مقالات گوناگون

مقاله درنگی بر جلوه های فرح و شادمانی در عرفان اسلامی

چکیدهآموزههاي دینیهمواره الهام بخش معنویتی عظیم وگسترده در اذهان عارفان مسلمان بوده وچنانکه در نگاه اسلام همه چیز از جمله شادي، داراي مراتب است و خداوند و هر آنچه انسان را به این اصلبازگرداند، حقیقت شادي و فرح حقیقی محسوب میشود، در عرفان نیز خداوند نقش محوري دارد و سرور و سعادت اگر هم جلوه ها و مظاهر گو ...
فرمت pdf
21 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله توسعه انرژی زمین گرمایی در معماری

چکیده:امروزه در کنارمشکل پایان پذیری سوخت های فسیلی عواملی چون اقتصاد و محیط زیست باعث افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیردرجهت تأمین نیازهایی از قبیل سرمایش، گرمایش، تهویه و درنهایت آسایش فضاهای مصنوع شده است. در این بین میتوان به انرژی زمین گرمایی اشاره کرد که استفاده از آن به دو بخش عمده تولید برق و ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جایابی بهینه واحدهای انداز هگیری فازور جهت مشاهد هپذیری سیستم قدرت با استفاده از روش انفجار نارنجک

چکیدهیکی از مسائل مهم در تخمین حالت سیستمهاي قدرت جایابی بهینه ادوات اندازهگیري به منظور مشاهدهپذیري شبکه میباشد. در این مقاله الگوریتم جدیدي جهت جایابی بهینه واحدهاي اندازهگیري فازور1 به منظور مشاهده پذیري کامل شبکه ارائه شده است. این الگوریتم که انفجار نارنجک2 نام دارد، یکی از جدیدترین الگوریتمهاي تکامل ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله چگونه اقتصاد سبز وبهره وری سبز واستفاده از انرژی های تجدید پذیر می تواندکلید توسعه ی پایدار وجلوگیری از بحران آب وانرژی درایران باشد

چکیدهاین مقاله بر آن است تا بابیان اقتصاد سبز در مقابل اقتصاد قهوه ای ورویکرد بهره وری سبز وتغییر نظام مدیریتی توسعه ی فعلی زمینه ی توسعه پایدار سازگار با محیط زیست ایران را فراهم کند.با توجه به توان زیستی فعلی کشور وبحران آب وانرژی 15 سال آینده ایران که وضعیت فعلی آلودگی آب وهوا وکاهش منابع آب زنگ خطر آن ر ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله دین وسبک زندگی مدگرایانه دربین دانشجویان دانشگاه زنجان

چکیدههدف ازپژوهش حاضرپیمایشی در سنجش گرایش دینی ورابطه آن باسبک زندگی مدگرایانه دربین دانشجویان دانشگاه سراسري زنجان بودتحقیق حاضرازنظرهدف پژوهش کاربردي ازنظراستراتژي توصیفی وازنظرنوع همبستگی وازنظرچگونگی جمع آوري داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام گرفت واطلاعات موردنیاز آن ازطریق م ...
فرمت pdf
21 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله دین و امنیت؛ سبک زندگی اسلامی و تأمین امنیت

چکیدهیکی از مهمترین موضوعاتی که در دین به آن سفارش شده است و بر ضرورت آن تأکید بسیاري شده است، برخورداري از نعمت امنیت می باشد. زیرا بدون امنیت و در یک محیط ناامن، نه اطاعت خداوند مقدور است، نه زندگی همراه با سربلندي و آسودگی فکر و نه تلاش، کوشش و جهاد براي پیشبرد هدفهاي اجتماعی. در این مطالعه تحلیلی و عل ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله چالش های انسجام و اقتدار ملی اقوام ایرانیان

چکیدههر کس انسان می سازد ؛ اندیشه می پرورد ؛ و ره می نماید ، و جهل می زداید بزرگ آموزگاری است . پیامبر اسلام » ص« میفرماید : » انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق « »بر انگیخته شدم تا خوبی های اخلاق را در انسان ها به کمال برسانم .«اخلاق عبارت است از بازگشت انسان به باز یافتن خ ...
فرمت pdf
23 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جایگاه اخلاق درقرن 21

چکیدههر کس انسان می سازد ؛ اندیشه می پرورد ؛ و ره می نماید ، و جهل می زداید بزرگ آموزگاری است . پیامبر اسلام » ص« میفرماید : » انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق « »بر انگیخته شدم تا خوبی های اخلاق را در انسان ها به کمال برسانم .«اخلاق عبارت است از بازگشت انسان به باز یافتن خ ...
فرمت pdf
21 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله چشمان اسفندیار ، تحلیل فرمالیستی داستان رستم و اسفندیار

چکیدهداستان رستم و اسفندیار از دیدگاه هنجارهای جهان انسانی و اجتماعی شاید بالاترین و برترین شاهکار هنری، ادبی و معرفتی به شمار آید. به همین دلیل نظر تحلیل گران بسیاری را به خود جلب نموده است. تحلیلگرانی که پایه و اساس فرضیهها و تحلیلهای خود را برای شرایط بیرونی این داستان نهادهاند. به عبارتی در تحلیل داست ...
فرمت pdf
17 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله چاره اندیشی تلفات شبکه توزیع : حذف شبکه فشار ضعیف و یا توسعه شبکه فشار متوسط

چکیدهاین مقاله به ارائه نتایج حاصل از انجام تحقیقات در زمینه حذف شبکه فشار ضعیف و یا توسعه شبکه فشار متوسط به عنوان راهکاري موثر در خصوص کاهش تلفات پرداخته است. در تحقیقات و مطالعات انجام شده مسئله طراحی شبکه توزیع به طور کامل فرموله شده و بهینه سازي آن صورت پذیرفته و منجر به رهیافتی در جهت ارتقاي نظام ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل عددی معادلات مدل دوسیالی چهار معادلهای با استفاده از روش مرتبه بالای DG - ADER

چکیدهدر تحقیق حاضر معادلات حاکم بر مدل دوسیالی چهار معادلهای با استفاده از روش نوین مرتبه بالای DG-ADER حل می شوند. مدل چهار معادلهای یکی از پرکاربردترین مدلها برای تحلیل جریانهای دوفازی است. در این مدل دو معادله پیوستگی و دو معادله مومنتم وجود دارد و در آن فشار دو فاز یکسان فرض میشود. معادلات مدل چهار معاد ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جلوههای قرآن و حدیث در شعر نصیبی کرمانشاهی

چکیده:فخرالشعرا متخلص به نصیبی از جمله شاعرانی است که علاوه بر استفاده از تصاویر بلاغی و آرایههاي ادبی متنوع، از دو منبع عظیم قرآن و حدیث هم در اشعارش بهرهمند شده است و ارزش و اعتبار آنها را از لحاظ محتوا افزایش داده است.در این پژوهش سعی بر این بوده است که به بررسی چگونگی استفاده شاعر از آیات و احادیث ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله حل چند مقیاسی همزمان جریان درون بافتی و جریان خون در شبکه مویرگی اطراف تومور

چکیدهمدلسازی فرآیند رشد تومور میتواند اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه درمان تومورها فراهم نماید. این مدل سازی شامل بررسی جریان درونبافتی - جریان پخش و جابهجایی در ماتریس فراسلولی - و جریان عبوری از مویرگها ایجاد شده توسط تومور است. در این مقاله مدل جامعی از حل جریان در بافت توموری و نرمال در برگیرنده آن با ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تهیه نقشه ظرفیت ذخیره چالابی حوزه زیارت با استفاده از مدل WetS

چکیدهدر این مقاله برای تهیه نقشه ظرفیت ذخیره چالابی از مدل WetSpa که یک مدل هیدرولوژیکی توزیعی است استفاده میگردد مدل هیدرولوژیکی WetSpa جهت شبیه سازی جریان رودخانه با گام زمانی روزانه، ساعتی و دقیقه ای می باشد. دادههای مورد نیاز این مدل شامل دادههای هواشناسی مشاهده شده و ترکیبی از نقشههای - رقومی - شام ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله درآمدی بر معماری مجاور افزای مدرسه خان در بافت زندیه شیراز

چکیدهبافت شهری شیراز، در برگیرنده بافت تاریخی میباشد که همواره در طول پروسه و مسیر لاینقطع، در گذر تاریخ همچون گواه و سندی از پیوستگی زیستانسانی بر پایه نیاز زیستی مردمان سرزمینش میباشد و نشان دهنده وجوه مختلفی از تغییرات کالبدی-زیستی است که حفظ هویت این آثار تاریخی، از وظایف الزامی نسل حاضر میباشد چرا که، ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله درآمدی بر شناخت آرایه ها و تزئینات خانه های قاجار نمونه موردی عمارت بیرجندیها در بروجرد

چکیدهباتوجه به اینکه بناهای مسکونی در دورهقاجار دارای نماهای سادهای بودهاند، ولی از پیسازی و اسکلتسازی مقاومی برخوردار بودهاند. در این بناهای بیرونی و اندرونی آنها دارای طرح دلباز همراه با رعایت اصول ارتباطات و محرومیت، باتوجه به مسائل فنی همچون پیسازی، اسکلتسازی، ضدزلزله، فاضلاب، آبرسانی، نماسازی با پدید ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله چالش های فضای کسب و کار و نظام تعرفه ای و نقش آن بر قاچاق کالا

