مقالات گوناگون

مقاله تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر رضایت ذینفعان ( مطالعه موردی )

خلاصه پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر رضایت ذی نفعان در یک کارخانه به روش میدانی- پیمایشی پرداخته است. جامعه آماری مورد نظرتحقیق، شامل سه گروه از ذی نفعان اصلی کارخانه موردنظر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران وروش نمونه گیری تصادفی ساده 279 نفر تعیین شده است. نتایج ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبین ماهیت بازاریابی اجتماعی وتفاوت آن با بازاریابی تجاری

مقدمه یکی از بهترین راههای کسب بصیرت در مورد رفتاری که بازاریابان اجتماعی می خواهندبرآن تاثیر بگذارند وارد میدان شدن ودرک رفتار مشتریان است. این مقاله هدف اصلی بازاریابی اجتماعی را تشخیص داده وشناسایی می کندوتغییرات اجتماعی رااز طریق افزایش میزان تطبیق رفتار مثبت تسهیل می کند وتلاش می کند تاتغییرات را ب ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرسرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در دبیرستان های پسرانه شهرستان ملکشاهی

چکیده تحقیق حاضر با عنوان » تاثیرسرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در دبیرستان هاي پسرانه شهرستان ملکشاهی« انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردي و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی- پیمایشی است. به این منظور سه فرضیه تدوین شد. جامعه آماري در این پژوهش تمامی دبیران دبیرستان هاي پسرانه شهرستان ملکشا ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر نگهداری و تعمیرات بهره ور در بهبود قابلیت اطمینان تاسیسات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

خلاصه: مروزه با رشد سریع اتوماسیون و افزایش تعداد ماشین آلات و تجهیزات در صنعت؛ نگهداری و تعمیرات در حفظ قابلیت اطمینان ؛ کاهش ریسک و افزایش بهره وری تاسیسات سهم به سزایی دارد فلذا به کارگیری تکنیک های اثر بخش نگهداری و تعمیرات موجب افزایش کارآیی تاسیسات آبرسانی میگردد. در همین راستا شاخصهای مختلفی جهت اند ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی در بین کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

خلاصه پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی1 و خلاقیت سازمانی2 در بین کارکنان ستادي اداره کل آموزش و پرورش شهر اصفهان به روش همبستگی انجام شد.جامعه آماري این پژوهش را کلیه کارکنان ستادي اداره کل آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 530 نفرتشکیل دادند که از این تعداد 217 نفربراي شرکت در پژوهش حاضر ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تجلی هنرهای محیطی درمعماری بومهای بیابانی

چکیده: معماری زیست اقلیمی ایران در بوم های متنوع خود پاسخگوی احتیاجات و ملزومات زندگی انسان بوده و کاربرد آن در جهت تأمین شرایط آسایش انسان در طی فصول سال و در مناطق متفاوت آب و هوایی در جای جای قلمرو معماری گذشته ما ثبت شده است. در حوزه فلات مرکزی ایران نیز، معماری زیست بومهای بیابانی، حکایت از سازمانی ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر تعهد سازمانی بر تعالی سازمانی در منطقه عملیاتی پارسیان

خلاصه امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونیهای پیوستهای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافتهاند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمانها منابع انسانی آنها میباشد و به همین دلیل توجه به رابطه آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش مییابد. یکی ا ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر اجرای مدل تعالی سازمانی بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی شاغل در منطقه عملیاتی پارسیان

خلاصه در این مقاله به موضوع اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در منطقه عملیاتی پارسیان، پرداخته شده و هدف برسی بررسی تاثیر اجرای مدل تعالی سازمان بر میزان بهره وری نیروی انسانی است که بدین منظور 73 پرسشنامه جمع آوری شده و به روش تحلیل همبستگی و رگرسیون نحوه تاثیر گذاری تعالی سازمان بر ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین و شناسایی قابلیت ها و توانمندیهای کارآفرینان بر سرمایه گذاریهای صنعتی ( مورد مطالعه : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران )

خلاصه: هدف از انجام این پژوهش تبیین قابلیت ها و توانمندیهای کارآفرینان بر سرمایه گذاری صنعتی در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران بوده است.روش پژوهش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و مورد کاوی است و جامعه آماری آن را کلیه سرمایه گزاران سازمان صنایع و معادن استان مازندران به تعداد 170 نفر تشکیل داده ان ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی

چکیده بطور روشن تر هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش بود. در این راستا از جامعه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه 290 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه استاندارد گردآوری شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و داده ه ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تالاب جازموریان و نقش آن در معیشت حاشیه نشینان

چکیده تالابها محیط هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا و مولفه اصلیشان ماندگاری نسبی آب در آنها است. تالاب ها اکوسیستمهای بی نظیری هستند که از لحاظ ویژگی های اکولوژیک منحصر به فرد بوده و به خوبی از سایر اکوسیستمهای دیگر قابل تفکیک میباشند. آب و خاک شرایط خاص خود را دارند که این شرایط از یک طرف ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین نقش مخرب سکوت سازمانی و راههای برون رفت از آن

خلاصه در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابتهای بسیار زیاد جوامع جهت دستیابی به جدیدترین فناوریها در عرصه قدرت هستیم، منابع انسانی به مثابه گرانبهاترین سرمایههای سازمانی منبع اصلی تغییر، خلاقیت، دانش و نوآوری که فاکتورهای حیاتی برای موفقیت سازمانها هستند، از جایگاه ارزشمندی برخوردارند. با این وجود وقتی کارکنا ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر اجرای خدمات بانکداری الکترونیک بر افزایش اعتماد مشتری ( مطالعه موردی بانک کشاورزی بیله سوار )

خلاصه بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن،زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند. از آنجا که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات مالی وبه ویژه بانک ها در محیطی با محصولات غ ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیرنظام فعلی ارزشیابی برعملکرددبیران دوره اول متوسطه شهرستان بجنورد

خلاصه پژوهش حاضربه بررسی تاثیرنظام فعلی ارزشیابی برعملکرددبیران دوره اول متوسطه شهرستان بجنوردپرداخته است.این پژوهش ازمنظرهدف کاربردی است دراین مطالعه که به روش توصیفی وازنوع همبستگی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش دبیران دوره اول متوسط اول جزء جامعه آماری تحقیق می باشند. درپژوهش حاضرباتوجه به حجم نمو ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر عوامل محیطی بر آموزش و یادگیری

1.    مقدمه مدرسه محیطی برای شکوفایی استعداد دانش آموزان و خودشناسی است و علایق و استعدادهای دانشآموزان متفاوت است. محیط آموزشی باید به گونهای باشد تا این استعدادها شکوفا شده و معنی تعلیم و تربیت واقعی مشخص شود. فضاهای آموزشی به دلیل محدودیتهای خاص خود برای خشک ﻭ بی روح شدن مستعد است ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر نوع مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی بر ساختار سرمایه

خلاصه امروزه تصمیمات ساختار سرمایه نقش مهمی بر جهت گیري شرکت ها در بازار و همچنین ارزش شرکت در بازار و کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت. نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت شرکت ها و تصمیمات ساختار سرمایه در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بالا، باعث روي آوردن ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر چابکی سازمان بر نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام

چکیده تحقیق حاضر با عنوان » تاثیر چابکی سازمان بر نوآوري در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام « انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردي و به لحاظ روش شناسی از نوع میدانی- پیمایشی است. به این منظور یک فرضیهي اصلی و چهار فرضیه ي فرعی تدوین شد که رابطه ي نوآوري را به عنوان متغیر وابسته با مؤلفه هاي ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر شیوه¬های منابع انسانی در عملکرد سازمانی : نقش میانجی یادگیری سازمانی مطالعه موردی : شرکت کالسمین زنجان

خلاصه با توجه به اهمیت و ضرورت مبحث مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شیوههای منابع انسانی در عملکرد سازمانی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کارکنان و مدیران شرکت کالسمین میباشد که از بین آنها، نمونه مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر برگشت های تعهدی بر ثبات سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خلاصه پژوهش تاثیر برگشت های تعهدی بر ثبات سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با هدف بررسی نحوه اثرگذاری برگشتهای تعهدی صورت پذیرفته است. یکی از رویکردهای سرمایه گذاران تکیه بر ثبات شرکتها به خصوص در حوزه سود است. با استفاده از مدل دکاو و دیکاف، طبق اصلاحیه بوثمان و به روش توصیفی-همبستگی ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی

مقدمه و معرفی تحقیق : ما نه تنها در هزاره جدید، که در عصر جدید زندگی می کنیم. در این دوره، اصطلاحات گوناگونی مثل عصر فرا صنعتی - هوبر1، - 1999 عصر اطلاعات - شاپیرو و واریان2، - 1999 موج سوم - هوپ و هوپ3، - 1997 یا جامعه دانشی برای توصیف وضعیت کنونی به کار میروند. صرف نظر از اصطلاحات مذکور، اغلب ص ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقای کارآفرینی سازمانی با استفاده از معادلات ساختاری مطالعه موردی

چکیده در این مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی کارکنان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارائه می گردد . این تحقیق به صورت توصیفی، پیمایشی و همبستگی انجام گرفت. پس از مطالعه ادبیات تحقیق، مولفه ها و عوامل موثر بر فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شر کت پست جمهوری اسلامی ایران مشخص ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تبیین الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بر اساس ارزشهای اسلامی

خلاصه در محیط های رقابتی ومتلاطم امروزی هرسازمانی به انسجام درونی،تفاهم و اعتماد متقابل بین کارکنانش نیاز دارد تا به موفقیت برسد.یکی ازعوامل کلیدی موفقیت سازمان فرهنگ سازمانی،ارزشهاو باورهای کارکنان است.این ارزشها هستند که همچون مغناطیسی قوی افراد را به سوی اهدف مشترک جذب کرده وموفقیت سازمان را تضمین می کن ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاملی بر چالش های ارزیابی سیستم های مدیریت با تکیه بر رویکرد BSC - DEMATEL - GAHP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش و پخش استان قم )

خلاصه ما در این پژوهش چالش هاي استانداردهاي مدیریت را بررسی کرده که تحقیق حاضر از حیث هدف آن یک تحقیق کاربردي و از حیث نحوه گردآوري دادهها از نوع تحقیقات ریاضی به شمار میآیدوهدف ماارزیابی واولویت بندي آن ها بارویکردBSC و به کمک روش ترکیبی DEMATEL-AHP است که درپایان معیار فرایندهاي داخلی بیشترین تاثیر گذاري ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر کارافرینی بر پارک های علم و فناوری اطلاعات

خلاصه: جهان در سال های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده  است،  به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. بی شک کارآفرینی سهم  عمده و نقش ویژه ای در توسعه فناوری های نوین، از جمله فناور ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تاثیر فلسفه ی اخلاقی بر نگرش اخلاقی پیمانکاران نفت و گاز

چکیده عوامل متعددی بر نگرش اخلاقی افراد تاثیرگذارند. یک دسته از این عوامل، فلسفهی اخلاقی افراد - آرمانگرایی و نسبیگرایی - میباشد که تاثیر مهمی بر تصمیمگیری اخلاقی دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر آرمانگرایی و نسبیگرایی بر نگرش اخلاقی پیمانکاران نفت و گاز پرداخته شده است. دادهها از 43 شرکت پیمانکاری در ا ...

برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید

فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در واتس اپ تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیست موضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز