مقالات گوناگون

مقاله تحلیل مسیر بحرانی پروژه‌ها با مدت زمان و منابع فازی برای فعالیتها

چکیده:در این پژوهش به تحلیل مسیر بحرانی با منابع و مدت زمانهای فازی بر اساس روش برنامهریزی موازی که یکی از روشهای ابتکاری مبتنی بر قوانین اولویتبندی با منطق ایجادی میباشد، پرداخته شده است. برای اینکه کمترین تاخیر غیر مجاز در اتمام فعالیتها و نهایتا پروژه حاصل شود فعالیتها را به ترتیب صعودی LSij و در صورت ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عددی انفجار ، شکل گیری و نفوذ پرتابه های شکل یافته انفجاری ساده ( EFP )

چکیده:در این مقاله ضمن معرفی انواع سرجنگی ها ، توضیح اجمالی از پرتابه های شکل یافته انفجاری - EFP - و روشهای تحلیل فرایند انفجار در آن، فرایندهای فروپاشی لاینر، تشکیل جت و نفوذ آن در هدف فولادی با استفاده از نرم افزار AUTODYN شبیه سازی و ارائه گردیده است. بعد از اطمینان از صحت الگوریتم انتخابی در شبیه س ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تشکیل و ارزیابی ریزساختاری پوشش دمای بالا حاصل از نفوذ همزمان Alو Siبر سطح ابرآلیاژ IN738LC

چکیده:در این پژوهش، به منظور تشکیل یک پوشش آلومینایدی اصلاح شده با سیلیسیم روی ابرآلیاژ IN738LC، از روش سمانتاسیون جعبهای در یک مرحله استفاده شد. جهت دستیابی به پوششی با ساختار مطلوب، دو مخلوط پودری با نسبت Si/Al متفاوت - R0/5 - 7Si-14Al - wt.% - و - R4 - 16Si-4Al در دمای 900 C مورد استفاده قرار گرف ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر توسعۀ هرسین در دورۀ قاجاریه

چکیدههرسین پیشینهای به درازای تاریخ دارد و آثار بجای مانده از ادوار مختلف گواه این مدعاست. با این حال، نام این شهر در آثار و منابع مکتوب کمتر به چشم میخورد، حال آنکه دیگر شهرهای کرمانشاه سیمایی روشنتر از هرسین در گستره تاریخ دارند. قرار گرفتن در مسیر راههای تجاری و زیارتی، شهرهایی مانند صحنه و کنگاور را ت ...
فرمت pdf
27 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحول در رویکرد مدیریت کلان و کشورداری از سبک «مدیریت توام با مالکیت دولت » به سبک «سیاست‌گذاری دولت و خصوصی‌سازی مالکیت » در جمهوری اسلامی ایران

چکیدهآئین کشورداری بر اساس اسناد بالادستی نظام و سیستم حکومتی ترسیم می گردد. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر اسلام است. اسلام دارای سیاستهای حکومتداری است. امام علی - ع - به مالک اشتر برخی از سیاستها را گوش زد نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از مدیریت دولتی مبتنی بر مالکیت مختلط با تکیه بر اصل اسا ...
فرمت pdf
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل عوامل پیش¬برنده شرکت¬های دانش¬بنیان با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

خلاصهفقدان زنجیرهی یکپارچه از تحقیق تا تولید و فاصله قابل توجه بین تبدیل ایدههای علمی و تحقیقاتی به محصولات و خدمات از واقعیتهای کنونی است که برای حل این چالش نیاز است عوامل مهم و پیشبرنده شرکتهای دانشبنیان شناسایی و برای رفع مشکلات این نوع شرکتها چارهاندیشی شود. بنابراین مهمترین هدف این تحقیق شناسایی عوا ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل گفتمان سبک زندگی در متون داستانی معاصر فارسی ( مطالعۀ موردی : داستان‌های زویا پیرزاد و گلی ترقّی )

خلاصهتحلیل گفتمان رویکردی بینرشتهای است که به مطالعه ساختار متون میپردازد و برای آنکه چگونگی تکوین معنا را توضیح دهد، ویژگیهای زبانی و اجتماعی- فرهنگی متون را بررسی میکند. در این مقاله با بهرهگیری از رویکرد تحلیل گفتمان به بررسی سبک زندگی و مؤلفههای آن در نمونههایی از ادبیات داستانی معاصر فارسی پرداخته می ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین پراکنش نقاط روستایی در جنگل‌های منطقه فلارد

چکیدهپایداری منابع طبیعی یکی از چالشهای برنامهریزان و سیاستگزاران توسعه به خصوص در مناطق روستایی کمتر توسعه یافته است. از طرفی منابع جنگلی نقش مهمی در رفاه و کاهش فقر در مناطق روستایی و عشایری دارند. بنابراین در این تحقیق به بررسی و تعیین نقاط روستایی در منطقه فﻻرد پرداخته شده است. بخش فلارد یکی از بخشهای ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین محدوده سمیت و غلظت نیمه کشندگی ( LC50 ) نانوذرات نقره در ماهی پنگوسی گیاهخوار ( Pangasius hypophthalmus )

