اطلاعیه ها

اخرین اطلاعیه ها

مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری

word قابل ویرایش
28 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری چکیده توسعه محصول جدید و اهمیت آن برای شرکت ها به عنوان رویکردی جدید، هرچند با ریسـک هـایی همـراه اسـت، امـا شـناخت عوامل کلیدی این رویکرد، می تواند در کاهش ریسکهای تصمیم گیری برای مدیران مفیـد باشـد.از آنجـا ...

مقاله تاثیر نقاشی خط در توسعه هنر خوشنویسی اسلامی در عرصه جهانی

word قابل ویرایش
7 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تاثیر نقاشی خط در توسعه هنر خوشنویسی اسلامی در عرصه جهانی چکیده : بیش از چند دهه از کاربرد عناصر نوشتاری در نقاشی معاصر جهان می گذرد. آثار نهضت » لترسیم « در اروپا و مکتب »سقاخانه « در ایران نمونه های بارز این رویکرد هستند. در امتداد مکتب سقاخانه، مکتبی به نام » نقاشیخط « از سال 3131 خورشیدی در ایران ...

مقاله مقایسه تاثیر عملیات نیتراسیون پلاسمایی بر رفتار تریبولوژیکی فولاد های ابزار سردکار D2 و AISI O1

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مقايسه تاثير عمليات نيتراسيون پلاسمايي بر رفتار تريبولوژيکي فولاد هاي ابزار سردکار D2 و AISI O1 چکيده اين تحقيق به منظور مطالعـه رفتـار فولادهـاي ابـزاري سـردکار AISI D21 و AISI O12 در عمليات نيتروژن دهـي پلاسـمايي در دماهاي مختلف مي باشد. تمـامي نمونـه هـا بـه مـدت ٥ سـاعت در دماهاي ٥٥٠، ٥٠٠، ٤٥٠، ٤٠٠، ٣٥٠ درجه سلسيوس و در اتمسـفر بـا ...

مقاله اثر روئیدنی های دریایی بر تغییرات نیروی ثقلی و جانبی وارد بر جکت سرچاهی SPD21 منطقه گازی پارس جنوبی

word قابل ویرایش
12 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   اثر روئیدنی های دریایی بر تغییرات نیروی ثقلی و جانبی وارد بر جکت سرچاهی SPD21 منطقه گازی پارس جنوبی چکیده هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر زبری ناشی از رشد روئیدنی های دریایی در گام های زمانی خاص، بر تغییرات نیروی ثقلی و جانبی ناشی از شرایط دریا ...

مقاله بررسی تطبیقی تربیت معلم در کشورهای ایران ، ژاپن و آلمان

word قابل ویرایش
22 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی تطبیقی تربیت معلم در کشورهای ایران ، ژاپن و آلمان چکیده در این مقاله کوشیده ایم وضعیت کنونی نظام تربیت معلم در ایران را بررسی و ویژگی های آن را با دو کشور آلمان و ژاپن بررسی تطبیقی و تحلیل کنیم ،روش پژوهش ما برای جمع آوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه ای ، دیجیتالی و سایت های معتبر می باشد.در ...

مقاله پیامدهای پلورالیسم دینی بر تعلیم و تربیت دینی

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
پیامدهای پلورالیسم دینی بر تعلیم و تربیت دینی چکیده مقاله حاضر به بررسی چالش های پیش روی تعلیم و تربیت دینی می پردازد. پلورالیسم دینی از مباحث تاثیر گذار بر روی تعلیم و تربیت دینی است. به منظور تبیین چالش های پلورالیسم دینی بر تربیت دینی، ابتدا به ارائه ی تعاریفی از تکثرگرایی دینی، تعلیم و تربیت دینی، تعلیم دینی و تربیت ...