چکیدهقاچاق کالا یکی از اقسام مختلف فعالیتهای موجود در اقتصاد پنهان و اقتصاد زیرزمینی است که هرچند عوامل ایجاد آن را باید در بخش تجاری و بازرگانی جستجو کرد ولی دارای آثار و عواقبی در سطح اقتصاد ملی است. سهم و حجم فعالیت بنگاهها در بخش غیررسمی اقتصاد با پیچیده بودن رویههای فضای کسب وکار تجاری رابطهای معنادا ...
فرمت pdf
30 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله دولت رانتیر و بازتولید فساد اداری؛ مطالعه موردی : پهلوی دوم 1357 - 1320

چکیدهامروزه فساد اداري و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولتها آگاهاند که فساد باعث آسیبهاي بسیاري میشود و هیچ حد و مرزي هم نمیشناسد. از سوي دیگر دولت رانتیر خود، متهم به مسایل مختلفی است. هدف ما از این پژوهش بازشناسی ارتباط فساد اداري با دولت رانتیر است. در این مقاله ما به دنبال این سوال هستیم که، دولت ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله خانواده و تهدیدها ، مطالعه موردی : بررسی تأثیر شبکه ماهواره ای فارسی وان بر خانواده ایرانی

چکیدههدف اصلی پژوهش؛ شناخت و درك تأثیرات شبکه ماهواره اي فارسی وان بر خانواده ایرانی است. این پژوهش با روش کیفی و تکنیکهاي مصاحبه عمیق و مشاهده، همراه با مشارکت در میان 40 خانواده طی 3 ماه صورت گرفته است روش نمونه گیري بهکار گرفته در این پژوهش نظري و هدفمند و با تکنیک گلوله برفی می باشد.با بررسی داده ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله جایابی بهینه واحدهای انداز هگیر فازوری در شبکه درحال توسعه آذربایجان

چکیدهامروزه در شبکه هاي قدرت بدلایل مختلف از جمله خطی سازي معادلات تخمین حالت و ساده سازي سیستم حفاظت از اندازه گیرهاي فازوري استفاده می شود. بهینه سازي تعداد و مکان این تجهیزات با توجه به قیمت بالاي آنها، از اهمیت ویژه اي برخوردار است. عوامل تاثیرگذار در مکان و تعداد بهینه PMUها توپولوژي شبکه، خروج ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله چالشهای جهانی ناشی از سبک زندگی در حال و آینده بشر

چکیدهپارادایمها و چهارچوبهاي مرسوم زندگی بشري در قرن بیست و یکم، با توجه به پیشرفتهاي چشمگیر در عرصه علم و تکنولوژي تغییرات شگرفی داشته است. سرعت و گسترده جابهجایی اطلاعات نیز بر همهگیر شدن سریع این تغییرات در سبک زندگی تأثیر بسزایی داشته بهنحويکه فنّاوري و تبعات آن انسان را در آینده اي نهچندان دور با چال ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تولید فیله مرغوب کم استخوان از ماهی کپور نقره ای ( Hypophthalmichthys molitrix )

چکیده:ماهی کپور نقره اي - Hypophthalmichthys molitrix - بیش از60 درصد ترکیب را در کشت توام ماهیان گرمابی بخود اختصاص میدهد. استقبال و پذیرش گوشت این ماهی از لحاظ طعم بالاست ولی بسیار استخوانی بوده و همین امر بازارپسندي آن را محدود می نماید. استخوانهاي متراکم بین عضلانی از لحاظ شکل و اندازه متفاوت بوده و ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله خصوصی سازی ابزاری برای جهاد اقتصادی

چکیده:خصوصیسازي امروزه به صورت امري رایج در بین سیاستهاي اقتصادي کشورهاي مختلف در آمده است. در این مقاله با ارائه تعاریفی از خصوصیسازي نسبت به شناخت اهداف آن بحث نمودهایم. همچنین روشهاي خصوصیسازي و نقش آن در جهاد اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان اینگونه نتیجهگیري میشود که میتوان با انتقال مالکی ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله چارچوبی نوین برای ارزیابی سیستم های توصیه گر بر مبنای روش های مدل سازی و غنی سازی پروفایل کاربر

خلاصهدر چند سال گذشته، به دلیل سهولت در انتشار داده ها در وب و رسانه های اجتماعی، حجم محتوای دیجیتالی بطور قابل توجهی افزایش یافته است. این مقدار زیاد از داده ها بر روی وب و رسانه های مختلف اجتماعی چالش هایی مانند فقدان ابرفضا و اضافه بار اطلاعات را به ارمغان می آورد. یکی از راه حل های امیدوار کننده برای ...
فرمت pdf
26 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله توسعه نمودارهای کنترل منطق های با استفاده از تابع تبدیل

چکیدهدر این مقاله نمودارهاي کنترل منطقهاي - ZCC - با استفاده از تابع تبدیل توسعه داده شدهاند. نمودارپیشنهادي، نمودارکنترل منطقهاي پیوسته - CZCC - نامیده شده و براي بررسی عملکرد آن، مقادیر طول متوسط دنباله - ARL - این نمودار با نمودار کنترل منطقهاي معمولی و نمودار جمع تجمعی - CUSUM - مقایسه شده است ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز