ ایمنی

word قابل ویرایش
15 صفحه
10700 تومان
نقش عوامل مدیریتی و ساختاري در نهادینه کردن فرهنگ ایمنی چکیده : امروزه بیماریها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیهاي اجتماعی جامعه کارگري و دست اندرکاران مسائل بهداشتی و ایمنی محیط کار تبدیل شده است و مهمترین سرمایه سازمانها که نیروي انسانی می باشد را تهدید می نماید.اعمال و رفتارهاي ناایمن که 80 درصد حوادث انسانی سازمانها را ...

مقاله درآمدی بر نظریه ی رشد هوشمند شهری

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
درآمدی بر نظریه ی رشد هوشمند شهری چکیده گسترش سریع شهرها و به تبع ان پراکنش افقی شهرها اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است بطوریکه نه تنها سیاست شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار دارد. هرچند افزایش جمعیت علت اولیه ی گسترش سریع شهرها محسوب می شود ...

مقاله بلوغ سازمانی بر اساس الگوی توانمند سازی کارکنان p-cmm

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
بلوغ سازماني بر اساس الگوي توانمند سازي کارکنان p-cmm چکيده - در دنياي رقابتي امروزي که تغيير يکي از مهم ترين ويژگي هاي آن مي باشد، ضرورت دارد سازمان ها براي حفظ و بقاي حيات خود به دنبال ايجاد و توسعه ي توانمندي هايي باشند تا بتوانند به توليد انواع مختلفي از محصولات و ارايه ي خدمات متنوع با توجه ...

مقاله مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی ١ BLT.BOLT

word قابل ویرایش
22 صفحه
10700 تومان
مديريت ريسک در قراردادهاي تامين مالي ١ BLT.BOLT چکيده توسعه اقتصادي پايدار در هر کشوري مستلزم سرمايه گذاري و پياده سازي پروژه هاي زيربنايي در حوزه هاي مختلف اقتصادي خصوصاً در بخش هايي که مزيت نسبي در آنها وجود داشته ، خواهد بود. تامين مالي يکي از بخشهاي مهم اجرايي پروژه ها است و از مهمترين عوامل شکست يک پروژه ...