مقاله بینامعماری با نگاهی بر تبارشناسی پروژههای عروسک روسی

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بینامعماري1 با نگاهی بر تبارشناسی2 پروژههاي عروسک روسی3 چکیده جفري کیپنس4 در گفتگو با پیتر آیزنمن در شمارهي 28 نشریهي لاگ5 از بینامعماري به عنوان شکلی از واژهي بینامتنی6 حرف میزند، از خوانش یک اثر معماري در ارتباط با اثري دیگر و نیاز به وجود مجموعهاي از مناسبات میانمتنی در معماري تا معماران نیازمند به کاربردن استعارههایی از دیسیپلینهایی دیگر براي گفتگو دربارهي ...

مقاله تاثیر آموزش خردورزی برتنظیم هیجان های منفی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دارای افکار اضطرابی شهرستان بهار

word قابل ویرایش
14 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
عنوان پژوهش :تاثیر آموزش خردورزی برتنظیم هیجان های منفی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دارای افکار اضطرابی شهرستان بهار   چکیده هدف ازپژوهش حاضربررسی تاثیرآموزش خردورزی برتنظیم هیجان های منفی دردانش آمـوزان دوره متوسـطه مـی باشـد.روش پژوهش حاضرازنوع آزمایشی وبه صورت پیش آزمون وپس آزمون باگروه گواه است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشآمـوزان دختردوره متوسطه شهرستان بهارمیباشندکه درسال تحصیلی1393-94مشغول به تحصیل ...

مقاله حدود آزادی متربیان درجریان تعلیم و تربیت اسلامی

word قابل ویرایش
4 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
حدود آزادی متربیان درجریان تعلیم و تربیت اسلامی چکیده: با طرح این پرسش که درجریان تربیت چه اندازه باید به متربیان آزادی داد؛در جریان این پژوهش سعی بر بررسی فاکتور ها و عوامل مرتب به حدود آزادی در جریان تعلیم وتربیت اسلامی شده است.در این مقاله به نظرات بزرگانی همچون روسو،جان دیوئی، دکترغلامحسین شکوهی و...پرداخته شده است وبخشی از نظرات هرکدام را ...

مقاله طراحی کنترل کننده بار-فرکانس PID با استفاده از الگوریتم PSO با در نظرگیری نامعینی های سیستم قدرت دوناحیه ای و محدودیت های گاورنر و توربین

word قابل ویرایش
18 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   طراحي کنترل کننده بار-فرکانس PID با استفاده از الگوريتم PSO با در نظرگيري نامعيني هاي سيستم قدرت دوناحيه اي و محدوديت هاي گاورنر و توربين واژه هاي کليدي - الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات ، سيستم قدرت دو ناحيه اي ، کنترل بار-فرکانس ، کنترل کننده PID ...

مقاله جایابی بهینه مانیتورها در شبکه انتقال با استفاده از مرزهای فازی به منظور تعیین شاخص های فرورفتگی ولتاژ

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** جایابی بهینه مانیتورها در شبکه انتقال با استفاده از مرزهاي فازي به منظور تعیین شاخص هاي فرورفتگی ولتاژ چکیده این مقاله روش جدیدي براي جایابی بهینه مانیتورها در شبکه هاي بزرگ انتقال به منظور بررسی شاخص هاي فرورفتگی ولتاژ ارائه می دهد. نخستتاثیرسعی می شود اتصال کوتاه در ایجاد ...

مقاله بهبود کیفیت توان با بکارگیری سیستم HVDC چند ترمیناله مبتنی بر مبدلهای منبع ولتاژ

word قابل ویرایش
14 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   بهبود کيفيت توان با بکارگيري سيستم HVDC چند ترمينالة مبتني بر مبدلهاي منبع ولتاژ چکيده : انواع زيادي از تجهيزات الکترونيک قدرت به منظور بهبود کيفيت توان از قبيل کاهش هارمونيک ، حذف اغتشاشات ولتاژ و نوسانات فرکانس ، در سيستم قدرت بکار مي روند. اين ...

مقاله بهره برداری بهینه از منابع پراکنده و وسایل کنترل ولتاژ و توان راکتیو همزمان با تجدید آرایش شبکه در سیستم های توزیع

word قابل ویرایش
18 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   بهره برداري بهينه از منابع پراکنده و وسايل کنترل ولتاژ و توان راکتيو همزمان با تجديد آرايش شبکه در سيستم هاي توزيع چکيده : وجود منابع پراکنده در سيستم هاي توزيع اين امکان را فراهم مي نمايد که با بکارگيري الگوريتم هاي برنامه ريزي و بهره ...

مقاله آزمایش عایقی پست گازی ۴٠٠ کیلوولت در محل نصب

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** آزمايش عايقي پست گازي ٤٠٠ کيلوولت در محل نصب چکيده : پست هاي گازي پس از نصب بايد تحت آزمايش عايقي قرار گيرند. براي اين منظور از ولتاژ متناوب ، ولتاژ ضربه و يا ولتاژ کليدزني نوساني استفاده مي شود. با توجه به ولتاژ بالاي لازم ...

مقاله ارزیابی فنی – اقتصادی اجرای پروژه های برق آبی در مقیاس میکرو بهمراه مطالعه موردی در حوزه آبریز رودخانه کردان

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   ارزيابي فني - اقتصادي اجراي پروژه هاي برق آبي در مقياس ميکرو بهمراه مطالعه موردي در حوزه آبريز رودخانه کردان چکيده در اين مقاله مطالعه اي جامع در زمينه نيروگاههاي برق آبي ميکرو و ارزيابي فني - اقتصادي اجراي پروژه هاي مزبور در کشور صورت گرفت ...

مقاله بررسی عملکرد سیکل حرارتی و بویلر نیروگاه توس با استفاده از بسته نرم افزاری TOUSS

word قابل ویرایش
11 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی عملکرد سیکل حرارتی و بویلر نیروگاه توس با استفاده از بسته نرم افزاري TOUSS چکیده در این مقاله نتایج کلی و قابلیتهاي بسته نرم افزاري Touss، جهت بررسی عملکرد سیکل حرارتی و بویلر نیروگاه توس در شرایط کارکرد مختلف ارائه شده است. نرمافزار تجزیه و تحلیل سیکل توس بصورت On-Line از قابلیت مناسبی جهت مونیتورینگ و بررسی عملکرد سیکل حرارتی و ...

مقاله مدلسازی پیامد انفجار مخزن اتیلن با نرم افزار PHAST در یک صنعت پتروشیمی و ارائه طرح واکنش اضطراری

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مدلسازي پیامد انفجار مخزن اتیلن با نرم افزار PHAST در یک صنعت پتروشیمی و ارائه طرح واکنش اضطراري چکیده: هدف از این تحقیق بررسی سناریوي انفجار مخزن اتیلن در واحد ذخیره سازي مجتمع پتروشیمی الفینی با نرم افزار PHAST و ارائه طرح واکنش اضطراري براي این انفجار می باشد. ابتدا سناریوي انفجار مخزن اتیلن (T‐2701) مورد بررسی قرار گرفت.طبق بررسی هاي صورت ...

مقاله طراحی فرآیندهای تامین مواد و تجهیزات صنعتی متناسب با شرایط و قوانین ایران

word قابل ویرایش
22 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
طراحی فرآیندهاي تامین مواد و تجهیزات صنعتی متناسب با شرایط و قوانین ایران چکیده مقاله تامین تجهیزات به عنوان بخش اعظم پروژههاي اجرایی در شرکتها به خصوص پیمانکاران عمومی1 و شرکتهاي 2EPC مطرح میباشد و اغلب مدیریت تامینتجهیزات پروژه به عنوان مدیریت واسطه3 تعریف میگردد. منظور از شرکتهاي EPC شرکتهایی است که کار را به صورت کامل از مشتري اخذ نمایند و ...