چکیدهدر این مطالعه محدوده سمیت و غلظت نیمه کشندگی - LC50 - نانوذرات نقره در ماهی پنگوسی گیاهخوار - Pangasius hypophthalmus - مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه تعداد 350 عدد ماهی پنگوسی گیاهخوار از یک مرکز خصوصی در شهرستان قم خریداری و پس از انتقال به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین سمیت نانوذره نقره کلوئیدی در ماهی گورخری زاگرس ( Aphanius vladykovi )

چکیده:افزایش روز افزون استفاده از نانوذرات بالاخص نانوذره نقره با افزایش رهایش آن در اکوسیستمهای آبی همراه می باشد. در این تحقیق اثرات نانوذرات نقره را برای تعیین میزان کشندگی میانی - LC50 - در ماهی گورخری با توجه به در معرض خطر بودن آن در تنها زیستگاه خود یعنی منطقه زاگرس مرکزی بررسی گردید. برای تعیین ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر خشکسالی و اثرات آن بر کشاورزی و محیط زیست

چکیدهپدیده خشکسالی در مقایسه با سایر مخاطرات طبیعی دارای بالاترین اثرات مخرب بر محیط زیست می باشد، از جمله آلودگی محیط زیست می توان خشک شدن تالاب ها، قحطی، کاهش مراتع و تولید محصولات، و... را نام برد. خشکی و شرایط اقلیمی نامساعد تأثیرات نامطلوبی بر روی رویش گیاهی می گذارد.تخریب خاک اراضی کشاورزی که بر ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین شرایط ترمودینامیکی تبلور سنگ‌های بازالتی گنبد نمکی کوهرنگ برمبنای پتروگرافی

چکیده:منطقه مورد مطالعه در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. گنبد مورد بررسی از نظر واحدهای سنگشناسی و چینهشناسی جزئی از پهنه ساختاری زاگرس است که با سری هرمز مطابقت دارد. همراه این گنبد نمکی سنگ بازیک رخنمون یافتهاند. این سنگهای بازیک دارای بافت اینترگرانولار و گاهی افیتیک هستند که دال بر تبلور همزم ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین شدت آلودگی درختان کیکم به گیاه نیمه‌انگلی موخور در بوم‌سازگان‌های جنگلی حوزه یاسوج

چکیدهیک درصد از کل گونههای نهاندانه انگلیاند که %40 آنها انگل شاخهها و %60 دیگر انگل ریشه میباشند. دارواشها گروهی جذاب و متنوع از گیاهان نهاندانهاند که انگل شاخهها محسوب میگردند. گیاه نیمهانگل موخور با نام علمی Loranthus europaeus از سلسله گیاهی Santalales و خانواده Loranthaceae میباشد که به علت داشتن سبز ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخمین انحلال پذیری اکسیژن با استفاده از شرایط هیدرولیکی جریان

چکیدهبا توجه به افزایش روزافزون آلایندهها یک جنبه مهم در مدیریت کیفیت آب، مدلسازی تغییرات کیفی آب رودخانهها در ارتباط با ورودیهای طبیعی و انسانی میباشد. با مدلسازی سیستمهای رودخانهای، امکان ارزیابی ظرفیت محتمل این سیستم وجود داشته و بنابراین به پیشبینی اثرات اعمال شده از طریق رخدادهای طبیعی و انسانی کمک خ ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تغییرکاربری اراضی و تاثیر آن بر تغییر پوشش گیاهی زاگرس میانی با بکارگیری تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز دشت الشتر )

چکیدهامروزه کسب آگاهی و دانش در رابطه با پوشش گیاهی و سلامت آن نقش مهمی را در مدیریت خاک ها ایفا می کند. به منظور بررسی و پایش پوشش گیاهی در مقیاس جهانی و ناحیه ای دسترسی به هنگام به داده های میدانی یا صحرایی معمولا دشوار و محدود می باشد. از این رو سنجش از دور فن آوری بسیار مفیدی است که با داشتن خصوصیاتی ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعاونیهای زنان روستایی و نقش کارآفرینی در توسعه آن

چکیدهاشتغال و کارآفرینی زنان از اهرم های موثر در توسعه ی اقتصادی و مشارکت اجتماعی به شمار می رود. مشارکت زنان در بازار کار به کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه، افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می انجامد. کارآفرینی پدیده موقعیتی است و فرد کارآفرین انسانی نوآوری است که با ذهنیت م ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیلی بر تأثیرات زیست محیطی گسترش کالبدی شهر شهرکرد در زاگرس مرکزی

چکیدهیکی از مهمترین موضوعات مهم در شهرسازی امروز، موضوع رشد سریع جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهرها و به تبع آن گسترش شتابان کالبد شهرها میباشد، که به دلیل عدم وجود برنامه و مدیریت کارآمد با این پدیده، این شهرها را با مشکلات عدیده زیستمحیطی روبهرو نموده، که از آن جمله میتوان به از بین رفتن زیستگاههای حیاتی ...
فرمت pdf
22 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تلفیق مکان های تفرجگاهی و حفاظت از دیدگاه شهری ( مطالعه موردی : تنگه نباتی اقلید )

چکیدهبرنامهریزی سبزراهها یکی از مهمترین ابزارهای برنامهریزی در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان شهر است. فضاهای سبز و سبزراهها به علت دارا بودن نقش عمده در افزایش کیفیت هوا و ایجاد تغییرات مثبت در اقلیم محیطهای شهری، برای نگهداری از کیفیت زیست محیطی شهرها ضروری هستند و ارزشهای زیبایی شناختی این محیطها را به نحو ...
فرمت pdf
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل ساختار گونه های درختی و درختچه ای در جنگل های زاگرس مرکزی با تکیه بر شاخص های نزدیکترین همسایه

چکیدهبا استفاده از آماربرداری صد در صد محدودهای به وسعت 50 هکتار از ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق در زاگرس مرکزی اندازهگیری و پارامترهای کمی و فراونی پایهها ثبت گردید. در این مطالعه برای بررسی ساختار از شاخصهای کلارک و اوانز، آمیختگی و اندازه مساحت تاجپوشش استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده، میانگین شاخص کلا ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تحلیل سری‌های زمانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

چکیدهمدیریت پایدار منابع نیازمند سامانه پایش است که قادر به نمایش روند تخریب سرزمین و تغییرات پوشش اراضی به دلایل تغییرات آب و هوایی و یاعوامل انسانی باشد. پیشفرض این در دسترس بودن اطلاعات فضایی صریح و روشن در بازه های زمانی کم برای تشخیص و تفکیک فصلی، ظهورشناسی پدیده تنوع در پوششگیاهی سالانه و بین سالی ا ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تعیین حجم تنه در گونه تاغ با استفاده از روابط آلومتریک

چکیدهدر این تحقیق ابتدا 20 درختچه جهت قطع به صورت تصادفی انتخاب شد. مشخصات درختچهها از قبیل قطر یقه، ارتفاع، تعداد ساقه، قطر تاج و مساحت تاج شمارش یا اندازهگیری و سپس درختان قطع شدند. تنه و شاخه تفکیک و توزین شده، نمونههایی از چوب تنه گرفته و به آزمایشگاه منتقل شد. حجم نمونهها با غوطهور کردن در آب و وزن آ ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

چکیدهآگاهی از میزان رسوب معلق رودخانهها یکی از مسائل اساسی در پروژههای آبی است که طراحان تأسیسات آبی همواره با آن روبرو بودهاند. عدم آگاهی از میزان انتقال بار معلق و بهویژه خطا در برآورد آن میتواند سبب طراحی نادرست و در نتیجه تخریب سازههای آبی گردد. بهطور کلی احداث سازههای هیدرولیکی ازجمله سدها، پلها، نیر ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تخصیص بهینه آب با رویکرد نظریه بازی

چکیدهرشد و گسترش جمعیت از یک سو و تأمین آب برای تهیه مواد غذایی این جمعیت در حال رشد از سوی دیگر، در دهههای اخیر باعث بروز اختلافهای جدی در میان بهرهبرداران از منابع آب شده است. بنابراین، با توجه به محدودیت منابع آب کشور، ضرورت بهره-برداری پایدار از این منابع کاملا مشهود است. در سیستمهایی که متشکل از چندی ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله ترکیب هیدروژن با گاز طبیعی پاکترین و ارزانترین سوخت جایگزین خودروها در کشور

چکیدهآسیب های ناشی از مصرف سوختهای فسیلی آنچنان عرصه را بر مردم جهان تنگ کرده است که اگر هر چه زودتر اقدام موثری در این باره صورت نگیرد گرمایش زمین، آلودگی هوا و ذوب شدن یخهای قطبی عوارض بسیار ناگوارتری را بر مردم گیتی تحمیل خواهد کرد.مطالعات بعمل آمده در خصوص آلودگی هوای شهر های بزرگ بیانگر آن است که ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقاله تدوین راهبردهای مدیریت محیط زیستی منطقه زاگرس مرکزی با تاکید بر حفاظت از تنوع زیستی با استفاده از رویکرد تحلیل راهبردی ( SWOT ) و ماتریس راهبردی کمی ( QSPM )

چکیدهتدوین برنامه راهبردی مدیریت محیط زیست ویژه زاگرس مرکزی با تاکید بر حفاظت از تنوع زیستی منطقه، مستلزم شناخت دقیق و جامع از وضعیت موجود - نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها - این منطقه میباشد. بنابراین؛ طرح حاضر در راستای دستیابی به این مهم تنظیم و اجرا گردیده است. در این تحقیق، منطقه زاگرس مرکزی به وس ...
فرمت pdf
25 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز