آشنایی اجمالی با نمایه های رده ای

نمایه های رده ای

اساساً دو نوع نمایه رده ای وجود دارد. در نمایه رده ای نوع اول، مدخلها زیر شماره های رده ای بسیار خاصی ارائه می شوند که از یک طرح رده بندی عمومی یا خاص استخراج شده اند. تا سال ۱۹۹۳، چکیده نامه علوم کتابداری و اطلاع رسانی (لیزا)" از این روش استفاده میکرد. در لیزا، مدخلها براساس یک طرح رده بندی چهریزه ای "، که برای حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی تهیه شده بود، مرتب شده بودند. شکل ۷۰ نمونه هایی از مدخل های مربوط به دیسک نوری را نشان می دهد.

توجه کنید که ایدهٔ پایگاه های دیسک نوری" (Zije) چگونه با ایده هایی از طرح رده بندی (Rn, Vie) تقسیم فرعی شده است تا بتواند جزء نگری بیشتری به دست دهد و چگونه از یک برچسب الفبایی برای توصیف هر ایده خاص استفاده شده است. شکل ۷۱ مدخل های نمونه ای از نمایه الفبایی - موضوعی را نشان میدهد که در آن، برخی از مدخلها به مدارکی شکل ۷۰ مرتبط هستند. توجه کنید که چگونه اصطلاحاتی که در شکل ۷۰ به عنوان برچسب استفاده شده اند، در نمایهٔ موضوعی به عنوان نقاط بازیابی مورد استفاده قرار گرفته اند، در اینجا از اصول نمایه سازی زنجیرهای (به فصل ۴ مراجعه کنید) استفاده شده است؛ هر مرحله در زنجیره سلسله مراتبی، از خاص ترین به عام ترین نمایه شده اند:

Cost-benefit analysis, Information services, Databases, CD-ROM, Computerized information storage and retrieval Information services, CD-ROM.Computerized information storage and retrieval

Computerized information storage and retrievalv\sis S-2-1. )این مدخل بسیار کلی درشکل71 ارائه نشده است)

در شکل ۷۰، سایک لیت (یک پایگاه اطلاعاتی در حوزه روانشناسی) یک اصطلاح واقعی در لیزا نبود؛ در نتیجه در نمایه موضوعی مدخلی ایجاد نکرده است.گرچه لیزا از یک طرح رده بندی خاص استفاده می کند اما سایر نمایه های چاپی براساس | طرح های ردهبندی عمومی عموما ردهبندی دهدهی جهانی - تهیه میشوند.

در سایر روش های رده ای برای سازماندهی پایگاه های اطلاعاتی چایی، مدخل ها زیر طبقات موضوعي نسبتاً عام دسته بندی می شوند و با استفاده از نمایه ها امکان دسترسی به موضوعات خاص تر فرآهم میآید. ساختار فعلی لیزا نمونه ای از این روش است. شکل ۷۲ طبقات موضوعی عامی را نشان میدهد که چکیده ها در زیر انها سازمان یافته اند و شکل ۷۳ تعدادی از مدخل های نمونه را نشان میدهد. گرچه نمایه موضوعی دیگر به یک طرح رده بندی وابسته نیست اما هنوز هم براساس فرآیندهای نمایه سازی زنجیرهای تهیه می شود (به شکل ۷۴ نگاه کنید).