مقاله مات زدایی تصویر با استفاده از جفت تصویر نویزی و مات شده

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   مات زدايي تصوير با استفاده از جفت تصوير نويزي و مات شده چکيده وسعت کاربردهاي پردازش تصوير در طي ساليان اخير باعث رشد و دگرگوني اين دانش در عرصه هاي مختلـف علـوم شـده اسـت . از حوزه هاي پر کاربرد در زمينه پردازش تصوير، بهبود تصـاويري اسـت ...

مقاله مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی منطقه اردستان)

word قابل ویرایش
6 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده ازGIS (مطالعه موردي منطقه اردستان) چکیده در این تحقیق منطقه خشک و نیمه خشک اردستان واقع در شمال شرق اصفهان جهت تعیین مکانهاي مناسب براي احداث سدهاي زیرزمینی با توجه به بررسی معیارهاي زمین شناسی مهندسی مطالعه گردیده است. بدین منظور ویژگیهاي زمین شناسی، توپوگرافی، هیدرولوژي و هیدروژئولوژي منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصات مذکور داراي ...

مقاله تشخیص زونهای شکسته با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و نمودار انحراف سرعت و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر در مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
تشخیص زونهای شکسته با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و نمودار انحراف سرعت و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر در مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران چکیده در مطالعه ساختمانهای نفتی، آنالیز شکستگیها و داشتن دیدی بر ساختار مخزن در مراحل تولید و توسعه میدان بسیار مهم و ضروری است. به کارگیری نرم افزارهای مخزنی در تحقق این مسئله به ...

مقاله مطالعه کانیهای سنگین در پلاسرهای منطقه االله آباد غرب زاهدان

word قابل ویرایش
9 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
مطالعه کانیهای سنگین در پلاسرهای منطقه االله آباد غرب زاهدان چکیده منطقه پلاسری االله آباد در ضلع شرقی کویر لوت ایران واقع گردیده است. این مطالعه به منظور پی جویی مطالعاتی جهت بررسی پتانسیل اقتصادی کانیهای سنگین موجود در پلاسرهای منطقه انجام پذیرفت. مطالعه بر روی 10 نمونه برداشت شده از نقاط مختلف به روش مایع سنگین (بروموفرم) برای 23 کانی انجام ...

مقاله عنوان انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (مطالعه شده در مورد دانشجویان واحد شادگان)

word قابل ویرایش
4 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
عنوان انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (مطالعه شده در مورد دانشجویان واحد شادگان) چکیده: پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن به عنوان یکی از متغیرهای محوری و اساسی در آموزش و پرورش، همواره مورد توجه محققان و روانشناسان تربیتی بوده است. تحقیقات چند سال اخیر در این مورد، بیشتر از آنکه به نقش عوامل غیر قابل کنترل نظیر هوش و حافظه ...

مقاله استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلابها در ساختار بتن

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلابها در ساختار بتن چکیده دفع لجن فاضلاب یک مشکل جدی زیست محیطی است که موجب شـده اسـتفاده از لجـن فاضـلاب در سراسـر جهـان در حـال افزایش باشد. بسیاری از محققان در سراسر جهان برای کشف راه حل های جدید ومناسب برای حل مشکل لجن تلاشـهای زیـادی کرده اند. یکی از این راه حل ها استفاده ...

مقاله بررسی مطلوبیت زیستگاه زادآوری چلچله به روش HEP در شهر دزفول در زمستان ۹۱ و بهار ۹۲

word قابل ویرایش
13 صفحه
10700 تومان
دسته : اطلاعیه ها
بررسی مطلوبیت زیستگاه زادآوری چلچله به روش HEP در شهر دزفول در زمستان 91 و بهار 92 چکیده بررسی مطلوبیت زیستگاه زادآوری چلچله (Hirundo rustica)در شهر دزفول از زمستان 1391 تا بهار 1392 انجام شد. در این مقاله مناطق قلعه تا رودبند ،مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتورهای مورد بررسی در فصل زادآوری شامل نوع دیوار، فاصله آشیانه تا سقف، دیوار، زمین ، ورودی ...