مقالات گوناگون

اخرین مقالات گوناگون

مقاله تأثیر پیچک های میان مقیاس بر اختلاط افقی در خلیج فارس

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اختلاط افقی در دریا و نقش آن در توزیع گرما و شوری از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق ابتدا تشکیل پیچکها در خلیج فارس در اثر تغییر چگالی ناشی از تغییر دما و شوری بررسی میشود. برای این منظور از دادههای جمع آوری شدهی دما، شوری و چگالی مربوط به سری دادههای آنالیز شده سایت Aviso - سالهای 2009 تا ...

مقاله تأثیر افزودن نیوبیوم بر تشکیل بافت کریستالی و خواص مکانیکی فولاد دوفازی فوق‌ریزدانه تولید شده توسط فرایند نورد سرد و آنیل بازگشتی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افزودن عنصر نیوبیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد دوفازی فوقریزدانه میباشد. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپی نشان داد که با افزایش نیوبیوم تا 0/12 درصد وزنی، متوسط اندازه دانه های فریت کاهش و کسر حجمی مارتنزیت افزایش یافت. فولاد دوفازی فوقریزدانه - با متوسط ...

مقاله تأثیر ارتفاع و شرایط اکولوژیک بر ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی بومادران ( Achillea millefolium ) در حوزه استان مرکزی

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : در نظر گرفتن ویژگی های محیطی محل رویش گیاه در طبیعت می تواند بر میزان و کیفیت مواد مؤثره و اسانس گیاهان تأثیر داشته باشد. بومادران با نام علمی Achillea millefolium یکی از گونه های با ارزش دارویی و صنعتی موجود در مراتع ایران و متعلق به خانواده کاسنی - Asteraceae - است و اسانس آن عمدتا در صنایع دار ...

مقاله تأثیر اقلیم فارس بر جهان‌نگری سعدی

فرمت pdf
14 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده سعدی شاعر و نویسنده ای است که آوازهاش جهان را در نوردیده است. گلستان او -که کتاب درسی در بسیاری از حوزههای دینی بود- نخستین اثری هم بود که به انگلیسی ترجمه شد. مقولیّتب سریع گلستان در اروپا، نشانگر این است که گفتههای سعدی فرازمانی و فرامکانی هستند که تأثیرپذیری نامدارانی چون لافونتن، ولتر و آراگونموی ...

مقاله تأثیر انقلاب اسلامی بر شعر شهریار

فرمت pdf
22 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مقاومت و پایداری همواره با ظلم ستیزی عجین شده است و آن را تداعی می کند. شاعران با سرودن اشعاری در راستای آزادی مردم و بیداری و آگاهی آنان در برابر ظلم وستم،نماینده مردمی مظلوم وستمدیده ای هستند ، که از ظلم و جور حاکمان زمان خود به جوش آمده و تصمیم به انقلاب وعدالتخواهی گرفته ، این خواسته خود را در قا ...

مقاله تأثیر احیاءالگوها و جاذبه های باغ ایرانی در ارتقا ادراک محیطی در مجموعه های گردشگری

فرمت pdf
18 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: گردشگری، صنعتی رو به رشد در    عرصه    فرهنگ و اقتصاد    جهان است که به عنوان صنعتی نوپا در    سال های اخیر  تأثیرات زیادی بر  وضعیت    اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است.    ایجاد   & ...

مقاله تأثیر پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر روغن و پروتئین سویا در شرایط کم آبی

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر کود دامی و پلیمر سوپرجاذب و سطوح کم آبیاری بر برخی صفات کمی سویا، آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرستان کرمان در سال 1395 اجرا گردید. عامل اصلی چهار سطح آبیاری بود که در پتانسیلهای رطوبتی - I1 - 35-40، - I2 - 50-55، - ...

مقاله تأثیر اسید هیومیک و کمپوست چای بر عملکرد اسانس و خصوصیات کمی و کیفی ریحان

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: به منظور بررسی برهمکنش کودهای آلی اسید هیومیک و کمپوست چای بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان، آزمایشی در اردیبهشت سال 1395به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج در 4 تکرار اجرا شد. فاک ...

مقاله تأثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد گیاه دارویی زعفران تحت تنش شوری

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تنشهای غیرزنده عامل مهم کاهش عملکرد محصولات زراعی در سطح جهان است. شوری پس از خشکی از مهمترین و متداولترین تنشهای محیطی در سطح جهان از جمله ایران محسوب میشود. به منظور بررسی تأثیر سالیسیلیکاسید بر رشد و عملکرد گیاه دارویی زعفران در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایهکاملاً ت ...

مقاله تأثیر اتصالات ماهیچه ای تیر به ستون جهت جذب انرژی بیشتر در ساختمانهای بتن آرمه

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بیشتر گسیختگی سازه های بتن آرمه نه به دلیل نواقص موجود در تحلیل سازه یا عدم کفایت طرح اعضاء، بلکه به دلیل توجه نا کافی به جزئیات آرماتورگذاری و ضعف اتصالات آنها رخ می دهد .با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران اهمیت این نکته دو چندان می گردد .در هنگام وقوع زلزله نیروی برشی قابل توجهی به اتصالات تیر به ...

مقاله تأثیر پارامترهای مصالح ترانشه ی نصب سلول فشار در پدیده قوس زدگی موضعی به کمک تحلیل سه بعدی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه رفتارنگاری مداوم سد معمولاً تشخیص نواقص و پدیدههای منفی را که ممکن است به گسیختگی سد منجر شود امکانپذیر میکند. سلول فشارکل جهت اندازهگیری تنش کل در سد خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل مختلفی همچون مشخصات هندسی و جنس سلول، نسبت سختی خاک داخل به خارج ترانشه ی نصب سلول فشار و روش نصب سلول باعث ایجا ...

مقاله تأثیر برنامه ریزی کالبدی معماری بر شکل گیری خانه

فرمت pdf
13 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در پاسخ به این سوال که برنامه ریزی کالبدی در معماری به چه معناست می توان به زبان ساده چنین گفت: برنامه ریزی کالبدی یعنی اینکه معمار بتواند سرمایه هایی که عمدتا در معماری از جنس فضا و زمین می باشند را برحسب نیاز هر فعالیت به آن اختصاص دهد. شاید یکی از مهمترین مباحث در حوزه معماری و طراحی توجه به همین ...

مقاله تأثیر افزودن الیاف فولادی بر مقاومت بتن در برابر فرسایش ناشی از سایش در سازه‌های هیدرولیکی

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه دوام بتن سازهای بهطور ویژه در سازههای هیدرولیکی موضوعی با اهمیت است. یکی از آسیبهایی که دوام بتن سازههای هیدرولیکی ازجمله سرریزها، کالورتها و حوضچه آرامش را همواره تهدید میکند، فرسایش است. فرسایش ناشی از سایش که یکی از انواع فرسایش فیزیکی است، در اثر اصطکاک و ضربه جت جریان با سرعت زیاد آب حاوی مواد ج ...

مقاله تأثیر استفاده از نانوماده زایکوسویل و پودرسنگ آهکی بر قیر و بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تخریب زودهنگام روسازی های آسفالتی قرار گرفته در مجاورت آب، عمومی ترین مسئله و تنها فاکتور ضعف این روسازی ها است. مهمترین دلیل این رخداد، جاذبه بیشتر بین سنگدانه و آب نسبت به سنگدانه و قیر، و در نتیجه چسبندگی نامناسب و ضعیف بین قیر و سنگدانه می باشد . برای بهبود چسبندگی بین قیر و سنگدانه ها، مواد افزو ...

مقاله تأثیر پوشش کیتوزان حاوی سالیسیلیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز در پسته تازه در طی نگه داری یخچالی

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تاثیر پوشش خوراکی بر کیفیت میوه پسته تازه رقم کله قوچی، میوه های پسته در تیمارهای مختلف شامل آب مقطر، اسید استیک 1 درصد، کیتوزان 2 درصد، سالیسیلیک اسید 2 میلی مولار و ترکیب سالیسیلیک اسید و کیتوزان - 2:2 - به مدت 5 دقیقه غوطه ور شدند، سپس در دو نوع بسته بندی مختلف - منفذ دار و بدون ...

مقاله تأثیر پوشش ژل آلوئه ورای حاوی سالیسیلیک اسید بر ویژگی¬های حسی و رنگ سطحی پسته تازه در طی نگه داری یخچالی

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پوشش ژل آلوئه ورا 50 - و 100 درصد وزنی-وزنی - و سالیسیلیک اسید 0 - و 2 میلی مولار - بر حفظ رنگ پوست پسته تازه و خصوصیات حسی آن بود. پس از پوشش دهی، پستههای تازه بسته بندی و در دمای یخچال به مدت 42 روز نگهداری شدند. آزمون سنجش رنگ پوست خارجی پسته تازه با استفاده از د ...

مقاله تأثیر امواج فراصوت بر کیفیت مغز شدگی گردو با استفاده از روش منحنی سطح پاسخ

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از مهمترین و حساسترین مراحل پس از برداشت گردو، شکستن پوسته سخت آن برای استحصال مغز گردو است. در این تحقیق از روش سطح پاسخ به منظور بررسی تأثیر فاکتورهای دمای حمام فراصوت 20 - ، 35 و 50 درجه سلسیوس - و    مدت زمان فراصوت 5 - ، 15 و 25 دقیقه - همچنین نحوه اعمال نیرو - سرعت و جهت ...

مقاله تأثیر استفاده از روغن رستوران در فرایند تولید گاز از کود گاوی

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از چالشهای عمده در تمام مناطق جهان، فراهم کردن انرژی برای آینده است. بر این اساس منابع انرژی تجدید پذیر مانند بیوگاز باید توسعه یابد. یکی از منابع اصلی برای تولید بیوگاز، زیست توده است. به دلیل محدودیتهای موجود در دستیابی به انواع زیستتوده، بستر مورد استفاده برای تولید بیوگاز باید به دقت انتخاب ...

مقاله تأثیر آسیبهای ناشی از تماشای فیلمهای ماهوارهای بر خانواده با رویکرد پیشگیری از جرائم

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده ماهواره به خودي خود ابزاري مناسب جهت گسترش ارتباطات سالم میباشد اما به دلیل در دست داشتن این ابزار مهم توسط استعمارگران و قدرتطلبان مانع از استفاده صحیح و مناسب آن در جهت گسترش ارتباطات سالم شده است. مقاله حاضر به شیوة توصیفی تحلیلی به بررسی دقیق آسیبهاي ناشی از تماشاي شبکههاي ماهوارهاي پرداخته است. ...

مقاله تأثیر بزرگراه های شهری در امنیت کاربری های مسکونی پیرامون ( نمونه موردی : بزرگراه امام علی ( ع ) مشهد )

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهر با گسترش روند شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیتی اهمیتی مضاعف یافته است. یکی از ضرورتهای پیدایش و تداوم شهر، آرامش و آسایشی است که انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی بدست میآورد. در این مقاله سعی بر آن است که به تأثیر بزرگراههای شهری در امنیت کاربریهای مسکونی پیر ...

مقاله تأثیر آموزه‌های پهلوی بر شاهنامۀ فردوسی

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده علاوه بر حوادث زمان پادشاهان، خطبهها، کلمات قصار و وصایای شاهان نیز در ردیف دستورات اخلاقی و مملکتداری قرار دارد. این گنجینه ارزشمند از تجربیات که در گذر ایّام، به صورت شفاهی و کتبی حفظ و منتقل شده است برای آیندگان، ارزش مادّی و معنوی بسیاری داشته است. حکیم فردوسی نیز از منبع ارزشمند خدای نامه برخورد ...

مقاله تأثیر برنامه بازاریابی وفاداری سبز بر رضایت مشتریان ( مطالعه موردی : فروشگاه‌های ظروف یک‌بارمصرف گیاهی )

فرمت pdf
16 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده برنامه بازاریابی سبز، محصول سبز،ترفیع سبز، قیمت سبز و توزیع سبز در نظر گرفتهشده است. هدف از انجام این پژوهش تأثیر برنامه بازاریابی وفاداری سبز بر رضایت مشتریان در مشتریان فروشگاههای ظروف یکبارمصرف گیاهی منطقه 8،7و 9 شهر تهران است که بهمنظور فراهم کردن زمینهای برای استقرار برنامه بازاریابی وفاداری سبز ...

مقاله تأثیر تجربه برند بر رفتار شهروندی مشتری با نقش میانجی کیفیت ارتباط برند ( مطالعه موردی : مسافران شرکت هواپیمایی ماهان )

فرمت pdf
16 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تجربه برند بر رفتار شهروندی مشتری با نقش میانجی نقش کیفیت ارتباط برندمیباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، مسافران شرکت هواپیمایی ماهان میباشد، که با نمونهگیری از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر از آنها برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنا ...

مقاله تأثیر باکتری ریزوبیوم تریفولی و قارچ میکوریز گلوموس موسه­آ بر عملکرد گیاه شبدر برسیم تحت تنش کادمیوم

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: بهمنظور بررسی تأثیر تلقیح با باکتری ریزوبیوم تریفولی و قارچ میکوریز گلوموس موسهآ بر عملکرد گیاه شبدر برسیم تحت تنش کادمیوم یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا گردید. سطوح کادمیوم خاک شامل صفر، 10 و 25 میلیگرم بر کیلوگرم خاک بود. فاکتور تلقیح با کودهای زیستی شامل تیمار بدون تلقیح، تل ...

مقاله تأثیر افزودن کود آلی در روند سینتیک رهاسازی پتاسیم و بر معادلات سینتیکی تحت تأثیر عصاره ‌گیرهای مختلف در خاک ‌های ایستگاه تحقیقات گردو تویسرکان

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: امروزه استفاده از کودها و بقایای آلی در سیستمهای کشاورزی یک روش پایدار برای احیاء دوباره عناصر غذایی میباشد. بنابراین مدیریت استفاده از منابع طبیعی امری ضروری است. این مطالعه، تأثیر کود مرغی بر سینتیک رهاسازی پتاسیم و معادلات سینتیکی در خاکهای سطحی و زیرسطحی ایستگاه تحقیقات گردو تویسرکان را با استفا ...