مقالات گوناگون

مقاله طراحی شبکه استنتاج الگوهای شاهد مکان یابی احداث سد زیرزمینی به روش میانگین هندسی در محیط GIS

چکیدهبه منظور مکانیابی محل احداث سد زیرزمینی میتوان الگوریتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات مکانیابی و شناسایی نواحی هدف بر اساس مدل ارائه شده صورت گیرد. این مدل راهنمایی است که سبب شناسایی مناطق دارای بالاترین ویژگیهای مناسب سد زیرزمینی، افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک در شناسایی مکانهای مناسب میگردد. ه ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ضوابط و اصول اخلاقی در مدیریت

چکیدهمدیریت مقولهاي عمیق و پرپیچ و خم است و در جامعه ما بسیار مهم است، و مهمتر این که مدیریت در کشور ما با اسلام ناب محمدي پیوند خورده است، و البته مهمتر این که لازم است این مدیریت رنگی از اخلاق به خود بگیرد. دامنه اخلاقیات در مدیریت بسیار گسترده است و موارد بسیار متنوعی را در بر میگیرد. مدیریت اخلاق در م ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناخت عوامل شادی آفرین در محیط سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی

چکیدهشادی سازمانی به سلامت اجتماعی، به همکاری و هماهنگی، به رضایت از زندگی شخصی، رضایت از زندگی و شادی، خوش بینی، اعتماد به نفس، ثبات و توسعه دموکراتیک، جامعه مدنی و تقویت سرمایه اجتماعی حتی به سلامت و طول عمر کمک می کند. در سالهای اخیر، در حوزه روانشناسی رویکردی جدید با نام روانشناسی مثبت گرا که به جای پ ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله ضرورت و اهمیت ارزیابی اثربخشی تبلیغات

چکیدهامروزه سازمان ها برای رقابت در دنیای کسب و کار و فروش کالاها و خدمات خود، نیازمند فعالیت های بازاریابی هدفمند و کارا می باشند. از مباحثی که نقش بسیار مهمی در فرایند بازاریابی یک سازمان داشته و حجم بودجه ای بالایی را به خود اختصاص می دهد تبلیغات است. تبلیغات موجب تغییراتی در سطح دانش، نگرش و رفتار مخا ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شبیه سازی دو بعدی و سه بعدی فرایند صفحه تراشی با استفاده از معیار آسیب برشی هوپیوترا

چکیدهیکی از شاخه هاي نسبتاً جدید علم مکانیک که می تواند در پیش بینی شکست و گسیختگی مواد به کار رود، مکانیک آسیب است.آسیب، فرآیند فیزیکی پیشرونده اي است که در اثر آن مواد دچار شکست می گردند. در این تحقیق ابتدا، با استفاده از روش اجزاء محدود و معیار آسیب برشی هوپیوترا١، فرایند صفحه تراشی به صورت دو بعدي ...
فرمت pdf
4 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شادمانی و خلاقیت ، مزیتی رقابتی و پایدار در نظام اداری ایران جهت بهبود عملکرد کارکنان در شرکت مخابرات استان سمنان

چکیدهسازمانهای کنونی در محیطی فعالیت میکنند که تغییرات سریع، آنها را ملزم، به داشتن برنامه ریزی پایدار و نیز انطباقپذیر، میکند. در واقع این مسئله که، سازمانها چگونه میتوانند، در محیطی پویا وغیر قابل پیشبینی پایدار بمانند موضوعی است که به عنوان مهمترین چالش دنیای امروز شناخته میشود. در چنین محیطی، دستیابی ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر استراتژی های توسعه منابع انسانی

چکیدههدف از این تحقیق شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر استراتژی های توسعه منابع انسانی کمیته امداد شهر زاهدان می باشد .جامعه آماری را دو گروه کارکنان 165 - نفر - ومدیران 35 - نفر - تشکیل می دهند وابزار گردآوری داده ها،پرسشنامه ارجحیت و AHP به روش نمونه گیری سرشماری می باشد .برای تجزیه وتحلیل داده ه ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله طراحی فرمِ دیافراگمهای موجدار فلزی و کاربرد آن به عنوان سنسور شیرهای ترموستاتی

چکیدهدیافراگم به عنوان وسیلهاي است که با تغییر فشار داخل آن، تغییر شکل میدهد و این تغییر شکل باعث ایجاد عملکرد مورد نظر میشود. به عنوان مثال در شیرهاي ترموستاتی فر اجاق گاز با افزایش درجه حرارت، فشار داخل دیافراگم بالا میرود و باعث میشود که دیافراگم در راستاي محور خود تغییر شکل دهد و مسیر گاز را مسدود کند ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل و علل تاخیرها در پروژه های برق

چکیدهسازمانها در ساختار پروژه ای، توجه ویژه ای به مقوله مدیریت بهینه پروژه دارند و در این راستا می کوشند از تأخیر در پروژهها بکاهند .شرکت برق منطقه ای اصفهان ازجمله سازمانهایی است که بخش عمده ای از فعالیت آنها در ساختار پروژهای رقم می خورد . لذا اهمیت توجه به مقوله مدیریت پروژه و آسیب شناسی پیشامد تأخیر ک ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناخت پدیدارشناسی در معماری بازخوانی پدیدارشناختی خانه ی شریفی ها از علیرضا تقابنی

چکیدهپدیدارشناسی تفکري است که در قرن گذشته تاثیرات بسیاري را در فلسفه و هنر گذاشته و در قرن حاضر از سوي نظریه پردازان و معماران، مورد توجهی ویژه قرار گرفته است. موضوع مقاله بر پایه ي شناخت فلسفه پدیدارشناسی استوار است و به معرفی نظرات چندي از معماران پدیدارشناس پرداخته است. هدف از انجام این تحقیق به کار ب ...
فرمت pdf
12 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله طراحی مدل قیمت گذاری با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی ( ANN )

چکیده:مفاهیم ارائه شده درمدلArtificial Neural Network شامل مفاهیم اساسی است. این پژوهش جهت پیش بینی و مدلسازی قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه بوسیله شبکه های عصبی است.در ابتدا مفاهیم مربوط به قیمت گذاری، عوامل موثر، استراتژی های بازاریابی، رویکردها و انواع طرح های قیمت گذاری و همچنین مفاهیمی چون موضوعات م ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی استان مازندران

چکیدهامروزه اگر سازمانی بخواهد در عرصه رقابت پیشتاز باشد باید از نیروي انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه برخوردا باشد. از دغدغههاي مهم همه سازمانها، توانمندساختن نیروي انسانی و شناخت عوامل مؤثر بر این توانمندسازي میباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازي کارکنان جهاد کشاورزي استان مازندران می ...
فرمت pdf
10 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله طراحی عرصه های عمومی بوم گرا در بازآفرینی مرکز محلات تاریخی شهرها ( با تاکید بر طراحی بوم گرا در محله ی آخوند شهر قزوین )

چکیدهامروزه به واسطه حضور در دنیاي ارتباطات و عصر تبادل اطلاعات، برداشت نادرست از پدیده هاي مذکور منجر به شکل گیري مسائل جبران ناپذیر گوناگونی از جمله بعضی معضلات شهري و اجتماعی شده است. بی توجهی به بستر طبیعی و مصنوع و زمینه هاي فرهنگی، خدشه دار شدن زندگی اجتماعی و بحران هویت، زاده ي این کج فهمی ها و الگ ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله طبقه بندی مورفولوژیکی فرم های هوموس جنگل های شرق هیرکانی

چکیدهپژوهش حاضر طبقه بندی مورفولوژیکی فرمهای هوموس را در پروفیل طولی لایههای آلی، آلی -معدنی هوموس و خاک تحت تاثیر شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی مختلف در جنگلهای شصت کلاته گرگان مورد بررسی قرار داده است.فرم های هوموس تروفرم مطابق با طبقه بندی اروپایی مورد شناسایی و طبقه بندی قرار گرفت. برای شناسایی و ط ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی ، طبقه بندی و مدیریت پسماندهای نیروگاه ها به روش RCRA ( مطالعه موردی : نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان )

چکیدهمقدمه : با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و در پی آن تولید پسماند بیشتر، سیستم صحیح مدیریت پسماند در بسیاری از کشورها به عنوان یک استراتژی مهم تلقی می شود. تولید ضایعات از مشخصات ویژه هر واحد صنعتی است که نیروگاه مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.هدف از این تحقیق، شناسایی و طبقه بندی پسماند ...
فرمت pdf
14 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله طبقه بندی مواد زاید خطرناک بر اساس قانون بازیافت و حفاظت منابع آمریکا ( RCRA )

چکیده:از لحاظ تاریخی مهم ترین ضرورت ها در رابطه با مواد زائد خطرناک ، سلامت و ایمنی و محیط زیست بوده است. به گونه ای که مواد زائد خطرناک باید به نحوی مدیریت شود که حداقل خطر برای سلامت انسان داشته باشد. لیکن در چند دهه اخیر مواد زائد خطرناک از مهمترین آلاینده های منابع آبی و خاکی محیط زیست بوده است. که مت ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله طبقه بندی پسماندها بر اساس روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ( UNEP )

چکیده:اصول بهداشت و محیط زیست و ایمنی ایجاب میکند که پسماندها در حداقل زمان از محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت بصورت بهداشتی دفع گردند. در واقع توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه های پیشگیری قبل از درمان بدون توجه به مدیریت پسماندها امکان پذیر نیست. اهمیت دفع بهداشتی پسماندها موقعی بر هم ...
فرمت pdf
11 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله صانع ( دمیورژ ) در فلسفه افلاطون

چکیدهیکی از مسائلی که افلاطون در فلسفه اش به آن پرداخته ، بحث از آفرینش جهان و صانع الهی است. افلاطون برای نخستین باردرفلسفه، آفرینش جهان را به خدایی غیر اسطوره ای نسبت می دهد. وی در بحث از پیدایش جهان دنیای محسوس را درحال شدن می داند. آنچه می شود بالضروره باید به واسطه فعل علتی بشود. فاعل مورد بحث ، صانع ...
فرمت pdf
13 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی تاثیر کیفیت خدمات بانکی بر وفاداری مشتریان بانک مطالعه موردی : شعب بانک ملت غرب تهران

چکیده:این پژوش تلاش دارد، تا با نشان دادن نقش کیفیت خدمات بانکی در رضایت مشتریان بانک، راه حل های جدیدی را جهت ایجاد وفاداری در مشتریان بانک، پیش روی مدیران بانکی قرار دهد. در این راستا متغییر "کیفیت خدمات بانکی" با بهره گیری از مدل فرانسیس باتل به سه دسته: -1کیفیت سیستمهای خدماتی -2کیفیت رفتار ...
فرمت pdf
20 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شبیه سازی عددی تغذیه مصنوعی آبخوان دشت میمه

چکیدهبالازدگی موضعی آب زیرزمینی پدیدهای است که در اثر نفوذ موضعی آب در خاک و بالا آمدن سطح ایستابی زیر آن منطقه رخ دادهاست. مزایای این پدیده عبارتند از جلوگیری از ورود آبهای شور در سواحل دریا به آبخوان آب زیرزمینی، ذخیره و نگهداری آب در زمین برای استفاده در آینده و جلوگیری از کاهش افت هد آبزیرزمینی در برخ ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شکست خواب و بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر آنغوزه ( Ferula asafoetida )

چکیدهآنغوزه با نام علمی Ferula assafoetida یکی از گیاهان دارویی موثر میباشد.از نظر علوفه ای و نیز جلوگیری از فرسایش خاک حا ئز اهمیت است . از آنجایی که بذرهای آنغوزه حالت خفتگی دارند، بازسازی گسترده های طبیعی این گیاه مستلزم یافتن شبوه هایی برای شکست خواب بذر آن است. - ISTA 1993 - یکی از مشکلاتی که اغلب، ...
فرمت pdf
8 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله طراحی ماشین برداشت و پرکردن گل زعفران

چکیده:فن آوری دستگاه "برداشت و پرکردن گل زعفران" تصویر برداری از بوته های زعفران در مزرعه، بمنظور تفکیک سوژه برمبنای رنگ و فاصله آنها از مبدا تعیین شده است.با پردازش تصاویر موقعیت نزدیکترین گل شناسائی و به بازوی رباتیک فرمان داده می شود تا با گیره خود گل را گرفته و به سمت بالا کشیده تا از ساقه ج ...
فرمت pdf
9 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی و بررسی بیان ژن GTPCHI تحت تنش های غیر زنده از انگور

چکیدهGTP سیکلوهیدرولاز I از طریق مجموعهای از واکنشها، تبدیل GTP به دیهیدرونئوپترین تریفسفات و فوماریک اسید را کاتالیز میکند. این واکنش اولین مرحله در بیوسنتز تتراهیدروفولات - FH4 - در گیاهان و میکروارگانیسمهای مشخص و تتراهیدروبیوپترین - BH4 - در پستانداران میباشد. توالی cDNA کامل کدکننده GTP سیکلو هید ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی گونه‌های تریکودرمای آنتاگونیست برعلیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه پنبه

چکیدهبیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani یکی از بیماریهای مهم پنبه در مناطق مختلف کشور میباشد. در سالهای اخیر توجه زیادی به مبارزه بیولوژیک این بیماری بخصوص استفاده از قارچهای آنتاگونیست و قارچ تریکودرما شده استدر. این تحقیق، مجموعاً 80 جدایه تریکودرما با استفاده از روش کشت متقابل، از نظر توانایی ...
فرمت pdf
5 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقاله شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور استان آذربایجان شرقی ( شهرستان مرند ) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری

چکیدهدر پژوهش حاضر شناسایی ارقام انگور در استان آذربایجان شرقی در شهرستان مرند بر طبق توصیف نامه بین المللی - IBPGR - در سال 1389 انجام شد. براساس بررسیهای انجام شده تعداد 29 رقم انگور در این شهرستان شناسایی شد. جهت شناسایی این ارقام 43 صفت روی هر یک از ارقام مورد مطالعه قرار گرفت. رنگ میوه سفید یا سبز- ...
فرمت pdf
7 صفحه
مقالات گوناگون
49000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز