مقالات گوناگون

اخرین مقالات گوناگون

مقاله تأثیر سیرالملوک خواجه نظام الملک در مخزن الاسرار نظامی

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده خواجه نظام الملک طوسی یکی از برجسته ترین نمایندگان جریان سیاست نامه نویسی دوران اسلامی است. بیشتر آثاری که در زمینه اندیشه سیاسی و کشور داری پس از سیر الملوک خواجه نوشته شده اند، از این اثر تاثیر پذیرفته اند. درباره تاثیر پذیری مخزن الاسرار نظامی از آثاز منظوم، مخصوصا حدیقه سنایی، پژوهشگران، بسیار نو ...

مقاله تأثیر شریعت اسلام بر شعر فیض کاشانی

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده فیض کاشانی، فقیه، محدث و مفسر کلامی و مجتهد شرع و مرجع خاص و عام در عصر صفوی بود اما شهرت خود را بیش تر مدیون شعر عرفانی خویش است. شعر او در دو طرز واعظانه و رندانه سروده شده است اما با وجود قلت حجمِ طرز رندانه، فیض بیشتر به عنوان شاعر عارف معروف است تا واعظ. با وجود این سبک شعر فیض بسیار متأثر از آم ...

مقاله تأثیر تغییر اندازه سلول DEM با وضوح بالا ، بر متغیر های هیدروژئومورفوژیکی حوضه آبریز

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مدلسازیهای هیدرولوژیکی بدون داشتن شناخت و درک صحیح از خصوصیات هندسی و هیدرولوژیکی یک حوضه آبریز امری ناممکن است. پارامتری که به خوبی اثر خصوصیات هندسی حوضه آبریز را در مدلسازی نشان می دهد، اندیس توپوگرافی است که نشاندهنده نحوه توزیع سطح مشارکت کننده در رواناب حوضه است. با توجه به تعریف اندیس توپوگراف ...

مقاله تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر توسعه ی فرهنگ کارآفرینی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف اصلی در این تحقیق شناخت نقش شبکههای اجتماعی مجازی در توسعهی فرهنگ کارآفرینی است. به این منظور شاخصهای کارکرد شبکههای اجتماعی مجازی استخراج و با بهرهگیری از شاخصهایی چون خلاقیت، استقلالطلبی و قبول مسئولیت، اعتماد به نفس، پشتکار و استقامت، روحیهی خطرپذیری، نیاز به موفقیت و انعطافپذیری و استفاده از نظ ...

مقاله تأثیر تنوع رنگ نمای ساختمان ها بر زیبا سازی فضاهای شهری

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در دنیای امروزی مفاهیم روانشناسی محیط از تاثیر گذارترین پارامتر های زندگی شهری بوده و به عنوان شاخصه های توسعه پایدار شناخته میشود. مطالعات نشان می دهد که رنگ ها تأثیر زیادی بر روحیه ی انسان داشته و بخش مهمی از رابطهی ما با محیط بر اثر تأثیر رنگ هاصورت می پذیرد. کاربرد درست رنگ ها در فضای شهر برای شه ...

مقاله تأثیر روابط عمومی اداره کل ارتباطات در افزایش تعداد مشترکین

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش تاثیر روابط عمومی اداره کل ارتباطات همراه اول در افزایش تعداد مشترکین بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق تمامی مشترکین همراه اول منطقه 5 شهرداری تهران بوده که تعداد نمونههای ما در این پژوهش 385 نفر بوده و نمونهگیری و ان ...

مقاله تأثیر جنگ بر پدافند غیرعامل واحدهای مسکونی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه ابتداییترین و درعینحال حیاتیترین نیازمندی هر موجود زندهای در طبیعت، مسکن به معنا و مفهوم مأوا و سرپناه است. این اصل در میان تمام حیوانات صادق است و این اصل در میان انسانها هم مصداق دارد. با بررسی جنگهای اخیر در قرن بیستم و بیست و یکم مشخص میشود با پیشرفتهای صورت گرفته در سطح تسلیحات و تجهیزات نظامی، ...

مقاله تأثیر زمان آسیاب بر تغییرات فازی و ریزساختاری ترکیبات نانوساختار Fe - Al سنتز شده به روش MASHS

فرمت pdf
18 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده آلومینایدهاي آهن از جمله مواد مهندسی با کاربردهاي متفاوت در صنایع خودروسازي، هوافضا ، المنتهاي حرارتی، فیلترهاي گازي دما بالا و موارد دیگر میباشد. هدف از اجراي این پروژه بهینه یابی عوامل مؤثر بر سنتز ترکیبات اینترمتالیک ئAسکً به روش جحدح 2کصههطصطy AئئهططغهلاطکقضحدحAق بود. ابتدا پودر هاي فلز ...

مقاله تأثیر رژیم های آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد ارزن علوفه ای

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: بهرهوری از منابع آب و استفاده بهینه از آن در کشاورزی و ایجاد شرایط کشاورزی پایدار به دلیل کمبود منابع آب و اقلیمهای خشک و نیمهخشک کشور عنایت و توجهی بیش از پیش را میطلبد. بررسی امکان کاهش آب مصرفی در کشتهای رایج مناطق مختلف و همچنین بررسی امکان جایگزینی کشتهای مشابه به منظور بالا بردن کارآیی مصرف آب ...

مقاله تأثیر شرایط خشک کردن بر پخش رطوبت مؤثر ، انرژی فعالسازی و انرژی مورد نیاز در خشک کردن لایه نازک سنجد

فرمت pdf
14 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این تحقیق به بررسی خشک شدن لایه نازك میوه سنجد با استفاده از یکخشککن جریان هواي داغ به منظور محاسبه پخش رطوبت مؤثر، انرژي فعالسازي و انرژي مورد نیاز، پرداخته شده است. متغیرهاي انتخاب شده سه سطح سرعت هوا 0.5، 1 و 1.5 - m/s - و سه سطح دماي هوا 50، 60 و 70°C بوده است. از قانون دوم فیک به عنوان ...

مقاله تأثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پدیده جهانی شدن ازبحث برانگیزترین مسائل روزجهان به شمارمی  رود؟پدیده ای که آموزش آن  درتصمیم گیری ها وفعالیت های  اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی انسان ها وجوامع،  نقش تعیین کننده   ای داشته و مرزهای ملی کشورها را در  نور دیده  و با رسوخ پذیر   کردن حاکمیت، دولتها زمینه ...

مقاله تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده یکی از پرکاربردترین فناوریهایی که با زندگی بسیاری از مردم جهان ممزوج شده است، فناوریهای نوین ارتباطات از  طریق اینترنت  است. اینترنت  در موضوعات  مختلفی  توانسته است نقش  مؤثری  داشته  باشد  که  یکی  از  پررنگترین آنها  بعد  آموزشی ...

مقاله تأثیر تغییر اقلیم در روند تغییرات بارش حوضه دریاچه ارومیه

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تغییر اقلیم را میتوان تغییر مشخص در الگوهاي مورد انتظار از وضعیت میانگین آب و هوا در یک منطقه نامید. این پدیده میتواند بر مقدار بارندگی تأثیر قابل ملاحظهاي داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تغییرات بارش حوضه دریاچه ارومیه تحت سناریو A1B بوده است. بدین منظور ایستگاههاي سینوپتیک اهر، بناب، تب ...

مقاله تأثیر تنش شوری بر پراکسیداسیون لیپید ، نشت یونی و پرولین در گیاه دارویی به لیمو Lippia citriodora . L تحت تیمار 42 - اپی براسینولید

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چكيده با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و كمبود اراضی زراعی مطلوب براي كشاورزي، شناسایی گياهان مقاوم به شوري ازجمله بهليمو، كه یکی از گياهان مهم دارویی محسوب میشود، از اهميت زیادي برخوردار است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرحی كامال تصادفی با سه تکرار انجام شد . نتایج حاصل نشان داد اف ...

مقاله تأثیر سیلیکون بر محتوای آب و رنگیزه های فتوسنتزی و پراکسیدا سیون لیپیدی ریحان ( . Ocimum basilicum L . ) تحت تنش شوری

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چكیده در پژوهش حاضر تاثیر سیلیکون 3 - میلی موالر - بر گیاهچههای 05 روزه ريحان تحت تنش شوری 5 - ، 05، 155، 105، 255 میلی موالر كلريد سديم - مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال" تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتايج نشان داد كه استرس شوری باعث كاهش معنی داری در میزان رنگیزهه ...

مقاله تأثیر تیمارهای روی و پتاسیمی و حالت مطلوب عناصر غذایی بر شاخص کلروفیل ، سطح برگ و نسبت پتاسیم به سدیم در شرایط تنش شوری در دو رقم کلزا

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده تنش شوری یکی از تنشهای محیطی تأثیر گذار بر رشد گیاهان است که تعدیل اثر این تنش بر رشد گیاه با رعایت اصول بهینه مصرف عناصر غذایی، میتواند عملکرد گیاه را افزایش دهد. تشخیص تأثیر کودها در شرایط محیطی تنشزا با به کار بردن روش های ساده و کم هزینه گامی موثر در این راستا میباشد. دستگاه کلروفیل متر و سطح برگ ...

مقاله تأثیر تنش شوری بر برخی شاخص های رشدی ارقام مختلف کلزا تلقیح شده با باکتری Pseudomonas flourescens FY32

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده کاهش دادن صدمات ناشی از تنش شوریدرگیاهبااستفادهازکودهای بیولوژیکی مانند باکتریهای محرک رشد جهت باالبردن میزان عملکرد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک ا زمدیریتهای ضروری درکاهش اثر تنش شوری در تولید دانه-های روغنی از جمله گیاه کلزا میباشد. از این رو تحقیقی به منظور ارزیابی تأثیر تنش شوری بر برخی شاخصهای ر ...

مقاله تأثیر حافظه فعال بر درک مطلب دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مهارت در خواندن و درک مطلب، از مهم ترین نیازهای یادگیری دانش آموزان است .درک مطلب و حل مسئله، اعم ازفهم متن، تفسیر و استنتاج متون درسی و غیر درسی، دانش آموزان را با افکار و اطلاعات جدید آشنا میکند .شیوه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را به آنها می آموزد .با توجه به وجود مشکل درک مطلب و حل مسئله در بین اک ...

مقاله تأثیر سامانه های سطوح آبگیر باران در افزایش رطوبت خاک و رشد نهال سنجد

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده به منظور بررسی تأثیر آب باران جمعآوری شده توسط سامانههای سطوح آبگیر بر میزان رطوبت خاک و رشد نهال سنجد، آزمایشی در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار در سه تکرار در طی سالهای 1390 تا 1392 طراحی و اجرا گردید. در این تحقیق هر کرت آزمایشی به عنوان یک سامانه سطح آبگیر عمل نموده و اعمال تیما ...

مقاله تأثیر دورکاری بر عوامل عملکردی کارکنان بر اساس مدل ACHIEVE مورد مطالعه : مرکز آمارایران

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: امروزه دورکاری یکی از روشهای مدرن کارکردن در دنیا است. افزایش حجم ترافیک شهرهای بزرگ و توجه به استفادهی بهینه منابع ضرورت توسعه و گسترش این شیوهی کاری را در کشور ما تأیید میکند. اما دغدغه اصلی مدیران این است که آیا دورکاری باعث ضعف عملکرد کارکنان میشود؟ در این تحقیق تأثیر دورکاری بر عوامل عملکرد کارکنا ...

مقاله تأثیر ساختار سازمانی بر نوآوری کارکنان سازمان

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در این پژوهش تأثیر ساختار سازمانی بر نوآوری کارکنان سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه انجام پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کتابخانه های عمومی شهر یزد می باشد. تعداد 95 نفر از کارکنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار س ...

مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهْ هدف این تحقیق سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش میباشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانکهای غرب استان گیلان میباشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامع ...

مقاله تأثیر توانمندی کارکنان بر مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه شرکت تولید محور خودرو ایران

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین توانمندی کارکنان و مزیت رقابتی در تنوع محصولات، در شرکت تولید محور خودرو - - VAMCO انجام شده است. مفهوم توانمندی کارکنان شامل پنج بعد احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معنیدار بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران و ارتباط آنها با مزیت رقا ...

مقاله تأثیر رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: رسانههای اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که بااینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانستهاند بهخوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، در رسانه های اجتماعی کنار هم آمده اند. همچنین مدارس، انجمن های خیریه، شرک ...

مقاله تأثیر سیاست بهره برداری منتخب و حدود اعتمادپذیری تأمین نیازهای کشاورزی در ظرفیت بهینه مخزن سد

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در طراحی ظرفیت مخزن بهینه شده در مطالعات سدها دو موضوع مهم باید در نظر گرفته شود. اولین موضوع، سیاست بهرهبرداري منتخب است که به معنی نحوه رهاسازي جریان در زمان بهرهبرداري می باشد. عمده این سیاستها شامل، سیاست بهرهبرداري استاندارد - SOP - ، S-Type ، SQ-Type و روشهاي برگرفته از این روشها مانند GSQ-Ty ...